Vzpomínka na manželé Lašťovkovy  


Mezi známé obyvatele našeho města, žijících zde na přelomu 19. a 20. století, patřili bezesporu manželé Václav a Karolina Lašťovkovi. Připomeňme si nyní jejich zajímavé životní osudy.
Václav Lašťovka ( * 4. 2. 1857 Praha I, † 7. 10. 1933 Česká Třebová), býval správcem šamotové továrny (někde uváděn též jako správce kamnárny) v Rakovníku, založené roku 1883. Tehdy zde započala výroba  prvních mozaikových dlaždic a šamotového zboží, produkovaného z tamějších surovin jakými jsou lupky, černé uhlí a  jíly. Tato první rakovnická továrna se dostala v roce 1898 do rukou nových vlastníků, kterými byli společníci Kasalovský a Sommerschuh. V roce 1907 továrnu zakoupil kníže Jan II. z Lichtensteina, jemuž již patřil keramický závod v Poštorné u Břeclavi. Spojením  obou těchto  továren vznikla firma „Knížecí Lichtensteinské továrny na keramické zboží“. Generálním ředitelem firmy se tehdy stal právě  Emil Sommerschuh.  Jelikož zde Václav Laštovka v této době působil, býval tehdy titulován  také jako „knížecí správce šamotové továrny“. V roce 1920, v době kdy dosavadní majitelé po roce 1918 přišli o své majetky se firma stala akciovou společností, později vystupující pod značkou Rako. Ale to se již Václava Lašťovky netýkalo, neboť ten  odešel z Rakovníka k nám do České Třebové v roce 1913.
Dne 21. listopadu 1891 se Václav Lašťovka oženil s třiatřicetiletou  slečnou Karolinou  Grofovou (* 23. 6. 1858 Česká Třebová, † 8. 1. 1945 Česká Třebová), dcerou Karla Grofa, měšťana a strojvedoucího, nebo-li, jak se tehdy vznešeně psávalo „ředitele lokomotivy při železné dráze v České Třebové“  z domu čp. 446 v Chorinově ulici (zadní trakt rohového domu čp. 33, objekt měl v minulosti dvě popisná čísla),  před tím žijícího v chalupě čp. 36 v Moravské ulici, posledně potom v domě  ředitele dívčích škol J. B.  Hubálka čp. 475 v Moravské ulici,  a jeho manželky Barbory, rozené Zákoutské z Loučic čp. 6. Svědkem ženicha při svatebním obřadu byl  místní učitel, ředitel škol a zakladatel městského muzea Jan Tykač, svědkem nevěsty pravděpodobně její bratr František Grof, učitel v Líšnici, později v Olomouci – Hodolanech. Další ze sourozenců Karoliny Laštovkové, bratr Vincenc Grof, se stal majitelem vlastního nově vystavěného domu čp. 636 v Tylově ulici. Třetí z bratrů, Karel ml., byl ve Třebové strojvedoucím. O sňatku  manželů Laštovkových  se dochoval záznam v  českotřebovské  oddací matrice, uložené v SOA Zámrsk. Zde je zajímavá poznámka u ženichova jména o jeho původu: „Laštovička Václav vulgo Laštovka, modeleur (modelář, vzorař – pozn. aut.) v Praze na Starém Městě, Žatecká ulice 41. Manželský syn Josefa Laštovky recte Laštovičky, zámečníka v Praze a manželky Alžběty, dcery Jana Böhma, učitele v Blatné“. Václav Lašťovka měl ještě sestru Boženu, provdanou Malkovskou.  Manželé Lašťovkovi pravděpodobně hned po svatbě odjeli do Rakovníka, kde Václav  ve své funkci působil do roku 1913, kdy  se oba manželé navrátili zpět do našeho města.
Karolina Lašťovková se stala pěstounkou zdejší  městské mateřské školy. Ustanovena byla ve školním roce 1887 – 1888, aby zastoupila onemocnělou slečnu pěstounku F. Kšírovou. Před přijetím v Praze podstoupila zkoušku způsobilosti industriální učitelky. Byl jí stanoven měsíční plat 15 zl. Místo výpomocné pěstounky opustila až po svém provdání.
