Jednalo zastupitelstvo města               
V pondělí 17. 6. se konalo třetí letošní zasedání zastupitelstva města. Z 27 zastupitelů byli tři omluveni. Program jednání zastupitelstva města byl podle návrhu odsouhlasen a naplněn, byla schválena všechna usnesení, která doporučila k projednání rada města. Opět bylo elektronické hlasovací zařízení v plné permanenci.
Především bylo bez dodatků schváleno hospodaření města a jeho rozpočtových organizací a městských společností za loňský rok 2019. Dále byla zevrubně projednána I. rozpočtová změna, která byla poměrně rozsáhlá, neboť bylo třeba zaúčtovat řadu obdržených dotací a současně řešit situace, které vznikly přesunem dotací z letoška na příští rok 2019. Z rozpočtu města tak vypadla např. částka na rekonstrukci chodníků podél I/14 (dotace bude až napřesrok), zato nové veřejné osvětlení bude postaveno podél celého úseku Tyršovo náměstí - křižovatka Korado již celé v letošním roce. Další nově zařazenou investicí do dopravy je nový asfaltový povrch na Semanínské ulici v úseku tunely - Borek v hodnotě 1 250 tis. Kč. Bude provedena také rekonstrukce Dukelské ulici s chodníky  v rozsahu 3 200 tis. Kč. Mohlo dojít k úspoře, avšak firma Úlehla Svitavy, která  veřejnou soutěž na tuto zakázku vyhrála, odstoupila. Zakázku provede firma, která se umístila další v pořadí, bude to ovšem o 400 tis. Kč dražší než bylo dle výsledku soutěže očekáváno.  Po převzetí krematoria byl stanoven pro letošní rok celkový rozsah oprav v hodnotě 5,3 mil. Kč, který je třeba vyřešit do zahájení činnosti obřadní síně a pohřební služby. Na příští rok zbývá pořízení nové kremační linky (za 11 mil. Kč) a opravy střechy, vnějšího pláště a okolí. Mění se také rozsah a postup při rekonstrukci MŠ Habrmanova. 
Důsledkem těchto změn je potřeba použít částku 10 milionů Kč určenou na rekonstrukci MŠ Habrmanova z úvěrového rámce, který byl pro takový účel schválen v minulém roce. Zadlužení města se tedy tímto opatřením o 10 milionů korun zvyšuje. Při schvalování rozpočtové změny bylo konstatováno, že v současné době ještě na plné krytí potřeb sociálních služeb chybí v našem rozpočtu částka cca 3 miliony korun. Lze předpokládat, že alespoň část z této částky ještě město obdrží od Pardubického kraje. Do rozpočtové změny bylo zahrnuto také částečné dofinancování ztráty z provozu sportovních zařízení města a dar pro Nadační fond Orlickoústecké nemocnice.
Mezi početnými majetkoprávními záležitostmi je třeba jmenovat bezúplatné převzetí areálu ZŠ praktické v Borku na Náměstí 17. listopadu, kterou dosud spravoval Pardubický kraj. V této budově je nyní jedna elokovaná třída MŠ Vinohrady a třída speciální školy Ústí nad Orlicí. Je předpoklad, že tato třída zde bude působit i v dalším školním roce. Největším majetkoprávním přesunem je schválená směna pozemků mezi Městem Česká Třebová a SŽDC. Jde o pozemek města na Semanínské ulici, na který byla před deseti lety v r. 2009 vyvážena zemina z podzemních garáží  před vlakovým nádražím. Pozemek leží mezi společností SOLIDA a areálem oblastního depa České pošty. Zatímco po celých deset let nebyl reálný zájemce o pozemek k dispozici, tak nyní byli o tento pozemek (nebo jeho část) hned tři zájemci. Jako nejlepší využití byla zvolena nabídka SŽDC, která využije celý nabízený pozemek a hodlá vybudovat novou budovu požární  stanice pro útvar SŽDC se zázemím, na svém stávajícím stanovišti má mnoho omezení, díky kterým nemůže zajistit rozvoj tohoto pracoviště na potřebnou úroveň. Tento útvar je v poplachovém plánu zařazen v I. stupni  a je pro řešení mimořádných událostí ve městě Česká Třebová nezbytný. Navíc nám při směně pozemků SŽDC nabídla  důležitý pozemek, který město následně prodá společnosti METRANS pro rozvoj II. etapy kontejnerového terminálu. Navíc směnou město získá doplatkem  poměrně vysoké finanční prostředky v výši cca 4,285 mil. Kč.
Další usnesení v oblasti majetkoprávních záležitostí směřovalo k nabídce na převzetí Národního domu od jeho současného majitele pana Františka Skakuna z Lanškrouna za nabídkovou cenu 7,5 mil. Kč  + DPH v zákonné výši. Současný majitel přitom převzal objekt Národního domu od 1. dubna tohoto roku. V nabídce městu byla možnost odkoupení až na 5 splátek. Zakoupení by však bylo zatíženo tím, že objekt je odstaven od zdroje tepla z Českých drah a bude zapotřebí investovat do zakoupení plynových kotlů. Pro objekt město ovšem přímo nemá využití, nemá volné finanční prostředky (to by jistě nevyužívalo smluvený úvěrový rámec). Pokud by objekt potřebovalo, jistě by využilo loňskou nabídku, která byla finančně výhodnější. Proto zastupitelé schválili nedoporučující usnesení rady města a objekt Národního domu nekoupili.
Dalším usnesením město zastupitelé schválili realizaci projektu Singletrack Glacensis, který se má od 1. července 2019 rozběhnout. Finanční podíl města na této dotované části činí cca 2,6 mil. Kč, byl odsouhlasen již v loňském roce. Při přípravných pracích a administraci projektu došlo k určitému zpoždění, akce se dostává do realizace až od července t.r.. Ve výběrovém řízení byla již vybrána dodavatelská firma na přípravu a úpravu vlastních tracků, kde je zadavatelem je Region Orlicko -Třebovsko. Další investice do tzv. nástupního místa Peklák je ze dvou třetin financována přímo z našeho rozpočtu a jen třetinou ze získané dotace. Zde je také vybrán dodavatel, kterým je Profistav Litomyšl.

(mm)