Českotřebovský deník 127/2019 (9/5) 
Myčka automobilů v ulici U stadionu připravena

S koncem tohoto týdne byla dokončena montáž  technologického zařízení, hotovo je také po stavební stránce a schválen byl také provoz. Zbývají ještě potřebná razítka od hasičů a hygieny a zprovoznit platební systém. Myčka bude tedy podle předpokladů uvedena nejdříve do zkušebního provozu a to již koncem příštího týdne. Bude sloužit pro mytí osobních a dodávkových aut, jak si lze přečíst na na nápisech, bude v provozu denně od 7 - 22 hodin. Současně bude možné umýt až 4 vozidla. Jde v podstatě o samoobslužný provoz s dozorem.  Podrobnější informace o cenách a systému využití budou podány současně se spuštěním zkušebního provozu. Ceny se jistě nemohou nijak lišit od ostatních myček v okolí, to by sem jinak nikdo nejezdil. Myčku najdete v ulici U Stadionu v prostoru před bývalou  mateřskou školou Primony na pozemku firmy Tepi Petra Nejedlého, která myčku vybudovala. (re)
 
Rekonstrukce veřejného osvětlení na Staré Lhotce 

Město Česká Třebová zahájilo územní řízení.  stavby nového veřejného osvětlení, t.j. zemního kabelového vedení a nových osvětlovací stožárů. Místo stavby se nachází podél místních komunikací a stezek pro pěší v místní části města – Lhotka. Vlastním místem stavby jsou zejména krajnice komunikací, zelené pásy a zpevněné plochy podél těchto komunikací a rovněž vlastní těleso komunikace. Část stavby je vedena po nezpevněných cestách pro pěší. Trasa kabelu je převážně navržena jako přílož k plánovanému rozvodu kabelů ČEZ Distribuce (do společného výkopu). Kabely ČEZ Distribuce jsou řešeny samostatným územním rozhodnutím.  Délka trasy vedení veřejného osvětlení je cca 2100 m. Nová osvětlovací soustava je řešena jako jednostranná. Pro osvětlení jsou navržena svítidla se zdroji LED, upevněná na osvětlovacích stožárech výšky 7m. Stávající osvětlovací soustava v místě plánované stavby bude snesena, svítidla budou demontována.  námitky účastníků řízení musí být uplatněny, podle § 87 odst. 1 stavebního zákona, ve lhůtě do: 10.06.2019. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby Městského úřadu v České Třebové, úřední dny Po 08:00-11:00, 12:00-17:00 a St 8:00-11:00, 12:00-17:00 hodin).
Hledám podnájem bytu 1+1 v České Třebové. Spěchá. Telefon 723 318 241 

Park je odvozen od slova parkovat

  Souvislost slov v nadpisu je zřejmá, protože v našem parku Javorka najdeme na pozemku bývalého zahradnictví skutečné parkoviště vozidel a strojů "zelené divize" Ekobi, ale také parkoviště soukromých vozidel, které podle názoru mnohých návštěvníků parku  do této lokality nepatří. A přesto pro ně byla dokonce postavena zpevněná vydlážděná plocha. U vjezdu na přístupovou komunikaci je napsáno, že vjezd je povolen jen dopravní obsluze a vozidlům s povolením EkoBi. Neznám pravidla, podle kterých EkoBi povolení vydává, myslím ovšem, že vydávání obdobných povolení vjezdu na parkovou cestu máme v našem městě odbor dopravy MěÚ a jeho pravomoci nelze delegovat na nikoho jiného. To by byla anarchie. Letitá a počmáraná cedulka u vjezdu by tedy stála za přepsání. Podobně je za hranou vydávání "parkovacích průkazů" pro některé  uživatele parkoviště u pošty 02, kde je dopravním značením povoleno jen časově omezené stání na 20 minut bez jakékoliv výjimky. Dodržování předpisů o vjezdu a parkování má na starosti Městská policie, která může být z uvedených  povolení bezradná. (mm)
Ústecká uměleckoprůmyslová škola pořádá letní tábor

