Českotřebovský deník 358/2019 (30/12)
Mrzutost ve Sběrném dvoře

Nebyl jsem sám, kdo dnes  v pondělí 30/12 zamířil do sběrného dvora odložit odpad, vytříděný a shromážděný přes svátky a musel se vrátit. Je přece pondělí  a to zde mají pravidelně zavřeno. Jenže oni mají zavřeno také zítra v úterý 31/12 a logicky i na Nový rok, který je svátečním dnem. Předtím bylo (také logicky) zavřeno včera v neděli a předtím 3 dny přes vánoční svátky 24., 25 a 26. 12.  Takže z 9 dnů od 24. 12 do 1.1. bylo otevřeno jen dvakrát v pátek 27/12 a v sobotu 28/12.  A tak jsem potom rozvážel připravené balíky s vytříděným odpadem po kontejnerových stáních po městě, také docela přeplněných. Nakonec se mi  všechno podařilo odbýt.
Na webové stránce ekobi.cz, (ne však na webu města) je sice o době uzavření sběrného dvora v závěru roku informace uvedena, ale není příliš zřetelná, je dole kam po otevření obrazovky nevidíte. Tabulka z dobou uzavření je také umístěna u vstupu do sběrného dvora. Ale při hodnocení poměru otevřeno/zavřeno se mi přece jen zdá, že si ve sběrném dvoře vybrali takové "vánoční prázdniny". Podobně to ovšem bylo i jinde na úřadech. Tady se však o úřad nejedná, zde se poskytuje občanům služba a proto má být sběrný dvůr otevřen, když lidé nejsou v zaměstnání. Na taková úsporná opatření v dopravě či policii není možné ani pomyslet. Ani hasiči, zdravotníci a sociální pracovníci si "vánoční prázdniny" dopřát nemohou. (mm)
 
Posunutý termín únorové schůze zastupitelstva města

Již v předstihu byly určeny termíny jednání zastupitelstva města na celý rok 2020. Plánováno je 5 řádných zasedání, z nichž to první se mělo konat 10. února. Tento termín však padne na jarní prázdniny, což by mohlo ovlivnit účast zastupitelů na jednání, proto bylo rozhodnuto o posunutí termínu únorové schůze na 17. února. Bude to důležité jednání, jednak se zde má schvalovat rozpočet města na letošní rok 2020 a bude zde také rozhodnuto o dalším postupu v privatizaci  dalších městských bytových domů.
 
Využívejme vytvořený městský fond rozvoje bydlení

V souvislosti s likvidací povodní v roce 1997 byl s pomocí státních prostředků vytvořen Fond rozvoje bydlení. Z něho byly občanům poskytovány půjčky s určenými  důvody, úrok z těchto půjček byl zpravidla 4% a doba splatnosti určena na 4 - 8 roků.  FRB byl využíván např. pro změnu systému vytápění, pro sanaci vlhkého zdiva, opravu střechy, opravy fasády,  zřizování studny apod. Město muselo do fondu v prvních letech postupně přispívat a současně po částech vracet poskytnuté státní prostředky.   Po několika letech se Fond rozvoje bydlení stal již ze 100% fondem městským a město může volit podmínky pro jeho využití podle usnesení zastupitelstva města. Pravidla pro používání fondu byla postupně aktualizována, poslední platná úprava je stanovena  obecně závazné vyhlášce města z roku 2005.
Fond byl postupně stále méně využíván a v posledních letech  nejsou na účtu fondu žádné změny. Půjčky vystřídaly státní dotace, např. "Zelená úsporám" nebo "Kotlíkové dotace"  nebo výhodné hypotéky. Naposledy z něho čerpalo město v roce 2012, kdy byly největší potíže s přípravou vyrovnaného městského rozpočtu. Město splácelo velké úvěry a navíc stavělo novou budovu pro Městské muzeum s dotací EU, kterou však bylo třeba dofinancovat o nemalé vlastní peníze. Tehdy došlo také např. ke snížení mezd městským zaměstnancům a FRB byl snížen o 1 milion korun  (tyto peníze byly utraceny v městském rozpočtu). Nyní je ve Fondu rozvoje bydlení podle každoročně zveřejňovaných výsledků hospodaření města cca 1830 tis. Kč, žádné prostředky z tohoto fondu nejsou  rozpůjčovány občanům.  Jednou z možností, jak město přispívá občanům na nové fasády je každoročně vyhlašovaný dotační program, který se však týká pouze vybraných lokalit, např. v městské památkové zóně.  Řada fasád ale i střech by však potřebovala  další pomoc a tou by mohlo být obnovení půjček z existujícího Fondu rozvoje bydlení. Prostředky zde leží zbytečně a poskytováním půjček se vlastně objem fondu zvětšuje. Je to typicky stabilizující prvek pro občany města a stojí za úvahu právě nyní na přelomu roku vyhlásit výběrové řízení na poskytování půjček v nadcházejícím roce 2020. Bude k tomu možná potřeba aktualizovat již 15 let starou městskou vyhlášku, změnit velikost poskytovaných půjček a upravit k reálu procenta úroků.  Z městského rozpočtu   neubude ani koruna, nejde o dotace, ale o výhodné půjčky ze speciálně vytvořeného fondu. Pouze s přípravou toho všeho bude nějaká práce.  Ale je to přece pro lidi, pro občany našeho města.  (mm)
 
