Nové ceny vodného a stočného od 1. ledna 2020                  
Rada města zasedala dne 16. 12. ve funkci valné hromady Vodárenské společnosti.
Souhlasila s předloženým návrhem nákladů a výnosů Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. v r. 2020.Každoročně se v souvislosti s návrhem nákladů a výnosů společnosti nově určuje cena vodného a stočného:
 
Cena vodného a stočného pro obyvatele a ostatní odběratele stanoveny od 1.1.2020 takto :
cena vodného v Kč za m3 bez DPH …………….....…33,50 Kč
cena stočného v Kč za m3 bez DPH…………….……29,30 Kč
cena pitné vody předané v Kč za m3 bez DPH…..…17,10 Kč
cena odpadní vody převzaté v Kč za m3 bez DPH…20,60 Kč.
 
Pro obyvatele je však k těmto cenám třeba připočítat DPH ve výši 15%.
Občané proto musí pro placení vodného od nového roku počítat s těmito cenami:
Vodné v Kč za 1m3  s daní  38,52, Stočné v Kč za 1m3 s daní 33,70 .
Celkem tedy zaplatí domácnost odebírající pitnou vodu za 1 m3 72,20 Kč
 
Tuto cenu zaplatí za měsíc leden - duben, od 1. května 2020  bude hodnota daně z přidané hodnoty snížena na 10%.
Ceny pro obyvatelstvo tedy potom opět poklesnou na tyto částky:
Vodné s daní od 1. května 2020  bude  36,85 Kč/m3
Stočné s daní od 1. května 2020 bude 32,22 Kč/m3
Celkem tedy zaplatí domácnost odebírající pitnou vodu od 1. května za 1m3  69,07 Kč/m3
 
Srovnání s rokem 2019 znamená velký nárůst ceny

Ceny platné v roce 2019

cena vodného v Kč za m3 bez DPH …………….....…31,80 Kč,
cena stočného v Kč za m3 bez DPH ……………..........28,30 Kč,
cena pitné vody předané v Kč za m3 bez DPH…..…            16,30 Kč,
cena odpadní vody převzaté v Kč za m3 bez DPH…                   19,88 Kč.
 
Vodné narůstá o 5,3% a stočné o 3,5%, celková cena  1 m3 odebrané vody bude tedy o 4,5% vyšší.
Důvody pro zdražení nejsou v usnesení rady města uvedeny, musíme počkat na sdělení jednatele Vodárenské společnosti. V minulých letech bylo vždy takové zdůvodnění poskytnuto.  Útěchou pro občany bude avizované snížení DPH, které pro měsíce květen - prosinec bude znamenat  pokles ceny vody prakticky na současnou úroveň. Jenže to je jistě jen krátkodobý úkaz a již příští rok před Vánoci můžeme po příští výroční valné hromadě čekat další zprávy o avizovaném zdražení vody.
 •  

 • Doplněno 19/12 2019
  Zdůvodněné jednatele Vodárenské společnosti

  Od 1. 1. 2020 vstupují z rozhodnutí valné hromady VSČT (funkci společníka vykonává za Město Česká Třebová v tomto orgánu rada města prostřednictvím starostky města) v platnost nové ceny vodného a stočného v České Třebové a jejích místních částech Kozlov, Skuhrov, Svinná, v obci Přívrat a obci Němčice - Zhoř. V uvedených lokalitách byly od 1. 1. 2020 schváleny následující ceny vodného a stočného:

  vodné celkem 33,50 Kč/m3 + DPH (cena vodného vč. DPH 15% celkem 38,53 Kč/m3)
  stočné celkem 29,30 Kč/m3 + DPH (cena stočného vč. DPH 15% celkem 33,70 Kč/m3)

  V r. 2020 dochází proti roku 2019 ke zvýšení cen vodného a stočného ze strany VSČT celkem o 4,5 % bez DPH. Pravidla, stanovená rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR v souvislosti s obdrženou dotací na výstavbu kanalizace a rekonstrukcí ČOV v České Třebové, meziroční nárůst cen vodného a stočného nařizují ve výši min. 2% nad předpokládanou inflaci a splnění kritéria celkové ceny vodného a stočného je tímto zvýšením pro rok 2020 zajištěno.

  V r. 2020 je v ČR předpokládána průměrná cena vodného a stočného ve výši 88 – 90 Kč/m3 vč. DPH ve výši 15 %. Proti ceně vodného a stočného v České Třebové bude stejně jako v minulých letech průměrná cena v ČR vyšší cca o 25%.

