Českotřebovský deník 42/2019 (12/2)   
Česká Třebová má svůj schválený rozpočet na rok 2019 

Zastupitelé města na svém pondělním jednání dne 11/2 projednali a schválili rozpočet města na letošní rok. Proti návrhu rozpočtu, který byl zveřejněn na webové stránce města na úřední desce doznal schválený rozpočet několik změn, které byly navrženy při projednávání zveřejněného návrhu se zastupiteli. Přítomno bylo jen 21 z 27 zastupitelů, pro rozpočet hlasovalo 19, hlasování se zdrželi (a tedy rozpočet nepodpořili) zastupitelé za Českou pirátskou stranu. "Proti rozpočtovým položkám přímo nic nenamítáme, rozumíme zařazeným  příjmům i výdajům, ale máme připomínky ke skladbě rozpočtu. Tak např. položka 535 tisíc pro Týden sportu (zařazovaná do rozpočtu již řadu let) je ve stejné kapitole jako sportovní příspěvky pro oddíly a sportovní akce a přitom z velké části vůbec o sport nejde," řekl Jiří Ducháček, zastupitel pirátské strany.
Projekt šaten atletického stadionu je nutné přepracovat
Zajímavou změnou zapracovanou do rozpočtu je přidání částky 250 tis. Kč změny v  projektu šaten a tribuny pro letní atletický stadion.  S dotací na stavbu šaten nelze letos počítat, vznikla tedy možnost znovu posoudit projekt po stránce funkčnosti. Po diskuzi zástupců zainteresovaných sportovních oddílů a členů sportovní komise se ukázalo, že projekt tak, jak je navržen plně nevyhovuje. Než stavět něco, o čem dopředu víme, že nebude vyhovovat, bude  lépe dát nějaké prostředky navíc a změnit vnitřní uspořádání objektu. Termín pro podání žádosti o dotaci na MŠMT je koncem roku 2019, do této doby je na dořešení problému dostatek času. Své požadavky na změny v projektu dali jak atleti, tak hokejisté a věc by měli posoudit i fotbalisté, neboť na stadionu je vybudována přece regulérní fotbalová hrací plocha.
Bude mít Česká Třebová kompletní expozici velorexů?
Další změnou zapracovanou do rozpočtu města je zrušení zadání projektové dokumentace na přestavbu prostoru rotundy Kulturního centra na kavárnu v hodnotě 215 tis. Kč a využití stejných prostředků na pořízení projektové dokumentace na přístavbu expozice velorexů v městském muzeu. Město Česká Třebová  obdrželo nabídku na rozšíření současné expozice trojkolek velorex (obsahuje nyní 6 vozidel), tak, že by zde byla umístění kompletní řada těchto nejen v naší republice tak populárních vozítek, včetně  dalšího zařízení, řezů a prezentací a to v podstatě zdarma formou dlouhodobé výpůjčky. Je to šance, kterou by naše město jako místo, kde se velorexy nebo správněji vozidla Oskar vznikly, mělo využít.  Místostarosta Josef Kopecký a  ředitelka muzea Mgr. Jana Voleská jednali na Ministerstvu pro místní rozvoj o možnosti získat na rozšíření expozice dotaci. Možnost existuje, má však své limity. Tím je 50% hodnota investice a maximální výše 5 milionů korun. Podmínkou je připravit investici v projektu pro stavební povolení. Pořízení projektové dokumentace je tedy prvním krokem k realizaci tohoto záměru. Lze se nyní jen těšit na první vizualizace....
Další změny návrhu rozpočtu již nebyly podstatné.
Rozpočet města se všemi položkami bude rychle zveřejněn na webové stránce města.
