Českotřebovský deník 176/2019 (25/6)

Novela zákona o místních poplatcích míří do Senátu

Poslanecká sněmovna na dnešním jednání schválila novelu zákona o místních poplatcích, která reaguje na dynamický rozvoj sdílené ekonomiky a nastavuje rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním. 

Novela zavádí poplatek z pobytu, který nahradí stávající poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Novému poplatku bude podléhat krátkodobý pobyt za úplatu bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel. Rozšiřuje se tak okruh zařízení, která podléhají výběru místního poplatku.

Sloučením obou stávajících poplatků do jednoho se dále nastaví stejné podmínky i pro samotné obce. V současné době může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, zatímco oba poplatky mají zavedeny jen ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem.

„Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda se jedná o pobyt v lázeňských místech nebo v místech soustředěného turistického ruchu. Poplatek si může každá obec bez rozdílu nastavit podle svých potřeb a podmínek, nejvýše však na úroveň maximální sazby,“ vysvětluje ministryně financí.

Maximální sazba bude po nabytí účinnosti novely od 1. ledna 2020 činit 21 Kč za den, od následujícího roku bude její výše maximálně 50 Kč za den. Obce a města budou moci vybírat poplatek za jakýkoliv krátkodobý úplatný pobyt bez ohledu na druh a určení místa, kde je poskytován. Tedy vedle hotelů, motelů a penzionů se jedná také o soukromé byty, ateliéry apod.

Poslaneckou sněmovnou schválená novela zákona o místních poplatcích zavádí tzv. protizneužívací klauzuli u poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného. Nově bude podmínkou pro osvobození od poplatku skutečnost, že výtěžek z konané akce byl prokazatelně odveden na charitativní účely, nebude stačit pouhá proklamace jako doposud.

Novela dále obsahuje přesnější vymezení osvobozených osob a úlev u poplatku ze psů. Nárok na sníženou sazbu bude mít nově důchodce ve věku 65 let nebo držitel průkazu ZTP. Novela explicitně osvobozuje všechny osoby provozující útulky pro psy bez ohledu na zřizovatele. Účinnost zákona je navržena na 1. leden 2020.

Obce si samy určí výši poplatku za ubytování

Byly schváleny i určité výjimky, na něž se nebude vztahovat povinnost hradit poplatek z pobytu, např. pro pracovníky sezónních prací. Současně došlo ke zrušení výjimky z povinnosti hradit poplatek z pobytu pro seniory nad 65 (resp. poté navrhovaných 70) let věku. Povinnost hradit poplatek z pobytu se však nebude vztahovat na ty občany, kteří přijedou do dané obce na lázeňský pobyt hrazený ze zdravotního pojištění. Přijetí změny zákona o místních poplatcích Svaz přivítal, neboť díky tomu dojde ke zvýšení příjmů do rozpočtů obcí a obce samy mohou korigovat výši poplatku z pobytu tak, aby svým jednáním podpořily mj. i rozvoj cestovního ruchu.

 
Průběžné oznámení o střetu zájmů

S datem 30. června 2019 vzniká veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, povinnost podat průběžné oznámení. Protizákonné zadání zakázky v případě více než 25% obchodního podílu dodavatele ve vlastnictví veřejných funkcionářů. Zpráva o veřejných zakázkách. Povinnost podat průběžné oznámení dle zákona o střetu zájmů k datu 30. 6. 2019

S datem 30. června 2019 vzniká veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, povinnost podat průběžné oznámení. Oznamují členové zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu, starosta, místostarosta, zástupce starosty městské části nebo členové rady. Vykonává-li veřejný funkcionář více funkcí, podává průběžné oznámení za každou funkci zvlášť. Průběžné oznámení se podává za uplynulý kalendářní rok, resp. jeho část, pokud veřejný funkcionář začal s výkonem funkce v průběhu roku. Co se oznamuje a jak, případně jaké hrozí riziko se dočtete v praktickém přehledu SMO ČR.

