Řeší se problém privatizace zbývajících městských bytů 
Obyvatelé "jezevčíku" se sešli s vedením města v Kulturním centru
Šlo především o otázku, zda a za jkaklých podmínek privatizovat  70 městských bytů v  70 bytů na Trávníku v domě čp. 1979 - 1983. Otázka privatizace zajímá  dále také obyvatele bydlící ve 112 bytech ve "Čtverci" na Farářství, ostatních ve městě se vlastně netýká. Na těchto uvedených domech privatizace dosud proběhnout nemohla, vzhledem k legislativním překážkám daným podmínkami, za kterých byly na modernizaci a nástavbu domů použity státní dotace. V tzv. "jezevčíku" na Trávníku tyto překážky pominou v červenci 2020,  na Farářství později. Aktuální je tedy nejdříve privatizace domu na Trávníku. 
Město rozeslalo nájemníkům v uvedených domech anketní lístky, na jejichž základě bude možné zjistit, především zda si nájemníci privatizaci přejí, nebo zda upřednostňují nadále nájemní bydlení, když by museli počítat s postupným zvyšováním nájemného. Anketní otázky možná nebyly dobře pochopeny, vzniklo hodně dohadů. Třeba i o tom, že město je ochotno odprodat dům i s nájemníky třeba nějakému jednotlivci nebo společnosti. Aby se vysvětlily nejasnosti a odmítly ty nereálné scénáře, byli obyvatelé tzv. jezevčíku pozváni do Kulturního centra  na setkání s představiteli města.  Zde za přítomnosti starostky  města Mgr. Magdalény Peterkové a obou místostarostů Ing. Dalibora Zeleného a Mgr. Josefa Kopeckého, vedoucího právního odboru města Mgr. Karla Honla, jednatele Tezy Gustava Dolečka a vedoucího odboru majetku Ing. Jiřího Smrčky dostali po shlédnutí komentované vysvětlující prezentace možnost pokládat přímé dotazy na cokoliv, co zahrnuje připravovaná privatizace městských bytů.  Bylo ovšem také zdůrazněno, že cílem není privatizovat za každou cenu, že není cílem získat co nejvíce finančních prostředků pro město.  Kdyby tomu tak bylo, tak by město byty neprodávalo, ale využívalo by zákonných možností (nyní každé 3 roky zvýšení o 20%) na co nejrychlejší zvyšování nájemného a získalo tak pravidelný a rostoucí finanční obnos. 
Bylo ovšem důrazně připomenuto, že současná zákonná úprava neumožňuje to, co bylo možné při privatizaci bytů v době před deseti a více lety. Město musí dle legislativy odkup za nižší než běžnou cenu důkladně zdůvodnit. Tento pojem je definován v § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990. Proto pravidla, použitá při privatizaci v letech 2002 - 2010  neodpovídají současnému legislativnímu rámci ani situaci na trhu s nemovitostmi a privatizovat podle nich je v současných podmínkách nemožné. (Základní cena při privatizaci byla tehdy od 2000 - 4000 Kč/m2). Pokud nebude případný prodej za cenu nižší než obvyklou v usneseních zastupitelstva řádně zdůvodněn, stává se celé právní jednání neplatným od samého počátku. Tato skutečnost by se mohla stát předmětem zkoumání (i s následkem zneplatnění smlouvy) třeba i několik let po provedení privatizace na podnět kohokoliv z veřejnosti.
Z diskuze vyplynulo, že o privatizaci bytů  nájemníci zájem mají, hlavním tématem pak bylo tedy určení obvyklé ceny. Tato cena již bude v sobě obsahovat stavební stav bytů a případné zjištěné stavební nedostatky. Problém je v tom, jak zdůvodnit  další možné slevy tak, aby se cena stala pro nájemníky akceptovatelnou. Město přitom poskytne stejně jako v předchozích osmi vlnách privatizace  právní pomoc tak, aby přechod vlastnictví probíhal plynule bez problémů a podle zákona. Prvním korkem bude zpracování výsledků ankety a dalších podkladů o návrhu ceny pro zastupitele, kteří rozhodnou o dalším postupu. V případě tzv. jezevčíku by byty pro privatizaci byly uvolněny v srpnu - září 2020, ale v předstihu by měli být být nájemníci na tento krok připraveni, a mohli by s ním počítat. Základní rozhodnutí o prodeji bytů v tomto domě by mohlo padnout již na prosincovém jednání zastupitelstva města.
Zdálo se mi, že jednání bylo srozumitelné a věcné, že se podařilo vysvětlit alespoň ty základní otázky a především odmítnout situaci, že by město prodalo dům i s nájemníky někomu dalšímu. Takovým způsobem  nikdy ve městě privatizace neprobíhala a  nebude tomu tak ani nyní. Vedení města tak pokračuje při řešení důležitých otázek v organizování přímých setkání s občany, kterých se problém týká. Jedině tak lze bránit dezinformacím  vzniklým třeba jen nepochopením problému.  (mm)

