Českotřebovský deník 77/2019 (18/3) 
Dvě významné akce v závěru března 

Uskuteční se 25. a 28. března 2019. První z nich je vyhlášení nejlepších sportovců města za rok 2018, které se uskuteční v pondělí dne 25.03.2019  v obřadní síni českotřebovské radnice. 
Druhou akcí je vyhlášení ankety Českotřebovský Ámos, které se uskuteční na Den učitelů, tedy 28. března od 16 hodin v českotřebovské Malé scéně s kulturním programem. V doprovodném kulturním programu vystoupí pěvecký sbor českotřebovského gymnázia pod vedením Mgr. Kamily Pavlíkové a děti z MŠ U koupaliště.

Valná hromada Vodárenské společnosti odvolala jednatele

V pátek dne 15. března 2019 odpoledne se na českotřebovské radnici konala valná hromada Vodárenské společnosti, která jednala o dalším působení společnosti a o obsazení pozice jednatele společnosti. Oficiální zpráva o jednání valné hromady nebyla vydána, ani žádné usnesení.  Jistě i proto, že jednání valné hromady bylo přerušeno a bude pokračovat v novém termínu v závěru měsíce března. Vysoká návštěvnost webu Českotřebovského deníku během uplynulého víkendu dává tušit, že veřejnost má zájem o informace z jednání této valné hromady a čeká na ně. Protože nechci uvádět neověřené  a neoficiální informace, čekal jsem až na oficiální zprávu, která se objevila až dnes v pondělí 18. března dopoledne na webu města a kterou jsem také převzal na web Českotřebovského zpravodaje. Na pozici jednatele Vodárenské společnosti bylo vyhlášeno výběrové řízení. To současně znamená, že dosavadního jednatele valná hromada po hlasování odvolala. Přerušení valné hromady je způsobeno tím, že ve stanovách společnosti není  řešena možnost fungování společnosti bez obsazené pozice jednatele.
K odvolání jednatele Vodárenské společnosti  zaslala svoje vyjádření starostka města Mgr. Magdaléna Peterková:
V pátek 15. 3. 2019 se konalo mimořádné jednání valné hromady městské společnosti Vodárenská, na kterém byl odvolán jednatel společnosti pan Jaroslav Zedník. Celou situaci jsme řešili se vší vážností i úctou k tomu, že se jedná o člověka, který se v minulých letech významně zasloužil o rozvoj našeho města.
Osobně mě však mrzí, že jsme za celou dobu a stejně tak i na pátečním jednání od pana Zedníka nedostali žádné reálné informace. I když musel o celém problému vědět již při jmenování do čela Vodárenské společnosti, nepovažoval za potřebné nás o tom zpravit. Ani další vyjádření bohužel neodpovídala realitě - exekuce i přes všechna ujištění stále trvá a je spojena s člověkem, pro kterého se pan Zedník snažil na zastupitelstvu v loňském roce zajistit odkup krytu v Javorce.
Vyjádření pana Zedníka s odkazem na jeden novinový článek k vyjasnění celé záležitosti opravdu nepomohlo, proto jsme na valné hromadě neměli jinou možnost než udělat v čele Vodárenské společnosti změnu.  Magdaléna Peterková
Pokračování jednání valné hromady Vodárenské společnosti bude možné po vyhodnocení zadaného výběrového řízení na pozici jednatele společnosti. Nějaké termíny existují, ale nevím, zda musí být splněny. Současně si můžeme připomenout usnesení Zastupitelstva města č. 186 a 187 ze dne 17. prosince 2018, kde doporučení odvolání a jmenování jednatele Vodárenské společnosti  Česká Třebová pro valnou hromadu bylo získáno usnesením zastupitelstva města. Bylo to ovšem v souvislosti s tím, že zastupitelstvo současně měnilo zakládací listinu Vodárenské společnosti. Protože ve jmění Vodárenské společnosti mají mimo města Česká Třebová  ještě malý podíl obce Přívrat a Němčice, tak valnou hromadu Vodárenské společnosti netvoří  jako u Eko Bi a Tezy jen rada města, ale tři společníci:  starostka města Magdaléna Peterková, starosta Obce Přívrat Ing. Jan Stránský a starosta obce Němčice Ing. Josef Racek. Starostka má při jednání rozhodující většinu danou ekonomickým podílem města ve jmění společnosti a řídí se výsledkem jednání (hlasování) rady města. (mm)
 
Návštěva v domově pro seniory

V pátek 15.3. navštívily členky místní skupiny Českého červeného kříže Česká Třebová domov seniorů.
V první části proběhla přednáška o historii ČČK, který v letošním roce slaví 100 let od svého založení. Poté následovala diskuze s přítomnými klientkami domova, z nichž mnohé byly členkami Československého červeného kříže a na jeho činnosti se aktivně podílely.
Následovalo vzpomínání na "staré" časy a pak členky místní skupiny navštívily na  pokojích své bývalé  kolegyně a známé, které se nemohly ze zdravotních důvodů setkání zúčastnit. 
 
