Informace z výroční zprávy města za rok 2018 (1. část)     


Informací ve výroční zprávě je spousta, bude dobré je rozdělit podle jednotlivých oblastí....
 
Oblast dopravy

K 31.12.2018 evidoval odbor dopravy MěÚ 11 042 osob s řidičským průkazem. Za období roku 2018 bylo vydáno nebo vyměněno 1 333 (národních) řidičských průkazů, 92 mezinárodních řidičských průkazů a 58 duplikátů za ztracených či odcizených řidičských průkazů. V roce 2018 bylo z evidence řidičů vyřazeno z důvodu odstěhování mimo působnost ORP Česká Třebová 189 řidičů.
 
Úsek evidence vozidel
Za rok 2018 bylo v registru silničních vozidel vedeného ORP Česká Třebová mimo jiné provedeno:
• 1755 registrací osobního nebo nákladního motorového vozidla
• 34 registrací přípojného vozidla s celkovou hmotností nad 750 kg
• 118 registrací malého motocyklu do objemu motoru 50 cm3 a přívěsu do celkové hmotnosti 750 kg
• 171 registrací motocyklu o objemu motoru nad 50 cm3
• 99 vystavení duplikátů dokladů k vozidlu z důvodu ztráty nebo poškození
• 747 změn v registru silničních vozidel, např. změna barvy, změna bydliště provozovatele nebo vlastníka vozidla atd.
• 162 záznamů o vyřazení vozidla z provozu
• 257 záznamů o zániku vozidla
• 142 výměn registračních značek
 
Přestupky
V roce 2018 bylo odboru dopravy oznámeno k projednání přes 7 100 přestupků v dopravě, z nichž 6 664 byly přestupky zjištěné automatizovaným radarovým systémem umístěným v obci Třebovice, 183 bylo oznámeno Policií ČR, 267 oznámení učiněné městskou policií a zbytek připadá na oznámení jiných orgánů nebo občanů České Třebové. '(Poznámka: součet nevychází - ostatní občané a orgány by museli podat minus 4 oznámení o přestupku). Celková částka vybraná na pokutách za rok 2018 činí 4 183 644 Kč. Tato částka je příjmem obce Česká Třebová. Dále odbor dopravy uložil 35 zákazů činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a vybral částku 65 500 Kč na nákladech správního řízení.
 
Zkoušky odborné způsobilosti řidičů
V roce 2018 bylo odborem dopravy v souvislosti s žádostí o nové řidičské oprávnění přezkoušeno z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 379 žadatelů.  Tyto zkoušky se skládají z ověření znalostí předpisů týkajících se zákona o provozu na pozemních komunikacích a znalostí zdravotnické přípravy (forma testu) a z ověření znalostí ovládání vozidla a jeho údržby (ústní zkouška a jízdy). 114 žadatelů muselo zkoušky opakovat. 6 žadatelů neuspělo ani při opakovaných zkouškách a řidičské oprávnění jim nebylo uděleno.  Dále odbor dopravy provedl 17 přezkoušení z odborné způsobilosti z důvodu vrácení odebraného řidičského oprávnění
 
Taxislužba
V současné době jsou v České Třebové evidováni čtyři taxikáři, z toho pouze dva vykonávají tuto živnost aktivně.
 
Sociální problematika

DPS a sociální bydlení 
Město Česká Třebová disponuje 148 byty v domech s pečovatelskou službou (Žluťák – Masarykova 2100– 51 bytů, Červeňák – Masarykova 1400–87 bytů a Matyášova 983–11 bytů). V roce 2018 byl přidělen byt 17 občanům. 
V roce 2018 bylo vybudováno středisko osobní hygieny v DPS Masarykova 1400 (z bytu č. 87).
V Semanínské ulici se nachází 67 sociálních bytů a v průběhu roku 2018 bylo 15 bytů přiděleno sociálně potřebným občanům.
 
Týdenní stacionář
Týdenní stacionář je určen mladistvým a dospělým obou pohlaví s mentálním, tělesným a zdravotním postižením, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Dolní věková hranice uživatelů je stanovena na 16 let a horní věková hranice je stanovena na 64 let. Služba je poskytována celoročně v pracovní dny, a to od 6:00 hodin ráno prvního pracovního dne po víkendu (zpravidla pondělí), do 17:00 hodin posledního pracovního dne v týdnu (zpravidla pátek). Služba se neposkytuje v sobotu, v neděli a o svátcích.
V roce 2018 využívalo službu týdenního stacionáře 10 uživatelů (dva uživatelé se stupněm závislosti II., čtyři uživatelé se stupněm závislosti III. a čtyři uživatelé se stupněm závislosti IV.). Průměrný věk uživatelů byl 31,1 let. 
 
Domov pro seniory
Domov pro seniory je určen osobám, jejichž soběstačnost v oblastech péče o vlastní osobu (čistota, strava, oblečení, zdraví, orientace, komunikace a mobilita) je snížena především z důvodu věku (od 65 let věku), případně změn zdravotního stavu (od 27 let věku) tak, že nejsou zajištěny jejich základní životní potřeby.Současně však potřebnou péči již není možné zajistit v jejich domácím prostředí (např. s pomocí terénních  či ambulantních sociálních služeb). Preferovány jsou osoby s trvalým bydlištěm v České Třebové a spádových obcích či s vazbou na rodinné příslušníky zde žijící. Kapacita domova pro seniory v roce 2018 byla 101 lůžek, a to ve dvou budovách, s 33 jednolůžkovými pokoji a 34 dvoulůžkovými pokoji (budova A: 49 pokojů s kapacitou 66 lůžek a budova B: 18 pokojů s kapacitou 35 lůžek). Průměrná obložnost lůžek za rok 2018 dosáhla 98,3 %.  Průměrný věk uživatelů k datu 31. 12. 2018 činil 83 let a většina uživatelů měla přiznán příspěvek na péči II. a III. stupně. V roce 2018 nastoupilo do domova pro seniory celkem 40 uživatelů, 1 uživatel službu ukončil odchodem do soukromí a 33 uživatelů zemřelo.
 
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba, jejímž posláním je pečovat o uživatele se sníženou soběstačností, o uživatele, kteří potřebují pomoc druhé osoby o svou osobu a domácnost tak, aby mohli co nejdéle zůstat v jejich přirozeném domácím prostředí a žít plnohodnotný život za důstojných podmínek.  V roce 2018 využívalo terénní službu 218 uživatelů (z tohoto počtu 27 uživatelů využívalo současně s terénní i ambulantní službu), pouze ambulantní služba byla poskytována 17- ti uživatelům.
Personál Pečovatelské služby pečuje o své uživatele i v odpoledních hodinách, ve všední dny v rozmezí od 6.30 do 20.30 hodin. O víkendech je zabezpečován pouze rozvoz obědů. O svátcích není pečovatelská služba poskytována.