Předložená vyhláška si klade za cíl  vytvořit opatření směřující ochraně před škodlivými a nebezpečnými následky hraní hazardních her a vytvořit a následně udržet příznivé podmínky pro bydlení a život občanů našeho města, spočívající v úplném zákazu provozování hazardních her na území města Česká Třebová. Záměrem je tedy omezení negativního vlivu hazardu, ochrana sociálně slabých,  méně vzdělaných a duševně nevyzrálých osob před důsledky plynoucím z provozování hazardních her, které mohou ve svých důsledcích vést k narušování veřejného pořádku, ke zvýšení kriminality a dalších patologických jevů. Předkladatelé nic neuspěchali, podrobili jak samotnou vyhlášku, tak i  důvodovou zprávu kritické analýze, ve spolupráci s finančním odborem MěÚ byl vyčísleny dopady na příjmovou stránku města. 

Text vyhlášky je velmi jednoduchý. Obsahuje zákaz provozování binga, technické hry, živé hry a turnaje malého rozsahu na celém území města Česká Třebová. Tento zákaz se nevztahuje na provozovny, kde bylo povolení provozování uděleno před termínem, kdy tato vyhláška nabyla účinnosti. Stávající herny a Casino mohou provozovat svoji činnost dále na základě vydaného povolení, po uplynutí termínu jim nové povolení již vydáno nebude. To se projeví postupně ve snížení velikosti přijaté daně z hazardu, která je poukazována městům a obcím jako podíl z celostátně vybrané daně na základě počtu přístrojů technické hry v daném městě.  V letošním roce nebude do rozpočtu města žádný dopad, v příštím roce se výběr této daně (na letošní rok stanovený ve výši cca 7,8 mil. Kč) sníží o 400 tisíc Kč, v dalším roce bude pokles podstatnější o 7,2 mil. Kč.  Jde však o pouhé odhady, pokles by mohl nastat i bez vyhlášky. Povolení přístrojům pro mechanickou hru v řadě případů končí letos a o nové povolení hracího prostoru by zřejmě nežádali. V celorepublikovém  trendu lze pozorovat rychlý  přírůstek příjmu z on-line sázení, který úbytek daně z mechanické hry vyrovnává. Finance získané z daně z on-line sázení se rozdělují městům a obcím podle jejich počtu obyvatel bez ohledu na počet automatů v obci.

K předložené vyhlášce se rozproudila diskuze. Jako první se přihlásil Jaroslav Zedník, který se zeptal, čím chce vedení města úbytek příjmů, který díky přijaté vyhlášce o hazardu vznikne nahradit. Sám  vysvětlil, že vyhlášku podporuje a je připraven pro její přijetí hlasovat.Podobně vyjádřil obavy Luboš Vašina z toho, že po poklesu příjmu způsobeného přijetím vyhlášky ubudou prostředky pro volnočasové aktivity, důležité pro rozvoj mládeže. Z jeho diskuzních vystoupení jako by vyplývalo, že čím více hazardu (a tedy i příjmů z hazardu), tím budou lepší podmínky pro práci s mládeží. Na diskuzi byli podle mého názoru členové rady města dobře připraveni a dokázali argumentovat. Především bylo jasně poukázáno na to, že neexistuje žádný vztah mezi velikostí příjmu z hazardu a velikostí příspěvků pro volnočasové aktivity, které nové vedení města podporuje stejně jako předchozí reprezentace bez jakéhokoliv omezování a nic na tom nemůže změnit ani přijatá vyhláška. Místostarosta Dalibor Zelený poukázal na to, že k poklesu dochází již v letošním rozpočtu, město letos vlastně šetří a nevyužívá všechny úspory z minulých let. Jde také o to vynakládat prostředky účelně, nepořizovat zbytečné projekty na nereálné budoucí megalomanské investice apod.
Ing. Petr Skopal upozornil na to, že o tuto vyhlášku usiloval společně se zastupiteli Koalice pro Českou Třebovou v minulém volebním období. Připomněl text obsáhlé důvodové zprávy: "Pokud problém nebudeme politizovat, mělo by to zaujmout každého. Vyhláška se mohla prosadit již v minulem období, mohli jsme již nyní například stavět za menši peníze, tedy úsporněji. Já osobně mám v širší rodině tragédii kvůli gamblerství, spousta našich spoluobčanů trpí pro gamblerství svých partnerů. Chceme zdravou populaci. Podívejme se do okolních měst kde herny nejsou a žijí si spokojeně. Chceme být centrem hazardu? Chceme lákat gamblery a tedy nemocné lidi do našeho města?"
Petr Skopal také komentoval otázku výpadku příjmů města, která trápí Jaroslava Zedníka. Budeme zodpovědněji investovat, díky růstu sázení on-line nebude pokles příjmů nebude tak tragický.
 
