Město je povinné umožnit občanům bezplatně nahlížet do Sbírky zákonů         
Podle § 13 odst. 2 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/1999 Sb.“), jsou obce, městské obvody a městské části územně členěných statutárních měst povinny umožnit nahlížení do Sbírky zákonů za stejných podmínek jako v § 13 odst. 1 citovaného zákona, tj. v pracovních dnech, a to každému (kdo o to požádá).
V souladu s § 13 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. se uvedená povinnost obce vztahuje vždy na celou částku Sbírky zákonů (s výjimkou příloh podle § 8 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., podle něhož „Rozsáhlé přílohy právních předpisů je možno vyhlásit v samostatných přílohách částek Sbírky zákonů, vydaných současně s příslušnou částkou, v níž je vyhlašován text právního předpisu, o jehož přílohu se jedná. Strany těchto příloh se číslují v souvislé řadě navazující na číslování stran částky, jíž jsou přílohou. Obdobně to platí pro vyhlášení rozsáhlých příloh mezinárodních smluv a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací ve Sbírce mezinárodních smluv.“). Smyslem uvedeného ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 309/1999 Sb. je zajištění informovanosti veřejnosti o právních předpisech publikovaných ve Sbírce zákonů.
Zákon č. 309/1999 Sb. má být s účinností od 1. ledna 2020 nahrazen novým zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), avšak předpokládá se posunutí nabytí účinnosti tohoto zákona. Podle § 15 odst. 1 zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv obecní úřad, úřad městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, úřad městské části hlavního města Prahy, krajský úřad a Magistrát hlavního města Prahy umožní v úředních hodinách bezplatně nahlížet do Sbírky zákonů a mezinárodních smluv v elektronické podobě.
Uvedená povinnost, která je v souladu s § 23 tohoto zákona výkonem přenesené působnosti (státní správy), má do budoucna nahradit stávající (administrativně i finančně zatěžující) povinnost poskytovat přístup ke Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv v listinné podobě. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv však v § 27 zároveň stanoví, že obecní úřad, úřad městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, úřad městské části hlavního města Prahy, krajský úřad a Magistrát hlavního města Prahy umožní v úředních hodinách bezplatný přístup k částkám Sbírky zákonů a částkám Sbírky mezinárodních smluv vyhlášeným podle dosavadních právních předpisů nebo k jejich stejnopisu zveřejněnému v elektronickém systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a k Úřednímu věstníku Evropské unie nebo k jeho stejnopisu zveřejněnému způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vzhledem k tomu, že není dosud zřejmé, zda elektronický systém Sbírky zákonů a mezinárodních smluv bude skutečně (fakticky) obsahovat stejnopis dosavadních listinných Sbírek zákonů, resp. v jaké konkrétní podobě bude zpřístupněn stejnopis dosavadních listinných Sbírek zákonů způsobem umožňujícím dálkový přístup, nelze obcím zatím doporučit postup spočívající ve „zbavování se“ dosavadních listinných Sbírek zákonů, neboť by nemohly splnit popisovanou povinnost zakotvenou v § 27 zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.
S ohledem na skutečnost, že v dotazu jsou zmíněny uložené Sbírky zákonů v archivu obce od roku 1960, je vhodné připomenout, že výše uvedené povinnosti uložené obcím ve vztahu ke zpřístupňování Sbírek zákonů veřejnosti nejsou v našem právním řádu nic nového či neobvyklého. V této souvislosti lze z historického hlediska např. uvést, že § 14 zákona č. 214/1948 Sb., o sbírkách zákonů, s účinností od 23. srpna 1948 stanovil, že obce jsou povinny opatřit si alespoň po výtisku Sbírky zákonů, obce na Slovensku pak alespoň po výtisku slovenského vydání Sbírky zákonů a Sbírky zákonů Slovenské národní rady, a učinit opatření, aby byly v úřadovně místního národního výboru v úředních hodinách přístupny každému, kdo o to požádá. Zákon č. 77/1959 Sb., o Sbírce zákonů a o Úředním listě, s účinností ode dne 1. ledna 1960 v § 12 uvádí, že výkonné orgány všech místních národních výborů zajistí, aby v úřadovně místního národního výboru byl v úředních hodinách každému přístupný výtisk Sbírky (a Úředního listu). Podle § 9 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 4/1962 Sb., o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů (účinnost od 1. ledna 1962), místní národní výbory zajistí, aby byl v jejich úřadovnách v úředních hodinách každému přístupný výtisk Sbírky zákonů. Na základě § 13 zákona č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů (účinnost od 1. ledna 1990), byly obce povinny si opatřit alespoň jeden výtisk Sbírky zákonů a zajistit, aby byl každému přístupný. Obdobně i § 9 zákona České národní rady č. 545/1992 Sb., o Sbírce zákonů České republiky (účinnost od 10. prosince 1992), stanovil, že obce jsou povinny si opatřit alespoň jeden výtisk Sbírky zákonů a zajistit, aby byla každému přístupná.

ZÁVĚR:

  1. S ohledem na povinnost uloženou obci v § 13 odst. 2 ve spojení s § 13 odst. 1 zákona č. 309/1999 Sb., tj. že obce mají povinnost umožnit nahlížení do Sbírky zákonů v pracovních dnech, a to každému (kdo o to požádá), není v současné době možné, aby se obec „zbavovala“ stávajících listinných Sbírek zákonů.
  2. V okamžiku, kdy bude zjevné (mělo by tomu tak být v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, jak je uvedeno výše, přičemž se však předpokládá, že stávající datum nabytí účinnosti tohoto zákona od 1. ledna 2020 bude posunuto), že popisovanou povinnost (uvedenou v bodě 1) bude reálně možné splnit i jiným způsobem, tj. prostřednictvím stejnopisu Sbírky zákonů zveřejněnému v elektronickém systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv nebo zveřejněnému způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebude již nutné nadále archivovat „staré“ listinné Sbírky zákonů. S ohledem na výše uvedené je tedy nutné vyčkat na nabytí účinnosti zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.