Ing. Jaromíra Žáčková
 

Pozvánka na 58.ročník trampského volejbalu
58. ročník trampského volejbalu a 17. ročník Memoriálu Mirka Hurta se koná v sobotu 25. května 2019.
Místo konání: 
kurty TJ Sokol Rybník
Začátek: 9:00 hod (prezentace na místě od 8:30 hod)
Dobrou náladu s sebou. Kontakt +420 725 470 138.
 
Beseda o vodě

Ve čtvrtek 21.3.2019 se v Ekocentru Podorlicko uskuteční beseda na téma Voda - jak si vychutnat naši skvělou kohoutkovou vodu, jak je skvělá a leckdy opomíjená. Beseda bude spojena i s ochutnávkou ionizované vody a věřím, že to bude zajímavý podvečer. Pokud víte o svých známých, které problematika vody zajímá, pozvěte je!
Poděkování

Děkujeme Domácí hospicové péči Alfa Omega , dr. D. Špinlerovi a celému týmu za pomoc a podporu v péči o našeho tatínka pana Václava Horku, který chtěl být v závěru svého života s námi doma. Děkujeme také praktickým a odborným lékařům a zdravotním sestřičkám z polikliniky Agel Česká Třebová a  nemocnici v Ústí nad Orlicí. Zarmoucena rodina
Nové kotlíkové dotace už budou jen na vysoce ekologické kotle

Pardubický kraj vyhlásil již čtyři výzvy kotlíkových dotací pro fyzické osoby  - vlastníky rodinných domů na území Pardubického kraje. Cílem dotace, kterou poskytuje Evropská unie prostřednictvím operačního programu Životní prostředí, je výměna starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový, ekologický zdroj vytápění.
„Naší administrací ve všech čtyřech výzvách prošlo už téměř čtyři tisíce žadatelů. K dnešnímu dni jsme uzavřeli smlouvy s 3 381 žadateli s celkovou schválenou částkou 367,5 milionů korun,“ shrnuje současný stav hejtman Martin Netolický.
V 1. a 2. výzvě byla podpora poskytována na pořízení nových ekologických kotlů na uhlí, kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu, kotlů výhradně na biomasu, kondenzačních plynových kotlů a tepelných čerpadel.
Ve 3. a 4. výzvě je podpora poskytována na pořízení nových kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu, kotlů výhradně na biomasu, kondenzačních plynových kotlů a tepelných čerpadel. Podpořena může být pouze výměna starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy.
„Mohlo by se zdát, že zájem o tyto dotace polevuje, neboť prostředky nedávno ukončené 4. výzvy nebyly rozebrány během několika dnů, jako tomu bylo ve výzvách předchozích, ale až po 4 měsících. Přesto věřím, že zájem občanů o dotaci nepoleví, neboť i když velká část občanů, kteří měli nejstarší kotle, už dotace využila, i nadále je mnoho domů vytápěno právě těmito starými kotli, jejichž provozování bude od 1. září 2022 zakázáno. Změny, ke kterým došlo díky výměnám kotlů v rámci kotlíkových dotací, pocítí lidé hlavně na venkově, kde by se mělo ovzduší po výměně skoro tří a půl tisíc kotlů výrazně zlepšit,“ uvádí radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová.
Pardubický kraj plánuje vyhlásit 5. výzvu pro fyzické osoby  - vlastníky rodinných domů na území kraje v září 2019, příjem žádostí poté zahájit v říjnu 2019. Tato 5. výzva bude již poslední v rámci programového období 2014 - 2020. Celková částka k rozdělení bude převyšovat 170 mil. Kč. V této výzvě již nebude možné poskytnout kotlíkovou dotaci na pořízení nového kombinovaného kotle na uhlí a biomasu.
„Tentokrát se bude jednat o pořízení vysoce ekologických kotlů výhradně na biomasu, kondenzačních plynových kotlů a tepelných čerpadel. Podpořena bude pouze výměna starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy,“ konkretizuje podmínky přidělení dotace v 5. výzvě radní Hana Štěpánová.
Bližší informace ke kotlíkovým dotacím lze nalézt na webu Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Poláci postaví na Králickém Sněžníku rozhlednu