Nepodání průběžného oznámení ve stanovené lhůtě, tj. do 30. června 2019, může naplnit skutkovou podstatu přestupku uvedenou v § 23 odst. 1 písm. f) zákona o střetu zájmů. Stejně tak podání oznámení neúplného, zjevně nepřesného nebo obsahujícího nepravdivé údaje může naplnit skutkovou podstatu přestupku uvedenou v § 23 odst. 1 písm. e) zákona o střetu zájmů. Za přestupek lze uložit pokutu od 1 000 Kč do 50 000 Kč.

Zadání zakázky v rozporu se zákonem

„Ověřujte vlastnickou strukturu dodavatelů, kteří podávají nabídky do Vašich výběrových řízení, vyvarujete se uznání výdajů z dotace za nezpůsobilé.“, doporučuje Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost. Upozorňuje na ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, které zakazuje firmám, v nichž mají členové kabinetu nejméně čtvrtinový podíl, aby se ucházely o veřejné zakázky, nenárokové dotace a investiční pobídky: "Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné."

Veřejnou zakázkou (dále jen VZ) je podle zák.č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zakázka, která je zadávána z veřejných prostředků. VZ malého rozsahu je VZ, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší 2 000 000,-Kč (v případě VZ na dodávky nebo na služby), resp. 6 000 000,-Kč (v případě VZ na stavební práce). Veřejným funkcionářem dle § 2 odst. 1 písm. c) je "člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády".

Pokud bude kontrolou zjištěno, že byla VZ zadána obchodní společnosti, v níž uvedení veřejní funkcionáři nebo jimi ovládané společnosti měli alespoň 25% obchodní podíl, bude toto posouzeno jako zadání zakázky v rozporu se zákonem. Výdaje, které budou z dotace na takovou VZ vynaloženy, budou posouzeny jako nezpůsobilé v plné výši. Proto doporučuje ŘO OPZ příjemcům OPZ ověřovat vlastnickou strukturu dodavatelů (včetně poddodavatelů prokazujících kvalifikaci), kteří podávají nabídky do výběrových nebo zadávacích řízení na zadání zakázek spolufinancovaných z projektů OPZ. Celé znění upozornění včetně tabulky obsahující výčet veřejných funkcí, jichž se uvedené omezení týká, naleznete na portálu OPZ. :

Výroční zpráva je oficiální a komplexní dokument shrnující reálná fakta o veřejných zakázkách. Popisuje vývoj celkového trhu veřejných zakázek v roce 2018 a podává statistické informace o zakázkách evidovaných v Informačním systému o veřejných zakázkách prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. struktura zakázek dle limitu, druhu zadavatele, zadávacího řízení, průměrné počty nabídek atd.).
 
Průmyslové muzeum v Mladějově je k turistům každý rok vstřícnější

Z bývalého šamotového závodu v Mladějově na Moravě je dnes Průmyslové muzeum, na které navazuje jedenáct kilometrů dlouhá mladějovská úzkokolejka, která až do roku 1991 sem dovážela materiál na výrobu šamotu. V posledních letech už slouží turistům a se zvelebováním areálu pomáhá i Pardubický kraj.
„V letošním roce sem putuje zatím nejvyšší dotace v částce 200 tisíc korun,“ říká na návštěvě na místě radní pro cestovní ruch, sport a volnočasové aktivity René Živný a pokračuje: „V minulých letech jsme podpořili pořízení vitrín do muzea a zastřešení dílen a letos se tu budou nově zastřešovat skladové prostory.“
Současný záběr muzejních sbírek je velice široký. Kromě úzkorozchodných lokomotiv a dalších kolejových vozidel si můžete prohlédnout i silniční vozidla – traktory, buldozery, osobní i nákladní automobily, dále pak stabilní motory, zemědělské stroje, ale také třeba dobových kočárků. Expozice je v původních historických budovách, včetně výtopny a elektrárny.
Historie Průmyslového muzea Mladějov je spjata s jeho zakladatelem panem Bedřichem Doleželem (1941 – 2011), který se téměř dvacet let plně věnoval záchraně bývalého šamotového závodu v Mladějově a jeho přeměně na technické muzeum.
Další dotace na Moravskotřebovsku
Pro turistický ruch v kraji je důležitým místem i Moravská Třebová se svým renesančním zámkem a barokními zastaveními hned vedle. Volnočasovým aktivitám tu nyní slouží areál s názvem Knížecí louka. „Také tady významně pomohly dotace Pardubického kraje, v uplynulých letech sem šlo jeden a půl milionu korun,“ komentuje René Živný prohlídku sportovní a relaxační části areálu. Bruslaři tu najdou inline dráhu dlouhou necelé dva kilometry, prochází tudy i cyklostezka a nově je tu vybudované biocentrum se soustavou tůní částečně propojených nově modelovaným korytem řeky Třebůvky s mnoha meandry. „Výhodou Knížecí louky je, že nabízí mnoho možností, jak využít volný čas na čerstvém vzduchu přímo v centru města,“ dodává Živný.
 
