Voják, který četl bibli                            

Politický vězeň Miroslav Šlechta loni oslavil 90 let, pro Třebováky napsal svoje vzpomínky z mládí   

Miroslavu Šlechtovi (*2.8.1928 v Přestavlkách na Chrudimsku) bylo loni 90 let. Žije v Pardubicích, ale prvních 20 let svého dobrodružného života prožil v České Třebové. Svůj obsáhlý šedesátistránkový životopis s Názvem "Vzpomínky"dal k dispozici také redakci Českotřebovského zpravodaje. Je v něm také kus historie České Třebové.
"Česká Třebová mi skutečně uvázla pod kůží," píše Miroslav Šlechta. "Napadlo mne tedy, že by mohl můj životopis některé Třebováky  mým vzpomínáním na minulost města zaujmout...." V mém životopise narazíte na vzpomínku na setkání s třebovskými židy. Nejspíš jich bylo  í víc. Opisuji  dvě věty z časpisu "Roš chodeš : "Během září pokračovalo pokládání Kamenů zmizelých Stolpersteine v českých a moravských městech. Kameny  mají podobu kovové dlažební kostky a připomínají zmizelé obyvatele, zavražděné v holokaustu". Třebas by to mohlo  mohlo být zajímavé i pro dnešní děti na třebovských školách a třebas i pro zastupitele města. To mohou vědět jen oni sami."
Vzpomínky Miroslava Šlechty jsem skutečně začal pomalu studovat a našel jsem i to, co by zaujalo Českotřebováky. Uznávámn, že z jeho vzpomínek nelze vybírat, vyzobávat zajímavé části, je to celek, který je třeba přečíst souvisle. Proto první část vzpomínek na léta do roku 1949 uvádím v tomto příspěvku:, i když to je obdivuhodně napsaný dvacetistránkový text. Připomenu ještě to, že život Miroslava Šlechty je spojen s působením v Církvi adventistů s.d. Je to člověk velmi sečtělý a do dneška stále velmi aktivní také na internetu.
Příběh bezpráví s Třebovákem Miroslavem Šlechtou:
Projekt „Příběhy bezpráví – z místa, kde žijeme“ o panu Miroslavu Šlechtovi, na němž se podílely studentky Obchodní akademie Pardubice, má své slavnostní zakončení v podobě výstavy fotografií v Galerii Langhans ve Vodičkově ulici v Praze. Vše se událo v roce 2013, ale na pardubické Obchodní akademii  na akci vzpomínají dodnes, díky spolupráci pardubické Konfederace politických vězňů  a školy. Důkazem toho je, že práce studentů školy práce vyšla i v Lidových novinách v příloze Horizont a také byla vydána knižně.  Následně  se také konalo slavnostní předávání Ceny Příběhů bezpráví v kině Lucerna. Miroslav Šlechta se  sále účastnil i besed na škole i na veřejnosti, např. po projekci filmu režiséra Karla Strachoty „České děti“. 
Foto: Alena Kladivová z Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Pardubice s panem Miroslavem Šlechtou  Vernisáž výstavy Příběhy bezpráví - z místa, kde žijeme II se konala v pražské galerii Langhans
 
Příběh Miroslava Šlechty oceněn v Národním památníku
V největší české dokumentaristické soutěži “Příběhy 20. století” pořádané nadací Post Bellum zvítězily v r.- 2013 v kategorii autorů do 19 let věku studentky Obchodní akademie a jazykové školy Pardubice s příběhem adventisty Miroslava Šlechty "Voják, který věřil". Ten během povinné vojenské služby v 50. letech minulého století důsledně světil sobotu jako nepracovní den podle Desatera Božích přikázání a byl za to dvakrát na více než pět let uvězněn.  Příběh Miroslava Šlechty ocenili na slavnosti v Národním památníku také pořadatelé Ceny Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let. Studentky Obchodní akademie a jazykové školy Pardubice se s příběhem Miroslava Šlechty zapojily také loni do dlouhodobého projektu “Příběhy bezpráví z místa, kde žijeme” pořádaného humanitární organizací Člověk v tísni. Zde byla výstupem publikace o Miroslavu Šlechtovi, kterou studentky vytvořily a kterou díky pomoci sponzorů škola vydala.
 
Vzpomínky Miroslava Šlechty             

I. část - Víra ve vězení  (2010)    II. část Víra ve svobodě. (2014)
Věnováno autorem čtenářům Českotřebovského zpravodaje
Celkem jsou vzpomínky i I. dílu Miroslava Šlechty napsány na 60 stranách. Začínají prvními vzpomínkami na dětství a končí propuštěním z vězení v roce 1956. Vybírám z nich prvních 20 stran věnovaných mládí a tedy životu v České Třebové, tedy do roku 1949, kdy Miroslav Šlechta odchází na do Prahy - Krče.  Vzpomínky nejsou nijak pozměněny ani upraveny a mohou být cenným zdrojem informaci o dění a náladách v České Třebové v letech 1933 - 1949. Miroslav Šlechta nebyl a není kronikář, nejsou uvedena všude přesná místa a data, svoje vzpomínky psal s dlouhým časovým odstupem. Tento odstup může být významným filtrem, který odděluje to méně důležité  od toho důležitého co zůstalo v mysli i po mnoha letech. (red).
--------------------------
Moji nejstarší vzpomínku ilustruje hromadná fotografie celé třídy školy, do níž mne rodiče přihlásili. Na fotografii je snadné mne poznat,  sedím na  zemi v první řadě a jako jediný mám vykulené oči a dokořán otevřenou  pusu,  kterou se mě fotografující marně pokoušel zavřít.   V době mé školní docházky jsem chodil jen mezi chlapce do  oddělené chlapecké školy, samostatná  dívčí škola byla jinde.  --  Ve třetí třídě nás učila paní učitelka Burešová, žijící ve vlastním domku se synem, a nevím proč, bez manžela. Byla přísná, celou svou vitalitou se věnovala nám dětem.  Občas jsem od ní dostal rákoskou přes dlaně za nepozornost. (V té době patřila rákoska k základnímu inventáři třídy) V češtině nás učila  a naučila  vybraná slova. Dodnes si pamatuji, že jsem od ní dostal za domácí  úkol  napsat tisíckrát slovo „zvláštní“, abych si zapamatoval, že se na začátku nepíše „vz“. A vidíte, už si to pamatuji.            
 
Už od třetí třídy se utvářel můj vztah ke knihám.  Ve škole jsem si horlivě půjčoval nabízené knihy  ze školní knihovny a v pozdějších letech jsem se naučil využívat služeb  Městské knihovny.  Týden co týden jsem si půjčoval  dvě tři knihy.  V době dospívaní na můj výběr knih  začaly  mít velký vliv knihy Masarykovy.
Jako dítě a školák jsem měl ještě možnost vnímat ukončení úřadu a nakonec i  života  výjimečné osobnosti – presidenta Masaryka. Naše životy se překrývaly, jeho život končil, můj začínal. Intenzivně  se mi vrývaly do paměti   spontánní projevy zármutku celého národa, když jsme se dověděli, že TGM zemřel.  Seifertovy smuteční básně z té doby onu náladu přesně vystihují.  
 
Smrt a pohřeb  presidenta Masaryka a smutek celého národa je v mém  životopise vůbec první  vzpomínka  na propojení mého individuálního života se životem národa a světa.  Tatínek  sejmul  ze  zdi obraz,  na němž bylo vidět presidenta Masaryka jak je slavnostně vítán při svém příjezdu z emigrace do Prahy, ozdobil jej černou páskou a umístil  mezi květiny do výlohy, která byla v našem domě.  V celém městě  nebylo výlohy,  která by nebyla  podobně proměněná.  Nikdo k těmto projevům zármutku  nevyzýval, nikdo k nim nedával pokyny, nikdo je neorganizoval,  Bylo  to absolutně spontánní.
V době dospívání jsem najednou zjistil, že i když sedím v první lavici, nevidím, co  je napsáno na tabuli. Musel jsem opisovat od spolužáka a to se mi dost nedařilo. Začal jsem mít velmi špatné známky, ale styděl jsem se říci učitelům či rodičům, že to je proto, že špatně vidím. Sám jsem nedovedl spojit svá špatná vysvědčení s mým špatným viděním. 
 
Z páté třídy obecné školy jsem nastoupil do první třídy  t.zv. měšťanské školy, která měla být po zkrácení školní docházky podle německých zákonů tříletá. Tam můj zrakový haendikap ještě vyniknul,  měl jsem stále horší známky.  Teprve v posledním roce školy si mého nedostatku všimnul jeden učitel a  doporučil rodičům lékařské vyšetření mého zraku. Dostal jsem brýle, za něž jsem se před spolužáky jako jediný obrýlený ze třídy nesmírně styděl.  Po ukončeni povinné školní docházky třetí měšťankou zřídila škola ještě nástavbu na  místo zrušené čtvrté měšťanky  t. zv. "jednoroční učební kurz“. Teprve tam se  můj školní prospěch podstatně zlepšil, protože jsem si brýle, když to bylo nejakutnější, přece jenom občas  na oči nasazoval.
 
