Třetí výzva kotlíkové dotace                

Finanční podpora výměny zastaralých kotlů na pevná paliva v rodinných domech podporuje výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (nesplňujícího požadavky min. 3. emisní třídy) za nový zdroj tepla, který splňuje požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES).
Požadavky musí být splněny pro všechny paliva a způsoby přikládání.
 
Typy podporovaných zdrojů a výše podpory
Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč
 
Bonusy
Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč
 
Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)
Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
Novou otopnou soustavu
Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
Projektovou dokumentaci
 
Kde a kdy můžete žádat
Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany. Informace najdete buď na webových stránkách vašeho kraje, na vývěsce krajského úřadu, můžete je získat i telefonicky na speciální telefonní lince vašeho kraje nebo sledujte denní tisk.
 
Vyhlášení krajských výzev – do 30. 9. 2019
Počátek příjmu žádostí – do 31. 10. 2019
Alokace pro kraje – 3,125 miliard Kč
Způsobilé výdaje – od 15. 7. 2015