Poslední jednání zastupitelstva města v roce 2019              


Jednání zastupitelstva města se 9.12. zúčastnilo 26 z 27 zastupitelů, omluvena byla Bc. Zuzana Nejedlá, Dis.  Začátek jednání se od ostatních pracovních zasedání  poněkud lišil. Prvním bodem bylo složení slibu nové zastupitelky paní Soni Mužikové, která získala mandát jako další náhradník z kandidátky 27 statečných po odstoupení Martina Fišera. Tím se stalo zastupitelstvo města opět kompletní. Rada města měla po odstoupení radního Martina Fišera jen 8 členů, následovala tedy doplňovací volba. Na návrh Soni Mužikové byl jediným kandidátem Ing. Bc. Aleš Spirman, v otevřené volbě (nikdo nepožadoval tajnou volbu) získal 23 hlasů a byl zvolen novým radním.
Foto: slib zastupitele (Soňa Mužíková)                     V předsednictvu zasedl poprvé nově zvolený radní Ing. Aleš Spirman
Třetí změna rozpočtu města roku 2019.  Změna zahrnuje především zaúčtování získaných dotací. Z nich je nejvýznamnější dotace od Pardubického kraje na provoz  Sociálních služeb v hodnotě 1700 tis. Kč. I toto zvýšení částky nedostačuje by bylo třeba provozní prostředky posílit z rozpočtu města o dalších 500 tisíc korun. Další dotace z operačních programů  výzkum, vývoj a vzdělání nebo materiální a potravinová pomoc získaly českotřebovské základní školy, MŠ Habrmanova získala 1,6 milionu na zateplení a vzduchotechniku. Naproti tomu byla zrušena dotace na redigitalizaci kina a zrušen (odložen) projekt na intenzifikaci třídění odpadů. Také dotace na  vytvoření územního plánu bude využita až v příštím roce, nový územní plán nebyl do konce roku dokončen. (A tak bychom ho potřebovali.)
V příjmovém rozpočtu města došlo k navýšení pokut o 844 tis. Kč na celkem téměř 4 miliony korun, loni dosáhly koncem roku 2018 hodnoty 5,5 mil. Kč). Snižuje se tak  zapojení přebytku z minulých let o 2,7 mil. Kč. Jako rezerva k financování nyní zůstává městu cca 12700 tis. Kč.  Během roku 2019 byl využit investiční úvěr ve výši 9 720 tis. Kč. V kapitole investic byla navýšena úhrada za práce na nástupním místě na Pekláku o 2,1 mil. Kč na cca 14,5 mil. Kč a ušetřena částka 650 tis Kč. v rozpočtu určená na rekonstrukci 2. výtahu v červeňáku. Zastupitelé schválili také rozpočtové provizórium, které umožňuje běžný provoz města cca v 1. čtvrtletí a navíc také umožňuje zadávat již dříve schválené investice, jako je výstavba parku s dětským  hřištěm na Trávníku, rekonstrukci chodníků v Riegrově a Moravské ulici apod.
 
Majetkové záležitosti. Bylo projednáváno 18 případů, všechny byly schváleny podle návrhu rady města. Ukazuje se, že stále existují problémy s využitím pozemků přiléhajících k účelové komunikaci u benzinové stanice  v Moravské ulici naproti Koradu a s přístupem na ně. Zatím zaostává příprava stavby kruhového objezdu "u tunelů", byť město samo ze své iniciativy pro "kruháč" připravilo studii za svoje peníze.
 
Nové obecně závazné vyhlášky města - byly upraveny v souvislosti s tzv. "velkou novelou zákona o místních poplatcích" .
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku.
Mezi sazbami je změna u poplatku za umísťování zařízení pro poskytování prodeje. Zatímco domácím pro domácí prodejce za předzahrádky a vystavení zboží platí sazbu 1Kč/m2, tak prodejní stánky cizích prodejců je sazba 50 Kč/m2 a za poskytování služeb 10 Kč/m2.  Nově je řešeno osvobození od poplatku: pro zřízení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, pro akce, jejichž celý výtěžek jde na charitu, skládky uhlí a dřeva odstraněné do 24 hodin a také pro užívání veřejného prostranství v případě, kdy je veřejné prostranství užíváno na základě platné nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce.
 
Místní poplatek ze psů - rozšiřuje se výčet  osob se sníženou sazbou. Přesto zopakujme sazby:
1 pes v rodinném domku ve středu města = 500 Kč
1 pes v rod. domku mimo střed města = 300 Kč
1 pes v bytovém domě a ostatních budovách = 1000 Kč
za 2. a dalšího psa téhož držitele celkem 1500 Kč
1 pes v Kozlově, Skuhrově, Svinné s RD čp. 759 = 100 Kč
2. a další pes v Kozlově, Svinné, ve Skuhrově a čp. 759 celkem 200 Kč
1 pes, jehož držitel je starší 65 let nebo poživatel starobního, invalidního, vdovského důchodu (ve městě) 150 Kč
2. a další pes jehož držitel je starší 65 let nebo poživatel starobního, invalidního, vdovského důchodu (ve městě) 300 Kč
Střed města tvoří území ohraničené ulicemi Kobylí důl, Nábřeží Míru, Podbranská, Dr. E. Beneše, Masarykova, Sadová, nám.J. Pernera, Slovanská a Riegrova.
 
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, likvidace a využívání komunálních odpadů
Změny ve výši poplatku a jeho účelu nejsou, zůstává částka 588 Kč/osobu. Pouze mezi osvobozené poplatníky již nejsou zařazeni  poplatníci přihlášení k pobytu na ohlašovně Městského úřadu jejichž pobyt není znám díle než 9 po sobě jsoucích měsíců. Poplatek je nutné nyní zaplatit již najednou celý do 30. dubna kalendářního roku, dosud se tolerovaly dvě splátky.
 
Vyhláška o době nočního klidu
Stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena kratší dobou (v roce 2020). Více viz web města.
 
Investiční projekt: Rozšíření expozice Velorexu v Městském muzeu.
Žádost o finanční dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Celkové rozpočtové náklady jsou ve výši cca 11 mil. Kč včetně DPH Podíl dotace je stanovena na 50% z uznatelných nákladů z rozpočtu akce, v ideálním případě tedy 5,5 mil. Kč. Zahájení příjmu žádostí do programu 5.11. 2019, ukončení 2.2.2020, zveřejnění výsledků v dubnu. Realizace akce nejpozději do 31/12 2021.
 
Investiční projekt: Rekonstrukce Smetanovy ulice
Celkové rozpočtové náklady jsou ve výši cca 3,5 mil. Kč vč. DPH, Žádost o dotaci ej směrována do dotačního programu MAS ORLICKO - IROP - Bezpečné silnice a chodníky pro všechny. Podobně byla letos z tohoto programu zajištěna rekonstrukce Dukelské ulice na Parníku.  V případě přiznání dotace její podílů až 95% a jen 5% pro účast města ČT. Součástí investice je také přestavba přilehlá komunikace za domy čp. 1772 - 1776. I tato komunikace je ve 100% vlastnictví města  která to také velmi nutně potřebuje.  Na tuto část projektu se ovšem dotace vztahovat nebude.

K dalších projednávaným problémům budou samostatné texty.                                                    Milan Mikolecký