Učitelé
Pan učitel Kunst, starší pán pomenší postavy, jedno rameno výš než druhé,  učil nás matematiku a rýsování. Oblíbil si mě v posledním ročníku tak,  že když nějaký příklad či geometrický problém neuměl nikdo ze třídy vyřešit, vyvolával mne a dával mi najevo, že mě se to určitě podaří. Většinou jsem ho nezklamal.  V rámci výuky pořádal také kursy psaní strojem a jemu vděčím já i moje děti, že píšeme na stroji všema deseti.-  Pan učitel Karas,  rovněž  starší, vysoký a rovný jako svíčka, nekompromisní, ale spravedlivý, čeština a literatura,   rovněž mě  na konci roku  rád dal lepší známky. -- Pan učitel Vrbický,  sportovní typ, jediný plavovlasý učitel, učil přírodopis,   přírodozpyt a tělocvik. Když mne potkal na ulici po mém návratu z vězení, spontánně mi podal ruku,  aby  vyjádřil  své  sympatie k mému vzdorování společenskému  ujařmování. -- 
Přišel nás učit  bývalý demobilizovaný důstojník - pan Michalec. Byl k nám vojensky strohý.. Pamatuji si, že celou  třídu rád nechával  často po škole,  aby nás  poučoval  o hudbě. Předvedl nám perfektní gramofon vlastní výroby,  na němž nám přehrával z desek náročná hudební díla, která nám současně vysvětloval.  Byl jsem šťastný, když jsem se jako jediný ze třídy  mohl před třídou přihlásit s vědomostí,  že Smetana  na svou světoznámou Vltavu použil motiv dětské lidové písně „Kočka leze dírou“.Zúročil jsem tak informaci náhodně vyslechnutou od podomního kolportéra,  když rodičům výmluvně nabízel ke koupi, tlustou knihu  národních písní. Během života se mi  ztratila u někoho z dětí. -   Nejspíš tento téměř zapomenutý učitel ve svých poškoláckých hodinách  zformoval mou celoživotní zálibu ve vážné  hudbě. –
Němčinu nás každý den učil rodilý němec jménem Panitz. Jeho jménu jsme se puberťácky posmívali.  To jemu vděčím za to, že mě i přes mé rádoby nacionální sabotování jeho výuky svým pedagogickým uměnim vtloukl do hlavy tu trochu němčiny, která je mi dodnes užitečná. Ještě si pamatuji úvodní slova  „Deutschland, Deutschland űber alles“ a  „Horst Wessel lied“. .Když  skončila válka, doslechl jsem se, že i když nikomu neublížil, někteří češi nezapomněli vylívat si na něm svůj vztek.---
 Moji rodiče byli původně katolíci a proto jsem chodil na tehdy ještě  povinné „náboženství“.Tomu nás  učil pán v černém a s kolárkem – pan katecheta. Dodnes  si z jeho poučování pamatuji jedinou větu : „...a věřím všemu tomu, co  mě církev  svatá k věření předkládá.“ (To je vlastně v různých variantách podmínkou  členství všech církví).  Teprve mnohem později jsem si uvědomil,  že mi v paměti také uvázl postřeh,  jaké potěšení mu působilo, když mohl při  naši nepozornosti svou autoritu  uplatnit rákoskou či  pravítkem na  našich  dětských dlaních.
 
Pamatuji si ještě na Sokolský slet v České  Třebové.  Už pod hitlerovskou hrozbou jsme jako Sokolové  pochodovali po  hlavních ulicích města a občané dávali najevo své  odhodlání   bránit ohrožený stát.  I delegace  Němců z okolních sudetských vesnic pochodovaly v našich řadách a ujišťovaly svou solidaritou. 
Došlo k mobilizaci a ve městě byla k velké radosti nás kluků umístěna vojenská posádka.  Tatínek jednoho našeho kamaráda patřil mezi  pekaře, kteří zásobovali posádku vojenským  chlebem - komisárkem. Pro nás kluky to byla obdivovaná vytoužená pochoutka,  když jsme se ke krajíčku náhodou dostali
Můj tatínek byl vojákem v první světové válce, takže velmi dobře věděl, co válka znamená. Přestože  byl už starší, počítal s tím,  že vznikne-li válka skutečně, bude i on  povolán k vojenské službě.  Maminku i nás děti  připravoval na to, že může nastat doba, kdy se budeme muset obejít bez jeho přítomnosti.  To se ale brzy změnilo. Mobilizace byla odvolána, vojáci odešli. Město bylo české, ale bylo obepnuto německými vesnicemi a tak jednoho dne bylo od nich odděleno hranicemi se závorami na silnicích.  V městě začali hledat  ubytování a zaměstnání  čeští uprchlíci ze   zabraných Sudet.
Ještě před začátkem druhé světové války se naše rodina setkala s kazatelem Czetzotkou. Po jeho  smrti ho na krátký čas vystřídal kazatel Kantor. Po něm se na celou dobu války stal representantem adventistů u nás  kazatel Gajdušek společně s  t.zv.“starším sboru“ panem Novákem,  kteří nás  navštěvovali  z Pardubic. Pod jejich katechezí byla na znamení jejího přijetí do církve, už na počátku války, jako první v místě vůbec,  pokřtěna křtem ponořením naše maminka předsedou církve panem Doubravským. Stalo se to v modlitebně v Pardubicích. O něco později byl pokřtěn i můj mladší bratr  Zbyněk. K mému přijetí do církve došlo mnohem později.
 
Příběh rodiny Kazatele Czeczotky si zaslouží zvláštní pozornost. Bylo to manželství dvounárodnostní. Manžel měl českou národnost a manželka byla národnosti německé. Pro manželství samo,  ani pro církev v tom nebylo nic neobvyklého. Narodily se jim dvě dcery. Protože otec byl  Čech, považovala  se celá rodina  naprosto samozřejmě za českou. Žili v Pardubicích mezi Čechy a v souladu s nimi.   Manželství však mělo i civilní charakter a národnost začala být důležitá, když  český tatínek  zemřel a státní legislativa začala  považovat podle národnosti maminky rodinu za německou.. Matka se  neodvážila dráždit německé úřady žádostí o  české občanství. Protože dcery nebyly v nebezpečí, že by musely na vojnu,  nejevil se přestup celé rodiny k české národnosti nutně aktuální. Pro toto opomenutí byla celá rodina na konci války násilně internována ze svého bytu do sběrného tábora mezi němce určené k vystěhování..V této zoufalé době té největší existenciální nouze  a opuštěnosti jediná naše babička Mlatečková,  nejchudší z celého sboru, našla v sobě odvahu její opuštěnou rodinu tam navštěvovat a podpořit.  Později bylo zjištěno, že dcery mají po otci české občanství  a matka může  zůstat s nimi, ovšem v podřadném občanském vztahu. .Tak prožila z dcerami celý život.  Než se rozloučila se životem, navštívila ji naše babička a už stará sestra Czeczotková jí připomenula její laskavost v době  největší životní opuštěnosti a nouze. Dcery se dodnes se životem vyrovnávají čestně.
 
