Českotřebovský deník 85/2019 (27/3)  
   Vychází dubnové číslo Českotřebovského zpravodaje

V prodeji od čtvrtka 28. 3.,
distribuce již byla zahájena ve středu 27/3 odpoledne. 
Z obsahu: 
Úvodník Karla Kubišty: Máme nějaké památky?
Dálniční připojení města je  v jednání
Valná hromada Vodárenské společnosti odvolala jednatele
Hodnocení práce městské police za rok 2018
Česká Třebová šestá v kraji v hodnocení Město pro byznys - proti loňsku zlepšení o jeden stupínek
Nová investice na VDA umožní zavést nový obor
Budoucnost  má železnice - nový projekt 26 a 27. dubna
Vyhodnocení nejlepších sportovců města za rok 2018
Další soutěžní ročník CHL slavnostně zakončen. Nejlepší  byl tým Proplast Ústí n.O,., hrající s mnoha Třebováky
Jak jsem hrál v Nároďáku ( z rodinné kroniky Saši Gregara)
60 let od demolice Felcmanovy továrny na Trávníku
Zlatí Kohouti hráli a slavili
Hodnocení sezóny mládežnického hokeje
Třebovák Marek Pakosta, předseda ČVS,  oslavil padesátku
Bohatá Společenská kronika
Hudební festival A. Bennewitze po jedenadvacáté
Křest nové knihy Blanky Kostřicové
Nová kniha Taťány Řehákové  Díky paní Dobromile....
 
Kovárna J. Jindra  oslaví v dubnu 110 let od svého založení

Slavnostní večer se bude konat v sále restaurace na Horách v pátek 26. dubna od 17 hodin.  Úspěšná rostoucí firma navazuje na velkou tradici, udržuje  až rodinné vztahy se svými zaměstnanci.
  Vlastní historie tohoto závodu začala roku 1909, když soukromník Josef Jindra začal v tehdy zrušeném mlýně (dnešním Národním domě) sériovou výrobu vodních armatur. Nové výrobní prostory byly postaveny v letech 1910 - 11 na volné pláni na Parníku - Brázdově. zde bylo již roku 1912 zaměstnáno prvních 20 zaměstnanců....  V době I. republiky pak výroba pokračovala pod novou hlavičkou firmy "Jindra a Šrefl" v Brázdově a také v České Třebové.  Po deseti letech se tito společníci rozešli, vznikly dvě samostatné továrny na výrobu armatur. Po roce 1948 byla dosazena národní správa, třebovský i parnický závod byly začleněny do svazku velkého podniku Povážské strojírny Povážská Bystrica. Od  roku 1952 vznikl samostatný národní podnik Česká armaturka Česká Třebová. Postupně se měnil výrobní sortiment, od r. 1978 se českotřebovský závod stal součástí koncernu Sigma došlo k rozšíření a modernizaci (českotřebovského)  závodu. V parnickém závodě se tento rozvoj ale v podstatě neprojevil.
Po změně společenského pořádku v r. 1989 byla Sigma Česká Třebová zařazena do I. vlny kuponové privatizace a vnuk zakladatele firmy Ing. Miloš Kupka uplatnil restituční nárok na parnický závod, který převzal  v roce 1993 ovšem v nepříliš dobré kondici.  Strojní zařízení bylo zastaralé,  ve strojovém zařízení bylo tehdy 10 lisů, alej jeden moderní LZK 1000, nástrojárna byla před převzetím provozu vymístěna z Parníka do České Třebové.  Obrat firmy činil 3 milionů Kč, pracovalo zde 30 zaměstnanců s průměrnou mzdou 5,5 tis. Kč.
Poslední firemní oslava se konala v červnu 2013, kdy společnost J. Jindra, s.r.o. připomínala 20 let obnovení činnosti .V tomto roce již firma dosáhla  obratu 210 milionů Kč, firma zaměstnávala 75 zaměstnanců. Byly provedeny stavební úpravy objektů závodu. Základem výrobního programu je zakázková výroba výkovků ze slitin mědi a hliníku. Konstruuje a vyrábí zápustky, drobné armatury, obrábí vyrobené výkovky dle potřeb zákazníka.
S dvacetiletím obnovené samostatné činnosti parnické kovárny oslavil v roce 2013 životní jubileum 70 let i  majitel firmy Ing. Miloš Kupka, vnuk zakladatele firmy, jehož jméno má firma na svém firemním štítě:  Josef Jindra, s.r.o.  Do převzetí činnosti parnického závodu Sigmy zabýval především programátorskou prací na velkých počítačích, jako strojní inženýr měl však k výrobnímu programu blízko a dokázal firmu, která byla před dvaceti lety téměř na kolenou, zmodernizovat a rozšířit tak, že je v současných náročných podmínkách tržního hospodářství konkurenceschopná v domácím i mezinárodním srovnání. Za tuto práci jistě zaslouží Ing. Miloš Kupka poděkování.
Úspěšný rozvoj firmy  by nemohl zajistit majitel firmy sám bez kolektivu kvalifikovaných dělníků a techniků. Pro ně, ale i pro obchodní partnery byla určena i červnová firemní oslava dvaceti let  trvání novodobé historie firmy J. Jindra, s.r.o.  také v sále na Horách. (Fotografie z kovárny a obrobny parnického závodu z roku 2013)

Žáci Vyšší odborné školy a Střední školy technické opět úspěšní.

