Podaří se změnit trasu kanálu  Dunaj - Odra - Labe ?

Podaří se zrušit alespoň labskou větev této megalomanské stavby?


Odpověď není jednoduchá a sám o sobě tomu příliš nevěřím. Prohlédněme si nejdříve na mapě alespoň trasu koridoru, zakotvenou ve všech územních plánech kraje a dotčených obcí od roku 2006 a "nový návrh tzv. tunelového řešení, které se v okolí našeho města dá nazvat také "jižní variantou". Je nepoměrně dražší, tedy neekonomická a ministerstvo dopravy doporučuje, aby od záměru připravovat labskou větev  pustilo. Stavbu nechme odborníkům, ale přivítejme, že "nové řešení" je k zájmům města i okolních obcí ohleduplnější, trasa nevede kolem obydlených oblastí,  nedochází k zabrání nejkvalitnějších rozvojových ploch.

Pokud by tedy měla tato nová tunelová varianta v plánech zůstat, můžeme říci, že by nám to vlastně ani nevadilo. 

O co se jedná je patrné z grafického dokumentu:

Právě v naší oblasti překonává koridor průplavu hlavní evropské rozvodí.  Bydlíme totiž na "střeše Evropy", proto jsou zamýšlené tunely v naší oblasti nejdelší a nejhlubší. Nebyly by to žádné maličkosti. Plavební tunel má mít šiřku cca 65 metrů a k tomu odpovídající výšku, délku pak  třeba více než 6 kilometrů. Docela si to ani nedovedu představit.

Podařilo se mi ještě sehnat obrázek řešení v oblasti kolem Vysokého Mýta, kde právě vzniká potřeba velkého stoupání.  Lze ho překonat buď hodně (90 metrů) vysokým šikmým výtahem, nebo několika plavebními komorami na krátkém úseku. Je to na dalších obrázcích.

Byl by to neuvěřitelný zásah do dopravní infrastruktury, těžko domyslet, co všechno by bylo potřeba přizpůsobit. Pokud se tak stane, tak se to naštěstí týká generací, které se teprve narodí. Třeba budou mít rozum a dopravu vyřeší suchozemskou trasou.
V Pardubicích s perspektivou plavebního kanálu počítají. Daleko perspektivnější je však větev vodního koridoru na Ostravsko a na Odru. Ta "naše větev" je ta nejméně pravděpodobná. A pokud vznikne, tak mnohem později, až se ukáže, má-li smysl ta větev ostravská. Představa, že někdy vodní koridor v budoucnosti vznikne, však dává v Pardubicích žít myšlence co nejdříve vybudovat splavnou cestu po Labi z Chvaletic do Pardubic, kde je v cestě především přírodní rezervace Slavíkovy ostrovy.  Dál to je jak v pohádce o kohoutkovi a slepičce: Tím vznikne možnost (nebo potřeba?) vybudovat v Pardubicích multimodální logistické dopravní centrum, kde na jednom místě vznikne možnost využít jak dopravu silniční, železniční, leteckou i dopravu vodní. Jak velkou fůru peněz by to stálo, lze jen odhadovat. Však jen kolik peněz stojí každoroční přiživování této myšlenky, třeba na Dopravní konferenci v Pardubicích. Pokud by nebyla vize budoucího průplavu, nemělo by splavnění do Pardubic valnou cenu. V Pardubicích tedy určitě myšlence na vybudování průplavu D - O - L drží palce. Jde o to, jaký budou mít v Pardubicích vliv na rozhodování o tak velkých investicích státu, které by zatím určitě patřičnou návratnost neměly. Připomeňme, jak dlouho a jak těžko se prosazuje vybudování plavebního stupně Děčín, který je hlavním problémem vodní dopravy z Čech do Německa. Pro nízký stav vody v tomto úseku je vodní doprava často zastavena. Návratnost této investice by byla jistě mnohem větší.

Ještě ke splavnosti Labe. Vodní cesty jsou rozděleny do několika kategorií. Vodní cesta, která vede po Labí z Kolína směrem na Chvaletice, je tvořena prakticky původním korytem řeky, tedy se všemi meandry, ve kterých ale dochází  k usazování materiálu a vzniká nutnost pravidelného čištění plavební cesty. Není to ani vhodná cesta pro dlouhá plavidla. Proto je nyní prakticky přístav Chvaletice mimo provoz. Jde o vodní cestu IV. kategorie. Pokud by měl být v budoucnu vybudován plavební kanál Dunaj - Odra - Labe v mezinárodních parametrech, tak, jak vyplývá z údajů v projektové dokumentaci (studii), bude třeba rekonstruovat, tedy především napřímit i plavební dráhu na Labi, což by mělo nedozírné následky na přírodu a krajinu v Polabí. Navíc zde Labe protéká městskými sídly, kde by vznikly nepředstavitelné problémy. Tam nejsou v územních plánech žádné chráněné koridory. Napřímený tok Labe by musel tak třeba protékat  i kolem nyní čerstvě jmenované památky UNESCO - hřebčína v Kladrubech nad Labem a nejspíš bychom pak o statut takové památky rychle přišli.

Suma sumárum: realizace kanálu D - O - L by vytvořila (nejen) v našem kraji  tolik problémů, že bude nejlepší, když se této myšlenky vzdáme jako  nerozumné. Máme spoustu jiných možností smysluplně utrácet státní nebo evropské peníze. Připouštím však, že v Pardubicích si to odpovědní funkcionáři nemyslí a jistě i jinde.
Z úrovně našeho města Česká Třebová nebude možné rozhodnutí vlády nijak ovlivnit, ani nám nebude dána možnost případného výběru trasy. Do 30. září 2019 má nyní vláda ČR projednat dokončenou a diskutovanou "Studii proveditelnosti" a výsledek formulovat ve vládním usnesení. Pokud vláda skutečně akceptuje zveřejněný názor Ministerstva dopravy (garanta výstavby vodního koridoru) upustit od přípravy labské větve a zapracuje ho do vládního usnesení, bude moci během několika let postupně zmizet chráněný koridor nejdříve z celorepublikových dokumentů tzv. "politiky územního rozvoje", potom z aktualizovaných zásad příslušných krajů a nakonec i z našeho územního plánu města. Než by celý tento proces legislativně prošel se všemi lhůtami vyplývajícími ze zákona, uplynuly by nejméně 4 roky. To stejné by platilo, pokud by měla být provedena změna a povinnost držet územní rezervu by se pak vztahovala např. na nové tunelové řešení. I v tomto případě by nebyl proces rychlejší.  Bude-li ve vládním usnesení  zachování současného stavu, zůstane-li v územních plánech dosavadní koridor zapracovaný v roce 2006. Naše město bude pak opravdu jako v kleštích s omezenými možnostmi rozvoje na dlouhá léta.

MILAN MIKOLECKÝ

Zdroj:
Informace a materiály z veřejného slyšení v Senátu ČR, červen 2019
Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe (2019)
Informace z jednání  na českotřebovské radnici   (17/9 2019)