Ještě jako svobodná bývala Karolina  Lašťovková činná  v místním spolku divadelních ochotníků Hýbl. Společně s jeho  dalšími členy, např. s učiteli Janem Tykačem, K. O. Hubálkem, malířem Karlem Jankelem st. a slečnou Františkou Honlovou zasedala v roce 1880 v prvním výboru tohoto  tehdy nově ustanoveného spolku.  V  domě slečny Františky Honlové čp. 85 „Na Ostrově“ v Podbranské ulici prožila Karolina  spolu s rodiči a sourozenci své dětství.  Zde, v domě čp. 85 také manželé Lašťovkovi, než odešli do Rakovníka a  poté,  co se z Rakovníka  navrátili  zpět do Třebové, nalezli svůj nový domov. To dokládá část dochované korespondence obou manželů s jejich  příbuznými, přáteli a známými. V písemném  kontaktu byli např. s rodinou spisovatele  žurnalisty F. V. Krejčího, který se u slečny Honlové, v domě „Na Ostrově“, též pohyboval.   K přátelům Karly Lašťovkové náležel i místní rodák, pozdější první ministr školství a národní osvěty Československé republiky, Gustav Habrman. V její pozůstalosti se dochovala Habrmanova fotografie z mladých let zaslaná Karolině  z New Yorku s vlastnoručním věnováním na rubu: „Mé přítelce Karle z Ameriky Gusta 8/6 90“. V pozůstalosti Václava Lašťovky se dochovala též nedatovaná velikonoční pohlednice s nečitelným datem poštovního razítka, odeslaná mu do Rakovníka  z České Třebové. Její pisatelkou je právě Františka Honlová. Na pohlednici píše: „Drahouškové, veselé, šťastné, bezbolestné Vám svátky přeji. Vzpomínám, jak před 11. lety o velkonocích Vašínek (myšlen V. Lašťovka – pozn. aut.) zazdíval „Poklad“ a jak před 4 lety jsem od Vás odjížděla před velikonocemi  ale prosáklá jarní náladou. Pište mi v jakém stavu došly Vás bledule. Chystám se Vám psáti denně ale únava mne vždy překoná. Buďtež zdrávi !!“
Karolina  Lašťovková spolu  manželem Václavem  (manželství zůstalo bezdětné)  roku 1928 přesídlila do novostavby čp. 1242 v ulici Na Pastvišti, vystavěném v době od 3. května do 16. října1928.  Laštovkovi se stali majiteli tohoto domku.   Když Václav Lašťovka ve věku šestasedmdesáti let zemřel, ovdovělá Karolina Lašťovková se po prodeji domku usadila v domě kapelníka Františka Preislera čp. 3 v Klácelově ulici, kde nalezla svůj poslední domov.  I zde byla v čilém písemném styku se svými přáteli, např. s bývalou kolegyní, ředitelkou městské mateřské školy, slečnou Žofií Kužílkovou, která ji v domě  čp. 3 též navštěvovala.  Své blízké Karolina  Lašťovková  opustila ve věku šestaosmdesáti let. 
Václav Lašťovka byl majitelem rozsáhlé knihovny. Svazky českých i světových autorů měl pečlivě označeny svým jménem a pořadovým číslem. Část bohaté knihovny se do roku 2011 dochovala u potomků jeho švagra Vincence Grofa. Tehdy při úklidu domácnosti skončila až na malé výjimky kontejneru na starý papír. Václav Lašťovka po řadu let vystřihoval z dostupného tisku veškeré články a fotografie, které jej zaujaly, ať již pocházely z oboru zdravovědy, domácího hospodářství, politiky, kultury či dalších odvětví našeho života. Tyto potom vlepoval do vlastnoručně ušitých sešitů z šedého tvrdého papíru. Stránky měl číslovány, označeny rokem, z něhož výstřižky pocházely a vzadu vlepené obsahy jednotlivých svazků. Sešitů měl  celou řadu. Po řadu let uchovával rodinné doklady, staré mapy, rovněž číslované,  rodinnou korespondenci, staré pohlednice, které také po nějaký čas vlepoval adresní stranou do školních sešitů a přední stranu měl na obrázku inkoustem popsanou jménem odesílatele a příslušným rokem.
