Česká Třebová a přivadeč k D35        
Ještě k přivaděči, který by měl dopravu na dálnici skutečně přivádět 

S pochopitelným zájmem sleduji vše, co se týká výstavby dálnice D 35 a návrhy dálničních přivaděčů z našeho města. Napravit nešťastné rozhodnutí o zrušení křižovatky Litomyšl- sever se jeví jako pro nás nejlepší, ale obtížně prosaditelné pro odpor vedení Litomyšle. Pokud toto řešení neprojde, napadla mne další možnost, možná komplikovanější z hlediska ochrany přírody, ale provozně vhodnější, než napojení přes Němčice.
Trasa by začínala na kruhové křižovatce u Korada a vedla by krátkým obchvatem Semanína až přes Nový Rybník (Zádolku) a dále přes les na Mikuleč. Nájezd od České Třebové na Prahu by byl delší, ale nepochybně rychlejší, než cesta přes kopec Kohout, průjezd Zhoři, Němčicemi a centrem Litomyšle. Výhodnější by byl nájezd na dálnici ve směru na Brno a Olomouc.
Nevím, v jakém stavu je uvažovaná MÚK Mikuleč, bylo myslím také uvažováno o jejím vypuštění. Pokud je tato křižovatka dosud v projektu, bylo by mnou uvažované připojení na dálnici dokonce kratší, než původní přivaděč při daleko lepším výškovém profilu. Největším přínosem by byla možnost kamionové dopravy na dálnici přímo od Metransu a tím by odpadla současná naléhavá potřeba obchvatu Třebovic. Uvědomuji i, že by nebylo lehké prosadit cca 5 km nové silnice lesem v trase stávající cyklostezky, ale je možno se vyhnout chráněné krajině s bledulemi. Také prosazení MÚK Mikuleč (pokud  byla tato křižovatka již vypuštěna)  by možná bylo průchodnější, než MÚK Litomyšl- sever. Nájezd od České Třebové na Prahu by byl delší, ale rychlejší, než průjezd centrem Litomyšle. Výhodnější by byl ve směru na Brno a Olomouc.  S pozdravem  R. Plodr

Poznámka:  K trase alternativního přivaděče bych chtěl napsat jen to, že doba, kdy se vybíraly trasy přivaděčů je dávno za námi a novou trasu dnes už nikdo v tomto století neprosadí. To co dokážeme vylobovat do postavení dálnice teď, bude už "na věčné časy". Proto stojí za to usilovat všemi dostupnými způsoby za možnost připojení u Litomyšle, které nám bylo slíbeno v Memorandu kraje a ministra dopravy Šimonovského v r. 2006, co je  zakotveno v aktualizovaných zásadách územního rozvoje Pardubického kraje přijatých zastupitelstvem Pardubického kraje v září roku 2014  a co je obsaženo ve schválené (doporučené) dokumentaci  EIA. Podaří-li se  napojení na D35 prosadit uleví se jak České Třebové, tak Litomyšli, vozidla nebudou projíždět přes zámecké návrší kolem památky UNESCO, ale pojedou na dálnici ještě před Litomyšlí. A při chytrém vedení trasy přivaděče od Litomyšle ze silnice na Strakov se z ulice Zámecké a V. K. Jeřábka stane tichá místní komunikace. Návrh  na takové řešení je na mapce.

Viz detail z územního plánu:


Jak jsme si v roce 2014 v zastupitelstvu města "naběhli"

A ještě si dovolím připomenout nešťastná usnesení zastupitelstva města Česká Třebová z února 2014, kdy jsem se na návrh starosty města (Bůh ví proč)  zřekli připojení u Litomyšle, o které nyní opět bojujeme. Čert nám byl  tento návrh dlužen. Bohužel  se nepodařilo ani návrh dodatečně na zářijovém jednání  ve stejném roce zrušit po té, co v aktualizovaných Zásadách Pardubického kraje nebylo naivně předložené "naše přání"  vyslyšeno. Přineslo více škody než užitku, že?
 


Ze zápisu jednání zastupitelstva města                                                                

Za všechno hovoří část zápisu z tohoto jednání zastupitelstva města dne 24.2. 2014, který dále uvádím.  Pro úplnost je třeba ještě napsat, že  na tomto jednání nebyli přítomni (a omluvili se) zastupitelé Ing. Dalibor Zelený, JUDr. Martin Netolický, PhD. a Mgr. Josef Kopecký. (Pro zrušení sjezdu u Litomyšle tedy také nehlasovali).

Další jednání v českotřebovském zastupitelstvu, na kterém se znovu jednalo o možnosti od zrušení sjezdu odstoupit se konalo 22.9. 2014. Bylo to poté, co změněný územní plán kraje s křižovatkou Litomyšl - sever NAdále počítal a usnesení ZM z 24/2 2014 ztratilo smysl. 

Za vše opět mluví úryvek ze zápisu z tohoto jednání, na kterém jsem navrhl revokaci neuváženého rozhodnutí z 24. února 2014, ale byl jsem opět jediný, který pro to hlasoval. Zastupitelský sbor ale opět nebyl kompletní: omluveni byli Ing. Dalibor Zelený, JUDr. Martin Netolický, Mgr. Eva Ostruszková a Ing. Jan Carba.  Jak nyní můžeme vidět, je to skutečně tak, jak jsem tedy řekl a jak je zapsáno. Bylo tehdy v únoru 2014 odhlasováno škodlivé USNESENÍ a čtenář si sám může určit, kdo k tomu dal podnět a kdo za to může.

