Zpráva Městské policie Česká Třebová za rok 2018          
V roce 2018 vykonávalo službu u Městské policie Česká Třebová celkem 16 strážníků. Od 1.7.2018 rozhodlo vedení Města Česká Třebová o rozšíření početního stavu o jednoho strážníka, tedy celkem na 17 strážníků. Bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení tohoto místa, což se nakonec podařilo a početní stav strážníků MP byl naplněn od 1.1.2019.
Součástí Městské policie jsou dvě pracovní místa „Asistentů prevence kriminality“, dále jen (APK), kteří byli zařazeni do početního stavu MP. Jejich činnost byla zaměřena především na působení ve vyloučené lokalitě na sídlišti Borek, ale na celé území města Česká Třebová. Další činností APK je jejich přítomnost na Úřadu práce, kde došlo ke zklidnění situace, takže již nedochází ke konfliktním situacím mezi klienty a zaměstnanci Úřadu práce, ale ani mezi samotnými klienty, jak tomu bylo dříve. Projekt bude pokračovat i v roce 2019.
Městská policie je zařazena do integrovaného záchranného systému. Při své činnosti spolupracuje s Policií ČR, dále s HZS, a to především se Sborem dobrovolných hasičů Česká Třebová, ulice Chorinova, kteří pro nás zajišťují výjezdy k otevření uzamčených prostor, likvidace rojů včel, ale i drobných výjezdů, které vyžadují přítomnost hasičů. Další spolupráce je se zdravotnickou záchrannou službou v Ústí nad Orlicí.
MP zabezpečuje podle zákona o obecní policii místní záležitosti veřejného pořádku. V rámci plnění tohoto úkolu kromě jiného přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku. V této problematice je velkým pomocníkem při vykonávání této činnosti „Městský dohlížecí kamerový systém“, dále jen (MKDS), neboť veřejná prostranství, která jsou sledována MKDS, nemusí duplicitně kontrolovat i hlídka MP a může být nasazená do míst, která nejsou MKDS sledována.
Městská policie disponuje pultem centralizované ochrany, který je určen především ke střežení majetku města Česká Třebová – školy, školky, budovy městského úřadu, muzea, městské knihovny, kulturního centra, dopravního terminálu apod., dále pak majetek organizací města (Teza, s.r.o., Ekobi s.r.o., Vodárenská společnost).
MP se ve své činnosti zaměřuje také na problém drogově závislých osob, byť jen okrajově, neboť tato činnost spadá především do kompetence Policie ČR. Zjištěné poznatky k těmto osobám nebo k podezřelým místům, kde dochází k distribuci drog jsou předávány Policii ČR k dalšímu opatření. Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi bude Městská policie pokračovat v kontrolách míst, kde je zakázáno kouření, a to především v okolí škol a míst určených pro hromadnou přepravu osob. Městská policie bude kontrolovat osoby, které nakupují alkohol v obchodech a poté jej předávají osobám mladším 18-ti let. Na závěr uvádím několik čísel z činnosti Městské policie za uplynulý rok.
Petr Vencl, velitel Městské policie Česká Třebová.