Ze závěrečného účtu hospodaření města za rok 2018         
Saldo příjmů a výdajů města v roce 2018
Splavená jistina úvěrů v r. 2018
Přijetí úvěru
Zapojení finančních prostředků minulých let
Financování celkem
Stav finančních prostředků města k 31.12.2018
Fond rozvoje bydlení
Fond sociální
Přijaté úvěry (po refinancování)
 
Hospodářský výsledek TEZA, s.r.o.
Hospodářský výsledek Vodárenská společnost
Hospodářský výsledek Eko Bi
-27 632,9 tis. Kč
-38 000 tis. Kč
  35 000 tis. Kč
  30 632,9 tis. Kč
  27 584,8 tis. Kč
 
1 831 364 Kč
   895 045 Kč
35000000 Kč
 
5 188 224 Kč
1 840 580 Kč
   227 094Kč
Hospodářská činnost města
 
Výnosy z pronájmu bytů
Výnosy z pronájmu nebytových prostor
Ostatní výnosy
Náklady na opravu bytů
Náklady na opravy nebytových prostor
Náklady na správu bytů a nebytových prostor
Ostatní náklady
Hospodářský výsledek z hospodář. činnosti města
15 469 351 Kč
     654 496 Kč
     381 562 Kč
13 795 249 Kč
     564 606 Kč
     856 872 Kč
     903 568 Kč
     895 113 Kč
Další údaje ze zprávy auditora

Pohledávky města ke konci roku 2018 činily 8 658 684 Kč, podíl pohledávek na rozpočtových příjmech činí 2,62%. (loni 3,11%)
Závazky činily k 31.12 201813 481 966 Kč, t.j. 4,07% rozpočtu příjmů. (loni 8,32%)
město má k 31.12. 2018 zastavený majetek v hodnotě 72 796 173 Kč, což činí 3,09% podílů na celkovém majetku města. (Celkový majetek města byl vyčíslen v hodnotě 2 355 415 373 Kč. (Loni byl podíl zastaveného majetku, 3,38%)
Auditor doporučuje řešit případná rizika:
- ochránit dobytnost pohledávek v rámci nájemních a obchodních vztahů
- zvážit odpis pohledávek starších deseti let
- ocenit majetkovou účast dle reálné hodnoty
Mezi zjištěnými nedostatky auditor již opakovaně uvádí, že v nákladech na opravy bytů ve vlastnictví města jsou proúčtovány značné částky o vysokých hodnotách, u kterých nelze jednoznačně určit, zda se jedná o opravy nebo technické zhodnocení nemovitého majetku. Problém je v tom, že opravy řeší TEZA na základě vlastního rozhodování z příslušného účtu města, kdežto investice do technického zhodnocení objektu by bylo třeba vymezit v rozpočtu města. Pokud by oprava nebyla investicí, tak je to pro zaúčtování (ale i rozhodování) jednodušší. Tento způsob se volí při opravě bytového fondu města dlouhodobě. O realizaci investic by rozhodovalo město, opravy řešil dosud správce městského bytového fondu (TEZA).  Právě loňské problémy s opravami objektu čp. 1400 (červeňák) napověděly, že by větší dohled města na opravami městského bytového fondu nevadil.