Českotřebovský deník 91/2019 (2.4.)  
Naděje na změnu opuštěného území po bývalé Primoně roste 


Jisté je to, že došlo ke změně vlastníka. V katastru nemovitostí se dočteme, že novým vlastníkem  poměrně rozsáhlého cca dvouhektarového území je I. SPZ s.r.o., Staré Čívice, Pardubice. Zakoupené území sahá  od areálu Kauflandu na severní straně až po budovy Niťárny na východní straně a na jižní straně sousedí s pozemkem p Josefa Škrkoně. Je to typický brownfield, pro který se zatím využití hledalo. První plány na využití území včetně tehdy ještě stojícího objektu přádelny nakreslil pro tehdejšího majitele areálu p. Horáka lanškrounský architekt Kokeš. Byly to krásné obrázky, ale realizace se nedočkaly. Od té doby se území změnilo, zůstalo jen torzo dvou objektů, které mají pozitivní posudek statika a jsou využitelné pro další přestavbu (na obrázcích). Zástupce nového majitele Ing. Mojžíš již jednal o možnostech využití na českotřebovské radnici. Přesvědčil se, že územní plán v této lokalitě umožňuje další výstavu bytů i občanské vybavenosti. První náměty má připraveny, lze předpokládat, že je bude i veřejně prezentovat. Lze očekávat, že první by přišly na řadu právě po novém využití volající ponechané stavby. V území lze očekávat bytovou výstavbu, není vyloučena ani stavba hotelu, v případě potřeby i využití pro administrativu, i v této oblasti jsou v našem městě nové iniciativy a potřeby. Jisté je to, že nový vlastník nenechá zakoupené pozemky a stavby bez užitku a lze očekávat změnu, na kterou Česká Třebová čeká již řadu let.
 
Povodí Labe vysvětluje záměry a postupy při úpravě Třebovky 

Odpověď na "otevřený dopis (dotaz) paní Ing. Ludmily Vaškové:
Vážená paní Vašková, dostali jsme Váš e-mail, ve kterém vyjadřujete znepokojení v souvislosti s nezbytným kácením při stavbě protipovodňových opatření podél Třebovky. 
Protipovodňová opatření podél Třebovky v úseku Třebovice - Česká Třebová, jejichž realizace před několika týdny začala, jsou součástí komplexu opatření v povodí Třebovky. Na stránkách společnosti Hochtief jste se nemohla seznámit se všemi již zrealizovanými etapami. V příloze Vám posílám dva materiály, kde jsou tato opatření podrobně popsána. Obavy z toho, že by se Třebovka stala "betonovým žlabem", jsou zcela liché. Pro zvládnutí povodní zde byly zvoleny různé přístupy - zadržení vody v poldrech pro zmírnění povodně, rekonstrukce rybníka Hvězda a nakonec liniové stavby tam, kde rozliv vody není možný, tedy v hustě zastavěných oblastech. Chápu, že jako rodilá Třebovačka máte k řece Třebovce a jejímu okolí citový vztah. Úprava toku se však provádí proto, aby byly ochráněny domovy lidí, kteří v dotčených obcích podél řeky žijí v současné době. Všechny zásahy do porostů zde byly odsouhlaseny orgány ochrany přírody a v jednotlivých úsecích zde po dostavění budou provedena kompenzační opatření, náhradní výsadba apod. Právě děti a vnoučata současných obyvatel se dočkají opět vzrostlých stromů a zároveň ocení bezpečí, které jejich domovům stavba přinese.  Doufám, že se mi podařilo vysvětlit Vám, že v celé věci sledujeme obecný prospěch a jednáme uvážlivě a s péčí řádného hospodáře.
S přáním hezkého dne  Hana Bendová, tisková mluvčí, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 
Zastupitelé se budou učit obsluhovat elektronické hlasovací zařízení

Dne 15.04.2019 se od 15:00 hodin uskuteční druhé jednání zastupitelstva města v tomto roce. Bude významné např. tím, že zde  bude poprvé použito nově zakoupené a instalované elektronické hlasovací zařízení. Z tohoto důvodu bude začátek jednání posunut o půl hodiny dopředu,  neboť jednání bude předcházet krátké proškolení v práci s hlasovacím zařízením. Než bude ovšem hlasovací zařízení legálně použito, bude třeba změnit jednací řád zastupitelstva tak, aby v něm byla možnost elektronického hlasování povolena.  Jako první  bude tedy hlasování o změně jednacího řádu. V tomto případě se bude hlasovat ovšem ještě postaru, tedy zvednutím roky. Bude-li nový jednací  řád schválen  tak, jak je navržen, budou pak všechna další hlasování již provedena novým způsobem. Díky tomu bude možné také evidovat a zveřejnit jak který zastupitel v dané věci hlasoval.
 