Adventisté sedmého dne před druhou světovou válkou neměli ve státním registru status církve, ale byla registrována jako Jednota adventistů. V Pardubicích se místní společenství vlastním finančním i pracovním   nasazením domohlo zakoupení pozemku k  výstavbě domu pro   byt  kazatele, a přilehlého sálu jako modlitebny pro pravidelné sobotní  bohoslužby.  Dílo vzniklo  obětavostí místních  věřících bez jakékoliv jiné podpory ze strany státu,  či veřejnosti. V přilehlém bytě kazatele každou sobotu nalézali útočiště a občerstvení souvěrci z daleka. Nikdo nebyl opominut. Bylo to nesmírně náročné na vypětí manželky kazatele a celé jeho rodiny. Sotvakdo to dovedl ocenit.
To skončilo, když byl tento majetek v padesátých letech při zákazu církve státem zkonfiskován.  Nikdo nepochyboval o tom, že to byla  jasná krádež soukromého majetku.  Když byla církev po několika letech znovu povolována,  neobešlo se to  bez nedůstojných tanečků kolem tohoto církevního vlastnictví.
Přijetí k členství do tohoto společenství znamenalo, že maminka uznává ústřední  učení o neodvratném a blízkém příchodu  Spasitele  Ježíše a tím o konci dějin a světa  Uvěřila ve „Znamení doby“ – záznam sbírky přírodních a sociálních úkazů, které údajně  věrohodně předznamenávají neodvratný blízký konec světa, s nimiž jí církev seznámila.  Bylo lákavé uvěřit, že současné nevídané katastrofální válečné události jsou předzvěstí konce dějin a my máme naději a výsadu se toho osobně dožít.  Protože ve zvěstování tohoto evangelia byla maminka neúnavná, připojili se k její naději brzy další místní občané. Zvětšující se skupinka takto věřících se během válečného období scházela každou sobotu ke čtení Bible v některé domácnosti.
Manželka kazatele Gajduška z Pardubic,  s malou dcerkou (s  níž jsem dones v kontaktu),  v naší rodině řadu dní žila jako host. Zasloužila se o to, že maminku naučila  každodenní ranní rodinou bohoslužbu, --  číst Bibli, modlit se a zpívat. Také  jí ušila ženské šaty přesně podle zdravotního návodu prorokyně Whiteové. Byly tak nevzhledné a beztvaré, že sama tvůrkyně se nad nimi  zhrozila, ale maminka je přesto hrdě nosila na znamení své víry.  Naštěstí dlouho nevydržely. Důvěrné setkání s rodinou kazatele Gajduška nejintenzivněji  obohatilo můj duchovní svět.  Rodiny dnešních kazatelů, pro velkou zátěž popisovaného sobotního provozu,  raději nebydlí v  blízkosti modliteben. Manželky dnešních kazatelů by sotva byly ochotné podstupovat  příkladné katechetické působení v rodinách, podle vzoru sestry Gajduškové. Na životě komunity je to znát.
Kazatel Gajdušek si v církevní hierarchii pro svoji prostotu a důvěřivost nikdy nezískal takovou vážnost , aby získal kvalifikaci „vysvěceného kazatele“. Manželství dvou intelektuálně nesourodých  osobností  vzniklo na doporučení jejich příbuzného, kazatele Šumbery, jako nedůležité nouzové řešení ve světle očekávání,  „že Pán už stejně brzy přijde“.  Protože Pán nepřišel, manželství, k lítosti nás zúčastněných, neobstálo – Předchozí informace o manželství  Gajduškových se mi dostaly prostřednictvím ústního podání. Shora zmíněná dcera Gajduškových si je přečetla a uvedla na správnou míru. Byla svědkem, že tatínek byl na sklonku života přece jen vysvěcen a tím mu bylo uděleno právo křtem přijímat nové členy církve. Rodiče dožili spolu v lásce,  úctě, vzájemném respektu a podpoře v době stáří.
Při občasné sobotní návštěvě shromáždění pardubické komunity bylo pro mne velikým zážitkem,  když jsem byl někdy  při bohoslužbě „sobotní školy“ vyzván, abych také  stejně jako ostatní dospělí  účastníci nahlas přečetl určenou pasáž z Bible. Imponovalo mě,  že mě všichni naslouchají se stejnou vážností jako dospělým čtenářům.  Tento zážitek nemohl zůstat bez vlivu na můj duchovní růst. Pro tento  můj zážitek jsem přesvědčen,  že pro duchovní vzdělání dětí by bylo užitečnější, aby se aktivně zúčastňovaly na sobotní  škole dospělých, než aby si hrály v  separované vlastní školce.
 

Okupace

Ani hraniční oddělení od sudet nezůstalo trvalé. Jednoho dne  na  městských úřadech začali  němečtí úředníci.  uplatňovat německé právo.  Ve škole nám  dětem hromadně měřili lebky pro ověřování arijské  rasové příslušnosti. Začali jsme mít každý den povinnou vyučovací hodinu němčiny. Dodnes lituji, že jsem toho nevyužil  ke svému prospěchu a místo toho jsem považoval  za svoji vlasteneckou povinnost    výuku němčiny bojkotovat.  Tuto zkušenost jsem zhodnotil později,  když jsem svým dětem doporučoval, aby stejně povinnou ruštinu ke svému prospěchu nebojkotovaly. Tato znalost jim může být  v životě užitečná.

 

Přídělové zásobování

Na radnici  začali vydávat lístky na potraviny a   body na šaty. Pro představu si dodnes  pamatuji, že jsme měli právo na jednu osminku litru odstředěného mléka na  osobu a den. Tatínek jezdíval na kole každou neděli do okolních vesnic ke známým sedlákům, aby za nedostatkové výrobky  ze své dílny od nich dostával maso, mouku, máslo, mák, ovoce. Protože oba rodiče pocházeli z vesnice,  pronajali si louku na  seno,  aby uživili dvě kozy na mléko a kůzlata na maso. S kůzlaty byla  nejen práce, ale také zábava, jakou  by mi dnešní děti mohly závidět. -- Nikdy už jsem nejedl tak dobrý chléb, jaký v té době pekla  maminka.

Výměnný obchod s vesnicemi byl samozřejmě zakázán a pronásledován. Kdo se vraceli z vesnic vlakem,  věděli, že kontrola bude na nádraží. Lidsky solidární přednosta stanice  vlak před vjezdem do města na dálku semaforem na minutu zastavil a vlastníci na černo koupených potravin věděli, že mají pro svou bezpečnost vystoupit mimo stanici.  – Tyto kontroly byly příčinou nezapomenutelné tragedie. Do města vedla lesem přes kopce silnice,  která v krátkém úseku měla téměř  čtyřicetistupňový sklon. A právě na tomto místě policie nejúspěšněji chytala provinilce. Studentka,  dcera starých rodičů,  na kole vezla z vesnice hrudku másla. Chtěla kolem kontroly rychle projet. To se jí podařilo, ale dostala se na svah silnice,  nedokázala v zatáčce zabrzdit,  přelétla do lesa a zlomila si vaz. Byl to smutek pro celé město.  Ani tato oběť války by neměla být zapomenuta

 

Zmizelí sousedé

Kolorit města  doplňovalo několik společensky nezařaditelných osůbek.  Do třídy se mnou chodil syn zámožného čalouníka, jmenoval se Hartman. Ten si jako dítě otcovým šídlem při hře propíchnul oko, osleplo. Vedlejším následkem zranění bylo  mentální zaostávání. Vzbuzoval pozornost a  šikanu od   nás – dětí. --  Nebo starý Duspiva.  V létě – zimě přespával na holé slámě v otevřeném přístřešku u vyhřívané zdi městského  pivovaru. Živil se  dopíjením a dojídáním zbytků po hostech v hospodách a sběrem lahví a prodejných odpadů. Protože byl trvale opilý, býval terčem pokřikování nás dětí ;   bavilo nás, jak nám umí nadávat. Protože nikdy nikoho nechytil, nikomu neubližoval.   - Anebo mladý Kamínek,  Dospělý ale nesvéprávný nejmladší syn  matky,  o níž bylo známo, že porodila 27 dětí.  Žil u rodičů. - A dva tři podobní  z okolních vesnic.  Všichni tito lidé najednou z našeho okolí a života zmizeli – údajně za lepším osudem,  aby se jim v Říši dostalo lepšího odborného ošetření.  Teprve Norimberský proces nám objasnil, co to znamenalo.

Do města vtrhly  žluté hvězdy.  Naši spoluobčané, kteří mezi námi dlouhá léta v občanské  symbioze žili,  najednou museli začít nosit na šatech žlutou hvězdu.  Doktor Ajnštajn, hluchý jak poleno. Pacienti na něj museli křičet, aby je slyšel. Nikdy neměl  nouzi o pacienty, hlavně proto, že léčil i takové, co měli hluboko  do kapsy. To byla i naše rodina.

Protože si nemoc nevybírá, dostal tatínek těžký zánět středního ucha právě v době světové hospodářské recese,  kdy   byla rodina ekonomicky na dně, tatínek nezaměstnaný Tehdy se takový zánět léčil jen operací. Pan doktor operaci tatínkovi zajistil v Brně v chudinské  nemocnici u  Svaté Anny. Měl pochopení, že mu tatínek za ošetření  zaplatí, až na to bude mít. Chodili jsme k němu i když už nosil žlutou hvězdu a bylo to  zakázané. Z něčeho přece musel žít..

Starý pán Grünwald. Vysoká štíhlá postava, šedovlasý  s bradkou. Židé museli všechno lepší ošacení odevzdat,  takže si ho pamatuji v ošumělém plášti.  Když  už nesměl veřejně nakupovat, přicházel  po  setmění  za mými rodiči protože věděl, že u nás bez ponižování a šmelení získá, co potřebuje.- Moje poslední vzpomínka :  Byl už  oznámen den  nuceného odstěhování  židů.-- Tatínek, původně  švec, byl znám  výrobou neroztrhatelných podrážek  z  pneumatik.  Pan Grünwald požádal tatínka, aby  mu podrazil boty na cestu. Když si  pro ně  opět po setmění přišel.,  tatínek odmítnul nechat si  za tu práci zaplatit, protože  věděl      o jejich cestě  do neznáma.  Pan Grünwald se zase hanbil nevyrovnat se a tak se snažil alespoň mě vnutit dvacetikorunu.  Mé zdráhání překonal vyjádřením první talmudské moudrosti,  se kterou jsem se v životě setkal. Řekl mi : „Hloupý kdo dává a ještě hloupější, kdo nebere.“  Víckrát jsem ho už neuviděl.