Vedení orlickoústecké uměleckoprůmyslové školy se rozhodlo uspořádat již pošesté příměstský tábor, který v čase hlavních prázdnin nabídne zájemcům rozmanité aktivity. Tentokrát v termínu 8. – 12. července, opět v hlavním areálu SŠUP v Zahradní ulici a letos za zvlášť výhodných podmínek.
Zatímco první ročníky tábora se mohly uskutečnit díky prostředkům z projektu Podpora přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji, další již musela škola pokrýt z vlastních zdrojů, finančních a materiálních darů sponzorů a příspěvků samotných účastníků. Letos se ovšem umprumce otevřela možnost spolupráce s Místní akční skupinou Orlicko, která realizuje program Místní akční plán pro vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Dobrá zpráva je to zejména pro zájemce, kteří mají „hluboko do kapsy“. „V konkurenci mnoha podobných akcí tohoto typu nabízíme nebývale výhodné finanční podmínky, vzhledem k tomu, že zájemci o tábor zaplatí pouze příspěvek na stravu ve výši osmdesáti korun na den,“ vypočítává zástupce ředitele SŠUP Ján Nagy, který se na přípravě letošního tábora organizačně podílí.
Pro žáky 2. stupně základních škol mají na umprumce tradičně připraven bohatý program, který vychází z pestré škály vyučovaných uměleckých i průmyslových oborů. S trochou nadsázky tak lze říci, že si na své přijde úplně každý. Pro technicky zdatné jsou připraveny bloky strojírenských činností, práce s robotickými stavebnicemi či zkoumání přírodních jevů. Umělecky založení školáci se mohou například naučit základy knižní vazby či vyrobit jednoduchý textilní výrobek, mají možnost zlepšit svoje dovednosti ve zpracování a prezentaci digitální fotografie, mohou si také osvojit základní výtvarné a textilní techniky. „Uchazeči si z nabízených aktivit vyberou dvě základní témata a jedno až dvě náhradní. Součástí tábora bude i setkání s pracovníky záchranných integrovaných systémů, kde budou žáci seznámeni s poskytováním první pomoci při zranění, s vybavením vozidel záchranné služby, policejních hlídek a vozidel hasičského sboru,“ přibližuje obsah pětidenního programu Ján Nagy.
S ohledem na náročnou přípravu týdenního tábora byla uzávěrka přihlášek stanovena na poslední květnový den nebo do naplnění kapacity tábora, která činí 40 účastníků. Zájemci najdou přihlášku v elektronické podobě na stránkách školy (http://www.ssup.cz/ssup/soubory/tabor19.pdf), odevzdat ji mohou osobně v kanceláři školy, zaslat poštou, případně dodat mailem na adresu jedné z organizátorek: bvomackova@ssup.cz.Protože je zájem ze strany žáků a jejich rodičů značný, neměli by další případní zájemci otálet. Těšíme se na naše letošní ´táborníky´, mnozí se třeba později stanou i našimi studenty, tak jak tomu bylo v uplynulých letech,“ uzavírá ředitel ústecké umprumky Zdeněk Salinger.
 
První SESAM (později Albert), šedesátý v ČR otevřeli na Parníku v r. 1999

Za deset let ho uzavřeli....
Ve středu 12. 5. 1999  ráno se pro veřejnost poprvé otevřely dveře nové diskontní prodejny SESAM v České Třebové Ústecké ulici 108, které vznikly přebudováním a přístavbou bývalého kina JAS. Slavnostní otevření nové velkoprodejny se konalo v úterý 11. 5. v 16 hodin za přítomnosti vedoucích pracovníků divize SESAM v čele s generálním ředitelem divize Ing. Ivanem Kopřivou, zástupci spolupracující firmy Váhala a spol. a stavební firmy AGILE Ústí n.O. Slavnosti se také zúčastnila delegace Města České Třebové v čele se starostou Jiřím Páskem.
Provozovna má prodejní plochu 595 m2 a byla vybavena čtyřmi pokladnami se scanovacím zařízením IBM a doplňkovým prodejem masa a uzenin řeznictví Váhala. Sesam nabízí českotřebovským zákazníkům téměř 1200 položek potravinářského a drogistického zboží, které je z více než 90% z tuzemské výroby. O zákazníky se bude v této nově otevřené prodejně staralo celkem 14 zaměstnanců. Denní otevírací doba od 7.30 do 18 hodin je v pátek prodloužena do 19 hodin, v sobotu od 7 do 12 hodin. Podle informací ředitele divize Ing. Kopřivy jde o prodejnu formátu Diskont, která přináší zákazníkům sortiment nejvyhledávanějších položek zboží v překvapivě nízkých cenách a v odpovídajícím prostředí.
Prodejna vznikla adaptací a přístavbou bývalého kina JAS a rozhodně přispěla k nové urbanistické koncepci středu Parníka. V sousedství prodejny bylo vybudováno kvalitní parkoviště pro cca 50 osobních automobilů. Třebováci, jezdící dosud nakupovat do ústeckého Penymarketu budou moci za stejných, ne-li lepších podmínek nakoupit doma ve Třebové. Od 1. května 1999 se současně divize SESAM stala součástí obchodního řetězce Ahold Czech republic, která zahrnuje hypermarkety Hypernova (zatím dva Praha, Brno), plnosortimentní prodejny Prima (15) , supermarkety Mana (76) a diskontní prodejny Sesam. Na Parníku byl otevřen právě šedesátý diskont tohoto typu. V okolí byly obdobné prodejny otevřeny ve Vysokém Mýtě a v Litomyšli.
Po otevření dalších hypermarketů TESCO (2005) a Kaufland (2009) se však Albert na Parníku neudržel  a po deseti letech své činnosti byl jako první v Pardubickém kraji uzavřen. Ještě před tím byla uzavřena samoobsluha p. Pácla naproti pomníku T.G.M. Na jejím místě v je dnes Tecoma a kavárna paní Pavlíny Malé "Staré časy".