Zemřel Prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc.,
český jazykovědec, absolvent českotřebovského gymnázia (mat.r. 1946)

Prof. PhDr. Petr Sgall byl odborník na obecnou lingvistiku FF UK a dřívější profesor Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Během celé své vědecké kariéry se zabýval také obecnou češtinou.
Petr Sgall se narodil 27. 5. 1926 v Českých Budějovicích, kde jeho otec působil jako koncipient. Odtamtud se rodina po několika měsících odstěhovala do Ústí nad Orlicí, které Petr po celý život  považoval vlastně za své „rodné“ město a rád se tam, aspoň na návštěvu, vracel.
Navštěvoval gymnázium v České Třebové, z něhož pak ve školním roce 1942/1943 byl coby míšenec prvního stupně vyloučen, ale po válce jej dokončil a v r. 1946 maturoval.  Většina Sgallových nejbližších příbuzných přišla o život v koncentračním táboře v Osvětimi. Veškeré rodinné peripetie z doby II. světové války zaznamenal ve svých pamětech.
Studoval indoevropeistiku, srovnávací a obecnou lingvistiku a češtinu na Univerzitě Karlově v Praze. Petr Sgall je právem považován za zakladatele počíta­čové lingvistiky v tehdejším Československu i za jednoho z pionýrů tohoto oboru v Evropě vůbec. Již v roce 1959 založil malou skupinu matematické lingvistiky (tehdy nazývanou algebraické, aby se tak její zaměření odlišilo od lingvistiky kvantitativní) a teorie strojového překladu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a následně pak i malé skupiny počítačové lingvistiky na matematicko-fyzikální fakultě téže univerzity.
Petr Sgall zemřel ve svých 93 letech a dnes 13. června 2019 se konalo v obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích poslední rozloučení.  jeho památku uctila řada velkých osobností, nekrology byl zveřejněn v dnešních Lidových novinách a řadě odborných serverů.Petra Sgalla  jako vzácného a nadaného člověka  připomíná děkanem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Jan Krartochvíl, CSc. K Petru Sgallovi jako svému absolventovi se hlásí také českotřebovské gymnázium, které má životopis tohoto předního českého jazykovědce na svých webových stránkách.  (mm)