Ve dnech 21. 3. – 22. 3. 2019 se v brněnské Střední škole technické a ekonomické setkalo 24 žáků oboru Elektrikář – slaboproud z různých koutů naší země, aby si poměřili své síly v regionálním kole Soutěže odborných dovedností. První den se stavěl regulovatelný zdroj. Během sedmi hodin se podle výkresové dokumentace osazoval profesionálně vyrobený plošný spoj a na hotovém zdroji se potom provádělo měření základních elektrických parametrů. Druhý den kluci vyplňovali náročný znalostní test.
Přes velkou náročnost soutěže se Vítězslav Beran a Vojtěch Holec, žáci třetího ročníku učebního oboru z Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové, umístili na předních místech výsledkové listiny. V jednotlivcích byl Vítězslav Beran na druhém místě, tím si zajistil účast na celostátním kole soutěže České ručičky a jako cenu si odvezl měřicí přístroj na testování SMD součástek a pěknou sadu nářadí.
Oběma klukům patří za reprezentaci školy velké díky. Jen tak dál, kluci!
Stavbu přivaděčů k D35 bude řídit Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

V létě 2017 podepsal Pardubický kraj s Ministerstvem dopravy memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci dálnice D35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síť. Toto memorandum garantuje kraji státní prostředky ve výši 2,7 miliardy korun. Příprava jednotlivých přivaděčů je pravidelně kontrolována zástupci samosprávy, kteří se na jednom z posledních kontrolních dnů na návrh náměstka hejtmana Michala Kortyše shodli, že by vhodné, aby přípravu všech přivaděčů řídila krajská Správa a údržba silnic. Ta měla do současnosti na starosti šest z osmi přivaděčů. Zbylé dva řešil krajský odbor investic. V pondělí tento postup schválila krajská rada.
„V rámci pravidelných kontrolních dní, které nyní budeme pořádat jednou měsíčně, abychom zamezili jakémukoliv neopodstatněnému prodlužování jednotlivých etap plánování přivaděčů, jsme se na návrh pana náměstka Kortyše dohodli s naší Správou a údržbou silnic, že bychom co nejdříve převedli všechny náležitosti spojené s přípravou dvou zbývajících přivaděčů z našeho investičního odboru právě na naše silničáře. Tento převod rozhodně nemá vliv na žádnou z etap a nepředstavuje ani ohrožení čerpání finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
O jaké přivaděče se jedná, upřesňuje hejtman Martin Netolický. „Do současné doby náš odbor investic připravoval dva přivaděče. Prvním z nich je propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť a tím druhým je napojení silnice II/322 na D35 v oblasti MÚK Dašice. Je však logické, aby pro Státní fond dopravní infrastruktury, který je poskytovatelem finančních prostředků státu figuroval jeden partner při jednáních, kterým bude nově naše Správa a údržba silnic. Té samozřejmě bude v rámci předání poskytnuta maximální součinnost naším majetkovým odborem,“ sdělil hejtman Martin Netolický, který v minulosti o jednotlivých přivaděčích společně s náměstkem Michalem Kortyšem jednal nejen se zástupci obcí, ale Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic či Státního fondu dopravní infrastruktury.
Příprava jednotlivých přivaděčů jsou v různém stádiu. Kraj však již v letošním roce plánuje zahájení stavebních prací. „Nejblíže zahájení stavby je modernizace silnice II/358 z Litomyšle do České Třebové s předpokládanou hodnotou 130 milionů korun bez DPH. Naším cílem je, abychom v průběhu letošní stavební sezony zahájili dva úseky proti sobě. Prvním z nich je úsek v Litomyšli z centra po městkou zástavbu a druhým je úsek z České Třebové,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš, který má dopravní záležitosti kraje včetně přivaděčů ve své gesci.
 