  V průběhu roku 2020 dochází rovněž ke změně sazby DPH, a to ke snížení z 15 % na 10 %. V důsledku tohoto snížení sazby bude cena vodného a stočného od 1. května r. 2020 pro obyvatelstvo a ostatní neplátce DPH meziročně téměř totožná s r. 2019 (v r. 2019 je celková cena vodného a stočného vč. DPH 69,12 Kč/m3 , od 1. května r. 2020 bude celková cena vodného a stočného vč. DPH 69,08 Kč/m3.

  Ve schváleném plánu oprav a investičních akcí společnosti na rok 2020 budou jako finančně nejrozsáhlejší realizovány opravy 1. a 2. komory vodojemu ČT 3000, opravy vodovodu v ul. Pernerova, ul. Brožíkova, ul. Na Trubech, ul. Bratří Čapků, ul. Nábřeží Míru, oprava kanalizace ul. Pod Březinou a ul. Bratří Čapků. Nejvýznamnějšími investičními akcemi jsou rekonstrukce vodovodu v ul. Tyršova a ul. Kozlovská, rekonstrukce kanalizace v ul. Kozlovská, ul. Moravská, ul. Tyršova, ul. Kubelkova, ul. Palackého a ul. B. Němcové. Jednotlivé opravy a investiční akce vč. splácení jistiny úvěru společnosti na rekonstrukci ČOV byly valnou hromadou schváleny v celkovém předpokládaném rozsahu 25.456,0 tis. Kč.

  Ing. Jiří Šilar, jednatel VSČT s.r.o.

   


  Srovnání se zdražením vody u VAK Jablonné nad Orlicí

  VAK Jablonné zahrnuje města Choceň, Lanškroun, Letohrad, Králíky, Jablonné, obec Červená Voda a další obce.

  Proti roku 2019 je navýšení o 4,3%

  Odběratelé zaplatí od 1. 1. 2020 následující úplaty za vodné a stočné: 

  vodné              37,20 Kč/m3 bez DPH             42,78 Kč/m3 včetně 15 % DPH

  stočné             40,40 Kč/m3 bez DPH             46,46 Kč/m3 včetně 15 % DPH

  celkem             77,60 Kč/m3 bez DPH             89,24 Kč/m3 včetně 15 % DPH

  Odběratelé tak zaplatí v prvních čtyřech měsících roku 2020 za 1 m3, tj. 1 000 litrů vody 89,24 Kč/m3 včetně 15% DPH.

   VAK Jablonné poskytuje svým odběratelům toto zdůvodnění:

  Odběratelé tak zaplatí v prvních čtyřech měsících roku 2020 za 1 m3, tj. 1 000 litrů vody 89,24 Kč/m3 včetně 15% DPH.
  -       zákonná povinnost tvorby zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury (tato povinnost vyplývá rovněž s podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního prostředí). 
  -       zvýšení cen elektrické energie a zemního plynu o cca 22 % ve srovnání s fixací platnou pro roky 2017 a 2018, což představuje zvýšení nákladů téměř o 3 mil. Kč
  -       nárůst odpisů investičního majetku vlivem nových nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti, zde očekáváme zvýšení nákladů v hodnotě do 2 mil. Kč.
  -       zahájením výše popsaných investičních projektů OPŽP dojde také k růstu nákladových úroků v hodnotě kolem 1 mil. Kč ročně z bankovního úvěru, který bude sloužit k pokrytí vlastních zdrojů projektu.
  -       pokračující tlak na růst mezd podporovaný i nárůstem minimální mzdy a odměňování ve státní správě.
  Díky prostředkům vynakládaným do oprav, údržby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, systematické péči o ni a úspěšným identifikováním skrytých poruch, dochází k poklesu havárií. Tato péče se rovněž projevuje vynikajícími výsledky v parametru „ztráty vody v síti“. V roce 2018 dosáhly ztráty ve vodovodních sítích provozovaných společností VAK hodnoty 8,84 % (republikový průměr činí cca 17-18 %). Ztrátami vody se řadíme ke špičce v České republice. Dlouhodobá koncepce v monitorování a sanování stávajících vodních zdrojů a správné hospodaření s vodou v jednotlivých regionech, ke kterému nám slouží vypracované „Jímací řády oblastí“ jsou garancí dostatku pitné vody v následujících letech.