Členem naší klukovské party byl i Jirka Popper,  o jeden či dva roky mladší, než já. Měl starší sestru Evu, dospělou slečnu, k níž jsme my kluci  vzhlíželi se zvědavostí,  dychtivostí a respektem,  zatímco ona nás kluky svrchovaně přehlížela.  Otec byl úředníkem pojišťovny, matka v domácnosti.  Byla to kultivovaná rodina. -  Jednoho dne přišel  Jirka do naší klukovské party a něco  se změnilo.  Měl na šatech žlutou  hvězdu.  Bylo na něm vidět, že je plný úzkosti a rozpaků jestli ho nevyloučíme.  Tvářili jsme se, že nic nevidíme a hráli si jako vždycky, ale opatrně, aby nás nikdo neviděl.  Když jsme potkávali Evu,  byla bledá, jakoby ztracená, -  choulila se do sebe, jak  se  hanbila za své označení. Jednoho dne z našeho života všichni zmizeli. Jejich vilku zakrátko zarizoval jakýsi akademický malíř.    Jaký byl jejich  osud jsme se dověděli až po válce.

V té době jsem netušil, že někdy o čtyřicet let později budu mít v rukou  církevní časopis ADVENT s reportáží o tom, jaký byl osud mých  souvěrců židovského původu v té době. Zatímco jiné církve vydávaly židům doklady o tom,  že už dávno se  stali členy jejich církví, tedy křesťany,  aby byl učiněn alespoň pokus  uchránit je  před  německými rasovými zákony, církev,  do níž jsem právě vstupoval,  oznámila všem svým členům, o nichž bylo známo, že mají židovský původ,  že jejich členství v církvi se ve smyslu říšských rasových zákonů  ruší a jejich účast na bohoslužbách je nežádoucí.  Dokonce  byla zveřejněna fotografie dveří jedné modlitebny s nápisem JUDEN VERBOTEN – ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN. Mysleli si, že si nikdo nevšimne, že tím zakázali vstoupit i židovi Ježíšovi. Tak vstřícná k nacismu nebyla žádná jiná církev. Reportáž o těchto událostech byla přeložena z německého církevního časopisu.  Nebýt té okolnosti,. že  reportáž vyšla nejdříve v němčině jako dílo německého autora, stejné dílo českého autora by si ADVENT   netroufnul uveřejnit.

 Když nastala okupace, doputovala do  našeho města se svou  maringotkou romská rodina, rodiče se dvěma dospělými dcerami a dalšími dětmi.  Usadili se s maringotkou za městem v lese v opuštěném lomu. Dospělí začali v místě pracovat a děti chodit do školy.  Byli oblíbení. I ti byli donuceni podrobit se  novému pořádku, - také jednoho dne zmizeli.

 

Moje zážitky z doby války

Kdejaká volná plocha na veřejnosti byla využita k umístění nápadných propagandistických transparentů, mezi nimiž  se nejčastěji vyskytoval dvojjazyčný slogan „ DEUTSCHLAND SIEGT AUF ALLEN FRONTEN FüR EUROPA“, a pod tím totéž česky „NĚMECKO VÍTĚZÍ NA VŠECH FRONTÁCH ZA EVROPU“,  aby tím způsobem dávali občanům na vědomí, za co jsou povinni němcům prokazovat vděčnost.

Měl  jsem mladšího kamaráda  - Jendu  Morkese -  z domku v našem sousedství. Ten  u nich na půdě náhodou objevil po dědečkovi prastarou bambitku s dřevěnou  pažbou, ucpanou a  zrezivělou hlavní a  ulomeným kohoutkem. Ta mne svým realistickým vzhledem tak okouzlila, že jsem byl  žádostiv  ji vlastnit. Výměnou za jakési klukovské důležitosti jsem ji získal. .Vlastnění mi dlouho nevydrželo.  Nejspíš nějaký závistivý kamarád to zažaloval ve škole a tak mne jednoho dne školní rozhlas vyzval k návštěvě ředitelny. V ředitelně byl pouze sám ředitel Slezák.  Všimnul jsem si, jak je  bledý a vyděšený, když se mě začal vyptávat na tu „zbraň“. Musel  jsem ji řediteli okamžitě  přinést a už nikdy jsem ji neuviděl. V té době bylo totiž všeobecně známo, že vlastnění  funkční zbraně může znamenat odsouzení k trestu smrti.

V partě teenagerů jsem měl pověst odborníka na chytání ryb do ruky.  Sahal jsem do děr pod kořeny stromů na březích potoků a rybníků a odtud opatrně vytahoval na vzduch pstruhy,  líny, okouny – i  raky.  Někdy jsme si je opekli po indiánsku na  ohýnku, ale většinou  je  kamarádi odnášeli  šťastně domů maminkám. 

Jednou jsem takhle sahal pod kořeny stromů u velkého temného rybníka v lese.  Najednou jsem  odtud vytáhnul jakousi kovovou součástku.  Při druhém sáhnutí  jsem vytáhnul další kus a najednou jsme uviděli, že ty dva kusy můžeme spojit dohromady a  je z toho  funkční vzduchovka s uříznutou pažbou.  Někdo se toho chtěl  takhle zbavit.  Na další pokus  jsem vytáhnul podivný plechový lívanec s jakýmisi kovovými úchytkami,  a nakonec ještě kovový váleček velikosti mužské pěsti s páčkou na boku,  zaplombovanou olověnou  plombou.   Odnesli jsme to ukázat starším a  zkušenějším kamarádům a ti nás poučili.  Vzduchovka je prostě  vzduchovka,  ten lívanec je výstražná výbušná železniční kapsle na koleje a to poslední je ruční granát. Ještě že jsme ho  neodplombovali.  Všechno  si kamarádi vzali  a granát prý nechali někde v lomu  vybuchnout. Moc jsme tomu nevěřili.

 

GESTAPO

Jednoho dne byla na cestě v kopcích nad městem nalezena mrtvola zavražděného  mladíka.  Vyšetřování se okamžitě ujalo GESTAPO a začalo velké zatýkání. Mezi  zatčenými bylo  i několik mých starších,  16 – 18 letých kamarádů.  Gestapo svými metodami brzy  zjistilo, že se pokoušeli vytvořit odbojovou  skupinu a do svého tajemství omylem zasvětili  i jakéhosi  pologramotného vesničana.  Když si uvědomili, že by je pro svou nechápavost a žvanivost mohl prozradit,  usoudili, že je nutné ho trvale umlčet. Když to provedli,  posloužilo to gestapu jako klíč k odkrytí  celé skupiny. Padaly rozsudky smrti. 

Byl jsem v té době ještě školák. Zatčeni byli moji kamarádi, už  učňové, o dva roky starší.  Slávek Jandera,  šestnáctiletý,  syn železničářského kovozemědělce a stejně starý Jirka Rudolf, syn hostinského,  a sedmnáctiletý Jarek Jandera, trochu zaostalý, - to mu   u soudu  zachránilo život . Když jsme se s Jarkem po válce znovu setkali,  poprvé v životě jsem uslyšel jméno Buchenwald, kde trávil svůj trest.   Vrátil se odtud  jako cynik a hedonik. Vyprávěl nám, jaké byly jeho zážitky v koncentráku.

Dověděli jsme se od něho o koncentráčnickém zařízení,  jehož popis jsem v žádné publikaci o koncentračních táborech nenalezl. Němci dbali na sexuální pohodu svých podřízených. Stejně jako když  Wehrmacht organizoval pro bojové jednotky vojenské bordely, podobná zařízení byla zřizována i v koncentrácích. Jejich účelem však nebyla pohoda vězňů,. ale jejich další vyčerpání. Zřídili  v koncentráku barák, na němž byly umístěny  ženy jako prostitutky. Nedostávaly  žádné příděly potravin. Mohly přežít jen z toho, co  dostaly za svoji „službu“ od vězňů. Věznitelé věděli, že mnozí vězňové si opravdu  utrhnou ze svého vlastního jídla, aby si jím u prostitutky její službu zaplatili. Vše bylo vypočítáno na fysické vyčerpávání a likvidaci vězňů. Tam se nechával můj kamarád v době své puberty za krajíček chleba zasvěcovat do tajů takto koupeného sexu.  Tato forma prožíváni intimity se mu stala zvykem. Jeho pokoušení, že mne z kamarádství seznámí se snadno dostupnými místními  slečnami a  jejich společností,   jsem raději odolal. Od něho jsme se dověděli,  že jeho bratr a  kamarád, Slávek a Jirka, teenageři, o pouhé dva roky starší než já   byli v berlínském  vězení  Plőtzensee gilotinováni. - Uvězněn byl také ode mne pouze o rok starší kamarád Radomír  Drobný, tomu však při výsleších nic nedokázali a byl po půl roce vyšetřování z gestapáckého vězení  propuštěn.   Později  se stal  známým kazatelem mé církve.

 

Tatínek byl majitelem dílny na opravy pneumatik. Pracoval tam sám. Ještě během války jsem ukončil školu a rozhodoval se, co dál. Oba rodiče se domluvili a pokoušeli se mne přesvědčit, že kdybych jen trochu chtěl, umožní mi navštěvovat  gymnasium. Poslední školní výsledky jsem neměl nejhorší. Tehdy jsem tento jejich návrh z hlouposti tvrdohlavě odmítnul. Nechtěl jsem se už učit.  Teprve o tři čtyři roky později jsem pochopil, co znamená vzdělání,  a začal nešťastným prostým rodičům vyčítat,  že mne měli třeba zkopat, aby mne donutili ke studiu. Nedostatek formálního vzdělání byl pro mne na dlouhou dobu  zdrojem pocitů společenské méněcennosti. Toho jsem se zbavil teprve během života, když jsem pochopil, že vlastním přičiněním jsem získal vědomosti, jimiž se vyrovnám každému vysokoškolákovi.

