Poznatky k historii kříže v ulici Dr. E. Beneše                     
V ulici Dr. Edvarda Beneše,  mezi domy čp.856  a  827, na p.p.č. 3101/2  stojí na nízké kamenné zídce kříž s Ukřižovaným, sestávající   z kamenného těla a vlastního litinového kříže.  Před několika dny se vrátil zpět na své místo po právě provedeném restaurování. Křížek byl po řadu let v neutěšeném stavu. Jeho statika byla celkově narušena uvolněním opukových bloků, z nichž byla zmíněná zídka vystavěna. Značně poškozen byl i podstavec kříže. Restaurátorských prací se ujal Marek Běťák, BcA., restaurátor  sochařských uměleckých děl s licencí MK, působící v Němčicích.
O minulosti kříže mnoho informací nemáme. Přesto se podařilo několik údajů dohledat. První z nich je zmiňován v Ročence Městského muzea v České Třebové 2010 – 2013.  Z tohoto textu citujeme : „…Bezesporu k tomuto křížku se váže zápis ve farní kronice, který prozrazuje, že o jeho vznik se zasloužil místní kaplan Josef Ledr, a to z finančního daru dvakrát 120 zlatých od Jana Roba a Anny Robové, provdané Neugebauerové.“ Křížek byl v době svého vzniku vystavěn na parcele   3101.  V roce 1906 došlo k poddělení této parcely. O této skutečnosti se ještě dále zmíníme. Zajímavá zmínka o  kříži pochází z roku 1889, kdy se majitelem zmíněného pozemku stal na základě postupní smlouvy (v originále nazvané Úmluva), uzavřené dne 21. března 1889 nezletilý Josef Krutina. Tehdy mu bylo následně, dne 16. dubna 1889, zaknihováno právo vlastnické. Ve vzpomenuté postupní smlouvě byla také uvedena zmínka o právu zástavním za obnos 100,- zlatých r. č. , sloužících „co udržovací kapitál na povinnost vlastníka tohoto pozemku na něm stojící kříž v dobrém stavu udržovati“. Tehdy byla také  vložena služebnost doživotního užívání pozemku č. kat. 3101 Hynku Krutinovi. Do dnešních dnů se dochovala kopie zmíněné úmluvy, uzavřené u Štěpána Chládka, c. k. notáře v Ústí nad Orlicí. Z tohoto dokladu citujeme: „Úmluva která byla mezi panem Hynkem Neugebauerem v České Třebové čís. 92 (toto čp. dnes patřící  jednomu z domů naproti gymnáziu, v roce 1889 náleželo chalupě, která stávala na místě ředitelské vily gymnázia, posledně v majetku pekaře Antonína Floka – pozn. aut.) co postupujícím ze strany jedné  a minoletým Josefem Krutinem (správě by mělo být Krutinou – pozn. aut.) zatoupeného svým  otcem panem Hynkem Krutinem tamtéž, panem Františkem Hýblem z České Třebové, co kurátorem ad actum, co nastupujícím, z druhé strany, následovně uzavřena. …“  Touto úmluvou máme doloženo pokračování vlastnických vztahů pozemku od Neugebauerových. S tímto příjmením jsme  se již výše setkali ve zmínce o zápisu ve farní kronice.   Podle citované  úmluvy Krutinovi od Hynka Neugebauera převzali jeho dosavadní pozemky za postupní cenu 100,- zlatých r. č. V dalším  pokračování úmluvy je zmínka o kříži. Proto z listiny citujeme: „…Za tuto postupní cenu  a na srážku ní přejímá nastupující Josef Krutina svým otcem Hynkem Krutinem na sebe a své nástupce v držení pozemku čkat. 3101 v České Třebové  povinnost vydržovati v dobrém stavu kříž  na pozemku čkat.3101 v České Třebové jemu tuto postoupeném se nalézající, čímž tato postupní cena jest vyrovnána. Dle ustanovení postupujícího, nemá tento náklad na udržování tohoto kříže ročně obnášeti více než 5 zl a má býti  nastupujícím náklad ten hražen jen tenkrát, když by důchovní správa římskokatolické církve v České Třebové, kterou potupující tímto za správce této fundace ustanovuje, toho nutnost shledala. …“
  Josef Krutina byl českotřebovským cukrářem. V českotřebovské matrice oddaných se dochoval záznam o sňatku sedmadvacetiletého cukráře Josefa Krutiny (*11. 11. 1873 Česká Třebová čp. 500) z domu čp. 496 s osmnáctiletou Boženou Doležalovou, dcerou zdejšího bednáře Josefa Doležala. Sňatek proběhl 19.listopadu 1900. Ženich Josef Krutina byl synem Ignáce (Hynka) Krutiny, bývalého domkaře v České Třebové. Není tedy pochyb, že cukrář Josef  Krutina je Josefem Krutinou, citovaným v litinách ohledně křížku.
  V roce 1905 parcela 3101 změnila majitele. Stal se jí na základě trhové smlouvy František Plašil, stavitel z České Třebové, který do našeho města přišel  před rokem 1896 z Rychnova nad Kněžnou. Ten provedl rozdělení dosavadní parcely na  menší díly. Na nich potom postupně stavěl rodinné domky a ty poté prodával. Tak zde vzniklo  několik nových stavebních  parcel. Torzo někdejší parcely s křížkem zůstalo v  majetku stavitele Plašila. Na základě listin  sepsaných 18. dubna 1907  a 28. listopadu 1912 byl knihovně vložen výmaz práva  zástavního na 100,- zlatých r. č. a 200,- K, sloužících majiteli pozemku  jako zmíněný udržovací kapitál za povinnost udržovat kříž v dobrém stavu.  
Stavitel František Plašil zemřel dne 29. června 1944 v České Třebové. Novým  majitelem  kříže a pozemku se stal odevzdací listinou v roce 1945 syn zemřelého, ing. František Plašil ml. Po jeho úmrtí se v roce 1972, na základě dědictví po svém otci, se majitelkou kříže i  s pozemkem stala jeho dcera, Milada Nováková, tedy vnučka pana stavitele. Ta byla majitelkou do roku 2018, kdy na základě darovací smlouvy předala křížek s pozemkem městu Česká Třebová.
Martin Šebela  (foto autor)
 

 Starý snímek křížku na Skalce (srpen 2017)                                                         Po restaurování (2019)