Volby do Evropského parlamentu       
Na základě zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se volby uskuteční ve dnech:
 
pátek              24. května 2019         od   14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota             25. května 2019         od   08:00 hodin do 14:00 hodin
 
Hlasování se v našem městě uskuteční v sedmnácti volebních okrscích:
 
Okrsek č.                    1.         Základní škola Ústecká ulice 598 – Parník
                                   2.         Orlík-KOMPRESORY, Kubelkova ulice 497
                                   3.         Gymnázium, Tyršovo náměstí 970
                                   4.         Chalupa U Kostelíčka č.p. 431
                                   5.         Základní škola Habrmanova ulice 1500
                                   6.         Základní škola Habrmanova ulice 1500
                                   7.         Malá scéna, Mlýnská ulice – klubovna
                                   8.         Malá scéna, Sadová ulice 156
                                   9.         Základní škola Nádražní ulice 200
                                   10.       Základní škola Nádražní – budova v Komenského ulici 417
                                   11.       Základní škola Nádražní ulice 200
                                   12.       Bývalá Základní škola Lhotka 98
                                   13.       Základní škola Ústecká ulice 598 – Parník
                                   14.       Knihovna Skuhrov 48           
                                   15.       Kulturní jizba Svinná 19
                                   16.       Knihovna Kozlov 1
                                   17.       Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí,
                                               nám. 17. listopadu 2062 (bývalá ZŠ praktická)
 
Právo volit na území České republiky má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.
Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem). Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného členského státu, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb v místě trvalého pobytu voliče, a to osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů nebo uzavření zvláštního seznamu, tj. do 22.05.2019 do 16:00 hodin. Písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu, tj. 17.05.2019 do 16:00 hodin. Nebo elektronickým podáním doručeným pouze prostřednictvím datové schránky nejpozději do 17.05.2019 do 16:00 hodin. Po tomto termínu lze požádat o vydání voličského průkazu pouze osobně, a to nejpozději do 22.05.2019.
Voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu lze využít v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území České republiky.
Žádáme všechny občany, aby věnovali zvýšenou pozornost Oznámení o době a místu konání voleb, které podrobně informuje o jednotlivých volebních okrscích, volebních místnostech a číslech popisných spadajících do jednotlivých okrsků.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad (evidenci obyvatel) a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle dva své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požadavek je možno nahlásit předem na tel. č. 465 500 122 nebo 465 500 123.
Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 
Ing. Věra Pirklová
tajemnice MěÚ