Investiční akce - úprava chodníků a osvětlení  trasy I/14 Riegrova - Korado je připravena
Zastupitelstvo města projednalo dne 11. února stav přípravy investiční akce s názvem "Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové, úsek 2".Řeší provedení vyrovnání nebo výměnu silničních obrubníků, povrchů chodníků, osazení přechodů pro chodce a míst pro přecházení včetně křížení se silnicí či místní komunikací a navazují na již realizovaný 1. úsek. Projekt již má vydáno Společné povolení", zahrnující rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení a podanou žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI . Předpokládá se zahájení stavby již v březnu 2019 a dokončit ji do konce roku nebo nejpozději v roce 2020 za celkové rozpočtové náklady ve výši 22 milionů korun včetně DPH. Předpokládaná dotace EU činí 16 993 tis. Kč. Pro letošní rok 2019 se předpokládá prostavěnost ve výši 11 milionů Kč.  
Současně s  rekonstrukcí chodníků bude provedena také rekonstrukce veřejného osvětlení. Tento projekt je řešen zvlášť. Do konce února by mělo být vydán územní souhlas ke stavbě, zahájení stavby se předpokládá v březnu 2019.  Celkový rozpočet stavby má hodnotu 7500 tis. Kč. Tato investiční akce není kryta žádnou dotací, bude plně hrazena z prostředků města Česká Třebová. Dojde k výměně sloupů i kabelů VO, které bude umístěno po jedné (západní) straně komunikace, jako dosud. Budou instalována nová moderní diodová svítidla.
Vzhledem k tomu, že stavba bude financována během dvou roků, schválilo zastupitelstvo města prohlášení o tom, že v letech 2019 a 2020 bude financování stavby ze strany města zajištěno. Vzhledem k velkému rozsahu stavby předložil investor velké množství mapových podkladů, plán úprav alespoň některých úseků uvádím.
Technická zpráva k výkresové dokumentaci nebyla dodána. Bude k dispozici až po získání stavebního povolení. Proto parametry svítidel a technické možnosti ovládání svítivosti nejsou zatím známy. Možnost měnit intenzitu osvětlení byla uváděna již u loni dokončeného prvního úseku ve směru na Lhotku, ovšem zůstala v teoretické rovině, v praxi svítí diody celou noc stále stejně. Není také zřejmé, jaké sloupy VO budou použity. Na úseku č. 1. jsou drahé sloupy VO s protikorozní ochranou zinkováním a eloxovaným povrchem, který údajně neumožňoval instalaci směrového a dopravního značení, které by povrch poškodilo. Proto byly navíc nově budovány nové drahé informační sloupky. Zřejmě zbytečně, protože nakonec se loni na podzim budoval veřejný systém varování obyvatelstva s rozhlasovými reproduktory, které byly umístěny na každém třetím sloupu VO. Najednou žádné zábrany pro jejich instalaci na eloxovaných sloupech VO neplatily! Proto si myslím, že podmínka neinstalovat směrový informační systém města na  nové (eloxované) sloupy VO byla hloupost. Jednou to možné je, podruhé není. Čím větší je počet sloupků všeho druhu podél silnice, tím je větší možnost havárií.
Z nákresů je zřejmé, že počet vybavených přechodů pro chodce se "na úseku č. 2" nezvýší. Problémy chodcům může dělat posunutí přechodu pro chodce v oblasti na Splavě směrem od křižovatky cca o 15 metrů, stávající přechod je podle názoru odborníků v nebezpečném místě, kde řidiči vidí chodce, který vstupuje do vozovky až na poslední chvíli. Teprve po realizaci uvidíme, jak bude tento "posunutý přechod" využíván a zda nebude nutné na roh křižovatky umístit nějaké zábrany, jejich instalace není z plánku patrná.   Bylo by asi i vhodné, aby na přechod naváděla chodce z ulice "Na Splavě" nějaká (osvětlená) parková trasa (zkratka). Potom by chodci tento posunutý přechod lépe přijali. Z mapky lze vyčíst také to, že v rámci stavby veřejného osvětlení na hlavním průtahu města se počítá i s instalací nového osvětlení v ulici Smetanově, které bude stát u chodníku na straně banky Moneta.

Další přechod bude na křižovatce v Policie ČR na stávajícím místě, na který si již veřejnost zvykla. Další místo, kde se silnice i/14 kříží s větší frekvencí chodců je u křižovatky se Slovanskou  ulicí. Zde se s přechodem pro chodce nepočítá, je to blízko přechodu u Policie a je to přehledný úsek.  Škoda, že se zde nepočítá s odbočkou veřejného osvětlení směrem do Slovanské ulice (až k ulici Pražského), právě zde je jen provizorně osvětlený velmi tmavý (a přitom frekventovaný) úsek uprostřed města a není naděje na zlepšení. Pro tuto velkou investici by to byl potřebný doplněk.  Potom přichází na hlavní silnici zatáčka, kde Riegrova ulice navazuje v klesání na ulici Moravskou. zde  není žádné přecházení chodců vhodné a přechod zde logicky není.

Nově bude pak upraven přechod pro chodce u odbočky komunikace na sídliště Křib (na místě stávajícího přechodu.) Krizovým místem je ovšem oblast u samoobsluhy Hruška u sídliště Křib,  kam chodí nakupovat především obyvatelé ze sídliště a z Křibu a musí do prodejny i z prodejny přecházet rušnou a širokou komunikaci, která zde má vlastně 3 pruhy. Tvůrci projektu sem žádný přechod pro chodce neumístili, přestože je hodně, hodně zapotřebí. Asi by byl moc blízko vedle dalšího přechodu u odbočky do sídliště. Nicméně toto místo považuji za krizové, přecházejí zde zejména starší občané se sníženou pohyblivostí a frekvence projíždějících vozidel je zde stále větší.  Rád bych se dočkal toho, že se řešením tohoto místa bude zabývat např. dopravní komise rady města. Současné řešení, byť má být přínosem k bezpečnosti chodců,  totiž na bezpečnost přecházejících občanů v této lokalitě nedbá!  Současně si lze povšimnout toho, že projektanti zcela rezignovali na možnost umístit v tomto prostoru autobusovou zastávku Křib. Jistě to také nedostali v zadání, jinak by se s tím nějak popasovali.

Další přechod pro chodce je umístěn až  u křižovatky s ulicí Hubálkovou a ulice Zapského. Zde se proti současnosti nic nemění. Posuzovaný úsek končí až na křižovatce u nového závodu Korado, kde je odbočka na Rybník a do rekonstruovaných podjezdu, po českotřebovsku "tunelů". Zde je v plánu vybudování kruhové křižovatky. To je ovšem investice ŘSD, město Česká Třebová se stará pouze o rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení. Zde se jedná o úpravu chodníku kolem nového závodu Korada, kde bude vyměněn kabel veřejného osvětlení a proto musí být rekonstruován i povrch chodníku.