Českotřebovský deník 198/2019 (16/7)
Změna harmonogramu prací na silničním průtahu města

Podle stavu rozpracovanosti investiční akce, realizované na průtahu silnice I/14 v ulicích Riegrova a Moravská je upraveném harmonogramu stanoven  termín na dokončení prací takto: Veřejné osvětlení  do 10. září 2019, obrubníky do 31.10. 2019 a oprava živičného krytu  do 31. 10. 2019. Práce jsou rozděleny do 5 etap. Důležitá je 3. etapa naplánovaná na termín od 5. srpna do 15. září. Při této etapě bude automobilový obousměrný objížďkový provoz veden po ulicích Slovanská a bratří Hubálků a na průtahu města bude v tomto úseku úplně zastaven provoz. Při ostatních etapách bude provozu veden vždy po polovině vozovky, bude řízen semafory, případně pracovníky stavby.  Viz mapa ZDE
Povrch chodníku po dokončení prací na veřejném osvětlení a pokládce kabelů (chrániček)  bude pokryt výziskem z vybroušeného materiálu ze silnice. Tento povrch bude zhutněn (z vibrován) tak, aby umožnil bezblátivý provoz i zimní údržbu. Pokládka nového povrch chodníků proběhne až v příštím rove v termínu od 15. dubna do 18. srpna 2020.  Tato úprava harmonogramu prací je platná od 15. července 2019.

Upřesněný harmonogram prací (k 16.07.2019) 

  • Úsek/etapa 1.: světelná křižovatkakřižovatka ul. Na Splavě (km 185,100–185,360)  termín dokončení v ložní vrstvě 04.08.2019 – prováděno po polovinách na semafory.
  • Úsek/etapa 3.: křižovatka ul. Slovanská–křižovatka ul. Bratří. Hubálků (km 185,620186,200) – termín provádění 05.08.2019–15.09.2019 – úplná uzavírka.
  • Úsek/etapa 2.: křižovatka ul. Na Splavě–křižovatka ul. Slovanská (km 185,360185,620) – termín provádění 16.09.2019–31.10.2019 – prováděno po polovinách na semafory.
  • Úsek/etapa 4.: křižovatka ul. Bratří Hubálků–KORADO ( km 186,200186,791) – termín provádění 16.09.2019–31.10.2019 – prováděno po polovinách na semafory (sloučení původních etap 4 a 5).

Upozornění: jedná se o předpoklad, který se může o několik dní změnit. Provádějí se totiž i sanace komunikace, které se určují až pochůzkou po odfrézování. Může proto dojít k mírnému posunu jednotlivých etap. Finální povrch silnice se bude pokládat naráz až po dokončení ložné vrstvy všech etap, obvykle se tak děje přes víkend, aby nebyl příliš narušen provoz. 

Pamětní kniha obce Kozlova 
Pozvánka na  křest nového knižního vydání

Trojice kozlovských chalupářů  Jana Vejdovská, Pavel Charvát a Filip Chudoba již v roce 2017 připravila znamenitou výstavu pamětnických fotografií "Jak bývalo v Kozlově", která byla oceněna davy lidí z daleka  široka. Výstava byla otevřena tehdy v sále hospody U Sitařů vlastně po celé prázdniny. Ohlas výstavy byl velký a  tříčlenný kolektiv byla za svůj počin oceněn v loňském roce Cenou města Kohout 2017. Panely výstavy byly zachovány a vystavují se s obměnami také v Chaloupce Maxe Švabinského  v rámci turistické sezóny 2018 i 2019.
Nyní bude možné v týdnu od 3. srpna tuto výstavu shlédnout ještě jednou. Věříme, že jsou ještě lidé, kteří výstavu neviděli a nebo ji rádi prohlédnou znovu.  K výstavě byl  připraven také zajímavý výstavní katalog.
To už na letošní rok chystá stejná trojice aktivních kozlovských patriotů další počin. Je to první komentované knižní vydání nejstarší kozlovské kroniky z let 1887 až 1945, založené Josefem Sitařem z č. 12 která se dodnes zachovala i autentickými texty tehdejších kronikářů a s dovětkem Zuzany Švabinské a také současné kozlovské kronikářky Marie Rouskové.   Kniha vychází s původním názvem názvem "Pamětní kniha obce Kozlova" a navíc obsahuje obrazovou přílohu "Kozlovské období Maxe Švabinského". V originále tato kniha čítá po doplnění v roce 1935 292 stran, což stvrdil tehdejší starosta olbce Kozlov Antonín Rousek a jeho náměstek Jan Balcar.