Při diskuzi bylo  jasně poukázáno na to, že podstatou nové vyhlášky je omezení negativních vlivů ve městě a vyřešení problému, který nelze omezovat na peníze. Jde o peníze z neštěstí druhých, peníze, které by nás těšit neměly.  Bylo poukázáno na to, jak je smutné, že někteří zastupitelé problém zjednodušují jen na úbytek příjmu města a nevidí negativní vliv na rodiny, na mládež, na kriminalitu. Lze také připomenout, že žádné město, které v minulosti už omezující vyhlášku přijalo a hazard znovu zavádět nehodlá a  omezující vyhlášku neruší.
Při následném hlasování se ukázalo, že otázka hazardu byla pojata jako politický problém, racionální téma omezit škodlivé jevy bylo potlačeno a hlavním cílem skupiny zastupitelů bylo nepodpořit návrh předložený radou města. Velmi smutně vnímám třeba právě to, že mezi těmi, kteří přijetí vyhlášky o regulaci hazardu ve městě nepodpořili, byli také učitelé základních a středních škol. Je mi líto, že v zastupitelstvu prosazují spíše skupinové politické názory,  než aby podporovali věci potřebné zejména pro mládež, jejíž výchově se věnují v rámci své učitelské profese. Hazard ve městě rozhodně není dobrou motivací pro mládež, zejména pro tu její část, která nikde organizovaně nesportuje a nevyvíjí ani další organizované volnočasové aktivity a k přijímání životního stylu problémových osob je velmi náchylná.
Vyhláška byla přijata 20 hlasy, 6 zastupitelů se zdrželo hlasování, Ing. M. Cindr nebyl přítomen. Vyhláška byla přijata a účinnosti nabude dne 30. dubna 2019. Dále uvádím přehledně i to, jak kdo hlasoval. Zeleně vyznačení zastupitelé hlasovali pro návrh, žlutě vyznačení se zdrželi hlasování, tedy návrh na přijetí vyhlášky nepodpořili. Červeně nebyl vyznačen nikdo, v tom případě by byl proti přijetí vyhlášky. Důvod toho, proč se označení zastupitelé zdrželi hlasování, nebyl nikým z nich při jednání vysloven.  Důvod by snad bylo možné vyvodit z toho, že klub zastupitelů hnutí Nestraníci požádal o před jednáním zastupitelstva o další odložení projednávání této vyhlášky.  To se však již stalo na minulém únorovém zastupitelstvu, bylo dost času se problematikou zabývat a obsáhlé podkladové materiály byly doručeny zastupitelům s velkým předstihem. Vyhláška obsahující čtyři stručné články (celkem 10 řádků) přece není vůbec složitá, je logická a pochopitelná, na textu není co upravovat. Tato politika neustálého odkládání problémů s řešením hazardu slavila úspěch v minulém volebním období. Nyní považuje radniční koalice za důležité, aby se problémy neustále neodkládaly, ale aby vykonaná práce byla vidět. (mm)