Českotřebovský deník 287/2020 (6.10.)
Modelové kolejiště na VDA: projekt školy a firmy Starmon 

Spolupracují také České dráhy a Správa železnic. Projekt to je velkolepý a vznikl asi před rokem.  Pro velké modelové kolejiště  byla vyčleněna jedna velká učebna v budově na Habrmanově ulici. Po roce  mravenčí práce  spočívajících v neuvěřitelném počtu hodin odpracovaných po odpoledních a ve svém volnu nejen žáky školy, ale zaměstnanci firmy Starmon jsou práce snad v polovině. Kolejiště je funkční, pod stoly  a deskami s kolejemi je neuvěřitelná změť vysvazkovaných kabelů, které vedou ke každé výhybce a každému semaforu rozsáhlého kolejiště. Samozřejmostí je dálkové řízení souprav na složité trati a stanic zde vytvořených. Právě tím se českotřebovská firma Starmon zabývá. Některá vozidla a vozidlové soupravy jsou ve vlastnictví školy, některé patří samotným studentům, kteří zde na stavbě kolejiště v rámci zájmových kroužků tráví svůj veškerý volný čas. Je to především motivační záležitost, který orientu naši školu směrem k železnici, kde dříve bývala, říká ředitel školy Mgr. Jan Kovář. Na modelové kolejiště se tak budeme postupně vracet a pozorovat změny, které se zde podaří realizovat. Nyní díky znovu vyhlášenému nouzovému stavu  osiřely také třídy VOŠ a SŠT  i modelové kolejiště. Fotografie byly pořízeny na oslavách 75. výročí školy v závěru září t.r.

Distribuce respirátorů pro školy 

V průběhu tohoto týdne budou do jednotlivých škol distribuovány respirátory pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Vláda avizovala, že na jednu osobu uvolní deset respirátorů. Jejich distribuci přímo do škol zajistí profesionální a dobrovolní hasiči. Pro Pardubický kraj by se mělo jednat přibližně o 150 tisíc respirátorů.
„V minulém týdnu jsme se na jednání krajské bezpečnostní rady domluvili, že připravíme distribuci ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje a dobrovolnými hasiči. Ze skladu na Opočínku si respirátory převezmou profesionální hasiči, kteří je následně převezou na své stanice v kraji, které svým pokrytím odpovídají obcím s rozšířenou působností. Na těchto stanicích si je převezmou dobrovolní hasiči a doručí přímo do konkrétní školy. Budeme zásobovat nejen střední, ale i základní školy,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Předpokládáme, že při počtu 10 respirátorů na pracovníka ve školství bychom měli obdržet přibližně 150 tisíc kusů respirátorů. Nyní upřesňujeme počty dle výkazů jednotlivých škol tak, aby se skutečně dostalo na každého zaměstnance ve školství bez ohledu na to, zda se jedná o pedagogického či nepedagogického pracovníka,“ doplnil hejtman Netolický.
 
Čtyři desítky pozitivních případů COVID 19 v našem městě

Tento počet se drží již od konce září zhruba na stejné úrovni, pokud jsou ovšem zveřejňovaná data čerstvá. Současně je uváděno, že z našeho města resp. ORP Česká Třebová jsou také dva hospitalizovaní pacienti, jejichž stav vyžaduje náročnou léčbu.  Nejsou tedy všechny případy bez komplikací.  Znamená to, že setkání s člověkem, který může mít tuto diagnózu u nás nemusí být ojedinělé,  pozitivně testovaní mají kolem sebe dalších několik desítek lidí, se kterými se setkávali a komunikovali ať již ve škole nebo v obchodech či ve sportu a všichni jistě na testech nebyli.  Obezřetnost je tedy na místě, nepodceňujme situaci, není opravdu dobrá.

Co všechno je v KC nyní zrušeno 

7.10. - Karel Plíhal
9.10.  - Moussa Cissokho African Project
10.10. - Jubilant Zdeněk Pololáník - záverečný koncert festivalu
14.10. - Hudební besídka ZUŠ
13.10. - výstava keramiky a obrazů, Jakub Ších a Ladislav Ších.
Z toho důvodu a současně pro velký zájem je prodloužena výstava Pavly Klimešové do 18.10.

Záměr pronájmu prostor bývalého Úřadu práce 

Město Česká Třebová Městský úřad odbor majetku města zveřejňuje tímto podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích následující záměr pronájmu nebytových prostor v domě s čp. 1643 a 1741, zkolaudovaných jako kanceláře a příslušenství, dosud užívané pro potřeby úřadu práce, o celkové výměře 339,94 m2 za cenu 480.000 Kč/rok od 01.01.2021 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Nájemce bude dále hradit náklady na energie a služby a náklady na údržbu a drobné opravy analogicky podle nařízení vlády 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.
 Ing. Jiří Smrčka vedoucí odboru majetku měst  

Neprojednal stavební úpravy pozemku v Bezděkově se sousedy

Sousedé nezastavěného pozemku, který donedávna sloužil jako parkoviště pro provozy firmy Böhmplast změnily majitele. A ten nový zahájil úpravy pozemku až k jeho hranicím, aniž by je projednal se svými sousedy. A tak více než 20 let zelení porostlý dům čp. 552 se octl z ničeho nic bez zeleně a změnami byly postiženy i poměry na zahradě domu čp. 1004. Sousedé si samozřejmě stěžují a tak bude muset odbor výstavby MěÚ zřejmě řešit vzniklý problém. Došlo odbagrování svahu, který nyní hrozí sesuvy, zvláště při letošním vlhkém počasí,  došlo i k zásahům na vegetaci na horním pozemku.  Tato činnost může být pro nového majitele jistě potřebná a důležitá, ale není ji možné realizovat bez souhlasu sousedů. Shodou okolností oba majitelé sousedních nemovitostí zde nemají trvalé bydliště.  Dokumentace stávající situace mě byla zaslána na více fotografiích a bude také součástí podaných stížností. Domnívám se, že by mělo by být snahou nového majitele se svými sousedy vycházet co nejlépe, vždyť je bude potřebovat na řešení mnohých problémů, které  teprve mohou nastat (viz foto).