Kozlovská kronika - třetí díl píše Marie Rousková

Kozlovská kronika popisuje každoroční dění v této obci, pravidelně a autenticky. Dovídáme se o počasí, úrodě na polích, dopravním spojení, o hospodářském  zabezpečení, společenském životě,  narozených a zemřelých, o uzavřených sňatcích, životních jubileích. V kronice najdete kdo se do obce přistěhoval nebo odstěhoval. Posledních 35 let píše kozlovskou kroniku paní Marie Rousková. Zachytila mnoho událostí, které jsou  významné především pro samotnou obec a její rodáky, a ale dočteme se také o zajímavostech s širší platností, řada událostí je dokumentována  také s fotografiemi, novinovými výstřižky  a informacemi získanými od pamětníků. Jde např. o zajímavý popis  průběhu svateb, křtin nebo i pohřbů v Kozlově, záznamy o nájemcích Chaty Maxe Švabinského na Kozlovském kopci nebo  změnách, ke kterým došlo u tzv. Hurtovy louže.
Také Kozlov se chtěl osamostatnit a málem to dokázal  

Kozlov jako samostatná obec zanikl v roce 1989 a od 1.1. 1990 se stal součástí České Třebové. (Již dříve byl organizačně spojen např. s obcí Svinnou.)  V devadesátých letech bylo časté nové rozpojování vzniklých spojených celků, taková snaha vznikla i v Kozlově.  Úsilí o osamostatnění obce v Kozlově sílilo v roce 1993, kdy se podobně intenzivně ucházel o samostatnost Semamín. V Semaníně se podařilo dotáhnout osamostatnění obce až do konce, od roku 1994 zde pracuje vlastní obecní zastupitelstvo. Také v Kozlově ovšem proběhlo v červnu 1993 referendum. Neskončilo tak drtivě pro osamostatnění obce, ale přesto zvítězili ti, kteří osamostatnění chtěli realizovat a to v poměru 64 : 41.   Další kroky k osamostatnění obce se však již nekonaly, protože přípravný výbor pro osamostatnění obce  ze zdravotních důvodů některých klíčových osob na pokračování procesu netrval. Následně byla přijata novela zákona o obcích, která dovoluje osamostatnění obcí jen tehdy, má-li obce vlastní katastrální území a minimálně 1000 obyvatel. Výsledek  hlasování občanů Kozlova v místním referendu je však připomínán v Kozlovské kronice...
 
Zahájení letošní sezony s ledovou plochou plánuje Eko Bi na 8.8.2019

Hned od 1.8.2019 budeme vyrábět ledovou plochu, následně jsou již připraveny kempy hokejové mládeže a krasobruslařů. Stále však je několik volných termínů, led lze objednat např. na přípravu před zahájením bojů v CHL apod. 
 
Hodiny na kruhovém objezdu  u Padevětu se po měsíci opět rozběhly

Zastavený čas už ve Třebové opět běží. Ještě zbývá instalovat nové stroje pro věžní hodiny na kostele sv. Jakuba. Je to důležitý informátor o čase na velké části města i v dnešní digitální době. I tato akce se již rozběhla a letos bude vyřešena. Mezitím se chystá daleko důležitější  investiční akce - oprava kostela sv. Jakuba Většího, na které se má podílet především Římskokatolická farnost (jako majitel nemovitosti a tedy investor), ale také Pardubický kraj a město Česká Třebová jako přispívatelé.  Město Česká Třebová nebude v příštím roce ve městě opravovat žádné jiné památky, všechny prostředky, které se podaří získat budou směrovány na opravu kostela.
 
Nedostatek kapacit mateřských škol bude řešen kontejnerovou přístavbou

Tímto způsobem se tak zvětší kapacita současné trojtřídní mateřské školy o jednu třídu bez nároku na další investice do kuchyně a technického zázemí, školka U Koupaliště má také velmi pěknou zahradu, přístavba ji příliš neomezí. Instalace kontejnerů je rychlá, bude ji možné provést za provozu školy a nově získané prostory jen vybavit. Toto zvýšení kapacity mateřských škol je nutností a je velmi pravděpodobné, že toto opatření ani nebude stačit. V každém případě je třeba aby  se tato investice realizovala co nejdříve. Samotné prostory však nestačí, bude zapotřebí zajistit zvětšení pedagogického kolektivu školy.
 