Zaměstnání u tatínka bylo pro nás v době války výhodné. Dílna na opravu pneumatik byla považována za důležitou pro válku, takže jsem s bratrem nemusel odejít z domova na kopání zákopů a stavění protitankových zátarasů, jako většina mých kamarádů. Opravovali jsme však pouze velmi vzácné pláště na jízdní kola, na nichž obyvatelé města jezdili po vesnicích utajeně kupovat od sedláků nedostatkové potraviny.

Tehdejší kolaborantský ministr  Moravec byl iniciátorem vzniku organizace, která se jmenovala  „Kuratorium pro výchovu mládeže“.  Tato organizace měla podle vzoru Hitlerjugend vychovávat českou mládež k použití pro  nacistické cíle. Také jsem se musel dostavovat pod vyhrožováním trestem na městské fotbalové hřiště a tam s chlapci z celého města podle povelů okresního vedoucího Kuratoria posilovat svou tělesnou zdatnost.  Tento vedoucí byl do své role organizátora mládeže zasvěcen na výcvikovém táboře Hitlerjugend a  byl pro svou práci velice zapálený. Jinak by mu ji nesvěřili. Kdo se vedoucímu znelíbil, mohl dostat za trest : nekonečný počet kliků či dřepů, nebo udržet na předpažených rukou rákosku, vše až do tělesného vyčerpání. Dostat od vedoucího kamenem do hlavy nebylo nic  neobvyklého. Po skončení války nový režim jeho zkušenosti s organizováním mládeže náležitě využil.  Stal se úspěšným okresním vedoucím Svazu  mládeže.

 

Heidrichiáda

Obecní rozhlas  vyzval všechny občany města, aby se  dostavili na radnici   k pokusu  o identifikaci ofotografovaných  věcí,  které údajně zanechali na místě atentátníci na Heidricha,  Kdo by se zdráhal bez důvodu dostavit,  bude podezřelý ze souhlasu s atentátem a proto potrestán smrtí.  Tak jsem i já  uviděl fotografie kola, aktovky a  zbraně,   použité  při atentátu.  Vedle fotografií seděli úředníci  gestapa a ostře pozorovali,  jestli na někom z přihlížejících neodhalí projev sympatie či soucitu s atentátníky.  Museli  jsme si dávat pozor projít kolem  s kamennou tváří. Každý den byly vylepovány nové  a nové plakáty se  jmény mužů a žen,  našich spoluobčanů,  popravených za schvalování  atentátu. Nezapomněli nás také informovat o  potrestání Lidic a Ležáků. Začala heidrichiáda.

Byl vyhlášen přísný zákaz poslechu zahraničního rozhlasu na krátkých vlnách. Zařízení na poslech krátkých vln bylo z přijímačů úředně odstraňováno. Na každém radiovém přístroji byla nálepka s upozorněním, že za poslech zahraničního rozhlasu je trest smrti. Ale čeští radioamatéři vymysleli jednoduché cívky „čerčilky“ které po zapojení do přijímače umožnily poslech krátkých vln. Tatínek  také takovou získal.  Takže v noci v důkladně zatemněné místnosti, aby ani paprsek neuniknul ven,  jsme seděli u naší dvoulampovky a s našpicovanýma ušima  naslouchali co „Volá Londýn“  či „Hovoří Moskva“.   Jedině tak jsme se dověděli o porážce Němců u Stalingradu a vylodění spojenců ve Francii.

 

Válečné letectvo

Nad městem jen jednou přeletělo německé tehdy největší letadlo na světě, jímž se němci chlubili - „Herkules“. Šouralo se pomaličku po obloze a bylo jasné, že pro válku toho pro svoji pomalost moc neudělá.  Ale slýchali jsme také  hrozivý hukot letadel, bombardovacích svazů, které létaly tak vysoko, že nebyly  k  zahlédnutí. Někdy se odtud  snesly  staniolové proužky, které letadla vypouštěla jako maskování před radary. Jednou v noci, při přeletu takového svazu celé město vzrušil obrovský výbuch v blízkosti města.  Druhý den jsme se chodili podívat do lesa na místo, kam letadlo odhodilo bombu. Nad pětimetrovým kráterem jsme si představovali,  jak by asi dopadnul dům po takovém zásahu. 

Lidé, kteří přicházeli do města přes okolní kopce vyprávěli, že z vrcholků zaslechli z dálky  temné dunění, - až k nám  bylo slyšet bombardování Drážďan. Bombardování Pardubic už slyšeli ve městě všichni.  Moje manželka – obyvatelka Pardubic -  mi vyprávěla, že ležela při náletu s rodiči v lese, když do zahrádky u jejich domku spadla  bomba.

 

Fronta se blíží

Začala se blížit válečná  fronta od východu. Šeptandou jsme se dovídali, že po železnici jezdí  nákladní vlaky otevřených vagonů plných lidí. To se vyklízely koncentráky před frontou. Vesničané podél trati nacházeli  mrtvoly zubožených lidí vyhozených z vlaků a pohřbívali je bezejmenné na vlastních hřbitovech.  Obyvatelé města chodívali na most přetínající železnici a pokoušeli se do projíždějících otevřených vagonů házet kusy chleba. Ubožákům ve vlacích to asi moc nepomohlo.

Na železniční stanici občas zastavovaly vlaky plné německých vojáků. Místní civilisti s nimi navazovali výměnné obchody za jejich válečnou kořist.  Třebas za kus chleba jinak vzácné boty.  Manžel naší známé tak přišel o život.  Voják ho při pokusu o jakési smlouvání  nad botami při výměně jednoduše zastřelil a i s botami odjel.

Čestné zaznamenání si zaslouží i opačný můj zážitek. Jako učeň jsem jednou týdně jezdíval vlakem do učňovské školy v Pardubicích. Vlaků jezdilo málo, byly přecpané,  nevytopené, s rozbitými okny. Na dnes už neviděné  dřevěné lavici pro čtyři nás sedávalo pět šest. Jednou jsem se dostal do kupé, kde v rohu  seděl německý voják vyzbrojený puškou,  bylo zřejmé že sám cestoval z daleka - z fronty.  Najednou beze slova vstal,  vstoupil mezi stojící v uličce, popadl tam stojící starou ženu – babku a dotlačil ji, aby si sedla na jeho místo a sám zůstal stát v uličce. Jako nadčlověk si staré ženy přece vůbec nemusel  všímat. -  Na tento  zážitek jsem si vzpomínal vždycky,  kdykoliv  jsem později pozoroval arogantní chování  důstojníků  t.zv Lidové armády na veřejnosti. Tento můj ojedinělý zážitek není pokusem omlouvat nacistické zločiny.

Fronta se blížila. Vzdálené dunění děl bylo už slyšet i u nás  Jednoho dne vstoupil do města  dlouhý had zubožených a hladových mužů,  válečných zajatců. Šli v několikastupu středem ulice a vedle nich po obou stranách je provázeli vojáci s puškami s nasazenými bodly v pohotovosti připravenými k výstřelu.  Pozorovatelů na chodnících si příliš nevšímali. Nedalo se pochybovat o tom, že ti ubožáci několik dní nejedli. Soucitní přihlížející se pokoušeli házet jim do kolony kusy chleba.  Nikdo jim v tom nebránil, kdo měl štěstí a chytil kus chleba v letu, měl vyhráno, ale běda, když se někdo pokusil  pro skývu chleba  v blátě sehnout. Než se zdvihnul, přistála mu na hlavě taková rána pažbou, že jen kamarádi, kteří  ho chytili  pod pažemi mu nedovolili padnout.  Děsivé defilé zajatců trvalo asi dva dny.

 

Moje účast na válce

Jednou se také stalo, že do naší dílny přišel německý voják a přinesl si k opravě  automobilovou vzdušnici. Zatímco čekal, až mu ji opravím,  nadával před námi německy na prohranou válku. Věděli jsme o tom, že vojáci dostávají přídělem chléb s příměsí dřevěných pilin --. Maminka ten den náhodou pekla  makové buchty. (Za to mohl být trest smrti, mák byl přísně obhospodařovaná válečná surovina). Když jsme viděli, jak je zubožený,  napadlo nás dvě ještě  teplé buchty mu darovat. Bylo pro nás neuvěřitelné vidět, jak se na ně vrhnul jako hladové zvíře,  a po celou dobu, než odešel jsme od něho  slyšeli : Hitler kaput, Hitler  kaput...

Když naší ulicí odcházely poslední neuspořádané  útvary německé armády, vyhrával jim k tomu vesele  městský rozhlas. Stál jsem ve dveřích našeho domku a pozoroval. Najednou ke mě  přistoupil z kolony mladičký vojáček a požádal mne, abych mu  řekl, jestli to co  hraje veřejný rozhlas  je Internacionála. Vykulil jsem na něho oči a nic mu neřekl. Vůbec jsem v té době ještě nevěděl, co to Internacionála je.