Podpora kraje venkovským prodejnám se zvýší

Rada Pardubického kraje schválila rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova obcím, svazkům obcí a Místním akčním skupinám.  Částkou 65 milionů korun podpořila 433 žádostí. Navýšení finančních prostředků se dočkaly například Místní akční skupiny či venkovské prodejny.
„Dotace pro venkovské prodejny rozdělujeme již od roku 2019 s tím, že množství žádostí a celkově vynaložené peníze rostou rok od roku. V prvním roce se jednalo o 20 žádostí s celkovou částku 500 tisíc korun. V letošním roce rozdělíme rekordní částku 3,9 milionu korun, což představuje nárůst o 1,2 milionu korun. Podpořeno tak bude z krajského rozpočtu 86 žádostí oproti 68 v roce minulém. Chceme i tímto svým dílem přispět k tomu, že malé prodejny, které kromě zásobovací funkce plní i jistou sociální úlohu, nezmizí,“ řekl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že kraj vyčlenil přes sedm milionů na podporu Místních akčních skupin.
Dotace z Programu obnovy venkova jsou určeny na financování běžného a investičního rozvoje, například na výstavbu, rekonstrukci, opravu, obnovu a údržbu venkovské zástavby, občanské vybavenosti, místních komunikací, chodníků, parkovišť, odstavných ploch, cyklistických a pěších stezek, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu, komplexní úpravu veřejných prostranství včetně údržby veřejné zeleně, týkají se také zřízení sběrného místa nebo dvora či integrovaných projektů venkovských mikroregionů.
„Všechny žádosti v rámci POV, které splnily podmínky pro přijetí dotace, byly podpořeny. V roce 2019 se jedná o 433 žádostí a částku 65 milionů korun,“ sdělil Václav Kroutil, radní pro zemědělství a životní prostředí.
 
Podpora obchodů na vesnicích

ROK

Počet schválených žádostí

Schválená dotace

2009

20

454 000

2010

31

828 000

2011

37

1 063 000

2012

39

1 446 000

2013

44

1 737 000

2014

37

1 473 000

2015

45

1 555 000

2016

48

1 620 000

2017

44

1 687 000

2018

68

2 738 417

2019

86

3 960 369

CELKEM

413

18 561 786

 
Národní památkový ústav připravuje start sezóny na hradech a zámcích 2019

V Nostickém paláci v Praze, sídle Ministerstva kultury, byl začátkem března zahájen projekt NPÚ s názvem Gallasové a Clam-Gallasové – Noblesa severních Čech. Návštěvníci památek se s historií rodu mohou seznámit během téměř stovky tematických akcí, které budou probíhat po celý rok 2019. Projekt je součástí dlouhodobého a veřejností oblíbeného cyklu Po stopách šlechtických rodů, jehož cílem je připomínat kulturní, společenské a historické odkazy významných aristokratických rodů. Letošní, v pořadí již devátý, ročník se zaměří na rod Gallasů a Clam-Gallasů.
„Jako již tradičně i v letošním roce je pro návštěvníky našich památek připraveno několik desítek akcí, včetně speciálních prohlídek, výstav či přednášek. Naším záměrem je prostřednictvím těchto akcí připomenout veřejnosti historický a kulturní odkaz významného šlechtického rodu, který se velkou měrou zasadil o rozvoj kultury nejen na severu Čech. Gallasové a Clam-Gallasové měli vazby na hudební velikány, jako byli Beethoven či Mozart, stáli u zrodu Vlasteneckého muzea v Čechách nebo pražské konzervatoře,“ vysvětluje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.
Záštitu nad projektem převzal ministr kultury a patronát nad projektem převzal Nadační fond Clam-Gallas – Stiftungsfonds, který byl založen v roce 2015 potomky Clam-Gallasů. Na slavnostním zahájení v Nostickém paláci jej reprezentovala hraběnka Agathe Maria Széchényi, vnučka Gabriely Auerspergové, rozené Clam-Gallasové, v doprovodu svých bratrů Alexandra a Eugena Széchényi.
Stěžejními objekty projektu v rámci Národního památkového ústavu pro rok 2019 se stanou hrad a zámek Frýdlant, hrad Grabštejn a zámek Lemberk, a dále se zapojí zámky Krásný Dvůr, Libochovice, Opočno a Sychrov. Oblíbená Hradozámecká noc se v letošním roce představí v novém pojetí – jako celodenní akce s denním programem na objektech Frýdlant a Lemberk a se stěžejním večerním a nočním programem na hradě Grabštejn. Po celou návštěvnickou sezonu bude na zámku Lemberk probíhat výstava věnovaná rodu Clam-Gallasů a dějinám zámku v období 1918–1945.
Vyvrcholením celého roku bude výstava Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách v Oblastní galerii v Liberci, která započne 13. prosince a potrvá až do 1. března 2020. Návštěvníci se seznámí s rodinnou historií od Matyáše Gallase (1588–1647) až po sedm dcer posledního mužského člena rodu Franze Clam-Gallase (1854–1930). Představen bude jejich soukromý život, ale i politická, diplomatická, kulturní a hospodářská činnost. Nejvíce prostoru bude věnováno Janu Václavu z Gallasu, slavnému císařskému diplomatu, od jehož úmrtí letos uplyne přesně 300 let. Výstava návštěvníky seznámí i s působností rodu v oblasti vojenství, podnikání, dobročinnosti, umění a správy panství