V pozůstalosti Karoliny Lašťovkové s dochovaly drobné útržky poznámek k její poslední vůli. Zde tak  máme zaznamenáno, jak asi bylo naloženo s jejím majetkem. Dozvídáme se zde, že manželce   jejího synovce Bohuslava Grofa st., paní Aloisii Grofové měl připadnout nábytek, kávový příbor a velké zrcadlo z pokoje, její domácí, Anně Preislerové z domu čp. 3 v Klácelově ulici zase kuchyňské váhy  s veškerým závažím a jistému Adolfovi  peřina a tři polštáře z postele v kuchyni. O svém dalším majetku Karolina Laštovková ve zmíněných poznámkách píše: „…Prádlo a ostatní zařízení snad někdo z příbuzných bude také žádat, tak se o to musíte rozdělit. …Co nikdo nebude chtít tak dejte chudým. A zbydou-li peníze, dejte je též chudým. …Každý synovec a každá neteř dostanou 600 K….Knihy si vezměte co chcete a zbylé dejte do zdejší knihovny.“ Karolina Lašťovková zanechala též  poznámky o tom, jak si přeje uspořádat vlastní pohřeb,  služeb kterého pohřebního ústavu využít,   jaké nechat natisknout úmrtní oznámení apod. Z výše uvedených poznámek vyplývá, že vzpomenutá knihovna Václav Lašťovky byla s největší pravděpodobností, po odchodu paní Karoliny skutečně rozdělena. Část zůstala do nedávného úklidu v rodině potomků jejího synovce Bohuslava Grofa. Pokud její další  část obohatila fond tehdejší městské knihovny, tyto svazky byly během některého z postupných vyřazování starých knih zlikvidovány.
O vážnosti Václava Lašťovky v Rakovníku a jeho zásluhách pro továrnu svědčí dopis jistých manželů Steinových z Lužné, odeslaný dne 29. března 1937 a adresovaný paní Karolině Lašťovkové. Z dopisu citujeme: „…Za to  v naší šamotce se od Nového Roku  bourá – všechny pece v bývalé kamnárně a ty přístavby kolem jsou zbourány a  z té budovy budou samé kanceláře. .- K pláči to tu vypadá a srdce bolelo, když dělníci s krumpáči rozkopávali chloubu p. Somerschuha ty pece, v nichž se vypalovalo krásné zboží kamnářské a jiné pod vedením pana Laštovky. …. Všeho je škoda i té zašlé slávy již Rakovnická kamna měla. Ty doby se už víc nevrátí…“
V roce 1929, po úmrtí slečny Františky Honlové, majitelky domu čp. 85 „Na Ostrově“ v Podbranské ulici, v rámci dědického řízení proběhlo několik jednání  ohledně vyřízení pozůstalosti zesnulé. Jedním z žadatelů byl právě Václav Lašťovka, bývalý obyvatel domu čp. 85, který si po svém přestěhování do Bezděkova v domě čp. 85 ponechal uskladněné nějaké své věci, které se mu s největší pravděpodobností  do nového bydliště v čp. 1242 nevešly. Václav Lašťovka právě tehdy žádal o vydání svých vlastních renesančních kachlových kamen, a dvaadvaceti kusů sádrových negativů, uložených v podkroví domu čp. 85. Dále potom měl Lašťovka u slečny Honlové uskladněno třináct kusů obrazů z německého díla „Formenshatz“, hrací stoj Polypfon  se 450 deskami a další věci.
V pozůstalosti Karoliny Laštovkové byly nalezeny dva dopisy s hlavičkou TECHNICKÉ MUSUEM  ČESKOSLOVENSKÉ Oba pojednávají o darech , které paní Laštovková muzeu poskytla z pozůstalosti svého manžela.  První z nich ji byl  zaslán 20. srpna 1935 a z něho citujeme: „Milostivá paní! V nepřítomnosti ředitele musea, který dlí na dovolené, dovoluji si Vám vzdáti nejsrdečnější díky za laskavé věnování keramických předmětů, pozůstalých po vašem zemřelém panu choti. Předměty ty s označením dárce, budou zde jistě nejlépe uloženy, protože jsou uloženy pro celou budoucnost a veřejně přístupny. Prosíme snažně, abyste, milostivá paní, expedici předmětů těch svěřila Vámi označenému kamnáři panu Horákovi. Výlohy, spojené se zabalením a dopravou mu ochotně nahradíme. …“ Druhý dopis, odeslaný 11. září 1935 je vlastně potvrzením příjmu jedné bedny s deseti kusy keramických výrobků po Václavu Laštovkovi, doručené do muzea v Praze třebovským kamnářem Leopoldem Horákem. Nyní jistě čtenáře napadne, zda se zmíněné předměty ve sbírkách výše uvedeného muzea dodnes nalézají. Na tuto otázku nám dává vysvětlení emailová zpráva zaslaná mi jako odpověď na můj dotaz kurátorem sbírky architektury a stavitelství Národního technického muzea v Praze: „Podle Přírůstkové knihy byl soubor 10ti kusů skutečně zapsán v roce 1935 pod přírůstkovým číslem 148/1935 do skupiny Hornictví (kam tehdy sbírka Keramiky patřila) a uložen ve „skladišti na dvoře“ Schwarzenberského paláce na Hradčanech, kde v té době NTM sídlilo. Podle Vámi zaslaného dopisu se s jejich vystavením počítalo až v nové budově, která tehdy ještě zdaleka nestála. Tím stopa po těchto předmětech bohužel končí. Nikde jsem nedohledal jejich soupis, všude se píše pouze o „10 kusech keramických výrobků“. Svou roli mohlo v jejich osudu sehrát i pozdější poměrně hektické stěhování v roce 1941 během vyklízení Schwarz. paláce pro potřeby německé branné moci. Soubor byl v roce 2001 skartován jako nenalezený, nicméně může stále fyzicky existovat mezi skupinou předmětů evidovaných jako „staré sběry“.
