Státní fond rozvoje bydlení začal dnes přijímat žádosti o dotace a úvěry z programu Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství.

Program je otevřen na základě nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Díky možnosti kombinovat dotaci s nízkoúročeným úvěrem mohou obce realizovat rozsáhlejší a tedy i finančně náročnější projekty v kratším časovém horizontu.
V rozpočtu Fondu je pro letošní rok připraveno 100 milionů korun na dotace a úvěry plánujeme poskytnout v celkovém objemu 20 milionů korun,“ říká Hana Pejpalová, ředitelka SFRB.
O státní podporu mohou požádat obce z celé České republiky, které jsou vlastníky pozemku, na němž má být plánovaná regenerace provedena. Peníze mohou být využity například na vybudování místních komunikací, cyklostezek, na zřízení dětských hřišť, veřejných rekreačních nebo sportovních ploch a parků či na doplnění veřejného osvětlení.
Dotací lze pokrýt až 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však může činit 6 milionů Kč na projekt nebo etapu. Spolu se žádostí o dotaci lze požádat i o úvěr na dofinancování. Součet výše úvěru a dotace poskytnuté podle NV č. 390/2017 Sb. může dosáhnout nejvýše 90 % uznatelných nákladů na projekt. Splatnost úvěru musí být sjednána tak, aby doba splácení nepřekročila 15 let od uzavření smlouvy. Úroková sazba se odvíjí od výše základní referenční sazby Evropské unie zvýšené o 0,30 % ročně.
Výzva k podávání žádostí je zveřejněna na www.sfrb.cz a bude otevřena do 1. července 2019. Do té doby mohou obce podávat žádosti o dotace, případně o kombinaci dotace a úvěru.
 
Tento program Českou Třebovou velmi zajímá - zúčastníme se!

Žádost o dotaci na Park s hřištěm na sídlišti Trávník  je připravena, projednána s veřejností, také v zastupitelstva města. Plánek je přiložen. Žádost o dotaci bude podána vlastně již podruhé a doufejme, že budeme úspěšnější než loni. Vyhodnocování bude provedeno po 1. červenci, zatím jsem termíny pro vyhodnocení na webu SFRB nikde nenašel. Pokud budeme úspěšní, bude se jednat zřejmě o investici pro příští rok. Stavební práce na sídlišti Trávník by neměly trvat dlouho. Pohybuje se zde dost lidí a tak čím bude stavba rychleji dokončena, tím lépe.  (Při loňském podání žádosti se uvažovalo o tom, že práce budou provedeny ve dvou etapách)
 
Čím dříve žádost podáme, tím lépe
Podmínky pro poskytnutí dotace nebo dotace a úvěru:
Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené NV č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze kterého žadatel požaduje poskytnutí dotace nebo dotace a úvěru. V rámci města lze podat pouze 1 žádost za město. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část.
Pokud bude za rozčleněné statutární město s městskými částmi nebo městskými obvody podáno více žádostí mohou být podpořeny maximálně 2 žádosti, a to dle bodového zisku.
V případě, že žádosti budou mít stejný počet bodů, rozhodne o pořadí datum a čas přijetí na podatelnu.
Další informace na www.sfrb.cz  

 

Mgr. Karolína Smetanová

Příloha: Kritéria pro hodnocení žádosti