Pardubický kraj vydal Aktualizaci č. 2 zásad územního rozvoje

 

Tlustá čára na mapě není žádná nová trasa  dálnice D35, ale koridor dvojeného vedení 2 x 400 kV vedoucí přes katastr našeho města, a obcí Semanín a Třebovice. Schválení této trasy je jediným cílem "Aktualizace č. 2 ZÚR Pk", která byla vydána zkráceným postupem a schválena zastupitelstvem kraje 18. června 2019. Vymezuje koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby „dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov v úseku hranice krajů Pardubický/Středočeský – Krasíkov“, označené E15a.

Samotným principem zdvojení vedení 400 kV je nahrazení stávajícího vedení novým, kapacitnějším. Jedná se o jiné typy stožárů, které jsou schopné nést 2 potahy o napěťové hladině 400 kV. Stožárové konstrukce jsou zpravidla vyšší, než u jednoduchého vedení. Nová výška stožárů se však odvíjí od typu použitých stožárů a jejich základní konstrukční výšky, umístění, konfigurace terénu, základových poměrů či jiných podmínek v území. U vedení je potřeba zajistit dodržení minimální bezpečné výšky vodičů nad terénem a splnit požadavky na dodržení platných hygienických limitů.

Koridor elektrického napětí 400 kV se vymezuje v konstantní šířce 300 m (150 m na každou stranu od osy vedené v aktuálních datech ÚAP Pardubického kraje). Reálná šířka energetického koridoru bude cca 70 m. Samotné jednostranné vyložení konzoly u stožáru činí přibližně 15 m. Dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, je ochranné pásmo nadzemního vedení vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí u napětí 400 kV od krajního vodiče na obě jeho strany 20 m. Dohromady se tedy reálná šířka energetického koridoru odhaduje na výše zmíněných 70 m (2 x 15 m + 2 x 20 m). Hlavním důvodem vymezení koridoru v šířce 300 m je potřeba umožnit vymezit dostatečný prostor pro stanovení optimální trasy vedení. Širší vymezení zároveň usnadňuje řešení konfliktů s případnými limity, hodnotami a jinými záměry v území a poskytuje větší variabilitu při vymezování koridorů v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí.  Současně bude prověřena možnost přeložení distribučního vedení 110 kV do souběhu s přenosovým vedením 400 kV.

Důvodem vymezení nového rozvojového záměru je zajistit optimální řízení, posílit bezpečnost, provozuschopnost a spolehlivost přenosové soustavy České republiky. Zajistit vysokou bezpečnost a spolehlivost přenosové soustavy ČR a její schopnost uspokojení požadavků zákazníků na připojení nových zdrojů na straně výroby i spotřeby a umožnění přenosu narůstajících transevropských tranzitních toků jak ve směru sever/jih, tak i východ/západ, jakož i obnova a modernizace přenosové soustavy a zvyšování její odolnosti při vzniku krizových situací, jsou jedněmi z dílčích cílů aktualizované Státní energetické koncepce České republiky do roku 2040 v oblasti elektroenergetiky. Dalšími z dílčích z cílů je přitom také zajistit včasnou připravenost přenosové soustavy ke spolehlivému připojení nových velkých zdrojů (jaderná elektrárna, parní elektrárna, paroplynový cyklus, obnovitelné zdroje energie) a k jejich integraci do zdrojové struktury včetně regulačních služeb, zajistit včasnou připravenost přenosové soustavy na zvýšení požadavků na transformační výkon pro distribuční soustavy v souvislosti s rozvojem spotřeby v regionech a se změnou struktury zdrojů připojených do distribuční soustavy  a zejména zajistit územní ochranu ploch a koridorů pro rozvoj přenosové soustavy.  Současně dojde k rozšíření elektrické stanice Krasíkov zejména z důvodu zaústění nových dvojitých vedení 400 kV TR Týnec – TR Krasíkov a TR Krasíkov – TR Prosenice.

Má docházet jen k  minimálním záborům půdy. V důsledku zdvojování stávajícího vedení nebude docházet k jejich rozšiřování a pozemky určené k plnění funkce lesa budou záměrem dotčeny jen v minimální míře.