Jak se blížil  konec války  také  přes Českou Třebovou prchalo v zoufalém a neorganizovaném zmatku německé  vojsko promísené vyděšenými civilisty.. Pár koňských povozů,  ale hlavně všechno, co mělo motor, mířilo na západ.  Nákladní i osobní auta,. pásové motocykly, motorizované protiletecké kulomety a děla,  tanky,  silnice jich byly plné.  Pokud byl v nádržích pohon, tak se jelo, když nádrž vyschla, konec, dál se šlo pěšky. Zbavovali se všeho, co jim v úprku překáželo.  Takže příkopy podél silnic byly plné  opuštěné válečné techniky. Kolem  silnic a cest se povalovaly pušky, pistole, samopaly,  kulomety, děla - s hromadami příslušné munice.

Do těchto událostí zapadá malá osobní meziepisoda. Jak jsem pobíhal po lese kolem silnice, abych z povzdálí pozoroval úprk vojsk, všimnul jsem si, že než  nastalo ticho po   posledních uprchlících, po silnici projížděli vojenští spojaři a podél silnice do příkopu natahovali silný elektrický kabel. To bylo  zvláštní, jaký smysl mohlo mít kladení kabelu, když  za nimi už  žádné bojové jednotky nebyly ? O tom jsem tehdy neuvažoval.  Když se proud uprchlíků  vytratil, zanechali po sobě napjaté ticho před  bouří.  Mohl jsem se jít  na kabel opatrně podívat zblízka a napadlo mne,  že ten kabel by se dal použít na něco v  tatínkově dílně. Řezat elektrický kabel nožem by asi nebylo bezpečné,  ale doma jsem měl napodobeninu indiánského tomahawku s dlouhou dřevěnou rukojetí.  Pro ten jsem si domů zaběhnul,  a vrátil se do lesa na místo, kde nikdo nebude vidět, jak sekám kabel. První zásek se podařil. Odběhnul  jsem asi o třicet metrů dál a znovu seknul. Popadnul jsem konec useknutého  kabelu a odtáhnul ho daleko do lesa.  Teprve druhý den jsem se k němu vrátil a svinul ho a zahrabal do  země. V tatínkově dílně opravdu dlouho užitečně sloužil.  -  Česká Třebová je důležitý železniční uzel. Teprve později  jsme se dověděli, že celé nádraží  bylo podminované, aby je němci podle svého zvyku na úprku mohli vyhodit do vzduchu. Nedošlo k tomu, město bylo ušetřeno této pohromy. Občas mne napadá,  jestli jsem to  nebyl já, kdo té pohromě zabránil tím,  že jsem němcům včas useknul kus elektrického  kabelu, který k ničemu jinému než k elektrickému impulzu rozbuškám ani sloužit nemohl. Pochybuji, že by se nad městem na poslední chvíli slitovali, to neměli ve zvyku. Jestli záchrana nádraží byla bezděky moje zásluha se už nikdy nedozvím. 

Po odchodu německé armády bylo několik hodin ticho jakoby před bouří. Pak jsme uviděli, před kým ta nepřemožitelná německá armáda tak zděšeně prchala.  Jako první dorazilo do města několik bryček tažených koňmi a obsazených po zuby ozbrojenými špinavými vojáky různého věku. Vojenská technika veškerá žádná.  Brzy se však  rozneslo, že si musíme dávat pozor na jejich výzvu  „davaj časy“;  a dívky se  nemají nechávat zvát k jízdě na korbu auta plnou vojáků.  Už jim nepomohlo, že násilník byl po usvědčení obyčejně svým velitelem bez skrupulí zastřelen a připočítán k padlým obětem války. Stejně byl pohřben jako hrdina

 Pro naši vícečlennou  v partu výrostků  - mě bylo už  17 a bratrovi 15 let  -   to bylo eldorádo.  Měl jsem doma bedničku s černým prachem, který jsem nashromáždil tím,  že jsem z nábojnic vytahoval kleštěmi  kulku a prach vysypával. (Pěkná pitomost, že.)  Dělal jsem s ním potom  různé výbušné pokusy a začal  jsem se o sobě domnívat, že jsem na výbuchy  expert.. Před dospělými se nám dařilo tyto naše avantýry utajovat až do doby, kdy se  stalo, co  se muselo stát  -  neštěstí.

 

Setkání se  smrtí

Můj následující zážitek si nezaslouží být  zapomenut. Našel  jsem v lese kus ocelové  roury nacpaný  jakousi  růžovou hmotou -  nejspíš výbušninou donaritem.  Myslel jsem si, že se mi s tím budou  dařit ještě lepší výbušné pokusy než se mi dařily s černým prachem.  Odnesl jsem to domů a na sousedově zahradě jsem se  to pokoušel zapálit. Dále si už nic nepamatuji.

Následující události si vybavuji jen pracným shromažďováním vlastních i cizích vzpomínek. Bylo prý slyšet obrovský výbuch. .  Pozoruhodné je, že můj vpád do absolutní nicoty se  odehrál rychleji,  než zvuková vlna  dospěla k mým uším. I když jsem byl v epicentru výbuchu, ten výbuch mé uši už nezachytily, mé vědomí nebylo přítomno, nic jsem neuslyšel. Smrt je rychlejší než zvuk.  Na několik desítek vteřin  jsem zmizel ze světa a  ocitl se v absolutní neexistenci.  V nepředstavitelně krátkém zlomku času jsem se přenesl přes všechna stadia klinické smrti, popisovaná ve spisech thanatologa Moodyho,  a ocitnul jsem se rázem až na konci v slovy  nepopsatelné absolutní nicotě.   Nebylo nic, - ani já - ani svět, - ani zvuk, - ani světlo – ani tma, - ani bolest, - ani žal, -  ani strach, - ani žádný jiný vjem či pocit. Tak dnes chápu co znamená biblické (Kaz 9,10): „...není díla ani  myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých...“  V lidském jazyce se  nenacházejí slova, kterými  bych mohl vylíčit a popsat svůj stav v oné neexistenci. V paměti mám neproniknutelné prázdno. Teprve dodatečně jsem si mohl poskládat z vlastních i cizích vzpomínek,  že jsem po několik desítek vteřin byl mimo život. Vstoupil jsem do   smrtí a  nebyl důvod, abych ještě pokračoval v existenci. Nic by se nestalo, nic bych nevěděl, kdybych v oné nicotě zůstal,  abych podlehl podle přírodních zákonů entropie přirozenému  rozkladu .  Ale nezůstal jsem.  Tento zážitek nebylo ani filozofování, ani teologizování o smrti,  byl to konkrétní dotek smrti.

 

Zkušenost se smrtí není radno v životě zapomenout.

Rodiče uslyšeli výbuch a uvědomili si, že se mně asi něco stalo. Ale byli chromeni hrůzou, neschopni  cokoliv podniknout.  Jakousi nevysvětlitelnou náhodou (?) byl u nich na návštěvě jejich známý a v té době  také souvěrec – pan Michal  - ostrý, zkušený a  rozhodný muž -   ten jediný neztratil hlavu. Bez váhání přeskočil plot do sousední zahrady, kde jsem ležel..  

Ucítil jsem, jak mne někdo bere za ruku  a mluví na mě. Někdo mne vzkřísil z mrtvých – od té doby vím, co to znamená (Mk 5,41; Lk 8,54)  Jiné jsem nevnímal, ničemu jsem nerozuměl. Najednou se nicota protrhla.  Ucítil jsem, jak se mne někdo pokouší postavit na nohy a nutí mne jít. Někdo na mne mluvil. Nechal jsem se slepě vléci.  Teprve v ordinaci lékaře jsem se začal vzpamatovávat.  Po celém těle jsem měl rány.  Všimnul jsem si, že dýchám  dírou v krku, střepina těsně minula krkavici a prorazila hrtan.  Když mi lékař začal obvazovat hrudník,  viděl jsem  jak se mi na něm tvoří bubliny – díra v plicích.. Bratr dopadnul   relativně lépe.  Měl sice jen zraněnou ruku, ale má s tím potíže dodnes. Sanitka nás dopravila do nemocnice v Litomyšli.

V litomyšlské nemocnici na operačním sále věhlasný chirurg - primář  MUDr Tardy mi odstraňoval z celého těla všechny dostupné střepiny od čela  po prsty na nohou.  Dost mi toho ale na památku v těle zůstalo dodnes.  Zraněnou plíci znehybnili pneumotoraxem –  s úzkostí jsem dýchal   jen polovinou plic, dokud se mi   nezajizvily. . I když prognóza předpovídala,  že budu doživotně postižen, stal se div – uzdravil jsem se téměř  bez následků.

Střepina pouhou náhodou těsně minula krkavici a pouze prorazila hrtan. Kdyby krkavici neminula, vykrvácel bych na místě. -  Lékař mi dříve předepsal brýle k vidění na dálku,  ale  puberťácky jsem se je styděl  nosit.  Přesto jsem  je ten den měl náhodou na očích.  Když mi  zbytky brýlí v nemocnici vraceli,  první,  čeho jsem si všimnul,  byla malá dirka uprostřed  jedné čočky a sklo paprskovitě popraskané. Jedna střepina mířila do oka, ale přes čočku do něj nepronikla. Uvědomil jsem si, že kdybych brýle náhodou neměl, chybělo by mi dnes jedno oko..

