Radniční koalice jedná o prioritách investiční politiky ve městě     
Jedna věc je projednané a schválené  programové prohlášení nové radniční koalice, vytvořené po podzimních komunálních volbách, a druhou věcí je pak praktické naplňování stanovených úkolů. Všechno se nedá dělat najednou, jsou investice, které vyžadují řádnou přípravu. Rozpočet města na letošní rok 2019 tak bylo možné udělat především podle toho, které akce byly předem připraveny v minulém volebním období. Jako příklad je možné uvést zateplení MŠ Habrmanova, investici za více než 15 mil. Kč.

Práce se již také rozběhly na investici do úprav chodníků a veřejného osvětlení podél  průtahu města od Tyršova náměstí až po křižovatku u semanínských tunelů. Akce, která byla původně plánovaná na dva roky, bude provedena najednou  a současně bude položen nový koberec tichého asfaltu. Dodavatelem akce bude podle výsledků výběrového řízení Eurovia. Bude znamenat řadu omezení, ale na druhé straně bude důležitá akce dokončena  po celé délce města, budeme  se moci zaměřit na další úkoly.

Další omezení bude již letos v souvislosti s akcí Pardubického kraje (modernizace II/358 v úseku Tyršovo náměstí - Pewag). V příštím roce bude Pardubický kraj společně s Městem Česká Třebová pokračovat v rekonstrukci ulic Podbranská a Lidická, kde budou v celkové délce cca 1,2 km nové chodníky, nové veřejné osvětlení, rekonstrukce vodovodního řadu, nová úprava vozovky včetně nového mostu přes Třebovku na Zámostí.  I zde se bude město Česká Třebová na akci významně podílet svými prostředky. Další nemalé prostředky do městských komunikací a chodníků bude třeba vynaložit v souvislosti s kabelizací rozvodů nízkého napětí v mnoha ulicích města. V těchto ulicích nejde jen o novou povrchovou úpravu chodníků, ale také o vybudování nového veřejného osvětlení, horní elektrické rozvody budou sneseny. Tyto práce se týkají již letošního roku, např. v Husově ulici. Všechny tyto akce musí být koordinovány s plánem investic ČEZ Distribuce, město se musí přizpůsobit a nemůže rozhodovat co je a co není prioritní. Zatím probíhají projektové práce.

Po určení dodavatele budou v letošním roce budou zahájeny práce na dotované investiční akci Singletrack Glacensis. Investice je rozdělena na dvě části. První obsahuje výstavbu vlastních singletrackových tratí v terénu a druhou částí je investice do tzv. nástupního místa. Zde  je ovšem mimo povinnou spoluúčast města k poskytnuté dotaci potřeba počítat s dalšími penězi města na další vynucené investice, bez kterých by nemohl být celý projekt zkolaudován. Je to především vybudování dešťové kanalizace z plochy parkoviště poměrně dlouhým vedením až na ulici Kubelkovu, vybudování asfaltové plochy parkoviště a travnaté zóny pro kempování. Z dotace dostaneme na nástupní místo pouze 85% příspěvek na 1/3 plochy parkoviště a jeho zařízení.  Zbytek má platit město, jde o investici na letošní a příští rok. Budování celé asfaltové plochy považují mnozí za zbytnou investici, může to být +8 milionů navíc. Projekt však byl proveden na celek a nelze jej jednoduše rozdělit, to by znamenalo nové stavební řízení a zdržení, i když to možné je, asfaltovat se zde jistě letos nebude.

Další investiční akcí, která je v podstatě připravena, je vybudování tribuny a šaten pro letní atletický stadion. Tato investice má hodnotu 43 milionů korun a jediné rozumné řešení je budovat ji s dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Loni se žádost nepodařilo podat, připravuje se k podání v letošním roce. Časový interval byl využit k projednání projektu se sportovními organizacemi, které jej budou využívat. Byly získány cenné připomínky, které se podařilo zapracovat a projekt upravit. Město bude žádat o 20ti milionovou dotaci, bez ní by nás tento objekt vyšel opravdu hodně draho. Věřme, že budeme úspěšní, účel dotace se s naším záměrem opravdu přesně shoduje, jde o druhou etapu, o dostavbu stadionu, na který jsme již dotaci získali.

