Zastupitelstvo města ukončilo svůj mandát

posledním jednáním dne 10. září


Bylo to ještě jednání pracovní, bylo třeba např. projednat 17 majetkových záležitostí, které patří podle zákona o obcích výhradně do pravomoci celého zastupitelstva.
Některá z projednávaných majetkových záležitostí byla jednoznačná, jiná však rozhodně snesla odklad. Další případy rada města raději ani do programu zastupitelstva nepředložila. Byla to např. otázka  zda odkoupit nebo neodkoupit zbytkový areál  Primony, zda využít nebo nevyužít nabídku.  O nabídce jednala  opakovaně rada města a jistým veřejnosti utajeným závěrem, že cosi vzala "na vědomí". Ovšem co to bylo, není vůbec jasné. Je ovšem rozumné, že o  této nabídce bude  zřejmě jednat až příští zastupitelstvo, uzná-li to za potřebné.  Na druhé straně moc pozemků pro rozvoj se v intravilánu města nenabízí a je s podivem, že se touto konkrétní otázkou vlastně (pokud vím) nezabývá žádný dosud veřejně předložený volební program.  Jistě je třeba vážit také možná rizika a cenu, ale to by se mělo dělat veřejně a ne za zavřenými dveřmi. Ale na to jsme byli po celá předchozí léta zvyklí. Diskutuje se "za dveřmi" a tedy neveřejně, aby se pak po získání většiny jen předložilo příslušné usnesení ke schválení (a zastupitelé to jen "odmávají".
Jedno z posledních schválených usnesení bylo správné a potřebné, šlo o návrh na odprodej bývalé vrátnice a prodejny u vjezdu do bývalých kasáren  s okolním pozemkem firmě Böhmplast, která zde vlastní a využívá další haly a prostory. Tento objekt byl nevyužívaný a dělal (a vlastně ještě dělá) ostudu. Je dobře, že se to prodalo a společnost Böhm plast technik může pokračovat ve svém rozvoji v této lokalitě.
Odklad naopak rozhodně sneslo předložení záměru na prodej pozemkové parcely v čele náměstí 17. listopadu, v sousedství (ohraničeného) parkoviště celního úřadu  porostlého náletovou zelení - břízami. Město dostalo žádost o odprodej parcely od vlastníka sousedních nemovitostí, uváděný účel je však velmi nepřesvědčivý. Firma zde chce dle své žádosti instalovat informační a propagační panel, vyčistit pozemek a zřídit zde parkoviště (i když  další pozemky v sousedství vlastně nevyužívá a parkoviště u bývalé jídelny mužstva je poloprázdné. Tedy žádnou stavbu žadatel nezamýšlí. Odbor životního prostředí proti tomu namítá, že zeleň na parcele nelze zlikvidovat (i když jde o náletovou zeleň), má větší plochu  než předpisy dovolují.  V katastru je parcela uvedena jako "manipulační plocha" a zdá se mi to divné, neboť zde stávala dříve důstojnická jídelna a mělo by jít tedy o stavební parcelu. Dějí se prostě zázraky.  Parcelu skutečně město nevyužije a tak by se měla prodat, v tom je shoda. Nicméně jde o parcelu v čele náměstí 17 listopadu, kde by mělo mělo mít na zástavbu určité architektonické záměry a požadavky. A také cenové. Je to zvláštní, ale pro Borek a okolí vlastně žádné požadavky nemáme, prodáme prostě každému o co kdo požádá a to za "obvyklou cenu" 150 Kč/m2. Vždyť je to  podle žadatele "v průmyslové zóně"...  Samozřejmě není, je to pozemek u náměstí, na kterém jsou dvě školní budovy, depozitář muzea a Celní úřad. Je tóna smíšená, pozemek je zainvestovaný. Cena by proto měla být vyšší, minimálně dvojnásobná.  Aby nebyl prostor pro možné spekulace.  Snažili jsme se proto navržený záměr prodeje v této podobě rozmluvit, ale neuspěli jsme.  Našla se však radniční většina, která tento předložený záměr prosadila. Utěšuji se jen tím, že každé usnesení je revokovatelné  a také tím, že šlo jen o záměr prodeje. Prodej tedy odsouhlasen nebyl, to zůstane na dalším zastupitelském sboru, který bude doufám rozumnější a rozpozná nabídku skutečného a fiktivního využití pozemku.

