Informace k petici "Za zlepšení parkovacích podmínek na sídlišti Trávník"
Obyvatelé domů čp. 1888 - 1992 u horního parkoviště na sídlišti Trávník podali na město petici, ve které se snaží uplatnit svoje  připomínky a podněty k organizaci parkování na přilehlém parkovišti, kde by podle názoru petantů bylo možné plochu využít lépe a současně předejít některým problémům, které zde vznikají v současnosti. S textem petice byli seznámeni všichni zastupitelé města, k jejímu vyřízení bude přistoupeno s vážností, které vyžaduje.  Problematikou parkování komplexně ve městě a zejména na sídlišti Trávník se zabývá jak dopravní komise rady města a především místostarosta Ing. Dalibor Zelený.  Je skutečně v zájmu všech zúčastněných, aby  se situace  s parkováním zlepšila.
Uskutečnilo se následující konkrétní jednání:
Dne 25.10.2020 se v 16:00 hodin sešel na sídlišti Trávník místostarosta lng. Zelený se Zástupci bytových družstev, kteří již V loňském roce (p. Bednář a p. Pecina) přišli s náměty na reorganizaci parkování, is těmi, kteří se k této iniciativě připojili letošní petici.
Pan místostarosta přítomné seznámil s tím, co už je v dané věci připraveno.
Po projednání v dopravní komisi rady města na přelomu roku bylo doporučeno upravit všechna parkoviště na sídlišti Trávník pro budoucí systém rezidentniho parkování, se kterým se zde počítá od 01.01.2022. Proto je po dohodě s příslušnými odbory MěÚ a Eko Bi  dohodnut následující postup: 
Příprava pro úpravu chodníků na dolním a horním konci Nového náměstí již probíhá, stejně jako příprava vybudování nové parkovací plochy namísto dvou domů vedle ZUŠ určených k demolici.  MěÚ připraví do 30.4.2021 projekčně či studiemi úpravu všech parkovišť na sídlišti Trávník tak, aby mohla být do konce roku 2021 vyznačena jednotlivá parkovací stání.  Návrhy budou ještě před realizací projednány se zástupci bytových družstev i ostatních dotčených osob, jejich realizace závisí také na vyjádřeních ostatních institucí (odbor dopravy, Policie ČR, složky IZS atd.).  Od 01.01.2022 by se pak všechna parkoviště na sídlišti Trávník začlenila do systemu rezidenčního parkování podle pravidel platných od 1.1. 2021.