Českotřebovský deník 59/2019 (1/3)  
Provoz krematoria a pohřební služby v České Třebové po 31. březnu 2019

Vzhledem k tomu, že současný provozovatel pohřební služby a krematoria veřejnost již informoval o tom, že jeho nájem v městském krematoriu a obřadní síni ke konci března končí, doplňujeme jeho kusé oznámení z pohledu majitele.
Kroky města v záležitosti vycházejí z již dříve schválených usnesení, které v úvodu krátce připomínáme.
O zachování kremačního provozu v České Třebové rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením číslo 100 dne 11. června 2018.
Na jednání zastupitelstva města dne 17. prosince 2018 byl schválen provozní model krematoria, a to usnesením číslo 180. V něm se upravuje mimo jiné také počet dnů, kdy bude krematorium provádět spaly (maximálně 2 dny v týdnu). Cílem je, aby se v krematoriu provádělo mezi 800 a 1000 spalů ročně, tedy zhruba čtvrtina současného počtu.
Schválený provozní model obsahuje mimo jiné ustanovení o tom, že v cílovém stavu bude provozovatelem krematoria obchodní společnost města, která bude provozovat rovněž městskou pohřební službu. Stávajícímu provozovateli, kterému končí užívací smlouva 31. březnem, bylo nabídnuto pokračování provozování do konce roku 2019, což však odmítl.
V současnosti proto již probíhají nezbytné práce na převzetí nebytových prostor a technologických zařízení městem a rovněž příprava městské společnosti Eko Bi s.r.o. na kvalifikované osvojení činností pohřební služby a krematoria.
Vzhledem k tomu, že není ještě zcela zřejmé, v jakém stavu bude krematorium předáno a také proto, že nutné přípravy na straně městské společnosti si vyžádají určitý čas, nastane v České Třebové krajně nechtěná situace, kdy budou místní pozůstalí nuceni na dobu přechodnou sjednávat pohřbení u pohřebních služeb v okolí, které zajistí i případnou kremaci v jiném krematoriu.
Cílem města pak přirozeně je, aby tento stav trval jen po zcela nezbytnou dobu. Nejbližším úkolem bude obnovení provozu obřadní síně, obnovení všech činností pohřební služby a vlastního krematoria bude následovat.  Vedení města
 
Dobrý den z Pekláku

Vysoké teploty drtí naše sněhové rezervy. Ještě pár dní pojedeme, provozní doba bude od dnešního dne omezena na čas 9-19 (bez přerušení). Tak se ještě přijďte sklouznout, těšíme se na Vás.

Projekt na šatny a tribunu atletického stadionu se upravuje

Vzájemnou spoluprací zástupců sportovních oddílů a sportovním komise rady města se podařilo optimalizovat původní projekt  šaten a tribuny pro atletický stadion v České Třebové na Skalce. Jak se ukázalo, tak loni připravený projekt sice možná vyhovoval požárním a hygienickým předpisům, ale vůbec nevyhovoval sportovcům, kterým měl objekt sloužit.  Proto lze říci, že sportovci spíše přivítali skutečnost, že nemohla být žádost o dotaci na stavbu podána. V rámci přípravy rozpočtu na letošní rok byla zajištěna potřeba částka do 250 tis. Kč na to, aby se projekt  mohl přepracovat. Podařilo se vše zajistit tak, aby se nemusely nijak měnit rozměry objektu, tedy půdorys zůstává stejný. Snad nejvíce práce v této věci odvedl zástupce  Mládežnického hokejového oddílu TJ Lokomotiva Stanislav Ruda a předseda ČTBK Iscarex Ing. Aleš Stránský, podařilo se také výsledný návrh zkonzultovat i se zástupcem Fotbalového klubu Mgr. Tomášem  Keprtem. Další práce již provedou projektanti, kteří  ve spolupráci s odborem rozvoje města a investic připravit projekt pro stavební povolení tak, aby mohla být na podzim podána žádost o dotaci  na MŠMT ČR. Mělo se tak stát již koncem, loňského roku, ale podmínky stanovené vyhlašovatelem grantového programu se nepodařilo splnit.
 
DVI v České Třebové má nový trenažér pro školení strojvedoucích 

České dráhy zintenzivní kontrolu strojvedoucích a zlepší jejich přípravu. České dráhy nařídily zvýšenou kontrolní činnost. Stovka kontrolorů vozby zintenzivní kontroly při nástupu služby i během jejího výkonu. Namátkově vykonávají kontroly přímo při jízdě vlaků a zaměřují se například na styl jízdy a dodržování důležitých bezpečnostních  pravidel. České dráhy zlepšují i přípravu nových strojvedoucích.  Kvůli nácviku řešení mimořádných událostí spouští České dráhy v těchto dnech dva nové moderní trenažéry v Praze a České Třebové. České dráhy za ně zaplatily zhruba třicet milionů ČD je koupily v reakci na tragickou nehodu pendolina ve Studénce.
 
Rada schválila komise, které budou vybírat ředitele škol zřizovaných krajem. 