Budu se jím znovu zabývat podrobněji. Některé položky stručně uvedené v tabulce potřebují rozvést, vysvětlit co si pod nimi máme představit. Nelze je odbýt pouze jinou rozpočtovou hodnotou.  Je třeba si uvědomit, že čísla v rozpočtu investic odpovídají tzv. rozpočtovaným projektovým cenám, které budou během roku změněny např. po provedení výběrového řízení.  Některé investice jsou rozděleny do dvou let 2019 a 2020. Během roku bude znám harmonogram prací a bude možné odhadnout, kolik z rozpočtované hodnoty se podaří letos prostavět. Potom by bylo chybou, aby tato částka v rozpočtu zůstala, bude možné během roku zahájit další investice, které budou projektově připraveny. Současný stav přípravy investic je takový, že  nejsou projektově připraveny. Je to dědictví po minulém vedení města, které tvořilo zejména studie, ale investice nedotáhlo do takového stavu, aby se mohly zahájit stavební práce, pořád se čekalo na nějaká další kola různých výzev a na dotace. Ukázkovým příkladem toho je právě stavba šaten a tribuny na atletickém stadionu nebo park s hřištěm na sídlišti Trávník. Protože nebyla projekčně zcela dotažena, nebylo možné podat žádost o dotaci a  investice se tak nejméně o rok odsunou.
Rozpočet města na letošní rok je proto třeba chápat  jako  jako určité přechodové období. Nové vedení města ještě nemohlo za velmi krátký čas po nástupu do funkcí  připravit k realizaci vlastní investiční projekty a muselo se tedy "vařit z toho, co bylo připraveno". Nejdůležitější období pro budoucnost města právě nastane nyní v dalších měsících, kdy bude znovu posuzován tzv. "zásobník projektů a záměrů", připravený v minulých letech. Výčet sem zařazených akcí se stále zvyšoval, dosáhl  hodnoty 400 milionů korun a přitom tzv. "volné prostředky města" např. na investice jsou omezeny na cca 60 milionů ročně. Řada těchto připravených záměrů a studií ani nikdy nebyla veřejně prezentována (snad v některých předvolebních materiálech). Budou vybrány projekty a záměry podle jejich významu a potřebnosti, určeny priority a na druhé straně budou některé záměry pozastaveny nebo ze zásobníku vyřazeny. To všechno proběhne opět za aktivní spolupráce se zastupiteli.
Z dalších řešených problémy na jednání zastupitelstva:
Majetkové záležitosti.
Nejvýznamnější majetkovou záležitostí bylo projednání možnosti odkoupit pozemky a nemovitosti v sousedství krytého plaveckého bazénu. Tento problém se řeší od loňského roku.  Jde o nabídku p. R. Michala, který nemovitosti budovu Relax centra, klubu Audio a další nevybavené prostory s okolními pozemky nabízí za tržní cenu 16 milionů Kč + DPH. Radní  dokonce využili nabídku majitele a v listopadu si prostory osobně prohlédli. Nabídková cena je tržní,  cena podle znaleckého posudku je nižší - 9300 tis. Kč. Tuto cenu majitel nemovitostí neakceptuje, avšak připouští možnost získat protihodnotou některé zemědělské a lesní pozemky. Ty však mají hodnotu jen cca 2700 tis. Kč, zbytek by bylo třeba doplatit. Zmíněné zemědělské pozemky město sice využít nemůže, má ale z června 2018 nabídku na jejich odkoupení od Aveny Dlouhá Třebová za tržní cenu. Uvedené nemovitosti by bylo možné využít pro rozšíření služeb  krytého bazénu o saunu a další atrakce, tento úkol je zmíněn i v koaličním programu v oddíle "Sport a zdraví".  Na druhé straně je však bylo zvažováno i to, o kolik převyšuje nabídková cena hodnotu znaleckého posudku. Zastupitelé přijali doporučení rady města  a nabídku Radka Michala na odkoupení nemovitostí odmítli.
Schválení dotací z rozpočtu města
Zastupitelé musí dle zákona o obcích schvalovat všechny dotace, které mají vyšší hodnotu než 50 tisíc korun. Po schválení rozpočtu jako celku bylo pak třeba jednotlivě projednat a schválit dotace jmenovitě uvedené v rozpočtu města, konkrétně dotaci pro spolek Triarius, pro TJ Lokomotiva, RC ROSA, organizaci Junák, Krasobruslařský klub a Florbalový klub Orlicko -Třebovsko. Všechny navržené dotace byly schváleny.  Dále byla odsouhlasena dotace pro vysílání regionální televize OIK TV, změna složení osadního výboru Skuhrov, udělení cen města za rok 2018 a vyvěšení vlaky Tibetu v následujících letech tohoto volebního období.
K investičním projektům města se vrátím jednotlivě v samostatných příspěvcích (mm)