Rekordní burza filantropie pro okres Chrudim

Multifunkční centrum Hlinsko se stalo dějištěm soutěžního klání neziskových organizací. Své projekty dostalo možnost představit 6 organizací, sedmý projekt získal podporu i bez prezentace před donátory.
„Úspěšnost burz filantropie dokládá fakt, že se zatím daří každým rokem finanční prostředky na podporu prospěšných projektů navyšovat, jak se stalo i na letošní burze pro okres Chrudim, kde se částka vyšplhala na rekordních 335 tisíc korun,“ uvedl radní Pardubického kraje Pavel Šotola, zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.
Díky úspěšné prezentaci a finančním prostředkům donátorů budou podpořeny například vzdělávací a pohybové aktivity pro seniory v  Hurá centru chrudimské organizace Hurá na výlet! a zakoupena dvě elektrokola na ekonomické a ekologické dojíždění dobrovolníků za klienty Farní charity Chrudim. Donátory zaujal i projekt s názvem DaRovat společný čas Rodinného centra DaR Luže, který si klade za cíl propojovat a podporovat programy pro rodiny, napříč generacemi i různými sociálními skupinami. Významnou podporu získal také projekt Keltské město ožívá!, se kterým postoupila organizace BOII v rámci akce Lughnasad 2019. Z peněz donátorů bude realizován týdenní program pro rodiny s dětmi, na kterém se účastníci seznámí s tím, jak v minulosti fungovala řemesla jako například kovář, pekař a cukrář.
Úspěšný byl i projekt Centra J. J. Pestalozziho s názvem Není dluh jako dluh!, který řeší v dnešní době tolik aktuální a potřebné bezplatné dluhové poradenství a provázení klientů, kteří se dostali, mnohdy ne vlastní vinou, do dluhové pasti. Peníze poputují také na projekt Předškolního klubu Amálka organizace Amalthea. Z prostředků donátorů bude možné revitalizovat prostory klubu a dofinancovat nájem a energie. „Moc si vážím toho, co děláte. Jak motivujete děti  a rodiče, aby se vzdělávali,“ okomentoval prezentaci tohoto projektu Petr Zvolánek z Nedcon Bohemia, jeden z přítomných donátorů.  Na tzv. divokou kartu postoupil ještě projekt organizace Rytmus Východní Čechy s názvem „Jak na šmejdy“, který se věnuje palčivému problému podvodů a nefér jednání a je určen nejen klientům s mentálním postižením.
Další kolo Burz filantropie v Pardubickém kraji pokračuje na podzim letošního roku. Se zajímavými a potřebnými projekty neziskových organizací se setkáme v Litomyšli a v Ústí nad Orlicí. Burzy filantropie pořádá od roku 2011 Koalice nevládek Pardubicka společně s Pardubickým krajem. V Pardubickém kraji bylo dosud podpořeno zhruba 300 neziskových projektů v celkové hodnotě přes 9 milionů korun.