Rada Pardubického kraje schválila konkurzní komise, které  budou rozhodovat o vedení dvanácti škol. Jedná se o zařízení, kde končí ředitelům a ředitelkám šestileté funkční období k 31. červenci 2019.
„Pokračujeme v konkurzních řízeních, které jsme započali v loňském roce, kdy jsme jmenovali osmatřicet ředitelů a ředitelek. Letos budeme potvrzovat stávající ředitele či vybírat nové na dvanácti školách,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní pro školství.
Seznam škol, kde se uskuteční výběrová řízení: Odborné učiliště Chroustovice, Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Gymnázium Dr. Emila Holuba – Holice, Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje, Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice, Speciální mateřská škola a základní škola Polička. Střední zdravotnická škola – Svitavy, Gymnázium Aloise Jiráska -  Litomyšl, Gymnázium - Jevíčko, Gymnázium Vysoké Mýto, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Průmyslová střední škola Letohrad.
 
Konkurzy se mají konat také na českotřebovských školách

Důvodem je také ukončení šestiletého funkčního období. Předběžně o jednu ze základních základní škol ve městě, jednu mateřskou školu  a základní uměleckou školu, kde se konal poslední konkurz (bez výběru ředitele) před pěti lety a minulé vedení města se od té doby neodhodlalo k jeho opakování. Vyhlášení konkurzů je v pravomoci rady města.
 
České maso - jak ho poznáte? Nové značení masa by mělo pomoci 

Spotřebitelům v lepší orientaci ve stávající nabídce. Modré a červené ovály na jednotlivých baleních jsou důkazem toho, že maso opravdu pochází od místního zemědělce a jeho původ je český.  Pokud budete  kupovat maso, tak maso z českých chovů je označeno kódy CZ15 vepřové, a CZ333 hovězí. Pokud má balení kódy "CZ + jiné číslo", pak to není české maso, ale pouze v Čechách balené!  Jak však ukázalo dodatečně, tak toto je značení masa vyrobeného v podnicích Agrofertu, jiné závody  jsou značeny jinak, např. Řeznictví Sloupnice.  Uvedenou zprávu a obrázky je tedy třeba chápat jako šíření reklamy a to reklamy klamavé. Více zde:
https://moravskoslezsky.denik.cz/podnikani/ceske-maso-poznate-podle-noveho-loga-20190214.html
https://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-maso.aspx
https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/povinne-oznacovani-puvodu-u-masa/
Kraj připravuje veřejnou zakázku na pojištění svého majetku

Pardubický kraj – Výběrové řízení na Pojištění majetku a odpovědnosti Pardubického kraje se chystá z důvodu končící stávající smlouvy s pojišťovnou. Ta byla platná od 1. ledna 2013 a byla uzavřena na dobu neurčitou. Vypovězena byla z důvodu, že nebyla platná podle Občanského zákoníku, který je platný od roku 2014 a nepříznivého škodného vývoje.
„Doposud platil Pardubický kraj za pojištění veškerého majetku a odpovědnosti v průměru 11,5 milionu korun ročně. Kraj zpracoval analýzu a tou došel ke třem variantám řešení nastalé situace. Rada se shodla, že nejvýhodnější bude zachování kontinuity stávajícího stavu s přihlédnutím k nově platné legislativě,“ sdělil náměstek hejtmana Roman Línek.
Tento postup je vhodný z důvodů administrativních nákladů na straně Pardubického kraje. „V současné chvíli budeme hledat pojišťovnu, se kterou uzavřeme smlouvu na čtyři roky. Vycházíme ze zkušeností, které máme s uzavíráním smlouvy z let minulých,“ sdělil hejtman Martin Netolický.  
 V roce 2017 bylo pojišťovně nahlášeno ze strany Pardubického kraje 852 pojistných událostí. 


Suterén zdravotnické školy v Chrudimi se dočkal odvlhčení 

Radikální proměna sklepení se uskutečnila na Střední škole zdravotnické a sociální v Chrudimi. Podmáčené a plesnivé sklepy se proměnily v prostory, které je možné využívat zejména jako šatny či posilovnu.
„Investice do suterénu do zdravotní školy byla více než nutná. Odvlhčení prostor stálo 5,1 milionů korun. Jejich vybavení následně 472 tisíc korun,“ sdělil Bohumil Bernášek. V rámci realizace bylo provedeno napojení jednotlivých částí stávajících dešťových svodů do kanalizace. Následovala izolace obvodových zdí s doplněním drenáží kolem  objektu. Podlaha byla pokryta dodatečnou stěrkovou hydroizolací, která navazuje na hydroizolaci vnitřních stěn. Vnitřní stěny byly opatřeny sanační omítkou v několika vrstvách.
Kvalitní zázemí školských zdravotnických zařízení je předpokladem pro atraktivitu i kvalitu tohoto studia. V Chrudimi to dokazují i stoupající čísla v počtech žáků. V letošním roce jich zde studuje 245 v osmi třídách, v prvním ročníku nově nejvíce právě v oboru praktická sestra. Obdobně pozitivní trend v posledních dvou letech nyní vykazují všechny čtyři zdravotnické školy v našem kraji. Jsem rád, že náborový projekt Zdravohrátky funguje.