VIII. dopravní konference v Pardubicích  - čtvrtek 5. září 2019                      

Začátek jednání ve 13:00 hodin Kongresové centrum Afi palác Pardubice      

Hosté konference:

Ing. Martin Charvát  primátor statutárního města Pardubice
Michal Kortyš  náměstek hejtmana Pardubického kraje  zodpovědný za dopravu
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. děkan Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice
Ing. Radim Loukota předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků Pardubice
Mgr. Miluše Horská  místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky

Program konference 13:30 - 16:30 hodin 

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. – 1. náměstek ministra, Ministerstvo dopravy České republiky

TÉMA: Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vazbě na Pardubický kraj

Ing. Martin Kolovratník – poslanec a místopředseda hospodářského výboru PSP ČR

TÉMA: Aktuální dopravní legislativa v PSP ČR

Ing. ZBYNĚK HOŘELICA – ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury

TÉMA: Financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji v letech 2018-2020

Ing. Radek Mátl - pověřen řízením, Ředitelství silnic a dálnic ČR

TÉMA: Rekonstrukce a výstavba silniční a dálniční infrastruktury v Pardubickém kraji

Bc. Jiří Svoboda, MBA – generální ředitel, Správa železniční dopravní cesty

TÉMA: Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji

Michal Kortyš – náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu

TÉMA: Silniční hospodářství Pardubického kraje

Ing. Miroslav Němec – ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje

TÉMA: Rozvojová témata Pardubického kraje spravovaná SÚS Pk - Dopravní uzel Pardubice, Přivaděče silnic II. třídy k D35

Ing. Martin Vavřička – investiční referent, Ředitelství vodních cest ČR

TÉMA: Dopravní stavby vodní infrastruktury v Pardubickém kraji

Ing. Hana Šmejkalová – ředitelka, Letiště Pardubice

TÉMA: Fungování letiště Pardubice a nového terminálu v propojení na Dopravní uzel

Témata letošní Dopravní konference jsou prakticky totožná s loňským ročníkem.  Zatím jsem se zúčastnil II. - VII. ročníku konference a shledal, že to je vhodná záminka pro to, jak přilákat do našeho kraje představitele všech významných dopravních institucí v dopravě.  Takovým významným cílem je stálé prosazování investic do Dopravního uzlu Pardubice, tedy vytvoření multimodálního centra, které spojí dopravu silniční, leteckou, železniční i vodní, byť za neuvěřitelné velkých investic.

Je přitom sporné, zda bude mít potom takový uzel celostátní význam.  Již v předstihu se řeší dopravní napojení takového budoucího překladiště na dálniční síť a přitom zatím není investor, který by takové dopravní centrum postavil a provozoval, nebude-li to stát, který je do této role soustavně a nenápadně tlačen.  U nás v České Třebové máme  kontejnerový dopravní terminál železnice - silnice  s velkou výkonností, budovaný bohužel bez spolupráce s krajskými orgány. Komunikace k němu bohužel byly budovány až dodatečně a dokonce částečně i za naše městské peníze.

To by se v Pardubicích stát nemohlo, protože kraj - to jsou přece v první řadě Pardubice. Je otázka, proč budovat kontejnerové překladiště v Pardubicích, je-li o 60 km dále v České Třebové  a bude se navíc dále rozšiřovat. Zde pro tuto investici investora kupodivu máme. Ale není to holt v Pardubicích.

Každá jiná překládka je marginální.  Vodní doprava končí ve Chvaleticích a to ještě s problémy, letecká doprava v Pardubicích bude jistě jen zlomkem přepravy železniční.  Zdá se mi tedy jet na konferenci do Pardubic zbytečné. Zase se dozvím stejné věci.

Jediným bodem programu, o který stojím je v 15:30 hodin informace ředitele SÚS Pardubického kraje Ing. Miroslava Němce k problematice přivaděčů. Tam jsem zvědav, zda se dozvím něco nového k možnému přímému napojení České Třebové (a Ústí nad Orlicí) na dálnici.  Zatím  tyto zprávy povzbudivé nebyly a vycházely malé ochoty  ŘSD a města Litomyšl pro obnovení již dříve schváleného  exitu Litomyšl sever cokoliv udělat.  Jediná iniciativa v tomto smyslu  je možná pouze ze strany Správy silnic Pardubického kraje. To bude jediný důvod, pro který na konferenci pojedu.  (mm - fotografie z loňské konference z 6.9. 2018)

Ukázka krkolomného a drahého napojení multimodálního centra a přístavu na dálnici, s nutným přemostěním Labe: