Protihluková opatření v rámci rekonstrukce železničního uzlu Česká Třebová
SŽDC jako investor modernizace železničního uzlu Česká Třebová avizovala na počátek roku 2020 podání žádosti o závazné koordinované stanovisko na popisovanou investici. Město loni na podzim na základě petice občanů "Ne vysokým protihlukovým stěnám" odmítlo původní návrh, který byl přepracován. V novém návrhu, který dokončil Zdravotní ústav Ostrava, pracoviště v Ústí nad Orlicí v březnu se podařilo díky použití  nové metodice podařilo řadu problémů vyřešit. Původní délka cca 5,8 km skoro pětimetrových stěn se snížila na  cca 950 metrů stěn s průměrnou výškou 2.6 metru. Vše bylo řešeno zcela otevřeně s veřejnosti, která se měla možnost vyjádřit  a diskutovat s odborníky jak po jednotlivých lokalitách, tak i na celkovém projednání v sále Kulturního centra, které se uskutečnilo 3. června. Na těchto jednáních byly předloženy další požadavky, které byly potom následně znovu projednávány s investorem a také hygienou. Některé požadavky občanů byly  nakonec zahrnuty do úprav projektové dokumentace a jsou také zakresleny do přiložených grafických podkladů.  Jedná se zejména o (dvoumetrové)  rozebíratelné pevné ploty, které budou dle požadavku občanů  umístěny od konce protihlukové stěny v ulici Vily po odbočku Parník a podobně v Kubelkově ulici od konce protihlukové stěny u stadionu pod Jelenicí po kurty u Orlíku. Zde se nedalo prosadit navrácení stěn a možná je pouze výstavba zmíněných plotů. Také v dalších lokalitách někteří občané požadovali individuální řešení svých požadavků (většinou prodloužení PHS u svých domů, např. na konci Sadové ulice. Nově byla zpracována studie oslunění v Tykačově ulici, která prokázala, že umístění PHS nemá na oslunění vliv, nebo jej dokonce někde o trochou vylepší. Nahrazení PHS ve Slovanské a Tykačově ulici individuálním opatřením na domech se prosadit nepodařil, hygieny chce chránit i venkovní prostory kolem domů.
Do projednávání ještě znovu vstoupil petiční výbor Petice "Ne vysokým protihlukovým stěnám", který požadoval další moderní metody ochrany před hlukem a vibracemi: podštěrkové antivibrační rohože, použití horizontálních kolejových absorbérů a použití nízkých parabolických stěn. Pro podporu svého stanoviska se zde ještě v říjnu 2019 podařilo problém prosadit do televizního regionálního zpravodajství České televize. Vedení města dalo problém znovu posoudit investorovi, v odpovědi, která byla mimo jiné zveřejněna také v Českotřebovském zpravodaji, byla absence uvedených opatření zdůvodněna. Garantem řádného projednání  na naší radnici byl místostarosta Ing. Dalibor Zelený, vše bylo projednáno v rámci dopravní komise, na koaličním jednání, na semináři pro zastupitele i na prosincovém jednání zastupitelstva města.
Na jednáních bylo konstatováno, že město Česká Třebová má samo zájem na realizaci projektu Modernizace železničního uzlu Česká Třebová, samozřejmě za dodržení platných zákonů a vyhlášek. Nemůže však požadovat na investorovi  opatření, která by byla v rozporu  s platnými státními normami. 
Rekonstrukce železničního uzlu městu přinese:
1) čistší, tišší a stabilnější železniční spodek a svršek,
2) bezbariérové osobní nádraží
3) náhradu podchodu od Korada do Borku, který je v dezolátním stavu, novou bezbariérovou lávkou.
4) náhradu nevyhovujícího podchodu z náměstí Jana Pernera do CZ LOKO  a to prodloužením stávajícímu podchodu k nástupištím.
Nadále bude třeba dbát  na dořešení ostatních podmínek potřebných pro územní rozhodnutí (např. odvod dešťových vod), trvalý dohled nad technologií výstavby (Bude přece odstraněn starý spodek a svršek u čtyřkolejné trati v délce 7 km a nový navezen.  Výsledná podoba protihlukových stěn bude dle dohody řešena ve spolupráci s městským architektem v dalších fázích stavebního řízení.
 

Usnesení:  zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje "Stanovisko města Česká Třebová k návrhu protihlukových opatření v rámci územního řízení pro rekonstrukci železničního uzlu Česká Třebová" dle předloženého návrhu.

Na základě jednání  zastupitelstva města dne 9. prosince bylo usnesení ještě doplněno. V doplňku Zastupitelstvo města Česká Třebová vysoce oceňuje přínos organizátorů petice "Ne vysokým protihlukovým stěnám v České Třebové!" při řešení problematiky rekonstrukce železničního uzlu Česká Třebová a podporuje v této souvislosti i využití všech moderních technologií.Rekonstruované koleje jsou vybarveny červeně, protihlukové stěny modře, dodatečné ploty jsou značeny hnědou barvou