Celá ta událost  nemohla zůstat  bez vlivu na mé pojetí života, mé hledání  smyslu vlastní existence.  Dodatečně jsem si z výpovědí svědků a dalších poznatků skládal v hlavě obraz toho, co se ten den se mnou dělo.  Dodnes mám o čem přemýšlet : jak to, že jsem zůstal živý a relativně  zdravý.   Právě proto, že nevěřím na náhody,  musel jsem si během života  dodatečně uvědomovat, že v té události trvající zlomek vteřiny bylo těch náhod příliš mnoho.

Ocitnul jsem se v blízkosti smrti, blíž, než kdokoliv jiný z lidí. Je to zkušenost  nesdělitelná. I když se o zkušenosti se smrtí dá mluvit, neexistují slova k jejímu popisu. Mrtví nemají žádnou moc, kterou by mohli  uplatnit ve prospěch nás živých, my živí nemáme žádnou moc, kterou bychom mohli uplatnit ve  prospěch mrtvých. Obojí se může  odehrávat pouze ve světě fantazie a iluzí. Nikdy jsem už nezapomněl, že smrt stejně nikdy není  daleko, i když se třeba v životě daří. Od této události už  vím, co je to smrt. (1Ko 15,26), ale vědět co je život, to  se budu muset teprve naučit.

 Podle pozorování thanatologů dochází  u lidí, kteří přežili klinickou smrt k podivnému jevu změny v nazírání na život a přehodnocení životních priorit  - většinou v pozitivním – život a jeho etiku upřednostňujícím smyslu.  Tímto svým důvěrným setkáním   se smrtí si někdy vysvětluji svoji jinak nevysvětlitelnou celoživotní neochotu ke lži,  přetvářce, kompromisům a konformitě a bytostný odpor ke  každé nespravedlnosti, nepoctivosti, vlastnosti, které mi později dost komplikovaly život. Trvale přítomný přízrak smrti navždy  devalvuje smysl každého pokusu o lhaní  sobě nebo druhým. Moje nechuť k „výhodnému“ lhaní mi zamotávala  celý život, a to dokonce i v církvi. Teprve o desítky let později jsem si přečetl v knize „Alchymista“  autora Paulo Coelho definici a vysvětlení tohoto fenoménu : „Smrt obvykle způsobí,  že lidé mají porozumění pro život.“  K tomu říká Pinchas Lapide :“…setkání s Absolutnem člověka vždy poznamená.“ Vydal jsem se na cestu..--J 14,6.

 

Poválečná svoboda

Konec války znamenal automobilový boom a s tím možnost rozvoje tatínkovy dílny na opravy pneumatik. Pracovali jsme u něho s bratrem Zbyňkem. Tatínek byl podnikavý. Aby se zvýšila výkonnost dílny,  rozšířil  plochu výrobních prostor a naplnil ji novými výkonnými stroji.  Mohli jsme se domnívat, že se stáváme zámožnými.

Celou válku jsme se dívali přes ulici  na rozestavěné a zakonzervované základy  vily, kterou majitel nestihl do války dostavět.  Když se naskytla možnost odkoupení, tatínek ten pozemek koupil. Měl v plánu základy dostavět, nastěhovat se do   nového a celý starý dům ponechat jen pro podnikatelskou činnost.  S bratrem jsme tatínka přesvědčili, že by v novostavbě měla být modlitebna. V přízemí by byla velká místnost pro shromažďování a v prvním patře byl by byt  pro naši rodinu. Tatínek nic nenamítal, takže jsme známému architektovi zadali požadavek na vypracování plánu stavby podle našich představ.  Plán se nám sice líbil, ale k jeho realizaci už nedošlo. Politické změny náš rozlet  trvale uzemnily. O nějaké zámožnosti jsme si mohli nechat zdát. Dokončení stavby se ujala až po  padesáti letech generace vnuků pro své potřeby. Později jsem se i jinde setkával s podobným fenoménem  -  výstavbou soukromé modlitebny.

 

O prvních svobodných volbách.

Nikdo z nás  v letech 1945 až  1949 neměl představu o tom, co se děje v politice.  Žili jsme si vlastní omezené životy.

Pro malého  chudého podnikatele byly vždycky problémem daně, které považoval za nespravedlivé ochuzování.  Jako dnes si pamatuji, jak tatínek zajásal, když dostal z berního  úřadu  oznámení, v němž  bylo uvedeno,   že dík úřednímu  zásahu podle programu  Komunistické strany, která má údajně zájem o rozvoj malých podnikatelů,  mu jsou neprodleně sníženy předepsané daně o dvě třetiny, aby bylo podpořeno také  jeho podnikání.  Něco takového se mu ještě  nikdy nepřihodilo. To oznámení dostal tři měsíce před  prvními ilusorně svobodnými volbami.  Hádejte, koho můj prostý tatínek  a jako on podobně informovaní  živnostníci, volil ?   Jaký byl výsledek ?   Za další tři měsíce po volbách dostal tatínek  nový daňový výměr. Byla mu tentokrát bez skrupulí  a bez odvolávání se na KSČ vyměřena daň ve výši trojnásobku  původní daně.  To ho mělo přesvědčit,   že lépe se mu bude žít jako zaměstnanci, než jako podnikateli..

 

Jsem  dělníkem

Nebyl jsem už učněm,. ale dělníkem u tatínka. Tatínek mi dával minimální plat, 3.000 Kč měsíčně, To bylo opravdu v té době minimum,  ale víc, než jsem potřeboval. Za byt a stravu jsem rodičům nic nedával.  Rozhlížel jsem se, co si počít s takto ušetřenými penězi.Všimnul jsem si, že jednou ze zásad církve je podporování organizace prostřednictvím t.zv. desátků. Členové oddělovali desátek ze svých mezd pro církev opravdu věrně. - Protože jsem v té době svou výplatu k ničemu nepotřeboval, rozhodnul jsem se, že  ji s důvěrou ve správné použití  peněz celou budu odevzdávat jako desátek - celých 3000 Kč.  Tento můj počin měl v církvi mnou nepředpokládaný ohlas.  Pokladníka a vedoucí sboru nenapadlo že bych mohl dávat celých 100% svého platu, ale usoudili z toho, že mi tatínek dává plat 30.000 Kč.  Tím jsem se zasloužil, aniž bych co podobného tušil,  o vznik církevní  fámy, která byla někdy dost nepříjemná,  že je naše rodina nezřízeně bohatá., když mi tatínek může dávat takový náramný plat.  K tomu jsme ovšem měli daleko. Mělo to dopad i na pozdější hodnocení mého manželství. Když jsem se ženil, nenapadlo  některé souvěrce nic jiného, než že si mne manželka bere pro peníze.  Mnohem později jsem pochopil, že mé představy o životě církve byly   pouze naivními iluzemi. Život mne poučil, že ani „obrácený věřící“ nemusí být  svou vírou obrněn proti závisti, pomluvě, předsudku, podjatosti, zbabělosti a jiným nehezkým povahovým vlastnostem.. . 

Na trhu se objevily  ve válce  neexistující čokoládové bonbony. Jeden kilogram byl k dostání za 1200 Kč.  To bylo  první užití mé výplaty. S taškou knih z městské knihovny a bonboniérou  jsem se vydal o weekendu do  lesa na sluníčko a celý den četl a mlsal.  Takové využití výplaty mi  nevystačilo na dlouho.  Za ušetřené peníze jsem si koupil starý motocykl,  který ležel celou válku kdesi ve stodole. Známý soukromý zámečník mi ho opravil a  uvedl do chodu. Už při první jízdě jsem se na něm jen náhodou  nezabil.  V plné jízdě  mi totiž selhaly  amatérsky  upravené brzdy. Tím skončil můj zájem o motocykl a  můj obdiv se přenesl  na automobil.

Zákazník otcova opravárenského podniku – pan Řehák -  byl učitelem autoškoly. Ten mne naučil řídit ve vlastním automobilu a umožnil složit řidičské  zkoušky. Chtěl jsem si koupit klukovsky žádoucí dvousedadlovou  Aerovku, které se po válce vynořily na silnicích.  To se mi nepodařilo.  Továrna Aero však hned po válce jako první výrobce dala na trh zmodernizovanou versi, čtyřsedadlový plně karosovaný „Aero-Minor“. Byl finančně dostupnější,  mohl to být automobil chudých, kdyby jeho  masovou výrobu nezardousila politika.

 

První poválečný vzorkový veletrh v Praze.