Jednou z možností pro rozvoj příhraničních oblastí je program Interreg V-A Česká republika-Polsko. V rámci jednání Monitorovacího výboru programu bylo schváleno k finanční podpoře 15 projektů zaměřených na cestovní ruch za více jak 18 milionů eur a tři projekty destinačního managementu za 1,5 milionu eur. Nejvýznamnějším projektem je vybudování nové rozhledny na Králickém Sněžníku, což přispěje k dalšímu turistickému rozvoji této oblasti. Partnery tohoto je projektu jsou gmina Stronie Slaskie a město Králíky.
Rozhledna na Králickém Sněžníku nahradí původní rozhlednu s turistickou chatou, která byla zbourána v 70. letech. „Pro nás je tato aktivita jednoznačným signálem, že si i polská strana uvědomuje důležitost celé lokality Králicka, kterou se v posledních letech podařilo pozvednout na jedno z nejvýznamnějších zimních i letních středisek. Rozhledna na Králický Sněžník jednoznačně patří a pevně věřím, že se po schválení dotace podaří celou akci za čtyři miliony eur úspěšně zrealizovat. Příspěvek evropských fondů v tomto případě činí 3,5 milionu aur, což je 85 procent nákladů za všechny aktivity zahrnuté do projektu, jehož partnerem je na české straně město Králíky. Zde bude vybudováno turistické informační centrum, což opět výrazně posune komfort pro návštěvníky oblasti,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Ve výzvě pro prioritní osu 2 (Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti) bylo předloženo celkem 72 projektů s celkovou požadovanou výší dotace přes 90 milionů eur. Kontrolou přijatelnosti prošlo 47 projektů, k financování bylo Monitorovacím výborem doporučeno již zmiňovaných 18 projektů s celkovou požadovanou výší dotace přes 20 milionů eur. „Velice mě těší, že uspěly všechny projekty žadatelů z Pardubického kraje. Díky podpořeným projektům Kladsko-Orlicko-Sněžník, Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti, Na hranici na hraně se můžeme těšit na výstavbu návštěvnického centra v Králíkách, na obnovu rozhledny na Králickém Sněžníku, na nové muzeum industriální techniky v Žamberku, na Bike areál Moravská Třebová a na adrenalinovou překážkovou dráhu pro cyklisty v Dolní Moravě. Realizace projektů Hrady a zámky nás spojují a Pokladnice zážitků - příběhy tajemství a společné historie přispěje k propagaci přírodních a kulturních atraktivit Pardubického kraje,“ uvedl René Živný, radní Pardubického kraje pro cestovní ruch a sport.
Monitorovací výbor dále rozhodl o přerozdělení nevyčerpaných finančních prostředků pro šest náhradních projektů z předchozí výzvy v hodnotě přes 3 miliony eur. S největší pravděpodobností bude takto podpořen i projekt města Letohrad Nimptsch nás spojuje, který se zaměří na vytvoření trasy z Letohradu do Niemczy, revitalizaci zámeckého parku v Letohradu a rekonstrukci budovy historické bašty v Niemcze.  (obrázek z dokumentace EIA)
 
Kraj aktualizuje Cyklokoncepci

Pardubický kraj zve v těchto dnech na setkání představitele obcí, svazků obcí a MAS Pardubického kraje, aby společně aktualizovali dokument Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky Pardubického kraje (Cyklokoncepce). Tento strategický dokument byl schválen Zastupitelstvem kraje v roce 2016 na pětileté období. Od té doby se ale řada věcí změnila a je potřeba je vzít v potaz a reagovat na ně.
„Cyklokoncepce je důležitou součástí cestovní ruchu, ale také volnočasových aktivit a sportovního vyžití obyvatel našeho kraje,“ říká krajský radní René Živný a pokračuje: „Chceme třeba zjistit, které plánované cyklostezky a bike resorty byly od roku 2016 postaveny, případně zda jsou v realizaci, které aktivity se ještě neuskutečnily, které aktivity se nově plánují a v jakém stavu je budování sítě dálkových cyklotras. Na to následně můžeme reagovat i nabídkou dotací pro projektovou dokumentaci a podobně.“
Zástupci obcí a svazků dostávají tabulky se seznamem cyklostezek a bike resortů z Pardubicka a mapu s jejich zákresem. K tomu dopisují, co je hotové, co je dalšího v plánu anebo z čeho sešlo. Následné vyhodnocení provede pro Pardubický kraj společnost Partnerství.
 
