Českotřebovský deník 147/2019 (31/5)
Poslední květnový den byl naplněn řadou aktivit.
ZUŠ OPEN na dopravním terminálu

Tou první, která nemohla ujít nikomu, kdo přijel do České Třebové vlakem nebo autobusem na dopravní terminál Jana Pernera  byl třiapůlhodinový koncert  žáků českotřebovské základní umělecké školy v rámci projektu ZUŠ OPEN.  Počasí přálo ještě lépe než loni, nefoukal tak silný vitr a  tak se prostor před nádražím proměnil na koncertní sál pod otevřeným nebem.  Vlastně ne tak docela, protože nějaká ta střecha nad hlavou tam je a pomáhala zejména akusticky. program byl dobře vybrán, nenudil. Skládal se u bloků jednotlivých nástrojových skupin, souborů. K tomui vynikající zvuková režie zajistila doprovody k sólovým nástrojům a fungující mikrofony pro mnoho nástrojů tanečního orchestru. Hudba z terminálu se rozléhala daleko široko po městě.  Dobře zvolená dramaturgie umělecká. byly vybrány skladby, které zaujmou. Bylo zajištěno pohodlné posezení, podstatná část publika si mohla koncert opravdu užít.  Vystupovala spousta dětí, za nimi přišly jejich rodiny, k tomu další fandové zušky a náhodní cestující. Vestibul nádraží byl vylidněn - všichni byli venku na koncertu   Výkony žáků a souborů ZŠ navštívily stovky posluchačů. A museli uznat, že to na té naší zušce dělají dobře, že myjí výborné žáky a výborné učitele. Proto také zájem žáků o ZUŠ rok od roku narůstá. A protože každým, kdo hraje, nezlobí, je to velké pozitivum pro nás pro všechny.... (fotoreportáž bude rozšířena)

 ZUŠ OPEN - Večerní koncert v Semaníně 

Zcela zaplněný kostel, tak jako nikdy dosud. Vynikající úspěch orchestru bývalých žáků ZUŠ - více ve zvláštním článku zítra.

Byly vyhlášeny výsledky konkurzu na ředitele českotřebovských škol

Základní umělecká škola
Rada města Česká Třebová v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě doporučení konkursní komise:
 
1. J m e n u j e paní Jarmilu Holcovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecké školy Česká Třebová, s účinností od 01.08.2019.
N e j m e n u j e pana A. K., dipl. um., na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecké školy Česká Třebová, s účinností od 01.08.2019.
N e j m e n u j e pana Mgr. et Mgr. et Bc. J. L. na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecké školy Česká Třebová, s účinností od 01.08.2019.
N e j m e n u j e pana R. K. na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecké školy Česká Třebová, s účinností od 01.08.2019.

Základní škola Nádražní ulice Rada města Česká Třebová v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě doporučení konkursní komise:
J m e n u j e pana Mgr. Radima Koláře na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice, s účinností od 01.08.2019.

Mateřská škola Habrmanova ulice Rada města Česká Třebová v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě doporučení konkursní komise:
J m e n u j e paní Hanu Najmanovou na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy Česká Třebová, Habrmanova, s účinností od 01.08.2019.
 

Městské muzeum nakoupí další vzácné repasované exempláře vozítek Velorex

Rada města odsouhlasila nakoupení dvou exemplářů tříkolek Velorex pro rozšíření sbírek muzea od sběratele a Velorex klubu Praha v celkové hodnotě 185 tis. Kč.  Záměrem pro další období je rozšíření stávající expozice Velorexů jednak formou přístavby stávajícího venkovního objektu v areálu muzea a jednak odpovídající rozšíření sbírek. Další obohacení sbírek bude řešeno formou dlouhodobě zápůjčky předmětů od Velorex klubu. Na přístavbu expozice se počítá s využitím dotace Ministerstva kultury ČR. Zatím se připravuje pro tento účel projektová dokumentace.
 
Návštěva na radnici

V poslední květnový den byla Česká Třebová cílen návštěvy hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Na radnici jednal jednak o problematice vztahu regionálního a městem řízeného školství. Zde se jedná především o bezúplatný převod budovy školy v Borku do vlastnictví města. Stejným způsobem byla před lety tato budova převedena do majetku kraje, nyní ji Pardubický kraj vrací, protože ji nepotřebuje.  ZŠ praktická nemá dostatek žáků pro svoje samostatné působení v České Třebové. Nyní zde působí pouze elokované třídy speciální školy z Ústí nad Orlicí,  je naděje, že se takováto třída podaří udržet i v příštím roce tak, aby děti nemusely dojíždět do Ústí nad Orlicí. Současně to zajistí, že škola bude nějak využita.  Již druhým rokem zde funguje také  mateřská škola. Jde o elokovanou třídu MŠ Vinohrady. Pro svoji práce zde má jak upravené prostory ve škole včetně tělocvičny, ale také venkovní hřiště a zahradu.
 
Hasiči řešili návrhy na změnu výjezdových plánů jednotek

Na poradě konané na nejvyšší krajské úrovní, tedy za účasti hejtmana Pardubického kraje, vedoucího odboru krizového řízení p. Buňatovského a "krajské hasičské generality" se u starostky města Magdaleny Peterkové jednalo o možnostech úpravy výjezdových plánů jednotek hasičů v našem regionu. Námět na změny podali hasiči z SDH Parník. Jejich představitel p. Andrle požádal o takovou úpravu plánů, aby jejich poměrně dobře vybavená jednotka jak  materiálně, tak i kádrově byla více zapojena do výjezdů a nemusela po svolání na stanici sledovat, jak kolem po I/14 jezdí hasičská vozidla jiných vzdálených sborů a oni podle pokynů dispečinku mají zůstat bez výjezdu. Na poradě byla objasněno účel rozdělení jednotek podle jejich zapojení do plánů.  V našem regionu působí profesionální jednotky tedy "jedničky" na stanici v Ústí n.O.- Hylvátech  a HZS SŽDC Česká Třebová. Ty jsou zapojovány na výjezdy v prvním sledu. SDH Česká Třebová - Chorinova  působí jako "dvojka" s regionální působností, má odpovídající vybavení, drží pohotovosti, má vycvičené hasiče pro používání dýchacích přístrojů atd. Na Parníku je jednotka s místní působností, onačená jako "pětka", podobně jako všechny další jednotky v okolních obcích . Ty jsou také zařazovány do plánů. Představy hasičů z Parníka jsou ovšem takové, že by vzhledem k vybavení zejména větší cisternou mohli být zapojení více než dosud. Závěr jednání byl asi takový: povýšení jednotky SDH Parník např. na "trojku" by znamenalo doškolení jednotky a doplnění výbavy, nebylo by to možné provést rychleji než v horizontu roku nebo roku a půl.
Proto bylo navrženo ponechat současnou (místní) působnost jednotky s tím, že na dalším separátním jednání přímo s tvůrcem výjezdových plánů a za účastí vedení SDH Česká Třebová budou posouzeny možnosti, jak výjezdové plány upravit, aby se s dobře vybavenou jednotkou hasičů z Parníka více počítalo při potenciálních zásazích v některých okolních obcích, kde se dosud s výjezdovou jednotkou z Parníka nepočítá. Aby byla k zásahům povolávána. Jinak hrozí nebezpečí, že členové nevyužité proškolené jednotky ztratí motivaci a využijí svůj volný čas jiným způsobem, ovšem na úkor dosud dobře materiálně zajištěné a vycvičené jednotky SDH Parník.
(Poznámka: účast hasičské generality na jednání byla umožněna probíhající hasičskou soutěží na Andrlově chlumu.)