V té době se měl v Praze konat „První Poválečný Vzorkový Veletrh“ (PPVV),  kde mělo být i oddělení nabízející  modely automobilů. To mne k sobě přilákalo. Tam jsem poprvé uviděl sovětský Moskvič. Byl vystavován jako lidové vozítko pro dělnické masy. Dar sovětů dělnické třídě. Uváděná cena byla poněkud vyšší než u českého Minoru,  ale nebyla nepřiměřená. Byl jsem nad ním u vytržení.. Hned  jsem se rozhodnul; že  budu mít Moskvič a žádný jiný. Na místě jsem se informoval,  že svůj zájem mohu realizovat přes sovětské velvyslanectví.  To se mi jevilo přirozené a jednoduché. Pln nadšení a nadějí jsem poslal doporučeně svou písemnou objednávku  na sovětské velvyslanectví.. Když mi nedošla odpověď, svůj pokus jsem po čase opakoval. Odpověď jsem nedostal dodnes.

Teprve mnohem později jsem se dověděl, jak to vlastně s těmi Moskviči bylo.  Sověti jich někde nějak – na koleně -  vyrobili asi  pět,  a ty převáželi z veletrhu na veletrh  po celém světě, aby propagandisticky  světu ukázali, jak úspěšné dohánějí  a předhánějí americký automobilový průmysl. Kdyby mi jednoho Moskviče prodali, narušili by tím státní politiku,  chyběl by jim  a byla by to újma pro propagaci  sovětského automobilismu.  Trvalo ještě řadu let,  než s pomocí amerických odborníků postavili  první továrnu na Moskviče, a ani nikdy potom se Moskvič nestal lidovým vozítkem sovětských dělníků z jejich propagandy.  Tak skončil můj automobilový sen.

Vyučil jsem se  řemeslu svého otce – vulkanizérem, protože to bylo v době války výhodné – nemusel jsem odejít na pracovní nasazení do Říše. Teprve v době dospívání jsem si začal uvědomovat cenu vzdělání. Pochopil jsem , že mi budoucnost  jako soukromému podnikateli nepokvete.  Rozhodnul jsem se, že budu volit jinou cestu životem, cestu studia. Jako zaměstnanec svého otce jsem si našetřil prostředky,  které mi mohly umožnit financovat školné za mé budoucí studium.V představách jsem měl výběr mezi medicínou,  psychologií a teologií. 

 

Honlovi

K ústřední osobě místní komunity – k mé mamince -  se během války i po válce připojovali  další  příznivci.  Patřili k nim i manželé Honlovi. .Byli už ve vysokém věku,  asi sedmdesátiletí. Živili se ruční výrobou cihel. Vlastnili cihelnu, což může budit dojem bohatství. Byli ale jedinými zaměstnanci. Ve svém hliníku (dolu na hlínu) sami nakopali cihlářskou hlínu. Vlastníma nohama ji prohnětli a  potom  ručně pěchovali  do dřevěných forem. Když jich časem nasušili tolik, že byla zaplněna jejich jediná vypalovací komora,  zapálili oheň a cihly vypálili. Protože vyráběli nejkvalitnější cihly na  tehdejším  trhu, o uznalé zákazníky neměli nouzi.  – Starým manželům bylo úřady oznámeno, že v zájmu vznikajícího socialismu musí být i jejich cihelna znárodněna.  Protože tam místo nich nikdo další nechtěl dělat, cihelnu zavřeli a ta podlehla obvyklému socialistickému osudu – devastaci. Honlovým vyměřili  minimální důchod.  Tak  si od té dřiny oddechli.

V této pro ně tak vypjaté životní situaci se setkali s Biblí a s doktrínou naší komunity  a oni to pochopili jako řízení Boží  moci. Materiálního bohatství byli znárodněním zbaveni a místo toho získali  bohatství,  jehož si   cenili mnohem výše – Bibli. Měla pro ně cenu zlatého pokladu. Cítili se tím nesmírně obohaceni,  a byli přesvědčeni, že  mají povinnost o tomto svém bohatství lidem vyprávět. V tom byli horliví.

Když už  nebyli vázáni k majetku,  nabídli jim jejich příbuzní z Karlovarska,  že by pro všechny bylo dobré, kdyby se k nim přestěhovali. To se také k jejich obapolné spokojenosti stalo. Po nějaké době jsme se dověděli, že  oba staří manželé byli ve svém bytě nalezeni surově zavraždění. Brzy byl dopaden vrah – výrostek – chuligán. Ten je někde vyslechl jak vyprávějí, že mají doma  zlatý poklad nesmírné hodnoty. Uvěřil tomu a tak se rozhodl, že nebude těžké tyto staré  a slabé lidi zlikvidovat, aby se jejich pokladu mohl zmocnit. I tak překvapující mohou být osudy lidí.

 

Konverse..

Čapkovy fenomenální  Hovory s TGM  mne už  jako kluka uváděly do světa  politiky, etiky a filosofie. Pídil jsem se  po dalších knihách, jichž byl  TGM autorem. Lze jenom litovat,  že taková příkladná osobnost Masarykova formátu dnešní mládeži chybí. Mohl jsem později svým synům vyprávět,. že  za počátky formování mé osobnosti vděčím právě příkladu a myšlenkám TGM - a Bibli.

 Vzor Masarykovy čestnosti a poctivosti mne při kritické četbě Bible  přivedl k přesvědčení,  že jako věřící křesťan bych měl světit jako sváteční den nikoliv neděli, ale biblickou sobotu.  Tak se i stalo.  Samozřejmé bylo, že jsem se křtem ponořením od kazatele Kimlera v Pardubicích připojil ke stejně orientovanému církevnímu  společenství

Byl jsem mladý,  hledající  smysl svého života i  smysl světa. Připojil jsem se  ke komunitě o níž jsem byl přesvědčen, že nachází smysl své existence v důsledném realizování  biblické zásady, že „více sluší poslouchat Boha, než člověka.“(Sk 5,29.kral.) Kazatel Kimler mne v Pardubicích pokřtil.

Stal jsem se plnoprávným členem komunity,  která  prakticky vyjadřovala  vzájemnou rovnoprávnost svých příslušníků tím,  že si při komunikaci na znamení rovnosti před Bohem všichni navzájem tykají a oslovují se  bratře – sestro. Bylo samozřejmé, že stejně  jako všichni, budu  odpočinkem od všední práce světit sobotu. Budu se řídit biblickou zdravotní dietou, nebudu pít alkohol ani zrnkovou kávu ani ruský čaj. Nebudu navštěvovat hospody, taneční zábavy, ani kino.

Ve své naivitě jsem si nedovedl představit, že bych se ve své  komunitě  mohl stát obětí  řevnivosti, intrik,  nečestnosti, závisti, ukřivděnosti, falešné hry, konkurenčního soupeření,   šikany,  či dokonce mobbingu (to slovo v té době ještě  nebylo známo).  Osvojil jsem si přesvědčení,  že  můj souvěrec nemůže být hloupý,  neuznalý,  nečestný,  ješitný, arogantní, závistivý, zbabělý,  předpojatý, zrádný, podlý. Souvěrec nemůže zešílet, nemůže se rozvést,   nemůže udávat, nemůže se dopustit sebevraždy.  Netušil jsem tehdy, že mi potrvá celý život, než mne reálné zkušenosti z mé naivity vyléčí. Než pod slupkami  tradic, mýtů, dogmat,  pověr, předsudků a fantastických iluzí,  kterými mne  moje komunita v té době vybavila,  najdu jádro Ježíšova evangelia o  království.V té době jsem ještě netušil že  nejsem u cíle, ale že jsem pouze vykročil na cestu k cíli v nedohlednu. Životní zkušenosti mne poučily, že důležitý není cíl,  ale cesta. Ničeho nelituji.

 

Tady českotřebovské vzpomínání končí

(Text pokračuje na dalších 40 stranách, bude zveřejněno v dalším příspěvku)

Začíná takto:

 

Nástup na seminář.

V Praze v Krči,  naproti  obrovskému nemocničnímu areálu Masarykových domovů, (dnes Thomayerově nemocnici) zakoupila církev  několikahektarový pozemek k realizaci  církevních stavebních plánů. Krátce před tím uspořádala Generální konference v USA peněžní sbírku ve všech  dostupných  státech světa, která měla být shromážděna a celá určena  jen pro rozvoj církve v ČSR. Výsledná sbírka by stačila nejen  na zakoupení pozemku, ale i na výstavbu  církevního školství a na výstavbu nejmodernějšího zdravotnického sanatoria té doby. Z toho se podařilo realizovat pouze začátek výstavby semináře.  Po konfiskaci církevního majetku zůstal značný neprostavěný kapitál deponovaný ve Švýcarsku, pro možnost pozdějšího využití na poli církve v republice..

Přihlásil jsem se  ke studiu do tohoto semináře a byl jsem přijat. V roce 1949 jsem nastoupil do adventistické  „Školy biblických nauk“ v Praze – Krči, a chystal se tak na povolání kazatele. Dostal jsem odklad nástupu vojenské služby a rok studoval. Ten rok studia mi umožnil do té doby pro mne netušený intelektuální rozvoj osobnosti......

---------

Vydal Miroslav Šlechta vlastním nákladem v roce 2010

Vzpomínky mají ještě druhou část  "Víra ve svobodě" zh r. 2014, kterou lze získat od autora na e-mailu slechta.m@seznam.cz

Miroslav Šlechta (*1928) žije v Pardubicích, loni v srpnu oslavil 90 let.