Rok na radnici                                       
Rozhovor se starostkou města Magdalénou Peterkovou
 
Před rokem se po ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva  změnilo po mnoha  letech kompletní vedení města, od toho dne má naše město první starostku ve své v historii.  Uplynul první rok na radnici....
Jak byste porovnala své tehdejší a současné pocity? Je to velký rozdíl?
Příliš velký rozdíl to není. Po čtyřiceti letech učitelské praxe přišla natolik velká změna, že k práci starostky přistupuji i nadále s velkým respektem.
 
Před rokem vznikla nová radniční koalice, složená ze čtyř subjektů: KČT, ČSSD, ODS a 27 statečných. Jakým způsobem je koaliční spolupráce zajištěna, jak to funguje v praxi?
Ačkoliv má KCT v radniční koalici většinu, snažíme se o názorovou shodu a jednotný postup. Stanovili jsme si okruh programových priorit, ke kterým směřujeme naše počínání. Dohodli jsme se na pravidelných jednáních zástupců radniční koalice, na kterých řešíme zásadní koncepční kroky. Sama považuji tyto pravidelné schůzky za důležité a přínosné. Samozřejmě existují i názorové neshody, to je pochopitelné, ale tyto schůzky by měly vést k hledání kompromisu, abychom pak jako radniční koalice mohli vystupovat jednotně.
 
Které problémy se během roku ukázaly jako největší, se kterými bylo nejvíce práce?
Pro mě i pro řadu mých kolegů přišla velká změna v tom, že jsme ze zastupitelských lavic obsadili ve vedení města místa nejvyšší. Proto bylo potřeba správně pochopit fungování obce, porozumět vztahu mezi samosprávou a státní správou, správně nastavit kompetence. Samozřejmě i úředníci Městského úřadu byli zvyklí na určitý režim práce, který je a bude v některých případech obtížné změnit, a pro mě osobně bylo poměrně obtížné proniknout do systémových procesů státní správy.
 
Jsou některé problémy, se kterými jste nepočítala a přece je nelze pominout
Role starostky je pro mě opravdu zcela novou zkušeností, proto je velmi těžké na tuto otázku odpovědět. S problémy jsem počítala, ale jakého budou charakteru, to dopředu opravdu předjímat nešlo. Proto jsem s nimi ani počítat nemohla a řeším vše tak, jak postupně přichází.
 
Někteří  lidé  hodnotí práci radnice třeba jen podle nových investičních akcí, které se ve městě provádí. Jak to bylo v prvním roce? 
Takové hodnocení práce radnice je pochopitelné. Občané jsou zvyklí hodnotit podle toho, co vidí. Snad nikdo ale nemohl očekávat, že již během prvního roku budou vidět velké kroky a výsledky. Jednak tedy v tomto roce dobíhá řada projektů z předchozího volebního období (v tuto chvíli zejména rekonstrukce průtahu městem I/14, ale dále např. bike park Peklák, rekonstrukce silnice Dukelská), již loni měla být hotova oprava ZŠ Habrmanova, navíc některé projekty bylo třeba upravit (např. šatny a tribuny u lehkoatletického stadionu na Skalce nebo knihovna). Jednak ale také příprava nových investičních akcí zabere nějaký čas. Nejprve bylo třeba najít shodu v konceptech, na kterých budeme jako radniční koalice pracovat. A následně příprava investičních akcí probíhá v součinnosti s odbory Městského úřadu, jinými slovy s odbory státní správy, které se při přípravě projektů řídí právními předpisy a administrativní proces je velmi náročný.
 
Co se během uplynulého roku podařilo?
Za důležité považuji dokončení rekonstrukce krematoria a opětovné zahájení provozu Pohřební služby. Dále se zejména díky panu místostarostovi Ing. Zelenému úspěšně řešila protihluková opatření podél železniční trati a nadále pokračují jednání o dálničním napojení. Za úspěch považuji i to, že se nám podařilo zachovat třídu v Borku jako dislokované pracoviště Speciální školy v Ústí nad Orlicí. Také se podařilo zahájit rekonstrukci bytů na Parníku a pracuje se na opravě pavlačí na Červeňáku.  
Od některých v zásadě připravených projektů z předchozího období jsme upustili (např. biokoupaliště Křivolík nebo Trampské muzeum), naopak se zaměřujeme na vyhledávání vhodných dotačních titulů pro projekty nové (např. revitalizace Nového náměstí, nová městská knihovna, kontejnerová přístavba MŠ U Koupaliště nebo modernizace staré budovy Domova pro seniory).
 
Které oblasti nyní věnujete velkou pozornost, co považujete za prioritu?
Priority vycházejí z programové dohody radniční koalice. Vybraných projektů je celá řada, ovšem klíčové je zajištění finančních prostředků pro vybrané investiční akce. Nicméně kromě už uvedených akcí pracujeme na vyhledávání vhodných lokalit pro výstavbu rodinných nebo bytových domů, ve spojení s bydlením aktuálně řešíme otázku privatizace městských bytů. Na jaře příštího roku by měla být zpracována koncepce parkování ve městě, což je věc, která trápí nejen občany České Třebové, ale i návštěvníky našeho města. V neposlední řadě je nezbytné řešit závažnou problematiku  odpadového hospodářství.
 
Jak byste na závěr zhodnotila první volební rok?
Ráda bych poděkovala za spolupráci svým kolegům z radniční koalice i z KCT. Myslím si, že kroky, které realizujeme a chystáme, mají smysl a vedou k rozvoji města. Vím, že některé změny nejdou tak rychle, jak jsme možná čekali, stejně tak jsem si vědoma, že nelze vyhovět všem. Přesto věřím, že naše práce ve vedení města je smysluplná.
 
Děkuji za rozhovor. Ptal se Milan Mikolecký