Nová smlouva o dotaci pro regionální televizi OIKTV       
Zastupitelstvo města  11. února projednalo a schválilo novou smlouvu o dotaci pro OIKTV na rok 2019, ve které byla stanovena stejná hodnota dotace 918 tis. Kč jako v minulém roce 2018. Předmětem této smlouvy  je finanční podpora spojená s úhradou nákladů na výrobu 180 reportáží v průměrné době trvání 102 sekund (tedy 1 minuta a 42 sekund), na jednu reportáž  tedy průměrně připadá dotace ve výši 5147 Kč. Podpora byla poskytnuta v režimu "de minimis". To znamená, že v posledních třech letech (včetně roku 2019) nesměla celková veřejná podpora pro tuto regionální televizi překročit 200 tis. euro, tedy cca 5200 tis. Kč.  OIKTV finančně podporují dotacemi také město Ústí nad Orlicí (hodnota podpory byla loni cca 1100 tis. Kč) a město Lanškroun (hodnota dotace byla loni 528 tis. Kč). Tato města však neposkytují pro OIKTV podporu v režimu "de minimis". Letošní hodnoty podpory ze sousedních měst nejsou zatím známé.

V letošní uzavřené smlouvě o dotaci  byly vedením města vymezeny podmínky pro dotaci daleko přesněji než v předchozích letech.  Připravené televizní reportáže musí být rozděleny rovnoměrně do celého období roku 2019. Město má právo vyžádat si natočení reportáží podle vlastních potřeby, např. na doporučení odboru školství, kultury a tělovýchovy.  Požadavek na natočení reportáže je třeba předat 7 dnů před termínem natočení požadované události. Přehled akcí, které město požaduje zpravodajsky pokrýt, bude předáván na celý kalendářní  měsíc, kontaktní osobou je starostka města Magdaléna Peterková. Zbylý čas bude operativně využit dle výběru redakce OIKTV.

K připravené smlouvě byla na jednání  zastupitelů diskuze. Milan Mikolecký ve svém vystoupení ukázal na přípravu nových mediálních výstupů Města Česká Třebová, které vedení radnice předložilo zastupitelům právě na únorovém jednání. Do tohoto rámce by bylo vhodné také začlenit výstupy (tedy i reportáže) zpracované OIKTV s velkou dotací města. To by bylo možné zařídit v dodatku k letošní  nyní schválené smlouvě. OIKTV by zde přibyla povinnost prezentovat  na webu města odkazy na reportáže natočené v daném měsíci. Návštěvníci webového portálu města by tak získali možnost se přehledně seznámit s obsahem natočených reportáží z našeho města a to nejen v aktuálním měsíci, ale i v předchozím období, odkazy by zde postupně přibývaly, s rozvojem elektronické komunikace by se zvýšila využitelnost provedené zpravodajské práce redakce OIKTV i pro občany, kteří přímo kabelovou televizi, ani prezentaci jejích pořadů na internetu či v Regionální televizi nesledují.

Jednatel OIKTV Martin Vašíček namítal, že  mimo síť kabelové televize jsou  pořady OIKTV též k dispozici v programové nabídce Regionální televize a na internetu na webové stránce OIKTV, kde lze také reportáže z České Třebové dohledat. To  ovšem požadavek na doplnění zpravodajského portálu města o odkazy na zpracované (a městem zaplacené) reportáže nemůže změnit.

Je skutečností, že trvale roste počet virtuálních návštěv webu města, městské knihovny, i dalších webů městských organizací.  Také rodáci či návštěvníci se informují nejdříve na městském webu, kam je vedou také webové vyhledávače. Bylo by tedy žádoucí, aby právě městský web obsahoval co nejvíce přehledně umístěných informací o dění v našem městě. Web OIKTV s městem Česká Třebová vyhledávače běžně nespojují a obsah ani forma webové prezentace OIKTV není ani předmětem dotace města. Město proto také nemůže nijak požadovat jakékoliv změny či úpravy webu OIKTV. Město má zájem především na obohacení vlastní webové prezentace.

V diskuzním příspěvku také ještě zaznělo přání, aby se pro další smlouvu o dotaci na rok 2020 uvažovalo i o tom, že by se změnila periodicita pořadů "Naše město Česká Třebová" ze současného dvouměsíčníku na měsíční periodicitu. Nejde o nové reportáže, ale o úpravu programového schematu a nějakou další práci střihače navíc. Dvouměsíční periodicita opravdu není aktuální. Může sice vyhovovat poskytovateli služeb, ale jistě nevyhovuje občanům města a proto ani poskytovateli dotace.

MILAN MIKOLECKÝ

Poznámka
Smlouvy o dotacích pro regionální televize jsou veřejně přístupné pro řadu měst, zveřejňování smluv je povinností. Bylo by tedy možné na tomto místě možné ukázat, jaké byly přesné hodnoty jednotlivých dotací a podmínky pro plnění smluv např. v minulém roce ale i v letech předešlých. Nebylo by to ovšem přehledné, nejsou ani zcela přesně známy podmínky, za kterých  tyto regionální televize pracují ani geneze vytvořeného smluvního vztahu. Přesto jsem si dal  nějakou práci a zjistil např. hodnoty dotací pro některá města, např. Frýdlant nad Ostravicí, Moravskou Ostravu a Přívoz, město Krnov  (Polar televize Ostrava), dále Televizní informační kanál Bohumín, také např. smlouvy pro srovnatelná města Jičín, Svitavy atd .Není třeba tedy pouze porovnávat dotace měst v našem regionu, srovnání může být širší. Čísla uvádět nebudu, ale na základě provedeného srovnání  lze konstatovat, OIKTV při své práci rozhodně nestrádá, tedy že město Česká Třebová poskytuje pro svou smluvní regionální televizi více než dobré podmínky.