Sociální služby ZŘIZUJÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBU


V čem spočívá zavedení nové služby a pro koho je služba určena?
Odlehčovací služba slouží – jak už její sám název vypovídá – pro odlehčení lidem, kteří dlouhodobě pečují o osobu, která vyžaduje dohled a pomoc při zvládání základních životních potřeb. Jedná se o časově omezené poskytnutí služby v pobytovém zařízení a cílem je zejména umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek, případně poskytnout prostor pro řešení vlastních záležitostí (například rekonstrukce bydlení, hospitalizace pečujícího v nemocnici apod.). Cílovou skupinou budou osoby, jejichž soběstačnost v oblastech péče o vlastní osobu je snížena především z důvodu věku (od 65 let věku), případně změn zdravotního stavu (od 27 let věku) tak, že nejsou zajištěny jejich základní životní potřeby a z toho důvodu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby.
 
Kdy předpokládáte zavedení nové služby a jakou bude mít služba kapacitu?
V tuto chvíli již probíhá registrační proces na Krajském úřadě Pardubického kraje a předpokládáme, že novou službu začneme poskytovat od 1. ledna 2020. Kapacita služby bude omezená na 4 lůžka vyčleněná v Domově pro seniory (Bezděkov 918, Česká Třebová). 
 
Jakým způsobem bude možné si tuto službu rezervovat?
K zařazení do služby bude potřeba vyplnit žádost, jejíž formulář bude k dispozici na webových stránkách zařízení (do doby spuštění nových stránek bude na webových stránkách města: www.ceska-trebova.cz/ssct), popřípadě bude žádost možné vyzvednout osobně v Domově pro seniory u sociálních pracovnic.
Jakmile bude podána žádost, bude se sociálními pracovnicemi sjednán možný termín využití služby, a to podle dostupných kapacit. Nebude-li možné termín sjednat ihned při podání žádosti, bude žádost zařazena do pořadníku a zájemce bude kontaktován, jakmile se volný termín objeví.
V tuto chvíli nelze odhadnout, v jakém předstihu bude potřeba žádost o zařazení do služby podat, neboť zatím pouze víme, že poptávka po lůžkách odlehčovací služby je, nicméně nevíme, zda budou pečující využívat celou možnou dobu pobytu, nebo zda využijí službu jen krátkodobě, například opravdu jen na 14ti denní dovolenou.
 
Jaká budou pravidla poskytované služby? Jak bude poskytování služby probíhat?
Základním principem je dočasnost poskytované služby. Služba bude poskytována na nezbytně nutnou dobu, nejdéle na dobu 3 měsíců. Odlehčovací služba neslouží jako „čekárna“ na Domov pro seniory, její význam je jiný, zejména dočasně umožnit pečující osobě odpočinek. Proto je tedy poskytnutí služby časově omezeno, na to pak navazuje i počet osob, jimž bude možné službu v průběhu roku poskytnout.  
Pro odlehčovací službu vyčleňujeme 4 lůžka ze stávající kapacity Domova pro seniory, tudíž průběh poskytování služby bude zajištěn shodně jako v případě uživatelů Domova pro seniory. Zajišťujeme tedy ubytování, celodenní stravu (dle potřeby uživatele i dietní nebo mixovanou stravu), ošetřovatelskou péči, aktivizaci a vybrané zdravotní úkony.
 
Bude služba zajišťována stávajícím personálem nebo budete hledat nové pracovníky?
Služba bude zajišťována stávajícím personálem, protože jak už bylo uvedeno, ze současné kapacity 101 uživatelů Domova pro seniory vyčleňujeme 4 lůžka pro odlehčovací službu, tudíž nedochází k navýšení celkové kapacity Domova pro seniory, a proto není potřeba navyšovat personál.
 
Nebude mít zavedení odlehčovací služby vliv na poskytování péče v Domově pro seniory?
To v žádném případě nebude. Jediný vliv je ten, že budeme muset snížit kapacitu Domova pro seniory o čtyři lůžka, což je ale bohužel důsledek současného stavu sociálních služeb, který neumožňuje (zejména s ohledem na financování) navyšovat kapacity služeb. Pardubický kraj byl dokonce nucen pro letošní a příští rok rozvoj sítě sociálních služeb pozastavit. Tudíž nebyl udržitelný stav 101 lůžek v Domově pro seniory a k tomu 4 lůžka pro Odlehčovací službu. A pokud jsme chtěli poptávce po odlehčovací službě vyhovět, byli jsme nuceni učinit toto opatření a lůžka vyčlenit. Nicméně na kvalitu péče v Domově pro seniory takové opatření rozhodně vliv mít nebude, jedná se spíše o provozně-koncepční záležitost.
 
Kolik bude poskytnutí nové služby stát?
Ceník služby vychází z tzv. úhradové vyhlášky, která stanoví maximální částku na ubytování, stravu a péči. Při účtování ubytování a stravy budeme vycházet z ceníku Domova pro seniory, tedy celková denní úhrada za ubytování a stravu bude činit 360 Kč (v případě diabetické stravy 370 Kč). Úkony péče budou účtovány podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů a částka bude 130 Kč/hod. Léky, zdravotní materiál a další (například inkontinenční pomůcky) si uživatel hradí sám, případně jej dodá pečující v případě, že má uživatel pomůcky hrazené svojí pojišťovnou.
 
Kde bude možné vyhledat bližší informace k nové službě?
Všechny informace budou zveřejněny na webových stránkách. V tuto chvíli ještě stále pod doménou města Česká Třebová (www.ceska-trebova.cz/ssct), ale do konce letošního roku budou spuštěny stránky naší příspěvkové organizace už pod samostatnou doménou. Nicméně z městských webovek se na ně zájemci dostanou. Současně připravujeme letáčky, které budou k dispozici například v ordinacích lékařů, na Městském úřadě, na Úřadu práce nebo v našich zařízeních. Konečně všechny informace lze získat i u sociálních pracovnic v Domově pro seniory, a to buď při osobní návštěvě nebo na tel. čísle 465 503 403/440.
Aktuální informace se ovšem objeví až ve chvíli, kdy bude služba řádně registrována Krajským úřadem Pardubického kraje.
 
Je odlehčovací služba poskytována i jinými zařízeními v okolí nebo bude Česká Třebová ojedinělá?
Sociální služby Česká Třebová určitě nebudou v poskytování odlehčovací služby samy, naopak jsme v okolí v zásadě jediní, kdo tuto službu ještě neposkytuje. Shodnou službu poskytují zařízení například v Lanškrouně, Ústí nad Orlicí, Litomyšli, Vysokém Mýtě… nicméně poptávka po tomto druhu služby je a kapacita dostupných lůžek je nedostatečná. Proto věříme, že i my jejím zavedením přispějeme ke zkvalitnění a dostupnosti služeb a péče o potřebné.