Vedle tohoto záznamu jsem ještě narazil na další, věnovaný do NTM přímo panem Lašťovkou v roce 1932, zapsaných pod přírůstkovým číslem 130/1932 a později s přiděleným inventárním číslem 9732, v tomto případě zařazené (nelogicky) do skupiny polygrafie. Vyřazen jako nenalezený v roce 2002. Jednalo se o „40 různých keramických výrobků dle seznamu“ mezi kterými byl i „obraz, sestavený ze 70ti kusů v celkových rozměrech 70x170 cm“. Bohužel v nabývacích materiálech z tohoto roku materiál k přírůstkovému číslu 130/1932 chybí, takže nemáme k dispozici ani seznam, ani náčrtek obrazu, který měl být rovněž součástí. …“
O Václavu Laštovkovi, jako významném odborníku ve svém oboru je zmínka v publikaci  „Příspěvek k dějinám ‚RAKO‘ závodů v Rakovníku“, jejímž autorem je  Ladislav Hanzlíček.  Publikace se nachází ve sbírkách Muzea  T.G.M. v Rakovníku. Ze zmíněné publikace citujeme: „ … Není pochyb, že byl odborníkem na slovo vzatým, protože všechna, zvláště mimořádná díla, která opustila dílny továrny, byla jistě jeho duševním majetkem v konečném, keramickém provedení. Byl tvůrcem hmoty, z nichž byly vyrobeny, byl tvůrcem glazur, ale i jejich barevného ladění, které svědčilo o jeho vytříbeném vkusu. … Také řemeslo ovládal do nejmenšího detailu, dovedl  vždy poraditi, opraviti i sám zasáhnouti. Povahově byl velmi skromný, tichý, nevýbojný člověk, hledící si jen svojí práce, uzavřené povahy, dosti nesdílný. … Nenáviděl obhroublosti, které káral; byl úplný abstinent. Také jeho soukromý život byl dosti podivínský, až plachý. Nikdy se nezúčastnil společenského života, doma prý hodně četl. Byl jsem s ním ve styku několik roků, ale jeho paní jsem nikdy neviděl. Žil s ní v malém domku ve stráni, kde byl na místě prvého dvojdomu dnešní malý sad, tam byl jeho ‚začarovaný zámek‘. … Byl hubené střední postavy, hlava ostře řezaných rysů s vystouplými lícními kostmi, předsunutou bradkou. Na očích brýle. Byl velmi nervózní, trpěl častými bolestmi hlavy, uši si zakrýval dlaněmi rukou, přecházel-li přes nádvoří nebo nějakou chodbu. Říkalo se mu ‚kouzelník‘, což dobře vystihovalo jeho zjev, ale říkalo se to jen velmi opatrně a bez úmyslu příhany, jen k vystižení charakteristiky jeho zjevu. V továrně chodil s placatou čepicí na hlavě, kterou nesmekal nikdy, ani byl-li povolán k ‚panu továrníkovi‘, jak se panu Sommerschuhovi říkalo, i když jím již nebyl, to  byla jedna z jeho privilegií. …“
Václav Laštovka byl pochován na českotřebovském hřbitově.   Martin Šebela