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice, hledá učitele/ku pro 1. stupeň ZŠ – zástup za mateřskou dovolenou. Požadujeme splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona 563/2004 Sb. v platném znění od 1. 1. 2015. Vhodná znalost práce s interaktivní tabulí. Nástup od 1. 9. 2019.
Mgr. Radim Kolář ředitel školy


Kraj získá jednu z budov Vysokomýtské nemocnice do svého majetku

Zastupitelstvo Pardubického kraje bude v dubnu na svém zasedání projednávat převod budovy v Žižkově ulici od města Vysoké Mýto do majetku kraje. Jedná se o jednu z budov, ve které sídlí Vysokomýtská nemocnice, která je příspěvkovou organizací Pardubického kraje. Zastupitelstvo Vysokého Mýta už bezúplatný převod schválilo.
„Jedná se o budovu čp. 271 v Žižkově ulici včetně přilehlých pozemků, kde je poskytována služba následné lůžkové zdravotní péče, kterou zajišťuje příspěvková organizace Pardubického kraje Vysokomýtská nemocnice. Některé nebytové prostory v budově současný vlastník město Vysoké Mýto pronajímá Nemocnici Pardubického kraje,“ vysvětluje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Ten zároveň připomněl, že kraj řeší s městem také další budovu. „Vzhledem k trvajícímu sporu města s jednou soukromou společností jsme plán převodu budov rozdělili na dvě části. Po ukončení sporu můžeme začít debatovat o převodu budovy v Hradecké ulici,“ doplnil hejtman Netolický.
„Vzhledem k péči o majetek upřednostňujeme, když mohou naše organizace zajišťovat zdravotnickou péči ve vlastních prostorách. V současné době musí s každou technickou i stavební úpravou v budově souhlasit dosavadní vlastník, v budoucnu by to mohlo být jednodušší,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.
Město Vysoké Mýto objekt získalo od Fondu národního majetku v roce 2004 v rámci privatizace.
 
ŽST. LETOHRAD SE PŘESTAVUJE.

Koncem minulého týdne byla slavnostním poklepáním základního kamene zahájena přestavba železniční stanice Letohrad. Práce na obnově nádraží byly již zahájeny. Nové podpěry elektrického vedení zčásti stojí, zčásti jsou složeny na nákladních vozech. Stanici ovšem čekají v následujících dvou letech práce za miliardu korun. Ostrovní nástupiště, kolejiště, zabezpečovací zařízení, to vše se promění. Jedná se o jednu z největších infrastrukturních staveb v Pardubickém kraji v letošním roce
 
Koncert kapely Oboroh v Knapovci

Tradiční akci „Velikonoce v Knapovci“ připravili v neděli 31. března v místním kostele Petra a Pavla. Na programu odpoledne byla mše svatá, po které následoval koncert legendární kapely OBOROH z Rychnovska. Kapela má na svém kontě 30 tisíc prodaných alb, přes 1000 koncertů v tuzemsku, na Slovensku, v Polsku, Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku, Irsku a společná vystoupení s Filharmonií Hradec Králové. Léta zkušeností dala Oborohu jistotu a přesvědčivost při koncertním provedení skladeb, ať už starozákonních žalmů zhudebněných vedoucím kapely Slávkem Klecandrem nebo písní s jeho filozofujícími texty.
Během slunného odpoledne bylo před kostelem, pro návštěvníky, připraveno občerstvení a velikonoční jidáše. Akce je součástí projektu Knapovecký rok podpořeného městem Ústí nad Orlicí.
Mikulovice u Pardubic chtějí připojení na cyklostezku

