Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

slaví 20 let

Začátkem dubna roku 1999 byla založena Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje. Jejími zakládající členy byly Regionální hospodářská komora Pardubického kraje a největší města a jejich sdružení (Pardubice, Chrudim, Přelouč, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy a Zájmové sdružení právnických osob ORLICE). Naprostá většina zakládajících měst jsou členy dodnes. Do dalšího dvacetiletí vstoupila agentura s novým logem.
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK) má za uplynulých 20 let rozsáhlé zkušenosti s přípravou, realizací a řízením projektů z veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru. „Pro naše partnery a klienty zajišťujeme přípravu investičních a neinvestičních projektů. Jsme schopni vstoupit do jakékoliv fáze projektového cyklu, a to od samotného počátku projektu až po jeho úspěšnou realizaci (včetně nabídky kompletních služeb zahrnujících poradenskou a konzultační činnost). Naše úloha spočívá také v koordinaci projektových aktivit a v dohledu nad dodržováním podmínek jednotlivých dotačních titulů,“ říká současná ředitelka Klára Štefančová.
Agentura pomáhá zejména s projekty z oblasti infrastruktury, cestovního ruchu, občanské vybavenosti či životního prostředí, v případě neinvestičních projektů se jedná zejména o oblast rozvoje lidských zdrojů, komunitních aktivit, cestovního ruchu, apod.
„Našimi nejčastějšími klienty jsou Pardubický kraj, města, obce a jimi zřizované organizace, a podnikatelé. Věnujeme se jak menším projektům, tak i rozsáhlým investičním akcím, pro které je z velké části využívána finanční podpora ze strukturálních fondů EU,“ popisuje ředitelka.
V minulých letech agentura zpracovávala například žádosti o dotace na projekty realizace úspor energie pro střední školy, přípravu projektových žádostí na rekonstrukce silnic II. a III. tříd nebo přípravu projektů v oblasti zdravotnictví.
O vizích do budoucna hovoří při této příležitosti i předsedkyně výkonné rady RRA PK, radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová: „Stále je před agenturou plno práce. Aktuálně to je příprava žádostí o dotace do konce programového období 2020, průběžné řešení dlouhodobých mezinárodních projektů jako je AQUARES a CONDEREFF či projektu podpořeného z Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání, takzvaného I-KAP, kde je agentura partnerem s finančním příspěvkem a žadatelem je Pardubický kraj. K tomu všemu přeji Regionální rozvojové agentuře při jejích 20. narozeninách výborné finanční zdraví, pracovité zaměstnance s dobrými nápady a potřebnou houževnatostí a vytrvalostí, i umění skloubit náročnou práci se soukromým životem.“

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK) je zájmové sdružení právnických osob, které od roku 1999 podporuje rozvoj Pardubického kraje. K dosažení tohoto cíle úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu, zejména s místními samosprávami měst a obcí. Úkolem RRA PK je zastupovat zájmy místní správy v regionálních institucích, koordinovat problémy spojené s rozvojem měst a obcí a spolupracovat s centrálními orgány státu a krajskou správou. Své aktivity zaměřuje například na oblast rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, dopravní infrastruktury, životního prostředí, cestovního ruchu a obnovy kulturních památek.   je pravidlem, že ve statutárních orgánech RRA PK zasedají představitelé významných členských měst, do letošní valné hromady je zatím členem Výkonné rady bývalý místostarosta města Dobromil Keprt.

Hlavní předmět činnosti  

    koordinace, prosazování a podpora zájmů regionální politiky Pardubického kraje;
  • poskytování univerzálních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje kraje, zlepšování životního prostředí;
  • koordinace a správa dotačních fondů a jejich implementace na území Pardubického kraje.
  • zajišťování zpracování programových dokumentů včetně návrhu konkrétních projektů za kraj v rámci administrace strukturálních fondů EU, případně podobných investičních programů vhodných pro region;
  • podílení se na řešení strategie rozvoje kraje a na realizaci vybraných regionálních projektů a na plnění Programu rozvoje Pardubického kraje;
  • získávání a využívání tuzemských a zahraničních finančních zdrojů pro regionální rozvoj, ve spolupráci s ostatními regionálními agenturami v ČR podílení se na komplexních úlohách regionálního rozvoje ČR dle zásad Evropské unie;
  • podílení se na vytváření podnikatelského klimatu Pardubického kraje, podporování podnikatelských aktivit, prosazování, ochrana a obhajoba potřeb podnikatelských subjektů se sídlem v regionu;
  • úzká spolupráce na rozvoji regionu - s orgány veřejné správy, s krajskými a podnikatelskými subjekty, Univerzitou Pardubice a s dalšími významnými subjekty na území Pardubického kraje;
  • organizování odborných akcí, přednášek a seminářů, členství a aktivní účast v tuzemských i mezinárodních organizacích;
  • konzultace, poradenství, řešitelská a expertní činnost, osvětové aktivity a informační servis v médiích a na internetu;