Jeden z předložených návrhů se radě města prosadit nepodařilo. Byl to návrh na záměr prodeje domu čp. 7 v Klácelově ulici , ve kterém bývala do letošního dubna pošta 01. V předloženém návrhu se předpokládal prodej tohoto objektu a pozemku, který zasahuje až dolů k Podbranské ulici za 5,5 milionu korun ještě s uložením dalších povinností, zajistit v určené době do 1 roku po realizaci koupi  např. zabezpečení štítové zdi k domu čp, 6 a také novou fasádu a střechu do Klácelovy ulice (pod smluvní pokutou 500 tis. Kč).

Z návrhu rady města byla jednoznačně zřejmá snaha se zbavit městského objektu, do kterého by musel jeho vlastník investovat. Stavební stav domu je žalostný, je to následkem zanedbané údržby. Město jako vlastník se o objekt řádně nestaralo. Zastupitelé v materiálech dostali odhad nákladů nutných na opravu domu ve výši 5540 tis. Kč (bez DPH), přičemž některé práce nebyly zahrnuty. Lze tedy očekávat, že celkové náklady na rekonstrukci jistě přesáhnou 6 mil. Kč.  Návrh  ovšem předpokládal, že objekt odkoupí zájemce, který zřejmě nemá kam dávat peníze, protože 5,5 milionu měl investovat do získání objektu a pak ještě jednou tolik do jeho rekonstrukce.  Z toho se ukazuje, že se  nemůže jednat o reálnou situaci. Za takových podmínek  nemůže být dostatek solidních zájemců.

Město by se tak zbavilo domu, který může s využitím dotace Fondu rozvoje bydlení rekonstruovat pro bytové účely a může zaplatit místo 6 milionů polovičku. Na tuto možnost upozornila Mgr. Magdaléna Peterková, která požádala o to, aby se záměr prodeje objektu neřešil, aby se odložil na jednání nového zastupitelstva. Připomněla, že řada volebních stran má ve svých programech na čelných místech potřebu udržet ve městě mladé lidi, zajistit jim podmínky pro startovací bydlení a město má právě možnost začít  zde, pokud rekonstruuje uvedený objekt na byty. Dům je umístěn v klidné památkové zóně blízko centra a pro bytové účely se hodí. Na byty bude možné převést i stávající nebytové prostory v přízemí, podobně jako v sousedních domech. V diskuzi bylo připomenuto, že město po dlouhou dobu získávalo z pronájmu objektu peníze, které nebyly využívány k opravě, a tak proti nutným nákladům je třeba započítat i prostředky, které město z využívání objektu od devadesátých let získalo. O vyčíslení těchto prostředků požádal Martin Netolický. Starosta města řekl, že věří ve výběr solidního zájemce, že město si bude moci vybírat účel, ke kterému objekt bude po prodeji využíván a že v prodeji nevidí problém. Startovací byty podle jeho vyjádření zajistí developer v prodaném domě na Novém náměstí, kde jich bude dostatek. Po námitce, že developer nastaví všem ne tak příznivé komerční podmínky, na které nebude moci každá mladá rodina dosáhnout, se diskuze vrátila k potřebě udržet objekt v majetku města. Hlasovalo se nejdříve o protinávrhu, tedy vlastně o tom, aby se o záměru prodeje nehlasovalo. Tento protinávrh získal po opakovaném hlasování jen 13 hlasů (většina je 14 hlasů) a nebyl přijat.  Hlasování o návrhu předloženém radou města však dopadlo ještě hůř, pro tento návrh hlasovalo jen 9 zastupitelů, ostatní se buď zdrželi nebo hlasovali proti záměru prodeje. Záměr prodeje domu předložený radou města tedy nebyl přijat, dům čp. 7 zůstává městu a má šanci na další jednání "čerstvého" zastupitelského sboru, snad s rozumnými názory. 

Z posledního jednání zastupitelů uvádím fotografie Michala Horáka a přidám k tomu ještě jednu 4 roky starou fotografii téhož zastupitelského sboru z 3. listopadu 2014, tedy těsně po té, co složili slib zastupitele a kdy byl po čtvrté zvolen starostou Jaroslav Zedník. Zastupitelský sbor se během čtyř roků na jednom postu změnil, po úmrtí Zbyňka Slavíka nastoupil na jeho místo do zastupitelstva i do rady města Josef Kyncl.  Bylo to sedmé zastupitelstvo města po prvních svobodných volbách v roce 1990.  Těchto sedm nyní již minulých zastupitelských sborů má jednu zajímavost. Ve všech sedmi zasedaly dvě zastupitelky Hana Frühaufová a Jaromíra Žáčková. Obě dvě nyní ještě kandidují do dalšího osmého volebního období a mají i šance znovu uspět. Stejně obtížné bylo najít zastupitele, kteří již do nových voleb nepůjdou, nekandidují:  je to Eva Ostruszková a Josef Kyncl.
MILAN MIKOLECKÝ