Česká Třebová bude řešit dopravu ve městě ve spolupráci s Univerzitou Pardubice


Problematika dopravy ve městě je důležitou součástí koaličního programu českotřebovské radnice. Nezůstává jen u prohlášení ve volebním programu, ale připravují se již první kroky a to jak v oblasti optimalizace veřejné dopravy ve městě, tak i návrh na opatření v oblasti parkování vozidel. Na nás na všechny doléhají zejména problémy s každodenním parkováním. Ještě před deseti lety nebyla potřeba řešení systému parkovacích míst tak akutní jako nyní....  Problém řešila již na své první schůzce dopravní komise rady města, odsouhlasila návrh spolupráce s Dopravní fakultou Jana Pernera a pověřila Ing. Jiřího Prokopa, dlouholetého vysokoškolského učitele této fakulty, aby spolupráci nastartoval.
Na vlastní oči jsem se přesvědčil, že Ing. Jiří Prokop přistoupil k zadanému úkolu s vážností, absolvoval mnoho konzultací na odboru dopravy Městského úřadu a připravil pro učitele fakulty připravil zadání diplomových prací.
V tématu "Optimalizace veřejné dopravy" je v zadání úkolem připravit  koncepční návrh opatření směřující k optimalizaci systému veřejné dopravy. Nejde tedy o zavedení MHD ve městě za každou cenu, ale koordinací příměstské linkové dopravy s doplňkovou službou městské hromadné dopravy, která by posílila veřejnou dopravu s potřebných lokalitách a dopravních směrech. Je třeba vnímat rozdíl mezi dotovanou veřejnou linkovou příměstskou dopravou a městskou dopravou, kterou musí finančně pokrýt město ze svých finančních zdrojů. Zadání pro Univerzitu Pardubice zahrnuje např. průzkum nabídky a poptávky linkové dopravy, vyhodnocení stávajícího a výhledového rozsahu cestujících ve veřejné dopravě, specifikaci potřebných vozidel z hlediska kapacity bezbariérovosti a ekonomičnosti, kalkulaci ceny dopravního výkonu s ohledem na náklady autobusů MHD atd.
V druhém tématu  jde o přípravu koncepčního návrhu opatření směřujících k optimalizaci systému parkování v České Třebové a to jak pro rezidenty, návštěvníky, tak také pro parkování kamionů a nákladních vozidel. Návrh má být zpracován v několika variantách. V každém případě se v zadání počítá s úpravou systému pro vydávání rezidenčních karet s několika variantami zpoplatnění  (např. karty zdarma, zpoplatnění druhé karty,  nebo i jinak), tak třeba i s návrhem možné elektronické kontroly. Jde také o vyhledání nových parkovacích ploch zejména v místech s největším nedostatkem parkovacích ploch tak i v obytných zónách v různých variantách zpoplatnění, či zdarma v zónách s časově omezenou dobou parkování atd. 
Diplomové práce budou ovšem zadány až podle časového programu Dopravní fakulty a výstupy bude možné očekávat nejméně s ročním odstupem. Jde o to, zda  je tato časová prodleva ještě akceptovatelná. Některá opatření v podobě vyhledávání třeba i menších ploch vhodných parkování bude třeba řešit průběžně a nečekat. V případě optimalizace veřejné dopravy považuji za potřebné také nečekat až na spásný návrh z Univerzity a  připravit souběžně také vlastní návrh založený na každodenních zkušenostech a znalostech dopravních poměrů ve městě. Přesvědčil jsem u Ing. Jiřího Prokopa, že ochotně sbírá všechny podněty ke zlepšení  v této oblasti a to nejen od zastupitelů, ale i přímo od občanů města. Sám bych se rád po nějaké době znovu k tématu vrátil, udělal "inventuru podnětů"  tak, aby veřejnost věděla, jak řešení  palčivých dopravních problémů  v našem městě pokračuje. Jsou totiž ještě i další témata, např. zajištění komfortnějších podmínek pro cyklodopravu ve městě.

Obrázek: Takové autobusy MHD jezdí v Rychnově nad Kněžnou

Vzpomeňte na  experimenty vedení českotřebovské radnice z roku 2010, kdy se již na téma "MHD Česká Třebová" tiskly propagační letáky připravené ve spolupráci se společností  Audisbus. Však si je můžeme připomenout,  dále je uvádím. Byl to ovšem v r. 2010 jen předvolební "výkřik do tmy". Velmi odvážné řešení bez dotací nemělo šanci, navíc zde máme ve městě jednoznačně vedenou pravidelnou (a dotovanou) linkovou doprava. Po MHD Česká Třebová se pak rychle následně " slehla zem".

Nyní téma (opatrně) obnovujeme s tím, že je třeba hledat efektivní optimální  řešení jak doplnit stávající dotovanou linkovou dopravu o další spoje MHD, které by zajistily nějaké taktové spojení zejména ve směrech
1) Křib - nádraží - poliklinika - obchodní zóna a zpět (např. smyčkou přes Jelenici)
2) delší linku posilující spojení do Borku, tedy ve směru  Borek - tunely - Křib - nádraží - poliklinika - obchodní zóna.
Sídliště Lhotka má dostatečné spojení linkou z Ústí, která tam zajíždí dokonce během dne i v půlhodinových intervalech a ve dvouhodinových intervalech pak v sobotu a neděli. Ekonomický propočet ukáže, kolik by nás to stálo a zda bude dostatek klientů, kteří by linku využívali. Jistě by mohlo stačit  menší vozidlo podle obrázku z Rychnova nad Kněžnou. Také proto, aby mohlo jezdit i po místních komunikacích.

MILAN MIKOLECKÝ

Propagační letáky v roce 2010 počítaly ze zbytečně složitou trasou MHD s nejistým využitím

V navrženém systému byla označena jako "radiobus" většina spojů. Když se dnes podíváme na linky MHD Rychnov nad Kněžnou (odkud jsme tuto novinku opisovali), tak systém Radiobus (kde je také dražší jízdné) byl po zkušenostech již velmi omezen jen na několik kratších spojů. V roce 2010 měl být prakticky základem zdejší MHD, to jistě nemohlo fungovat. Telefonické objednání autobusů by se jistě také dalo snadno zneužívat.