V červnu bude opakované veřejné projednání nového územního plánu města


Územní plán se jako zcela nový nepořizuje tak často,  ten stávající  plán byl připraven skoro před 20 lety a od té doby byl 9x změněn. Nyní se územní plán připravuje jako nový, proto stojí za to tomu věnovat pozornost. Na webových stránkách města jsou k dispozici podklady, textová část i řada barevných výkresů. Občané mají právo k návrhu podat ještě svoje připomínky. Návrh jsem  prostudoval, uvádím několik poznámek:

 • ÚP stále počítá se zřízením plochy pro občanskou vybavenost v sousedství areálu restaurace Hory, bylo myšleno pro Trampské muzeum. Může tam být ovšem i cokoliv jiného.

 • ÚP počítá s komunikací  Serpentiny - Hory, což považuji za správné. Na Horách je hodně parcel k zástavbě, není komunikace ale ani voda a kapacitní kanalizace.

 • Koridor vedení vvn v Kozlově vede těsně u chaloupky Maxe Švabinského. S tím bohužel nic neuděláme...

 • V Borku je určena nová síť komunikací. V návrhu však nenavazuje vybudovanou na ulici Průmyslovou podél haly CFS, umožnilo by to vytvořit dopravní okruh  a odhlehčit v dopravní zátěži na ulici Semanínské. Průmyslová ulice není v návrhu ÚP ani vyznačena. Není zde zřejmé, zda dosavadní komunikace zůstanou (např. není také nijak vyznačena ulice Topolová)

 • Územní plán již obsahuje ochranné pásmo nemovité kulturní památky rotundy sv. Kateřiny.

 • Benátky - chceme vybudovat dopravní hřiště a zajistit rozvoj sportovišť. Část plochy k tomu potřebná v návrhu ÚP je stále vedena jako plocha "VM" - tedy plocha pro výrobu a skladování s malou zátěží. Zde by bylo třeba zajistit sjednocení účelu plochy.

 • Území tzv. zbytkové zóny Primony  je správně označeno  jako smíšená obytná zóna, tedy umožní také postavit objekty občanské vybavenosti, případně administrativy.

 • UP obsahuje rezervu pro řešení zatáčky na silnici II/358 na Kohoutě u Hájenky, je ovšem pozoruhodné, že se tento problém neřeší nyní v souvislosti s budováním přivaděče. Kdy jindy v budoucnosti pro to bude taková příležitost?

 • Územní plám má vyznačen koridor pro obchvat města, který nyní nabývá stále konkrétnějších obrysů.  V plánu zůstává plocha pro letiště.

 • Jediná rezerva pro budování bytových domů je v podstatě u sídliště Lhotka a na území Primony. Další možnost vybudování bytového domu U Stadionu není řešena, území bývalé vlečky je stále vedeno jak dopravní infrastruktura, lépe by bylo území pro výstavbu bytového domu, tak jak je už řešeno v urbanistické studii z r. 2014. Je s podivem, že to tak nebylo upraveno v ÚP.

 • Hlavní plochy pro individuální výstavbu jsou Rudoltičky II za ulicí Polní, plochu u tzv. dálnice na Parníku - na kopci a území Pod Březinou po levé straně silnice na Zacharovec.  Další plochy Na Horách mají problém s dopravní obslužností a zajištěním vody a kanalizace. Pozornost si zaslouží další využití Rudoltiček v oblasti bývalého zemědělského areálu a menší rozvojová plocha nad Orlíkem a v sousedství chatové oblasti Habeš. Plochy pro individuální výstavbu najdeme i v Kozlově.

 • Průmyslové rozvojové plochy jsou zejména v Borku, v oblasti u Semanínské ulici za areálem IMS Drašnar, dále v sousedství benzínové stanice u Korada, Na katastru města jich mnoho nenajdeme. Zvláštní zřetel by měl být věnován otázce dořešení Benátek, kde se uvolnil průmyslový areál po firmě Techplast a Bezděkova, kde je nyní jen minimálně využívaný areál firmy Böhmplast. Nejlépe by bylo průmyslové areály od Třebovky přestěhovat jinam a v územním plánu umožnit i jiné využití např. jako "smíšená zóna". To však nemůže být provedeno bez souhlasu vlastníka.

 •  Návrh Územního plánu Česká Třebová je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Odboru rozvoje města a investic Městského úřadu Česká Třebová, 3. patro budovy a na www.ceska-trebova.cz /Městský úřad/odbor rozvoje města a investic/rozvoj a územní plány/Územní plán Česká Třebová  od 17. 5. 2019 do 26. 6. 2019. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit připomínky. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Řešením návrhu územního plánu se bude také zabývat nově zřízená komise pro územní plán města.

  OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO A POSOUZENÉHO NÁVRHU  ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ TŘEBOVÁ A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  SE BUDE KONAT VE STŘEDU 19. 6. 2019 v 15,00 hod v badatelně Městského muzea, Klácelova čp. 11.