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil obec Mikulovice nedaleko Pardubic. Se starostou obce Slavomírem Medunou a místostarostou Michalem Votřelem hovořil o rozvojových plánech nové samosprávy a dotačních titulech kraje.
„Nová samospráva, která nastoupila po podzimních volbách, má celou řadu rozvojových plánů, jak oživit život v obci, kde v posledních letech vyrostlo velké množství rodinných domů. Kromě podpory fotbalistů, ale i dalších spolků se jedná o řadu investičních projektů, se kterými můžeme jako kraj v rámci našich dotačních titulů pomoci,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Toho starosta Meduna seznámil také se snahou obce zajistit napojení cyklostezkou do Dražkovic, které jsou součástí pátého pardubického obvodu a na druhou stranu směrem na Chrudim. Hejtman společně se zástupci obce navštívil také místní základní školu, do které chodí v pěti třídách přes 100 dětí, a jejíž součástí je také mateřská škola. Problémem malotřídky je však přesun dětí do nedalekých Pardubic. „Obce v okolí Pardubic mají problém zajistit svým dětem přijetí do škol v krajském městě, jelikož na obcích jsou buď malotřídky, nebo nejsou školy vůbec. Pakliže chtějí starostové mít tuto jistotu, musí s městem uzavřít smlouvu a finančně přispívat, což je pro mnoho především malých obcí velká zátěž na jejich rozpočet,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že bude chtít se zástupci města vyvolat na toto téma debatu.
 
Hejného metodu výuky matematiky si učitelé i žáci chválí

Matematika je pro mnohé žáky postrachem. Učitelé se ji proto snaží přiblížit svým svěřencům  zábavnou formou. Jedná se o postupy, které by se mohly pojmenovat podle Komenského „škola hrou“. Na Základní škole Pardubice, Staňkova 128 učí už několik let matematiku pomocí Hejného metody. Do jedné z hodin ve 3. třídě zavítal i radní pro školství Bohumil Bernášek.  
„Nové přístupy ve výuce jsou bezesporu přínosem nejen pro žáky, ale i pro učitele. Rád jsem tedy přijal pozvání na hodinu matematiky, kde se učí alternativní metodou. Překvapilo mě logické myšlení žáků při  řešení zadaných úloh i jejich soustředění a zájem“ sdělil Bohumil Bernášek.  
Na mnoha školách zkouší nově učit matematiku podle Hejného metody. Tato metoda je založena na respektování 12 klíčových principů a vede k objevování matematiky dítětem radostnou a nedominantní formou. Žák objevuje, nalézá souvislosti, pohybuje se v prostředí, které je mu blízké. Učitelova dominantní role je nahrazena rolí průvodce. Tato metoda je nejvíce rozšířená na základních školách a začíná se prosazovat i na středních školách. Práce ve skupinách je plná vzájemných interakcí mezi žáky, kteří si vzájemně pomáhají a vysvětlují. Jakákoliv chyba je příležitostí k učení, dalšímu objevování a hledání zákonitostí a souvislostí. „ Ze dvanácti klíčových principů, na kterých je metoda Hejného založená, má princip podpora spolupráce široký přesah mimo matematiku. V tom vidím její další velký potenciál,“ řekla Gisela Kostelecká, ředitelka základní školy.
Děti mají i domácí úkoly, které zpracovávají v týdenním režimu, takže je možné vše konzultovat s učiteli. Tuto možnost mají i rodiče, kteří mají pravidelná setkání, kde se s výukovým systémem seznamují. „Příprava na hodiny matematiky je sice náročná, ale velkou odměnou mi je radost žáků a to, že se na matematiku těší a matematika je opravdu baví. Teď už je podle oblíbenosti před matematikou jen tělocvik," poznamenala učitelka matematiky Pavlína Dlabková.
„Náš školský systém bohužel trochu zapomíná na nadané děti. Jsem velice rád, že některé ZŠ nečekají na pokyny shora a situaci aktivně řeší. Přístup vedení školy a pedagogů ze ZŠ Pardubice, Staňkova 128 je v tomto směru vzorový,“ dodal Bohumil Bernášek.  
 
 

 

¨