Další záměry město připravuje s výhledem tak, aby po potřebné projektové přípravě realizace zahájila v příštích letech. Existuje velká snaha získat koncensus co největšího počtu zastupitelů.  Jednou z priorit  Koaličního programu je zlepšení podmínek pro práci Městské knihovny a Domu dětí a mládeže. Pokud nechceme neustále jen diskutovat, kde by bylo nejlepší uvedené instituce postavit nebo umístit, je třeba začít s konkrétními kroky.  Tedy vycházet z toho, že pro městskou knihovnu již před téměř 5 lety město v dražbě zakoupilo (pro knihovnu) objekt bývalé svářečské školy na Slovanské ulici a mezitím provedené projekční práce nás stály v uplynulých letech přes 600 tisíc korun. K prohlídce objektu Svářečské školy byli na 29. dubna přizvání i zástupci Nestraníků a Pirátů, o projektu pak jednala porada zástupců koaličních stran dne 6. května. V dokumentaci pro územní řízení, která byla loni podána na stavební úřad, byly nedostatky. Nebyla např. zpracována podle platné vyhlášky, proto byla stavebním úřadem vrácena k doplnění a úpravě. Územní řízení na stavbu knihovny proto zatím nebylo realizováno, po doplnění bude třeba podat novou žádost. To současně umožní ještě revizi a posouzení předloženého záměru tak, aby skutečně vyhovoval potřebám a umožnil případně i multifunkční využití. Správcem budovy bude městská knihovna. Ceny stavebních prací rostou, 50 milionů korun zde jistě nebude stačit a dotační projekty pro tento účel nejsou vypsány. Předpoklad je takový, že po úspěšné projektové přípravě by byla stavba zahájena v příštím roce, počítá se s dvouletou dobou výstavby.

Pro rekonstrukci budovy DDM v Sadové ulici byl připraven dotovaný projekt v ceně cca 9 mil. Kč. Dotaci se získat loni nepodařilo. Budova DDM vykazuje závady, pro které se velká rekonstrukce objektu buď nevyplatí nebo velmi prodraží. Pro získání detailních informací na místě se opět uskuteční prohlídka objektu, aby bylo jasné, jaké jsou tamní prostorové dispozice a možnosti. Pro další rozšíření nyní nedostatečných a ne zcela vhodných prostor v dosavadním DDM se nabízí využití uvolněných prostor v dnešní městské knihovně po jejím přemístění do nově postaveného objektu. Ačkoliv by rozdělení provozu DDM mělo rysy určitého provizoria, mohlo by to být pro DDM v současné situaci dobré řešení. Objekty města by byly dobře využity.

Kontinuálně se řeší problematika úprav městského krematoria. Do budoucna se počítá s novou technologií, nyní se na dobu cca 2 roků opraví ta stávající a bude využívat v omezeném režimu podle schválených usnesení.  Řešila se také možnost privatizace městských bytů a domů. Odbor majetku připraví podkladový materiál, na základě kterého bude možné se znalostí věci  zvolit další postup a rozhodnout za jakých podmínek bude privatizace možná. Bude také třeba znát názory samotných nájemníků  bytů, kterých  by se mohla privatizace týkat. V zorném poli  radniční koalice pro nejbližší jednání je dále řešení sportovišť a dopravního hřiště  v Benátkách, včetně vybudování alternativní trasy cyklostezky po levém břehu Třebovky, řešení prostoru uvolněného po bývalé vlečce do teplárny Primony, které má několik řešení, problematika prostor pro Klub seniorů a další projekty.

Milan Mikolecký