K modernizaci železničního uzlu Česká Třebová

Je třeba navržená protihluková opatření dále upravovat?


Na webu mojemilatrebova.cz/ byl 26/9 publikován Otevřený dopis zastupitelstvu města Česká Třebová, který obsahoval výzvu ke zřízení expertní komise bez vazby na investora projektu. Odůvodnění je zřejmé z preambule: 
"Rýsující se podoba protihlukových opatření (tak jak se jeví k září 2019) nás vedla k zaslání otevřeného dopisu našemu zastupitelstvu, protože nejsme spokojeni s výsledkem dosavadních jednání. Navrhovaná podoba protihlukových opatření se zatím nejeví jako moderní řešení s vysokou přidanou hodnotou jak pro provoz na trati, tak pro občany našeho města, navzdory záměru státu proinvestovat v rekonstrukci 10 mld korun z veřejných prostředků. Na vstupu jsou hygienické a technické normy, ale závaznou legislativou se stane teprve výsledek správního (územního) řízení, které je plně v gesci našeho městského úřadu a je zároveň jedinou účinnou možností, jak stanovit konečnou podobu celé rekonstrukce. Naše současné zastupitelstvo rozhodne o tom, jakou podobu bude mít železniční koridor procházející městem příštích 50 letech."
 
Otevřený dopis obdrželi všichni zastupitelé elektronickou poštou, absolvovali také mimořádné zasedání 21. října, ale nikdo z nich nepovažoval za nutné dále uvedený otevřený dopis komentovat nebo se k němu vyjadřovat. Místostarosta Ing. Dalibor Zelený předal dopis s požadavkem neprodleně také investorovi - SŽDC. K textu otevřeného dopisu se v odpovědi vyjádřil za investora Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ (Olomouc).
Je třeba připomenout, že iniciativou vedení města je Česká Třebová prvním a zatím jediným městem v republice, kde se podařilo využitím nově schválené metodiky výrazně zredukovat délku i výšku původně navrhovaných protihlukových stěn.  Z původních 5800 metrů na 955 v délce a co se týče výšky, pak se snížila z původních 4,53 na 2,59 m. Modernizace  uzlu Česká Třebová přinese mnoho pozitivního, budou konečně realizovány investice, které se dlouho odkládají. Nelze tedy napsat, že by se při přípravě modernizace uzlu zaspalo, nebo že by byl bez připomínek odsouhlasen původní navržený projekt.  Nové řešení bylo detailně projednáno s občany na několika schůzích, všechny připomínky byly zapsány a jsou připomínkovány v souvislosti s další přípravou projektu. Zásadním požadavkem je expertní tým bez investora: pokud by se investor pro vytvoření nového expertního týmu rozhodl, tak město jej podpoří. Petiční výbor však požaduje  na investorovi "nezávislý expertní tým", jehož cílem by mohlo být např. aplikování metod někde využitých v cizině. Projektant však může používat jen  u nás  schválené metody dle zadání investora. 
S odpovědi zástupce investora byli zastupitelé ihned seznámeni. Ve své  odpovědi se zástupce investora vyjadřuje k dotazům, vyplývajícím z dopisu petičního výboru. Věřím, že nebude nikomu vadit, když odpovědi investora na  otázky položené v otevřeném dopisu budu také v závěru tohoto příspěvku veřejně publikovat. Přispěje to ke zlepšení informovanosti. (mm)
 
Petiční výbor petice „Ne vysokým protihlukovým stěnám kolem železnice v České Třebové!“
Zastupitelstvu města Česká Třebová
Věc: Otevřený dopis – výzva ke zřízení expertní komise
Vážení zastupitelé města Česká Třebová, jménem signatářů petice proti původně navrženým vysokým protihlukovým stěnám, si tímto dovolujeme vyzvat vedení města ke zřízení nezávislé expertní komise, jejímž úkolem by v rámci projektu rekonstrukce železničního uzlu Česká Třebová bylo připravit komplexní návrh podmínek, se kterými by město vstoupilo do správního řízení.
Důvodem k podání této výzvy je naše nespokojenost s veřejně dostupnými výsledky, kterých bylo do této doby dosaženo v rámci jednání s investorem. Za vážné nedostatky rýsující se podoby rekonstrukce považujeme:
absenci podštěrkových antivibračních rohoží, přestože vibrace výrazně obtěžují obyvatele bezprostředního i vzdálenějšího okolí trati,
absenci odhlučnění pomocí horizontálních kolejových absorbérů, přestože právě toto opatření významnou měrou pokrývá účinek původně navrhovaných vysokých PHS – tyto absorbéry navíc mohou mít schopnost retence vody, tzn. zamezovat vzniku tepelných ostrovů, navracet vodu do malého vodního cyklu a tím i snížit nákladnost vybudování dešťové kanalizace a s ní spojených retenčních nádrží, a zamítavý postoj investora k možnosti využít protihlukově velmi efektivní nízké parabolické clony, přestože jejich užití zákon umožňuje.
Touto výzvou nijak nesnižujeme již vykonanou práci, zejm. pana Ing. Zeleného, který je za město jednáními pověřen. Jde nám o širší kontext připravované investice, o komplexnost, dlouhodobost a celkovou přidanou hodnotu projektu pro všechny zúčastněné strany – pro byznys i pro životní prostředí, pro investora, dopravce, cestující a zejm. pro město a jeho občany. Vzhledem k časovým parametrům projektu, kdy stavět se začne nejdříve za 3 roky, dokončeno bude o dalších nejméně 5 let později a stavba bude sloužit další desítky let, považujeme za žádoucí vstoupit do správního řízení s nadstandardní technicky vyspělou dlouhodobou vizí. Usilujeme o nejlepší možný konsenzus z odborného hlediska řešení hluku a vibrací, při kterém budou podstatnou měrou zohledněny také aspekty ochrany životního prostředí, cirkulární ekonomiky a estetiky.
Pro nezávislou expertní komisi navrhujeme pětičlenné složení v poměru dvou externích ku třem místním nečlenům městského zastupitelstva a bez vazby na investora projektu:
1 člen (externista) odborník na hluk a vibrace u kolejových vozidel z Univerzity Pardubice
1 člen (externista) odborník na tlumení hluku a vibrací u staveb z Báňské Univerzity v Ostravě
1 člen (místní) odborník v oblasti hygieny
1 člen (místní) stavební technik
1 člen (místní) architekt krajinář a/nebo urbanista

S poděkováním za dosavadní práci zastupitelstva a městského úřadu a v dobré víře, že tím činíme krok ve prospěch vzniku kvalitní legislativy definované v následném správním řízení i kvality výsledné podoby projektu.

V České Třebové 26.9.2019                                                      Bc. Martin Horák, Ing. Alice Suchá, Pavel Suchý

 Odpověď zástupce investora: