Českotřebovský deník 126/2019 (9/5) 
Ulice Lidická a Podbranská dostanou nové veřejné osvětlení

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NA REKONSTRUKCI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  VYDÁNO
 Odbor výstavby Městského úřadu v České Třebové vydal  územní rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Hýblova, Podbranská a Lidická v České Třebové“. Je to dokument o 15 stranách s řadou technických výkresů. Rozsah napovídá, že tak jasná věc, jako je potřeba zajistit do jmenovaných ulic, kde bude současně provedena rekonstrukce vodovodu, chodníků  a vozovky (včetně rekonstrukce mostu přes Třebovku) je velmi složitý úkol, jehož splnění vyžaduje  neuvěřitelné množství dílčích úkonů a jednání s mnoha dotčenými majiteli nemovitostí na trase a s  dalšími úřady, majiteli sítí atd. žádost byla podána na podzim roku 2018 a  po přerušení a doplnění byla nyní  úspěšně dovedena do závěrečné fáze, tedy do vydání rozhodnutí. Obdobné řízení je vedeno ve věci rekonstrukce vodovodu a úprav chodníků apod.
Modernizace veřejného osvětlení a zemních kabelových rozvodů NN pro VO bude provedena v celkové délce cca 1100m.  Nové veřejné osvětlení je navrženo jako jednostranné, budou použita svítidla LED na ocelových osvětlovacích stožárech s výložníky výšky 6,65 - 8,65 m, kabelové vedení CYKY-J 4 x 10 mm2, překopy budou provedeny s chráničkami a rezervou. Křížení s vedením plynu bude opatřeno betonovými žlaby. Součástí stavby je snesení stávajícího nadzemního vedení VO včetně stávajících svítidel.  Instalovaný celkový příkon: 2,2 kW - Předpokládaná roční spotřeba energie: 8,8 MWh/rok, počet instalovaných svítidel je 28 ks . Budou použity žárově zinkované stožáry výšky 8 m s výložníkem délky 1 m s betonovým základem min. 800 x 800 x 1 400 mm.   Projekt začíná již na Hýblově ulici, kde budou (vlastně dodatečně) instalována dvě (nyní chybějící) svítidla pro osvětlení přechodu pro chodce na semafory řízené křižovatce s I/14.  První  sloup veřejného osvětlení bude instalován na ostrůvku na křižovatce s ulicí Klácelovou, 6 sloupů je v Podbranské ulici až na křižovatku s ulicí Lidickou po pravé straně. Na Lidické ulici budou sloupy VO na levé straně od mostu až na konec města na křižovatku s ulicí vedoucí k letišti. K oznámenému záměru stavební úřad neobdržel v průběhu územního řízení žádné námitky ani připomínky a závazná stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. Jejich případné podmínky byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. Akce bude financována městem Česká Třebová, v rozpočtu města na letošní rok se s ní nepočítá. Je třeba současně připravit i další související (stejně složité) stavby. To myslím také vysvětluje, že tak rozsáhlá stavba vyžaduje  důkladnou přípravu a není možné vše zvládnout ještě během letošního roku.
 
Mobilní poradna AIDS

Mobilní poradna - sanitka bude přistavena dne 14.5.2019 od 10 do 12 hodin na Starém náměstí v České Třebové. Poradna mimo samotné poradenství nabízí také bezplatné anonymní testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C. Výsledky testů jsou k dispozici do 20 minut. Mobilní poradna bude v České Třebové přistavena v rámci kampaně informující o nově otevřené poradně v nemocnici v Ústí nad Orlicí. Ta je k dispozici každý čtvrtek od 15 do 18 hodin.
Július Szabó sekretář  člen předsednictva spolku Česká společnost AIDS pomoc
 
Spadla nová střecha tělocvičny Skalka. No a co, vždyť se nikomu nic nestalo....

Takový dojem musí mít každý po přečtení textů o vině a nevině odsouzených.
Nějak se z toho všeho vytratilo obecné ohrožení, ke kterému mohlo dojít a také případné ztráty na životech. Dokonale zameteno pod koberec.
Pravomocné odsouzení u krajského soudu je zde, tresty uděleny byly - podmínečné a také pokuty. Ve srovnání s některými pokutami  za porušení dopravních předpisů vlastně směšné.  Všechno vyřešily pojistky a jedna firma zbankrotovala.  Naše tělocvična dostala aspoň pořádnou střechu z lepených vazníků. A navíc ta velká medializace, o českotřebovské sportovní hale se mluvilo prakticky na celém světě!  Takže můžeme být vlastně spokojeni...?   (Více ZDE)

Župa Vladimíra Pácla

Trento je centrum provincie v severní Itálii mezi Bolzanem a známým jezerem Lago di Garda, kam patří také městečko Male, kde Vladimír Pácl pobýval v emigraci a kde také zemřel. Pro povznesení tohoto kraje a sportu udělal spoustu práce, která je dodnes velmi ceněna. Třeba i tím, že jméno Vladimíra Pácla nyní nese od letošního roku také župa orientačního běhu regionu Trentino. To byl letošní příspěvek sportovců z jeho regionu k památce našeho českotřebovského rodáka. V našem městě působil např. po II. světové válce jako  vedoucí skautského oddílu s přezdívkou Bambus. Byl významným činovníkem v Českém svazu lyžařů.  Letos si připomínáme jeho nedožité 95. narozeniny a 15 let od jeho úmrtí. V České Třebové má být  podle něho pojmenováno sportoviště na Horách.

80 let Orlickoústecké nemocnice

Provoz ústecké nemocnice byl zahájen po tříleté výstavbě 1. ledna 1939. Základní kámen byl položen za účasti 2000 obyvatel okresu dne 6. července 1936 a v březnu roku 1938 byl vložen do zdi u vchodu do nemocnice s údaji o přípravě a výstavbě nemocničních objektů. Na mramorovém základě byl nápis "Základní kámen 1936" ověnčený lipovými ratolestmi. Po ztrátě samostatnosti Československa byl tento nápis ze základního kamene odstraněn. Události let 1938 a 39 se projevily i v dokončovacích pracích na nemocnici, ze zabraných pohraničních území již nebyly poskytovány slíbené půjčky a dary. Byla obava, že nemocnice po ztrátě území nebude mít dostatečnou spádovost. Ústí n.O. bylo ze tří stran sevřeno hranicemi. Otevření nemocnice tedy spadlo do nešťastné doby. Správa nemocnice musela řešit svou platební neschopnost, neboť nemohla dostát svým závazkům vůči projektantovi a dodavateli stavby.
Koaludace nebyla novým okresním úřadem v Litomyšli uznána, neboť k tomuto úkonu nebyl okresní úřad v Lanškrouně kompetentní (v době po Mnichovu již likvidoval činnost). Kolaudace se proto opakovala 3. října 1939. Celkový náklad na stavbu dosáhl částky 9 mil. Kč. Nemocnice mela 150 lůžek a 30 lůžek infekčních, 2 operační sály a vypůjčený RTG přístroj. Infekční oddělení bylo v pozdějším dětském pavilonu. Za rok  1939 bylo přijato 2900 nemocných, bylo provedeno 1845 operací,  pořízeno 443 RTG snímků a 320 výkonů na elektroléčbě. V nemocnici zemřelo 91 pacientů.  Byli léčeni ve třech cenových skupinách. Nemocní, kteří neměli poukaz od pojišťovny museli zaplatit ošetřovné na 10 dní dopředu. Nemajetní s sebou museli přinést svůj domovský list. V prvním roce činnosti provoz nemocnice zajišťovalo 95 zaměstnanců, z toho 10 lékařů, 24 zdravotních sester a 41 správních a provozních zaměstnanců.
Až do roku 1946 neměla nemocnice vlastní autodopravu. Do roku 1948 byla gynekologická a porodnická péče poskytována v rámci chirurgického oddělení.  Jako první poválečná investice bylo provedena přestavba infekčního pavilonu na dětské oddělení....
Takové byly začátky činnosti nemocnice, která se zejména v posledních letech modernizovala a má všechny předpoklady dalšího rozvoje. Změnila se také krajská síť nemocnic, ve které je ústecká nemocnice druhou největší a dobře vybavenou nemocnicí v Pardubickém kraji. Nemocnice v kraji nyní tvoří jednu velkou akciovou společnost, konkurenční prostředí se změnilo na spolupráci. Změnila se tím také spádovost nemocnice její vybavení a personální zajištění, byly investovány stovky milionů korun. Střední zdravotnický personál  připravuje místní zdravotnická škola rozšířená o vyšší odborné studium. Byla zahájena výstavba nového centrálního urgentního příjmu. S pionýrskými počátky činnosti před 80 lety nelze dnešní stav srovnávat. (mm)
Český rozhlas  Pardubice se věnuje obnově červeňáku do původní podoby

Iniciativu za návrat červeňáku čp. 1400, poškozeného některými stavebními úpravami do původního vzhledu je třeba ocenit. Jde o významnou stavbu od významného architekta a navíc ve vlastnictví města, které by se mělo o své stavby starat s péčí řádného hospodáře. To, co se stalo v loňském roce na části fasády červeňáku, bylo porušením stavebního zákona, na úprava fasády nebyla řádně projednána a povolena. Bylo by ovšem dobré ovšem informace z článku Barbory Soukupové upřesnit. 

První podnět k zastavení prací na úpravě fasády podala již v loňském na jednání zastupitelstva města  zastupitelka Mgr. Hana Frühaufová. K domu čp. 1400 má osobní vztah, prožila zde své dětství a dodnes organizuje srazy "červeňákových dětí" a s velkým ohlasem. Její příspěvek roztočil kolotoč, který měl rychlý spád. Ještě minulé vedení města v létě roku 2018 nařídilo jednateli TEZY probíhající stavební činnost zastavit a  hledat nové řešení. To pokračuje nyní v roce letošním. Je jasné, že způsob, jak město realizovalo starost o městský majetek, bude třeba zásadně změnit.

Je třeba se pozastavit  nad tím, že v době před více než 10 lety byl v komisi městského architekta projednán záměr na řešení fasád červeňáku, podle kterého skutečně měla cihlová fasáda červeňáku zmizet a měla být nahrazena jiným řešením. Této skutečnosti si přes deset let nikdo nevšiml! Mezitím došlo ke změně městského architekta a ten nový si žádné předchozí návrhy zřejmě neprostudoval, nebyly mu ani k prostudování nabídnuty. Autorem původního  řešení byl  tehdejší městský architekt Ing. Jiří Jandera, který navrhl např. také řešení fasád na tzv. "čtverci" na Farářství. Tento Janderův návrh na čtverci byl pak postupně realizován, také se na to žádné stavební povolení nevydávalo. Rozhodnutí bylo jen na vedení Tezy a bylo to tolerováno. Starý návrh na řešení fasády čp. 1400 byl pak loni vedením TEZY oprášen, ale také upraven (akceptován jen z části), ovšem bez nového projednání v komisi městského architekta, což si komise již před lety vyhradila. "Bílý červeňák" (zatím jen na jedné sekci) vzbudil velkou pozornost a nevoli. Práce musely být rychle zastaveny. Stálo to však nějaké peníze, které byly vynaloženy špatně a následkem budou další výdaje. Názor na rychlou nákladnou dodatečnou úpravu obložením fasády "bílé sekce" není však v zastupitelstvu jediný. Někteří zastupitelé míní, že to není teď to nejaktuálnější, potřebnější je zajištění pavlačí a podhledů. Fasáda červeňáku bude potřebovat celkové řešení.

Problém se poněkud zobecnil, z poslední doby jsou i další prohřešky v urbanismu města (stavba u rotundy realizovaná navzdory připomínkám památkářů, tenisová hala mezi domky, stavba s rovnou střechou v zástavbě Podbranské ulice...).  Bylo konstatováno, že řešením by měla být komise městského architekta, ve které by zasedali především odborníci. I nyní však máme po volbách  komisi utvořenou ovšem opět více méně podle ctižádosti zástupců volebních uskupení.

Je dobře, že dnes je velká snaha negativní důsledky z minulých úprav minimalizovat. Problém však ještě není vyřešen, zastupitelům nebyly zatím předloženy ani návrhy, ani předpokládaný časový postup, ani ekonomické zhodnocení. Červeňák je dům, který je od roku 2000 prakticky permanentně proměňován, opravován a rekonstruován, už se zde udělalo velké množství "neviditelné práce" např. v systému vytápění a modernizaci bytů, upravených na standard 21. století. Věřím, že nyní bude určen odpovědný architekt, který za jeho stavební stav a vizuál ponese odpovědnost. (mm)  Článek na webu Rozhlasu Pardubice najdete ZDE


 

  •