Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin - v roce 2018


V souladu s metodikou Eurostatu bylo dle tohoto šetření v roce 2018 v ČR vyprodukováno celkem 28 mil. tun odpadu. Oproti předchozímu roku se vyprodukovalo o 3,4 mil. tun více, což představuje nárůst celkové produkce odpadu o 14 %. Zvýšená produkce odpadu byla zaznamenána v obou sledovaných skupinách odpadů (nebezpečné, ostatní). Produkce nebezpečného odpadu dosáhla 1,4 mil. (nárůst o 20 %), produkce ostatního odpadu činila 27 mil. tun (nárůst o 13 %). Podíl nebezpečného odpadu na celkové produkci odpadů činil 5 %.

 
V roce 2018 činila produkce podnikového odpadu 24,2 mil. tun, ve srovnání s minulým rokem se množství vyprodukovaných odpadů zvýšilo o 16 %.

Skladba komunálního odpadu

Nakládání s komunálními odpady

Množství vytříděného komunálního odpadu se rok od roku zvyšuje, přesto nejčastější způsob nakládání s komunálním odpadem je jeho uložení na skládku. V roce 2018 bylo skládkováno 49 % komunálního odpadu, což je téměř polovina z celkového vyprodukovaného množství. V zařízeních na energetické využití odpadu skončilo v roce 2018 611 tis. tun, meziročně se jednalo o mírný pokles o 2,9%. Podíl spáleného odpadu činil 17 %. Kromě výše uvedeného energetického využití, sem patří i 5 tis. tun odpadu spáleného bez využití energie. V recyklačních linkách bylo v roce 2018 zpracováno 1 mil. tun komunálních odpadů, což oproti roku 2017 znamenalo nárůst o 3,4 %. Na kompost bylo uloženo 273 tis. tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu, což bylo o 4,4 % více než v předchozím roce. V roce 2018 dosáhla recyklace komunálního odpadu společně s kompostováním 34 %.
Dlouhodobý vývoj v oblasti produkce a nakládání s odpady

Vývoj produkce odpadů


Od roku 2002 pokračuje trend postupného snižování množství směsného (netříděného) komunálního odpadu.
Stále větší část komunálního odpadu připadá na odděleně sbírané složky. Směsný komunální odpad ještě v roce 2002 tvořil ¾ celkové produkce komunálních odpadů, v roce 2018 se jeho podíl snížil o 18,3 procentních bodů. Naproti tomu odděleně sbírané složky tvořily v roce 2002 6 % celkové produkce komunálních odpadů, v roce 2018 již 16,1 %. Konkrétně to znamená, že v roce 2002 bylo vytříděno 16 kg odděleně sbíraných složek (papír, plasty, sklo, kovy) na jednoho obyvatele, v roce 2018 to bylo 57 kg na jednoho obyvatele. Vývoj množství odděleně sbíraných složek komunálních odpadů ukazuje
Dovoz a vývoz odpadů

Produkce druhotných surovin


Autorky: Ing. Lenka Strnadová, tel.: 472 706 174 e-mail: lenka.strnadova@czso.czIng. Lucie Vacková, tel.: 472 706 142 e-mail: lucie.vackova@czso.cz Oddělení statistiky životního prostředí Č