Nad čím jsme se zamýšleli před deseti lety                           

Jaké další projekty předložíme pro získání dotací z Evropských fondů?

CYKLOTRASY, MUZEUM NEBO BAZÉN?

V současné době jsou fondy Evropské unie skloňovány snad ve všech médiích. Uvádí se, že prostředky, které naše země získává ve formě dotací na určené priority, jsou mimořádnou neopakovatelnou příležitostí pro rozvoj určených oblastí. Čerpání prostředků se sice poněkud zpozdilo, ale nyní jsou již schvalovány projekty na akce v rámci tzv. operačních programů, z nichž jsou posléze prostředky poskytovány žadatelům.

Pro rozvoj regionů jsou určeny tzv. regionální operační programy. Pro naše město a kraj je zvláště důležitý Regionální operační program NUTS 2 Severovýchod, který byl zřízen pro území hned tří krajů, a to Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého. V jeho rámci se mohou města a obce jako žadatelé ucházet o podporu svých projektů, které jsou v souladu s cíli tohoto operačního programu. Město Česká Třebová připravilo projekt bezesporu nadregionálního významu „Multifunkční dopravní terminál, Bezručovo náměstí“, který by neměl sloužit jenom občanům našeho města a nejbližšího okolí, ale celé oblasti, která čítá cca 100 tis. ve východní části Pardubického kraje. Hlavní myšlenkou je využití kapacit zdejší železniční stanice pro přestup z osobní silniční dopravy na železniční a především modernizace stávajícího přednádražního prostoru s vybudováním nového podzemního parkoviště a další potřebné infrastruktury. Tento projekt v rozsahu více jak 300 mil. Kč podporovaný mnoha subjekty byl již koncem června podán do priority 1.2 „Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území“ a nyní probíhá jeho hodnocení.

Evropské fondy nabízí využití i v následujících letech až do roku 2013 také v jiných oblastech. Před několika měsíci byl příkladně zveřejněn seznam úspěšných projektů uspokojených v 1. výzvě oblasti podpory infrastruktury a marketingu cestovního ruchu. Podíváme-li se do uvedeného seznamu úspěšných projektů, zjistíme, že mnohá města a obce v této prioritě chtějí realizovat investice, které si dosud nemohly dovolit z vlastních prostředků, přitom je již řadu let tíží. Některé akce naopak doplňují stávající nabídku služeb v oblasti sportu či kultury. Město Česká Třebová v oblasti infrastruktury cestovního ruchu v současné době připravuje projektovou dokumentaci na projekt "Po hřebenech Orlicko-Třebovska a Litomyšlska". Do termínu první výzvy se projekt nepodařilo připravit, byly problémy s některými majiteli pozemků na trase mimo Českou Třebovou. Letos další podání žádosti v této oblasti nebude možné, máme krátký čas na "oddech". Zastupitelstvo města sice zatím podpořilo přípravu tohoto projektu, ale inspirace z ostatních měst nás může navést i na jiné možné projekty, které bychom mohli připravit.

Dovolujeme si proto malé zamyšlení nad možnostmi, které nám evropské fondy nabízejí. Připravovaný projekt cyklistických a běžeckých stezek lze považovat za doplnění v současné době již existujících stezek. Je otázkou, zda-li je tento projekt pro naše město skutečně tou nejvyšší prioritou, nebo zda by se nedal pro nové kolo žádostí připravit návrh jiný, který by více vyjádřil vlastní potřebu  města Česká Třebová. Domníváme se, že realizace projektu "Po hřebenech Orlicko - Třebovska a Litomyšlska“ je určitě žádoucí pro zlepšení infrastruktury pro turisty. Samotný název ukazuje, že jde o projekt regionálního charakteru, který by nemělo připravovat město, ale svazek obcí, v našem případě Region Orlicko-Třebovsko, podobně jako obdobný projekt na již realizovanou cyklostezku. Myslím, že Česká Třebová je jedno ze stěžejních center tohoto mikroregionu a má v něm takové zastoupení, aby tento projekt prosadila  k realizaci, je-li potřebný tak, jak vyplývá z uspořádané ankety. Pokud jej bude podávat samo město Česká Třebová, bude se současně ochuzovat o vlastní možnost podat návrh jiný a to na akci, který bude pro uvedenou oblast naléhavější než zmíněné lyžařské osvětlené okruhy s možným letním využitím. Z vývoje posledních několika zim nelze s jistotou tvrdit, že tyto trasy bude skutečně možné využívat celoročně. Možná si to zastupitelé při schvalování záměru v této souvislosti neuvědomili. 