Zásobování kvalitní pitnou vodou je státní zájem

Průzkumné vrty ze 70. a 80. let v oblasti Vysokomýtské synklinály mohu být dobrým sluhou, ale také zlým pánem, jelikož v případě nezajištění mohou znečistit významný zdroj pitné vody. To si uvědomuje také Pardubický kraj, a proto hejtman Martin Netolický společně s radním Václavem Kroutilem svolali jednání na Ministerstvu životního prostředí. Cílem je zajistit především likvidaci problémových vrtů a využít pro monitoring podzemních vod ty, které jsou k tomu stále ještě vhodné. Problémem jsou především finance, ale také určení vlastníka vrtů.
„Vrty, které v minulosti zajišťovaly bývalé státní podniky, byly bohužel ponechány svému osudu a v několika případech se stávají rizikem pro podzemní zdroje vody, které musíme střežit. Není však možné, aby na sebe plnou zodpovědnost přebíraly jednotlivé obce nebo kraj. K této problematice se musí systémově postavit stát. Pakliže by se měla měnit legislativa, je to otázka několika let a my se rozhodně nebráníme využít naší zákonodárné iniciativy po debatě s ministerstvy. Konat je však nutné nejlépe hned, protože je stavem vrtů reálně ohrožena kvalita vody,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Diskuse, které se zúčastnili také zástupci měst v celé lokalitě, se vedla také o stávajících dotačních možnostech pro obce. „V rámci stávající výzvy Státního fondu životního prostředí, která byla alokována na 20 milionů korun, zbývá 19 milionů, a to především kvůli nastavení spolufinancování a zaměření dotace, kterou lze využít pouze na likvidaci vrtů, nikoliv na opravy a sanace. Do konce července budou prověřeny možnosti úpravy této výzvy nebo vyhlášení nové. Naším společným požadavkem je stoprocentní spolufinancování ze strany státu. Zásobování pitnou vodou je jednoznačně otázkou státního zájmu, a proto je nutné, aby případné dotace byly kryly celou nákladovou částku,“ uvedl hejtman Netolický.
Vysokomýtská synklinála s kvalitní vodou se rozprostírá nejen kolem Vysokého Mýta, ale také Litomyšle či Poličky. Zásobárnou vody je pro velké území kraje od Poličky až po Vraclavský hřbet a od Ústí nad Orlicí až do Proseče. „V roce 2017 byl vytvořen i díky finančnímu příspěvku Pardubického kraje pasport vrtů na ploše 304 kilometrů čtverečných, na které bylo identifikováno 1987 objektů, z nichž bylo fyzicky nalezeno 203. K likvidaci je určeno 21 vrtů s tím, že u dvou je likvidace nezbytně nutná, jelikož zasahují do hloubky 150 a 200 metrů,“ sdělil krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova Václav Kroutil. K dalšímu využití pro potřeby monitoringu bylo identifikováno 24 vrtů.
Letní tábor "Setkání s technikou a s přírodními vědami"

Čtyřicítka dětí od devíti do patnácti let si nenechala ujít bohatý program a týden plný poučení. Šestý ročník Setkání s technikou a přírodními vědami pořádali pedagogové orlickoústecké umprumky v termínu 8. – 12. července a příměstský tábor se konal vůbec poprvé v rámci projektu Místní akční skupiny Orlicko.
Mezi žáky druhého stupně základních škol je zájem o tábor tradičně velký, letos měli na výběr celkem z jedenácti aktivit. „Zdokonalovat se mohli například ve zkoumání přírodních jevů, technických a manuálních dovednostech či práci s robotickými stavebnicemi. Z uměleckých aktivit jsme nabízeli mimo jiné základy knižní vazby, textilní techniky, modelování, výtvarné aktivity, výrobu oděvu či pořízení a zpracování digitální fotografie,“ vyjmenovala některé z aktivit pedagožka SŠUP Blanka Vomáčková, která týdenní akci organizačně zajišťovala. S jejím průběhem byla dle svých slov spokojená. „Dle zpětné vazby od účastníků, která proběhla jak písemnou, tak i osobní formou, se tábor povedl. Děti se naučily řadu nových věcí, aktivity hodnotily pozitivně a některé se již ptaly na další ročník,“ konstatovala po skončení kempu, v rámci něhož se mladí táborníci seznámili také se složkami integrovaného záchranného systému.  „Poděkování tak patří Městské policii Ústí nad Orlicí a dobrovolným hasičům z Černovíra, kteří na čtvrtek 11. července připravili ukázky techniky, hry a soutěže a nakonec populární pěnu,“ doplnila Blanka Vomáčková.
Za účasti rodičů byl tábor v pátek odpoledne zakončen výstavou vyhotovených prací, které si mohli žáci odnést domů. To byl další bonus, přičemž tím nejvýraznějším byl symbolický účastnický poplatek – ten činil pouhých osmdesát korun na den, které pokryly náklady na stravování.