Stačilo napsat, že šlo o nedorozumění                                   

V březnu t.r. byla na webových stránkách Českotřebovského zpravodaje diskuze o tom, že někdo cizí pokácel na našem soukromém pozemku vyrostlou vrbu a další dřeviny. Podle informace městské policie byl tento zásah proveden se souhlasem odboru životního prostředí (a jak se později ukázalo tak pracovníky městské společnosti). Důvod nebyl nikdy sdělen a myslíme, že ani žádný není, že muselo jít o přání "někoho". Diskuze byla vedena jen o tom, zda zmíněná vrba rostla na městském pozemku. O dalších pokácených dřevinách hluboko na pozemcích naší rodiny ani zmínka. Jak k tvrzení o městském majetku odbor při vydání souhlasu došel nevíme, prý podle starých leteckých snímků. Jistý si ale nebyl, to by nedal následně vzniklý pařez zaměřit. Výsledek měření jsme neviděli a pařez ihned potom rychle zmizel včetně umístěné geodetické značky! Jsme přesvědčeni, že nejde o správný a postup, ale o selhání pracovníků, kteří dovolili na našem pozemku nejdříve pokácet dřeviny a potom opět bez jakékoliv informování vlastníka provést těžkým strojem zemní práce s cílem odstranit sporný pařez stromu. Je to tedy tak, že si na našem soukromém pozemku město dělá co chce a co potřebuje. 

Naše rodina vlastní pozemky na Robově kopci od plotů zahrad rodinných domků až k vodojemu na jeho vrcholu a zajišťuje jejich údržbu. Pozemky  byly dosud zpřístupněny veřejnosti, přechod přes ně je hodně využívaný. Také město a jeho občané potřebují průchod přes naše pozemky ve směru do parku Javorka.

V reakci na článek o tom, jak nám někdo na pozemku pokácel strom, píše vedoucí odboru ŽP o tom, že důvodem našich připomínek je blokování přeměny našich pozemků na stavební pozemky. Skutečně jsme si podali žádost o změnu určení pozemků v novém územním plánu. Podobný účel mají pozemky v těsném sousedství, město má dostupných stavebních pozemků nedostatek. Podmínkou je změna územního plánu. Tomu vadí např. bonita půdy II. jakosti. Podali jsme proto žádost na Pozemkový úřad o rebonifikaci BPEJ na našich pozemcích. Upozorňujeme na to, že novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu brání zvětšování dalších ploch pro individuální výstavbu a tím i rozvoj města. Je v zájmu všech zastavitelné území zvětšit a řešit i využití ploch v ochranném pásmu vodního zdroje. Ochranné pásmo zahrnuje všechny plochy určené k zástavbě i rekreaci Javorce a na Horách, ale právě naše pozemky by v případě zastavění byly problémem?

Věříme, že se vztah nás, vlastníků pozemků a města Česká Třebová podaří nyní po nástupu nového vedení a starostky města Magdalény Peterkové zlepšit.  Zatím nás ovšem postup pracovníků úřadu utvrzuje v tom, že jsme jako vlastníci pozemků ignorováni, je zasahováno do našich vlastnických práv. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uzavřít dosud volný průchod přes naše pozemky na Robově kopci, i když se to dotkne zdejších občanů. Myslíme, že to přispěje k uvědomění, že soukromé vlastnictví je nedotknutelné a porušení vlastnických práv nelze brát na lehkou váhu. Za uzavření průchodu pro veřejnost se všem omlouváme.

Milan Alešik, Tibor Alešik, Dagmar Alešiková

Fotografie změn na soukromých pozemcích provedené bez jakéhokoliv kontaktu s majitelem v březnu 2019.
Nejdříve kácení, potom odstranění pařezu  nějakým těžkým strojem. Vše na soukromém pozemku.