Jaké byly záměry rozvoje pro ORP Česká Třebová

před 10 lety  (v únoru 2009)

 

Porovnejme záměry s dnešním pohledem po deseti letech:

VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ MĚSTA

 • Záměr výstavby RD. Lokality jsou zakotveny ve schváleném ÚPO. Ten stále platí dodnes s postupnými malými změnami. Zakresleny jsou pouze větší lokality. Nové lokality nebyly v posledních deseti letech  zainvestovány. Problém je se získáváním pozemků. Daří se budovat RD v okolních obcích.

 • Záměr výstavby přivaděče na R35  Přivaděč měl být podle Memoranda  kraj - Ministerstvo dopravy z roku 2006 společný jak pro Ústí nad Orlicí, tak pro Českou Třebovou. Problémem bylo, že začínal na k.ú. Dlouhá Třebová, mimo trasu dlouhodobě plánovaného obchvatu I/14, v této podobě nelze realizovat, každé město (Česká Třebová i Ústí n.O.) má získat samostatný "přivaděč", který ovšem vede po trase stávajících silnic do Litomyšle, nikoliv na dálnici, přestože  dálnici protne. Původně plánovaná mimoúrovňová křižovatka  významná právě pro "města na severu" se  nemá realizovat, především z iniciativy Litomyšle. Litomyšl zajistí (pro sebe) všechno.

 • Záměr výstavby obchvatu I / 14  Obchvat je částečně zakotven v platném ÚPO jako koridor, řešení v k.ú. Lhotka a  částečně v k.ú. Parník je však třeba aktualizovat, obchvat by měl pokračovat mimo  zástavbu v Dlouhé Třebové a navázat na dlouhodobě plánovaný obchvat Ústí n. Orl. Toto platí dodnes a bude jistě v plánech ještě hodně dlouho....

 •  Záměr - územní rezerva pro průplav D - O - L  Trasa je zakotvena do schváleného ÚPO Česká Třebová ve formě územní rezervy. Na tomto záměru se stále nic nezměnilo, i když se můžeme v mapách přesvědčit, že existují také variantní trasy DOL mimo Českou Třebovou přes Dobrouč.

 • Záměr - výstavby multifunkčního dopravního terminálu na Bezručově náměstí . Projekt je schválen se zahájením stavby se počítá v r. 2009. Projekt byl vybudován, dokončen, je plně využíván a má význam pro celý ORP.

 • Záměr - výstavby letiště. Plocha určená pro vzlety a přistání je v omezeném provozu, v aktualizaci ÚP je třeba navrhnout  řádné letiště vč. ochranných pásem a toto koordinovat s obchvatem I/14. V této věci se nic nezměnilo, byl vybudován přívod energie.

 • Záměr - výstavby železniční zastávky Lhotka.  Záměr byl zakotven ve schváleném ÚPO. Tento záměr byl v dalších letech vypuštěn, v projektu přestavby železničního koridoru na katastru České Třebové se se zastávkou Parník - Lhotka nepočítá.

 • Záměr dopravního přemostění trati ČD. Záměr přemostění na Lhotce byl zakotven ve schváleném ÚPO a v rámci přestavby koridoru Parník - Ústí n.O. byly zabudovány piloty pro pilíře mostu či lávky. V žádném plánu se dnes s přemostěním trati pro dopravu motorovými vozidly kdekoliv na katastru města nepočítá. V rámci přestavby koridoru má výt nahrazen nevyhovující podchod u Korada novou lávkou pro pěší a cyklisty.

 • Záměr výstavby místní komunikace pro oblast NA HORÁCH . Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území  ORP Česká Třebová Záměr je zakotven ve schváleném ÚPO. Na záměru se nic nezměnilo. Místní komunikace je podmínkou rozvoje lokality, zatím není ani ve výhledovém plánu realizací.

 • Záměr bytové výstavby - sídliště Lhotka. Záměr jsou zakotven ve schváleném ÚPO, nijak se nerozvíjí, pouze se řešilo parkování na sídlišti a řešení dopravní obsluhy autobusovou linkou.

 • Záměr průběžné regenerace MPZ (historického jádra města). Záměr je zakotven ve schváleném ÚPO. Na základě existence MPZ poskytuje MK ČR finance na opravy památek ovšem jen v malém objemu. Je zapotřebí velká investice do opravy kostela, obvodních zdí atd. Město se podílelo na rekonstrukci schodiště a na opravách oken. V obcích v okolí jsou kostely v lepším stavu (Semanín, Anenská Studánka...)

 • Záměr dostavby sportovního areálu Na Skalce ( sport. hala + atlet. stadion ). Záměr je zakotven ve schváleném ÚPO. Zde se podařilo záměr prakticky dokončit, chybí pouze šatny pro atletický stadion. Celá oblast Skalka je upravená a dobře využívaná. S realizací záměru významně pomohl Pardubický kraj, který zde postavil velkou sportovní halu Skalka jako školní tělocvičnu pro VDA.

 • Záměr výstavby občanského vybavení ( areál býv. Primony ) Záměr je zakotven ve schváleném ÚPO jako oblast pro občanskou vybavenost. Primona není ve vlastnictví města, město se na záměru proto nijak nepodílí.

 • Záměr výstavby větrných elektráren. Záměr je řešen ve Změně č. 3 ÚPO Česká Třebová. Jednalo se o lokality Kozlov a Skuhrov. Větrné elektrárny byly projekčně připraveny, ale nerealizovány. Finanční odhad návratnosti investice byl nadhodnocen a navíc vznikly problémy při projednávání záměru s občany ve Skuhrově a po té i v Kozlově. Byla to tedy zmařená investice stála naše město (a především společnost TEZA) alespoň 800 tisíc Kč.


 •