Připomeňme si události v závěru roku 2003, bylo jich dost a byly zajímavé

Rybova mše vánoční se hrála a zpívala v Kulturním centru
Komorní orchestr Jaroslav Kociana vystoupil ve velkém sále Kulturního centra v pátek 19. prosince na Vánočním koncertu. V první části přednesl Koncert d - moll pro dvoje housle a cemballo J. S. Bacha. Sólistkami při úvodním Bachově houslovém dvojkoncertu byly Hana Štětinová a Jaroslava Doudová (housle) a Miluše Mimrová (cemballo). Druhá část patřila tradiční vánoční pochoutce pro českotřebovskou veřejnost. Českou mši vánoční přednesl společně se sólisty a pěveckým sborem Bendl. Sóla Rybovy mše zazpívali Hana Bauerová, Dana Řeháková, Aleš Nehněvajsa a František Čech. I letošní vánoční koncert byl u obecenstvem velmi dobře přijat, posluchači si vytleskali opakování spolední části mše. Je to taková tradice, na chvíli se ve shonu před Vánoci zastavit a poslechnout krásnou českou muziku, která uchvacuje po staletí další a další generace.
Bylo pouze kritizováno, že  účastníkům koncertu - účinkujícím i obecenstvu nebyla umožněna prohlídka výstavy betlémů tehdy uspořádaná ve výstavní síni Kulturního centra. (O expozici Městského muzea jsme si tenkrát mohli jen zdát).
V dalších letech se adventní provedení Rybovy České mše vánoční přestěhovalo definitivně do kostela sv. Jakuba.
Prof. Karel Holbik byl jedním z prvních přispívatelů do sbírky na zvon do kozlovské kapličky
Jedním z prvních přispívatelů do této sbírky je Prof. Karel Holbik, který pro tento účel zaslal z amerického Bostonu 50 USD. Je trvalým sponzorem řady akcí ve vztahu k našemu městu a ke Kozlovskému kopci vůbec. Přes svých tehdejších 82 let věku se každoročně rád vracel do České Třebové jako do svého rodiště.
 
Připravovala se investice do sjezdovky na Pekláku
Na zasedání ZM dne 5. listopadu byly schváleny první výkupy pozemků pod přístupovou komunikací na Peklák. Tehdy se přijaté řešení zdejším dvěma zahrádkářským osadám zamlouvalo. Později, když se jednalo o přípravu plochy pro sjezdovku zahrádky  již  vznikaly problémy
 
Privatizace městských bytů
První etapa proběhla již v roce 2002, kdy bylo privatizováno 10 bytových domů s 85 bytovými jednotkami. Nedošlo k privatizaci 2 domů z důvodu nezájmu obyvatel. Do druhé etapy bylo připraveno 23 domů s 256 byty, nakonec byl rozsah menší. V průběhu druhé etapy došlo k vyjasnění výkladu části „Pravidel pro prodej obytných domů v majetku Města Česká Třebová“. Snahou vedení města byla tehdy rychlá privatizace bytového fondu,  bylo třeba nejdříve vyjasnit majetkové vztahy k pozemkům pod dotčenými domy. II. etapa privatizace byla schválena na  jednání ZM 26. listopadu 2003
katastrální území         čp.         Ulice             Počet bj.             stpč.
Česká Třebová             1790     Riegrova         15                
Česká Třebová             1791     Riegrova         15                 208/3
Česká Třebová             1792     Riegrova         15                 208/2
Parník                           1661     Tykačova         6                 567
Parník                           1662     Tykačova         6                 568
Parník                           1663     Tykačova         6
Parník                           1664     Tykačova         6                 570
Parník                           1665     Tykačova         6                 571
Parník                           1666     Tykačova         6                 572
Parník                            524     Vily                   3 část         545/2
Parník                            525     Vily                   3 část         545/1
Parník                            526     Vily                   4 část         547
Česká Třebová             1656     Pernerova         8 část         1796
Česká Třebová             1657     Pernerova         8 část         1797
Česká Třebová             1658     Pernerova         8 část         1798
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                     15 čp.                             115 bytů
Privatizací uvedených bytů by mělo město podle odhadu získat cca 18 mil. Kč. Z toho vychází průměrná cena bytu 156 tis. Kč.
 