Anketa k privatizaci proběhla také ve Čtverci na Farářství. I zde je téma horkou aktualitou.

Svědčí o tom emotivní dopis pana Marka Končického. Text se dostal nejprve ke zveřejnění zpravodaji, později byl odeslán i všem zastupitelům, buď přímo nebo i prostřednictvím rozesílky z radnice. Tento zaslaný dopis jsem slíbil publikovat, proto jej v úplném znění  najdete ZDE.

Současně jsem požádal vedení města k tomuto zaslanému textu o stanovisko, které uvádím:

"Cílem ankety pro nájemníky v bytovém domě č. p. 1101–1112 rozhodně není nikoho zmanipulovat, nebo zastrašovat. Účelem ankety je zjistit, jestli je mezi současnými obyvateli domu zájem o privatizaci, jaké jsou jejich představy o ceně a jakým způsobem by případnou nižší, než běžnou cenu odůvodnili. Informace o obvyklé ceně je v úvodní otázce uvedena zejména proto, že se jedná o základní pojem, který je nutné před debatou na toto téma jasně vymezit, protože město musí dle legislativy odkup za nižší cenu řádně zdůvodnit. Tento pojem je definován v § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990. Na základě této definice bylo při výpočtu obvyklé ceny vycházeno z dat ČSÚ pro období 2015-2017 v Pardubickém kraji, statistik publikovaných v odborném časopisu EKONOM pro Českou Třebovou za rok 2018, z údajů publikovaných společností CENTURY 21 pro Českou Třebovou za rok 2018 a porovnáním několika inzerátů z letošního roku nabízejících prodej bytu v České Třebové a okolí. Důvody k prodeji za nižší cenu by podle metodického doporučení ministerstva vnitra pro činnost samosprávných celků neměly být zcela formální, nebo dokonce nesmyslné. Tato metodika vychází z majetkové novely zákona o obcích z roku 2016. Ta se částečně vylučuje s pravidly pro prodej městských bytů, která zastupitelstvo města Česká Třebová schválilo v roce 2004 a novelizovalo v roce 2009. Tato pravidla tedy neodpovídají současnému legislativnímu rámci ani situaci na trhu s nemovitostmi a privatizovat podle nich je v současných podmínkách nemožné. Pokud nebude případný prodej za cenu nižší než obvyklou řádně zdůvodněn v usneseních zastupitelstva, stává se celé právní jednání neplatným od samého počátku. Hlavním důvodem pro zaslání ankety bylo zajistit dostatek podkladů pro zastupitelstvo města, které mu umožní celou věc projednat s maximálním přehledem o situaci a dle všech předepsaných postupů. K dnešnímu dni vyplněnou anketu odevzdala necelá třetina obsazených domácností a zatím tak nedošlo k jejich podrobnému vyhodnocení. Při namátkové studii vrácených anketových listů bylo zjištěno, že často zaznívá požadavek o osobní setkání mezi obyvateli domu a zástupci vedení města a MěÚ. Tomuto požadavku bude vyhověno stejně tak, jako tomu bylo u obyvatelů bytového domu č. p. 1979–1983, která proběhla dne 5. listopadu v Kulturním centru."

Josef Kopecký, místostarosta, Jiří Holý