Před deseti lety byla pro odvoz zeminy z budovaného terminálu vytvořena deponie v Semanínské ulici

 Záměr předpokládal uložení cca 70 000 m3 výkopové zeminy a v menší míře jiných vhodných inertních stavebních a demoličních odpadů zejména z výstavby realizované ve městě Česká Třebová na Bezručově náměstí . Terénní úpravy měly rozsah na ploše cca 3 ha. Těleso sládky zeminy  mělo být sypáno po vrstvách mocných 30 cm, tyto vrstvy byly hutněny a jejich povrch byl rovnán do spádu 1% východním směrem. Sejmutá ornice bude zpětně použita k rekultivaci povrchu, který měl  být následně oset travou. Součástí záměru bylo přeložení melioračního příkopu v části plochy ústícího do prostoru bývalého rybníka při východním okraji lokality a vybudování příjezdové komunikace a realizace náhradních výsadeb dřevin.

Realizace záměru „Multifunkční dopravní terminál Bezručovo náměstí Česká Třebová“ předpokládala dle projektu odvozit 53270,64 m3 výkopového materiálu, který bylo nutné uložit na vhodné místo. S lokalitou na Semanínské ulici je dle platného územního plánu města počítáno pro plochy průmyslové výroby. Terénní poměry na lokalitě však nedosahovaly takových parametrů, aby mohla být výstavba uskutečněna v krátkém časovém okamžiku po vydání příslušných rozhodnutí. Plocha nebyla delší dobu účelně obhospodařována a na velké části byl ekologicky málo hodnotný porost náletových dřevin. Plocha proto byla příhodným místem pro uskutečnění terénních úprav formou uložení odpadního výkopového materiálu, v první, hlavní, fázi pocházejícího z místa realizace dopravního terminálu a dále z jiných staveb realizovaných městem Českou Třebovou.  

Realizace  byla zahájena před 10 lety v březnu 2009. Záměr byl předložen k posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Byl zde hodnocen i vliv nárůstu dopravy po Semanínské ulici způsobený záměrem, tedy odvozem zeminy nákladními vody během realizace, byla navržena opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů a zjištěno, že celková reakce ekologického systému bude únosná. Záměr byl doporučen k realizaci.

O to více se musíme divit tomu, že žádné oznámení a šetření EIA se potom nekonalo následně v rámci budování  terminálu METRANS, kde je nárůst kamionové dopravy na okolní silnice a obyvatele trvalý a více než zřejmý. Někde se vloudila chybička. (mm)