Příprava dálnice R35: Pardubický kraj hlasoval pro severní variantu  (2003)

Otevřený dopis zastupitelům a vedení Pardubického kraje
My, starostové měst Lanškroun, Králíky, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Žamberk, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Choceň a Vysoké Mýto, zasíláme otevřený dopis zastupitelům  a vedení Pardubického kraje. Sešli jsme se  na společném jednání dne 10. 11. 2003, abychom projednali dopravní problematiku našich měst. V průběhu našeho jednání jsme dospěli k jednoznačnému závěru, že pro řešení stávající dopravní situace v našich městech a spojení s významnými místy v České republice nejvíce vyhovuje severní varianta komunikace R35. K tomuto bodu našeho jednání jsme vydali společné "Prohlášení starostů měst", které je přílohou tohoto dopisu.
Věříme, že jako zastupitelé celého Pardubického kraje budete při svém rozhodování zodpovědně zvažovat, jak budete hlasovat. Žádáme vás, abyste řádně zvážili všechny okolnosti, zejména současný stav silničního dopravního spojení v severní oblasti Pardubického kraje. Obáváme se, že v důsledku neřešení současné situace může dojít k izolaci velkého území v severovýchodní oblasti Pardubického kraje. Severní varianta jako jediná z předložených alternativ řeší obchvaty měst v tomto regionu a velice významně snižuje dopravní zatížení tohoto regionu..
Finanční hledisko této náročné akce by nemělo převážit nad mnohem závažnějšími aspekty tohoto díla, které spočívají  v dlouhodobém rozvoji  celého severu Pardubického kraje. Domníváme se,  že toto rozhodnutí je tak zásadní a ovlivní rozvoj celé této části Pardubického kraje nejen co se týká ekonomiky a lidských zdrojů, ale dokáže podtrhnout i kulturní a turistický potenciál, který v této době nemůže doznat tak kvalitního rozvoje.
Žádáme Vás tedy o maximálně zodpovědný přístup a zvážení všech dopadů na ekonomiku, životní úroveň, životní prostředí a zaměstnanost obyvatel tohoto regionu našeho Pardubického kraje.
Starostové měst okresu Ústí nad Orlicí (2003):
                                         Česká Třebová       -  Jaroslav Zedník
                                         Ústí nad Orlicí         -  Jiří Čepelka 
                                         Lanškroun             -  Ing. Martin Košťál
                                         Králíky                   -  Dušan Krabec
                                        
Brandýs nad Orlicí   -  Jiří Novák
                                        
Žamberk                -  Mgr. Tomáš Kalous 
                                         Letohrad                -  Vladimír Tomek
                                         Jablonné nad Orlicí   -  Miroslav Wágner
                                         Choceň                   -  Miroslav Kučera
                                         Vysoké Mýto           -  Bohuslav Fencl                                                              12.12. 2003 
 
Koncept ÚP Pardubického kraje schválen (včetně severní varianty)

Čtvrtek 18. prosince 2003 byl velmi důležitým dnem, Zasedalo zastupitelstvo Pardubického kraje a na programu bylo hodně důležitého. Mimo rozpočtu Pardubického kraje na rok 2004, ke kterému se znovu vrátíme se jednalo o výběru koridoru pro páteřní komunikaci Pardubického kraje, která se po několik měsíců  dala shrnout do otázky: severní nebo jižní?
Ze 45 přítomných  bylo 25 hlasů pro severní variantu, 16 pro jižní a 4 zastupitelé se zdrželi hlasování.  Tím byl současně schválen celý "Koncept územního plánu kraje", který se bude dále rozvíjet a dopracovávat ke konečnému schválení.
Zatím byl schválen pouze severní koridor  a nikoliv přesná trasa silnice, nevíme zatím, zda se jedná o trasu vedenou přímo Zacharovcem počítající s přemostěním lhoteckého údolí, nebo o "tunelovou variantu" s tunelem pod Kozlovcem.  Výběr trasy podléhá stavebnímu řízení se vším co k tomu patří. Město samo jistě bude účastníkem řízení a bude prosazovat takovou trasu, která bude optimální včetně všech uplatnitelných opatření k ochraně hluku apod. To bude aktuální v dalších měsících a letech. Současně bude město pokračovat ve snaze  stavbu silnice v okolí města co nejvíce urychlit.
Výsledek hlasování  přivítají nejen v České Třebové, ale i v řadě dalších měst našeho okresu. Aktivita a soudržnost představitelů všech měst našeho okresu byla vzorová a můžeme být  pyšní i na to, že důležitá jednání se odehrávala právě na naší radnici.
(Českotřebovský zpravodaj leden 2004)