Pojmenujme si několik variant, které by mohly přicházet do úvahy. Jako všeobecně pro město prospěšnější vidíme každý projekt, který bude plně realizován přímo v našem městě a který se projeví na zlepšení naší infrastruktury v této oblasti. A protože první kolo žádostí bylo již schválené, tak můžeme "opisovat" z toho, co se podařilo v rámci této oblasti prosadit ve městech v jiných.  Všude se především starají o sebe, o infrastrukturu svého města, v našem případě by se projekt lyžařských tras a cyklostezek přímo ve městě nijak neprojevil. Je jistě více možností, co realizovat s vysokou evropskou dotací, která v ideálním případě může dosahovat až 92,5%. Jistě by měl výsledek vyjít z debaty v městském zastupitelstvu, na toto téma však dosud žádná debata nebyla. Na základě srovnání se schválenými projekty si myslíme, že by např. připadala v úvahu již v  srpnovém vydání zpravodaje zmíněná rekonstrukce a dostavba Městského muzea, která řeší velmi starého "kostlivce ve skříni", ke kterému se ovšem nyní nikdo nehlásí. Pomohla by řešit nejen muzeum, ale i šerednou proluku hned u radnice (pod svícnem bývá tma), trvalé umístění turistického infocentra, přednáškového sálu vhodného pro důstojné jednání zastupitelstva města a byla by místem vhodným pro realizaci mnoha  návštěv nejen z partnerských měst.  Ne každý občan může být z tohoto návrhu nadšen a určitě se nebude všem zamlouvat. „K čemu muzeum?“ V této záležitosti však máme jako město největší historický dluh, protože jsme po desetiletí (skoro půlstoletí) nedokázali zajistit výstavní prostory. Také v tomto případě lze dokumentovat, jaké je jednotka dočasnosti. Myslíme také, že realizace této rekonstrukce a dostavby by nijak nekřížila plány na budoucí dostavbu Kulturního centra na "Hrdličáku", jehož příprava se poněkud zadrhla (loni v rozpočtu nachystané peníze na projekty nebyly využity). Zde může vzniknout třeba galerie, ale muzejní sbírky by měly zůstat od showbyznysu i městské knihovny odděleny tak jako jinde ve světě. Patří totiž do vhodně upravené historické budovy, kterou bývalá škola čp. 11 v centru města bezesporu je. Navíc maxiprojekt přístavby „Hrdličáku“ je připravován pro volební období jiného zastupitelstva, proto jeho realizace je „hudbou daleké budoucnosti“ i vzhledem k předpokládané finanční situaci města v průběhu přestavby Bezručova náměstí. Budoucí dostavba KC by také nebyla financována ze stejné "oblasti podpory 2.3 ROP".

Není ale jen muzeum, ale jsou i další možnosti, které by jistě našemu městu také hodně pomohly v jeho infrastruktuře pro cestovní ruch. Jde např. o rozšíření krytého bazénu o venkovní bazén, který by  potom lépe obstál v konkurenci s ostatními bazény v okolí.  Do stejné oblasti by mohla patřit i rekonstrukce  letního koupaliště v Křivolíku. Proti prvně uvedeným námětům by však šlo o projekt dražší až za 100 milionu korun a při určité tísni v objemu dotací by šance byla spíše menší a potřeba úvěru o to větší. Vše je ale o debatě, o zvažování možností v nové situaci. Jistě jsou i jiné náměty, které by se daly zařadit do pojmu "infrastruktura pro cestovní ruch". Podle absolvovaných konzultací s lidmi, kteří se žádostmi o podporu z evropských fondů denně zabývají lze usuzovat, že šanci mají projekty spíše menší, např. do 30 mil Kč. Tam by svým objemem patřily jak zmíněné trasy "Po hřebenech ...regionu", tak rekonstrukce muzea nebo i přístavba krytého plaveckého bazénu. Co tedy v současné době potřebuje město Česká Třebová nejvíc? 

 

 Martin Netolický, Milan Mikolecký  2008