Soutěž Autoopravář Junior

Na Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí se uskutečnilo ve čtvrtek regionální kolo soutěže Autooprovář Junior 2019. Účastnilo se jí deset nejlepších žáků z domácí školy, ISŠT Vysoké Mýto a SŠ automobilní Holice.  
„Tato soutěž má více jak třicetiletou tradici a je velmi dobře, že se jí kromě automechaniků zúčastňují karosáři nebo autotronici. Oceňuji pořadatele, že připravují absolventy na klání, které má prestiž a ti nejlepší pak mohou porovnat své dovednosti s kolegy ze zbytku republiky,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní pro školství. Deset žáků se probojovalo po absolvování jednotlivých školních kol do Ústí nad Orlicí.  Zde museli splnit test teoretických znalostí, praktickou část a poznávací část. Ta se stala nakonec tou nejobtížnější. „Každá škola vybírá autosoučástky nebo nářadí, které musejí žáci poznat. Připravili si schválně chytáky, aby měli postupující na republikové finále dobrou průpravu,“ sdělil ředitel pořádající školy Petr Vojtěch. Pět postupujících pojede na celostátní finále v polovině dubna do Mladé Boleslavi.  „Soutěž má velmi dobrou úroveň. Svědčí o tom výsledky z praktické části soutěže, kde byli účastníci nejúspěšnější. Jsem rád, že se tři školy dokážou prostřídat v rámci organizace regionálního kola a navíc posílají své pedagogy jako rozhodčí,“ dodal Bohumil Bernášek  Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí v letošním roce 70 let od svého založení. Oslavy jsou naplánovány na 28. září, kdy se uskuteční Autosalon. Ten je letos věnován stoletému výročí značky Citroën.
Kategorie Autotronik  Tomáš Tauchman SŠA Ústí nad Orlicí   Jiří Hilscher SŠA Holice
Kategorie Automechanik   Josef Hejlek SŠA Ústí nad Orlicí  Antonín Čehlovský SŠA Ústí nad Orlicí
Lukáš Janíček SŠA Holice  Jiří Januš SŠA Holice
Kategorie Karosář
Marek Johan ISŠT Vysoké Mýto  Filip Puhlovský SŠA Holice Tomáš Klofanda ISŠT Vysoké Mýto Jakub Kněžour SŠA Holice.


Standing ovation, přídavky a hlasité bravo – skutečský festival začal

O tom, že skutečské publikum umí ocenit kvalitu, se v neděli 17. března přesvědčili hráči orchestru Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín se svým šéfdirigentem Tomášem Braunerem i klavírní duo manželů Ardaševových.
Ve Skutči byl zahájen program 16. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Plný sál a nadšené ovace publika svědčily o tom, že start se opravdu vydařil. Na programu byla dvě díla Felixe Mendelssohna–Bartholdyho, z nichž jedním byl koncert pro dva klavíry a orchestr. Pořadatelé ke koncertnímu křídlu v Kulturním klubu Skuteč nechali nastěhovat ještě druhý nástroj z městského muzea. Na ně byl realizován slíbený Souboj klavírů, který Renata a Igor Ardaševovi okořenili v závěru přídavkem, sehraným čtyřručně na jednom klavíru.  V druhé části zazněla s nemenším aplausem půvabná Dvořákova Česká suita.
Festival pokračuje ve čtvrtek 21. března komorním koncertem v Městském muzeu Skuteč, kam zavítá Komorní soubor Variace s dalšími krásnými díly Antonína Dvořáka a Josefa Suka. Hudební podvečer doplní uměleckou recitací Otakar Brousek mladší.
Kulturní klub Skuteč ožije opět v neděli 24. března od 16 hodin programem Na skok do Paříže. Nejkrásnější šansony v originálních aranžích uvede pro festivalové návštěvníky Komorní filharmonie Pardubice a Chanson Trio CouCou.