ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ČESKÁ TŘEBOVÁ 2018/2019

Školní rok 2018/2019 byl pro Základní uměleckou školu Česká Třebová v mnoha ohledech jedinečný a nabídl široké veřejnosti jak tradiční, tak netradiční koncerty, novinky a události, které byly velmi pozitivně přijaty.
 
KONCERTY, AKCE
Tradičně Vánoční koncert žáků a učitelů, Závěrečné koncerty, společný koncert tanečního oboru a pěveckého oddělení Tanec a zpěv, taneční vystoupení Retro Music Dance, Koncert ke Dni seniorů, Koncert učitelů ZUŠ, Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ, vystoupení žáků a jejich rodinných příslušníků s názvem Hrajeme doma, Výstava výtvarného oboru žáků p. uč. Libuše Neradové, vystoupení literárně dramatického oboru A zase jeden Betlém, Z pohádky do nepohádky, 15 hudebních besídek, 14 vernisáží, bezpočet třídních vystoupení a řadu dalších akcí všech čtyř oborů ZUŠ, mohla veřejnost navštívit a zažít u některých až euforický zážitek. Kromě toho proběhlo i několik výjimečných událostí, například:
 
Odborná exkurze do Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové 15.1.2019, které se zúčastnili žáci ze třídy p. uč. Pavla Nováka a p. uč. Ireny Novákové. Zde se žáci seznámili s výrobou kytar a pianin.
 
Klavírní seminář s Pavlem Zemenem, mladým pianistou, který je držitelem předních cen z tuzemských i mezinárodních interpretačních soutěží, proběhl ve spolupráci s Klubem přátel hudby 12.2.2019 v Malé scéně a do kterého se aktivně zapojili jak učitelé, tak žáci.
 
ZUŠKA na českotřebovském terminálu, díky Nadačnímu fondu Magdaleny Kožené se 31. května a 1. června letošního roku uskutečnila již potřetí nejrozsáhlejší kulturní akce v historii České republiky ZUŠ OPEN, která upozorňuje na význam uměleckého vzdělávání dětí. Akce měla za cíl posílit respekt, zviditelnit práci i aktivity ZUŠ a prezentovat celou šíři umění mimo jejich běžně užívané prostory. I naše škola se opět zapojila do tohoto happeningu základních uměleckých škol a představila se v kombinovaném dvoudenním programu. Žáci a učitelé všech čtyř oborů vystoupili ve veřejném prostoru českotřebovského dopravního terminálu na náměstí Jana Pernera. Za krásného počasí diváci shlédli Promenádní koncert, Tanec na dlažbě, Výtvarné dílny pro veřejnost, Pouliční přednes. Na Starém náměstí byla slyšet hudba žáků kytarového oddělení a bylo možno vidět práce žáků keramického oddělení. V rámci doprovodného programu ZUŠ OPEN se uskutečnil Koncert Smyčcového orchestru bývalých žáků ZUŠ v Kostele svatého Bartoloměje v Semaníně a venkovní výpal v milíři v Přívratě.
 
Absolventské koncerty, které jsou završením sedmiletého prvního nebo čtyřletého druhého stupně studia proběhly poslední květnový týden. Vzhledem k vysokému počtu absolventů škola uspořádala celkem tři. Na prvním absolventském koncertu vystoupili žáci ve hře na el. klávesové nástroje. Na druhém absolventi tanečního, výtvarného a část hudebního oboru. Třetí absolventský koncert byl v režii žáků hudebního a literárně dramatického oboru. Koncerty absolventů navštívili jejich rodiče i mnoho dalších přátel, kteří dohromady vytvořili nádhernou atmosféru, u které občas nechyběly i slzičky dojetí.
 
ROZŠÍŘENÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY
Během uplynulých pěti let jsme rozšířili vzdělávací nabídku školy o studijní zaměření, která mají nezastupitelné místo v klasické hudbě a to o Hru na lesní roh, fagot, hoboj a trombon a o studijní zaměření Hudební dílna, které navazuje na předměty hudební teorie a praxe a zároveň je propojuje v jeden celek. V rámci pestrosti od příštího školního roku rozšiřujeme vzdělávací nabídku o další hudební zaměření. Jedná se o Hru na kontrabas a el. basovou kytaru.
 
SPOLUPRÁCE S BÝVALÝMI UČITELI
ZUŠ spolupracuje s bývalými učiteli školy, kteří se zasloužili o rozkvět uměleckého života na naší škole a stali se výraznými osobnostmi kulturního života v České Třebové. Jejich vzpomínky, doporučení a zajímavá fakta o českotřebovské ZUŠ jsou cenné a je třeba je chránit a především předávat další generaci. V současné době připravujeme koncert, který bude věnován životním jubileím tří kantorů: Jindřišce Vaníčkové, Josefu Petrákovi a Janě Pasekové. Všichni tři se velmi ochotně zapojili do spolupráce při dramaturgické tvorbě koncertu, dodávají nám fotografický materiál a kontakty na bývalé žáky, za což jim velmi děkujeme.
 