Kraj nabízí filmařům podporu i nadále, jenom jinou formou

Pardubický kraj přišel jako první v republice v roce 2015 s novým dotačním titulem na podporu audiovizuální tvorby na svém území. Po dvou letech však od vyhlášení tohoto dotačního titulu upustil a poskytuje podporu filmařům prostřednictvím individuálních dotací.
„I nadále je naším cílem jednak přivést do našeho kraje filmaře a propagovat prostřednictvím jejich děl místa v kraji, a za druhé chceme přispět i ke vzniku různých regionálních projektů, které mapují místní historii a významné osobnosti,“ říká radní pro cestovních ruch, sport a volnočasové aktivity René Živný a pokračuje: „Po rozhovorech s producenty filmů jsme však zjistili, že podmínky dotačního titulu pro ně byly příliš svazující a často nebyli schopni je v celé šíři splnit. Proto jsme se rozhodli dotační titul zrušit, ovšem objem prostředků na podporu audiovizuální tvorby jsme přesunuli do individuálních dotací.  Jedná se zhruba o jeden až jeden a půl milionu korun. Tam je nabízíme filmařům dál a zdá se, že je to lepší řešení.“
V rámci dotačního titulu kraj podpořil během let 2015-2016 celkem osm projektů většinou regionálního charakteru, největší dotace v hodnotě 300 tisíc korun šla do filmu Já, Olga Hepnarová.
Větší individuální dotaci obdržel projekt „Národní klenoty II – dokumentární a propagační cyklus o hřebčínu v Kladrubech n. L. ve výši 528 tisíc korun v roce 2016, film LOVEní ve výši 750 tisíc v roce 2018 a film o Františku Krieglovi Muž, který stál v cestě, získal 700 tisíc korun. Dubnové zastupitelstvo bude jednat o projektu společnosti Post Bellum „Zachraňme a představme příběhy pamětníků z Pardubického kraje“ s podporou 450 tisíc korun.
 
Lokace nabízí i krajská filmová kancelář
Filmová kancelář East Bohemia Film Office, která působí při Destinační společnosti Východní Čechy, je kontaktním místem pro nejrůznější audiovizuální společnosti, které se zabývají produkcí filmů, televizních pořadů, reklamních a hudebních spotů a dalších audiovizuálních děl  nebo ve východních Čechách hledají informace, asistenci a kontakty. Poskytuje informace o zajímavých a dostupných lokacích v regionu, zajišťuje obhlídky lokací a vytipovává vhodné ubytovací kapacity a podporuje propagaci filmu online.
Pro filmaře pořádá tzv. Location tours. Ta letošní se uskuteční v červnu. Jedná se o prohlídky lokací a objektů určené zejména pro lokační manažery, filmové architekty, režiséry, producenty a další filmaře, kteří díky nim mohou objevit různorodé lokace i příběhy.
„Nejoblíbenějšími lokacemi pro filmaře jsou zatím Pernštýnské náměstí v Pardubicích, lidová architektura na Veselém Kopci, různé hrady a zámky Pardubického kraje a také areály brownfieldů. Občas filmaři poptávají i takové věci jako přehradu nebo lom, kde by mohlo auto sjet ze silnice a spadnout do vody,“ doplňuje René Živný.
 
Kde se v uplynulých letech natáčelo:
-       Ústí nad Orlicí, především v tamním areálu podniku Perla (film Já, Olga Hepnarová, 2014)
-       Veselý Kopec (pohádka Nejlepší přítel 2017)
-       Peklo Čertovina (pohádka Čertoviny, 2017)
-       Pardubice, Pernštýnské náměstí (film Jan Palach, 2017)
-       Pardubice, letiště (dětský seriál Kriminálka 5. C, 2018)
-       Žamberk, Vonwillerova továrna (reality show Dovolená ve starých časech - dovolená
         v éře páry, 2017; cyklus dokumentů Průšvihy první republiky, 2018)
-       Pardubice, Pernštýnské náměstí (dobový seriálu BBC World on Fire, 2018)
-       Pardubice, centrum města a dostihové závodiště (film LOVEní, 2018)
-       Hrochův Týnec (norský seriál Atlantic Crossing,2019)
-       Zámek Litomyšl (norský seriál Atlantic Crossing,2019)
-       Litomyšl (dokument Fenomén Josef Váchal, 2019)
-       Veselý Kopec a Betlém Hlinsko (vánoční pohádka 2019)