V textu zápisu si všimněte, jak velké neznalosti (a hlouposti) tehdy prezentovali jako argumenty radní Bohumír Nejedlý a starosta Jaroslav Zedník. Přece platí povinnost implementovat koridory a trasy z územního plánu vyššího územního celku do plánu měst a obcí !  A zarážející je, že je neopravil ani žádný odborník z naší radnice. K tomu ještě to, že jednací řád umožňuje vystoupit v diskuzi jen dvakrát a poslední slovo má vždy starosta, který vede jednání. Pak se nelze divit, že platila známá zásada o dvou článcích: Článek 1 - pravdu má vždy jen starosta. Článek 2 - pokud starosta nemá pravdu, platí článek číslo 1.....

Bylo to dávno, před pěti lety, ale stejně považuji za potřebné se znovu problémem zabývat a toto usnesení ještě dodatečně zrušit, JE TOTIŽ STÁLE V PLATNOSTI.  Při novém jednání BY PAK MĚLI představitelé města volné ruce.


A ještě rok 2012 - posuzování vlivu na životní prostředí  EIA                      

V rámci EIA se především porovnávaly dvě varianty, viz mapa. Nakonec zvítězila červená varianta, která oddalovala trasu  tehdejší "R35" dále od Litomyšle. Všimněte si, že  se vždy počítalo s MUK Litomyšl sever (na křížení s II/360) nebo dokonce MUK Litomyšl - východ (na křížení s II/358). Na červené variantě byla MUK L-sever, která na mapách dále zůstala, další MUK  byly křížovatky MUK Řídký  Litomyšl západ a MUK Janov - Litomyšl jih. V žádné variantě nikde nebyla možnost, že by tato strana od Litomyšle na sever či východ  zůstala bez připojení  silnic. Viz mapa:


ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE
v uplynulém období 9/2014 – 2/2018

Jde o návrh pro projednání dle § 42 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování v únoru 2018, tedy vlastně před rokem. V obsahu jsem našel  v oddíle D "Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci zásad územního rozvoje" na straně  16 výše uvedeného materiálu podaný podnět města Litomyšl: 
Po přijetí Aktualizovaných zásad územního rozvoje Pardubického kraje podalo město Litomyšl dne 20. listopadu 2014 podnět číslo jednací 32333/2014, který se bezprostředně dotýká  i zmíněného  MÚK Litomyšl sever.
Jde o požadavek na vypuštění mimoúrovňové křižovatky Litomyšl – sever a na vypuštění koridoru pro umístění stavby D63 – napojení silnice II/360 na D35 ze ZÚR Pk. Důvodem je zachování integrity Města Litomyšl v maximální možné míře a neekonomičnost počtu navrhovaných mimoúrovňových křižovatek.

Vyhodnocení podnětu: Usnesením vlády ČR ze dne 10. 5. 2017 byla odsouhlasena aktualizace Memoranda Ministerstva dopravy a Pardubického kraje o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci dálnice D35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti (dále jen Memorandum). Součástí Memoranda je modernizace sinice II/360 mezi Ústím nad Orlicí a Litomyšlí. V odůvodnění usnesení je uvedeno, že u II/360 Ústí nad Orlicí–Litomyšl dopadová studie ŘSD prokázala částečné navýšení dopravy v důsledku výstavby a umístění D35 v regionu, a to i při aktuálně předpokládané dočasné neexistenci mimoúrovňové křižovatky MÚK Litomyšl, sever. Aktualizované memorandum i nadále připouští realizaci MÚK Litomyšl, sever a modernizaci silnice II/360. V rámci aktualizace ZÚR Pk bude prověřena účelnost a potřebnost pouze části koridoru D63, a to v úseku mezi silnicí I/35 a mimoúrovňové křižovatky MÚK Litomyšl sever.

Jinak řečeno,  tento podnět SE DO ÚZEMNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE městU Litomyšl prosadit nepodařilo !

Z výše uvedeného soudím, že během posledního roku se nemohlo nic na stanovisku Pardubického kraje změnit, v krajském zastupitelstvu nebyly přijaty žádné nové aktualizované zásady územního rozvoje, stále je platná Aktualizace č. 1 z roku 2014, která s  MUK Litomyšl sever počítá.  Zařazení mimoúrovňové křižovatky Litomyšl sever je tedy stále realizovatelné. Lze však jistě ještě možné jednat o tom, zda nebude vhodnější (i pro město Litomyšl)   přesun uzlu "Litomyšl sever" až na křížení se silnicí II/358, která je mnohem dvojnásobně frekventovanější  než "třistašedesátka". Dosvědčují to výsledky měření dopravní frekvence. Vyžadovalo by to najít ovšem trasu pro napojení města Litomyšl např. tak, jak je ve výše uvedené mapce.
Závěr: Naději na dálniční připojení u Litomyšle stále máme a máme pro svůj požadavek i několik trumfů v ruce.
Celý dokument - Zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje Pardubického kraje 2014 - 2018 najdete ZDE

MILAN MIKOLECKÝ