VSTUP DO PROJEKTU ŠABLONY II
Aby se výuka pedagogů neustále zkvalitňovala a modernizovala, zapojili jsme se do projektu, který bude probíhat dva roky a který se týká dalšího rozvoje pedagogických dovedností a kompetencí, odborných znalostí učitelů ZUŠ v souladu s tempem rozvoje společnosti a nových trendů ve výuce. Učitelé absolvují celou řadu vzdělávacích kurzů, odborných seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj dovedností a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod. Budou hrazeny z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání Šablony II Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ.
 
ČESKOTŘEBOVSKÝ ÁMOS 2019
Město Česká Třebová vyhlásilo první ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele. Za naši školu byla nejvyšším počtem hlasů učitelů ZUŠ nominována p. uč. Mgr. Milada Hamplová.
Paní učitelka působí na českotřebovské ZUŠ od roku 1981, tedy 38 let, vyučuje hru na příčnou flétnu, zobcovou flétnu a hru na klavír. Jako klavírní korepetitor doprovází nejen svoje žáky, ale i žáky ostatních učitelů. 10 let působila jako korepetitorka v dětském pěveckém sboru Kajetánek a díky jejímu působení stoupl mezi žáky zájem o hru na příčnou flétnu.  Má vynikající výsledky při přípravě žáků k přijímacím zkouškám na konzervatoře, přispívá k pohodové atmosféře na škole, je vstřícná ke kolegům a děti ji respektují. Rodiče oceňují její lidský a empatický přístup k dětem, učební metody a motivaci k pracovním návykům a pro nově nastupující učitele je vzorem nejen z odborného hlediska, ale i po stránce lidské.  Je velmi kladně hodnocena Českou školní inspekcí, zejména za komplexní vyučovací metody, které využívá v procesu výuky. I kvůli jejímu pozitivnímu ladění a přátelské povaze ji na toto ocenění navrhli kolegové z pedagogického sboru ZUŠ a právem tak prvního Českotřebovského Ámose získala.
 
KONKURZ NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU ŠKOLY
Město Česká Třebová vyhlásilo konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky ZUŠ Česká Třebová. Z mnoha uchazečů o toto pracovní místo jednoznačně konkurz vyhrála Jarmila Holcová a byla Radou města Česká Třebová do této funkce jmenována.
 
PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování patří především pedagogickému sboru školy, který často pracoval nad rámec svých povinností. Díky patří i všem žákům za jejich celoroční studium, vzornou reprezentaci a to jak na soutěžích u nás i v zahraničí (informovali jsme ve zvláštním článku), tak na všech dalších vystoupeních a akcích. Děkujeme rodičům a všem příznivcům naší českotřebovské ZUŠKY za podporu, která je tou nejlepší investici do úspěšné budoucnosti našich dětí. Díky patří i nepedagogickým pracovníkům, dále fotografům Jaroslavu Koníčkovi, Milaně Soukupové, za kamerou Adolfu Mackovi, Andreji Mlinarčíkovi, zaměstnancům Kulturního centra a všem ostatním, kteří se podíleli na provozu ZUŠ. Našemu zřizovateli školy Městu Česká Třebová za podporu naší práce, vstřícnost a pomocnou ruku při zvelebování budov školy. Děkujeme za sponzorský dar, který věnoval pan Josef Škrkoň – Techplast, a.s. a který byl použit pro výuku v keramice.
 
VIZE
Chceme využívat moderních trendů vzdělávání ve školství, zároveň se opírat o dlouholetou vzdělávací tradici, kvalitu a klima školy a udržovat silnou a pozitivní image školy. I nadále budeme vytvářet a udržovat na škole vstřícný a respektující komunikační systém zahrnující pedagogy, děti i rodiče a veřejnost. Máme v úmyslu reagovat na poptávku po moderních oborech ze strany dětí a rodičů, avšak při zachování vyvážené skladby tradičních a moderních vzdělávacích zaměření. Chceme každoročně určit priority ve vybavování školy v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu školy a zkvalitňovat vybavení tříd a obou budov. Chceme nadále udržovat dosavadní korektní spolupráci se zřizovatelem a zastupiteli města a prohlubovat spolupráci se subjekty ve městě i mimo něj.
 
Nelze zde sdělit vše o dění na českotřebovské ZUŠ v roce 2018/2019. Z předcházejícího textu je patrné, že školní rok 2018/2019 byl náročný, ale velmi úspěšný.
Co napsat na závěr? Hluboké umělecké zážitky lze nalézt nejen v zavedených hudebních síních v interpretaci světových hvězd, ale pokud jsou duše a srdce otevřené, odnesete si je již díky mladým, ale umění oddaným dětem. Jinak řečeno: Chcete zažít čirou radost z umění? Navštivte akce ZUŠ Česká Třebová!
 
Nashledanou v roce 2019/2020                                                                  Jarmila Holcová – ředitelka školy